Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 101kWORD 66k
Štvrtok, 12. marca 2009 - Štrasburg Finálna verzia
Viacročný plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého *
P6_TA(2009)0128C6-0081/2009

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12 . marca 2009 o návrhu nariadenia Rady, ktoré sa týka viacročného plánu obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori (KOM(2009)0093 – C6-0081/2009 – 2009/0029(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2009)0093),

–   so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0081/2009),

–   so zreteľom na články 51 a 134 rokovacieho poriadku,

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)  Plán obnovy ICCAT podnecuje zmluvné strany k tomu, aby dobrovoľne znížili svoje úlovky tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori s cieľom podporiť obnovu populácií; niektoré zmluvné strany tak urobili .
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno g
g) "spoločná rybárska operácia" je akákoľvek operácia medzi dvoma alebo viacerými loviacimi plavidlami, ktoré sa plavia pod vlajkou rôznych ZS alebo rôznych členských štátov, pri ktorej sa úlovok jedného loviaceho plavidla pripisuje jednému alebo viacerým iným loviacim plavidlám podľa kľúča na rozdeľovanie úlovkov;
g) "spoločná rybárska operácia" je akákoľvek operácia medzi dvoma alebo viacerými loviacimi plavidlami, ktoré sa plavia pod vlajkou rôznych ZS alebo rôznych členských štátov, alebo plavidlami, ktoré sa plavia pod rovnakou vlajkou, pri ktorej sa úlovok jedného loviaceho plavidla pripisuje jednému alebo viacerým iným loviacim plavidlám podľa kľúča na rozdeľovanie úlovkov;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 6 – pododsek 3
Vlajkový členský štát môže požiadať plavidlo, aby sa ihneď dostavilo do prístavu, ktorý mu určí, keď sa individuálna kvóta považuje za vyčerpanú.
Vlajkový členský štát pozastaví platnosť povolenia na lov tuniaka modroplutvého a môže požiadať plavidlo, aby sa ihneď dostavilo do prístavu, ktorý mu určí, keď sa individuálna kvóta považuje za vyčerpanú
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1
1.  Odchylne od článku 7 nariadenia (EHS) č. 2847/93 kapitán rybárskeho plavidla Spoločenstva uvedeného v článku 14 tohto nariadenia alebo jeho zástupca oznámi príslušnému orgánu členského štátu (vrátane vlajkového členského štátu) alebo ZS, ktorých prístavy alebo zariadenia na vykládku chce využiť, najneskôr štyri hodiny pred predpokladaným časom príchodu do prístavu, tieto informácie:
1.  Odchylne od článku 7 nariadenia (EHS) č. 2847/93 kapitán rybárskeho plavidla Spoločenstva uvedeného v článku 14 tohto nariadenia alebo jeho zástupca oznámi príslušnému orgánu členského štátu (vrátane vlajkového členského štátu) alebo ZS, ktorých prístavy alebo zariadenia na vykládku chce využiť, najneskôr štyri hodiny pred predpokladaným časom príchodu do prístavu, alebo v prípade, ak je vzdialenosť k prístavu kratšia, na konci rybolovnej operácie a pred začiatkom plavby späť, tieto informácie:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – písmeno a
a) predpokladaný čas príchodu;
a) dátum, prístav a predpokladaný čas príchodu;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 – písmeno a
a) prítomnosť pozorovateľov aspoň na 20 % svojich aktívnych loviacich plavidiel s kruhovými záťahovými sieťami s dĺžkou nad 24 metrov;
a) prítomnosť pozorovateľov na 100 % svojich aktívnych loviacich plavidiel s kruhovými záťahovými sieťami s dĺžkou nad 24 metrov;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 – písmeno b
b) v prípade spoločných rybolovných operácií prítomnosť pozorovateľa počas takejto operácie.
b) v prípade spoločných rybolovných operácií prítomnosť pozorovateľa na každom loviacom plavidle počas takejto operácie.
Posledná úprava: 1. decembra 2009Právne oznámenie