Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2289(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0028/2009

Teksty złożone :

A6-0028/2009

Debaty :

PV 12/03/2009 - 5
CRE 12/03/2009 - 5

Głosowanie :

PV 12/03/2009 - 7.17
CRE 12/03/2009 - 7.17
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0141

Teksty przyjęte
PDF 106kWORD 61k
Czwartek, 12 marca 2009 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Partnerstwo strategiczne UE-Meksyk
P6_TA(2009)0141A6-0028/2009

Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie partnerstwa strategicznego UE-Meksyk (2008/2289(INI))

Parlament Europejski ,

–   uwzględniając projekt zalecenia dla Rady, który złożył José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy politycznej PPE-DE w sprawie partnerstwa strategicznego UE-Meksyk (B6-0437/2008),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 15 lipca 2008 r. "W kierunku partnerstwa strategicznego UE-Meksyk" (COM(2008)0447),

–   uwzględniając rezolucję z dnia 11 października 2007 r. w sprawie zabójstw kobiet (kobietobójstwa) w Ameryce Środkowej i Meksyku oraz roli Unii Europejskiej w zwalczaniu tego zjawiska(1) ,

–   uwzględniając Umowę o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi z drugiej strony(2) , podpisany w dniu 8 grudnia 1997 r. (Umowa ogólna),

–   uwzględniając oświadczenia przyjęte na pięciu szczytach szefów państw i rządów Unii Europejskiej, Ameryki Łacińskiej, Karaibów oraz Unii Europejskiej (UE-AŁK), które odbyły się kolejno w Rio de Janeiro (w dniach 28 i 29 czerwca 1999 r.), w Madrycie (w dniach 17 i 18 maja 2002 r.), w Guadalajarze (w dniach 28 i 29 maja 2004 r.), w Wiedniu (w dniach 12 i 13 maja 2006 r.) i w Limie (16 i 17 maja 2008 r.),

–   uwzględniając wspólny komunikat z czwartego szczytu Unia Europejska-Meksyk, który odbył się w Limie (Peru) w dniu 17 maja 2008 r.,

–   uwzględniając wspólny komunikat z ósmego posiedzenia wspólnej komisji UE-Meksyk w Meksyku w dniach 13 i 14 października 2008 r.,

–   uwzględniając wspólne oświadczenie siódmego posiedzenia mieszanej komisji parlamentarnej Stany Zjednoczone Meksyku/Unia Europejska w Meksyku w dniach 28 i 29 października 2008 r.,

–   uwzględniając wnioski z posiedzenia Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych z dnia 13 października 2008 r.,

–   uwzględniając przesłanie Europejsko-latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (EuroLat) na piąty szczyt Unia Europejska-Ameryka Łacińska i Karaiby z dnia 1 maja 2008 r.,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie piątego szczytu Unia Europejska-Ameryka Łacińska i Karaiby w Limie(3) ,

–   uwzględniając deklarację przyjętą w San Salvador na XVIII szczycie iberoamerykańskim szefów państw i rządów w dniach 29/31 października 2008 r.,

–   uwzględniając rezolucję z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie klauzuli dotyczącej praw człowieka i demokracji w umowach zawieranych przez Unię Europejską(4) ,

–   uwzględniając art. 114 ust. 3, oraz art. 83 ust. 5 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinię Komisji Handlu Międzynarodowego (A6-0028/2008),

A.   mając na uwadze, że Meksyk i Unia Europejska podzielają wspólne wartości podstawowe, wspólne zasady, a także więzy historyczne i kulturalne,

B.   mając na uwadze, że poszanowanie zasad demokratycznych i praw człowieka, o którym mowa w klauzuli dotyczącej demokracji, stanowi kluczowy element strategicznego partnerstwa, a także umowy ogólnej i musi być stosowane przez obie strony,

C.   mając na uwadze, że rola polityczna Meksyku na arenie światowej wciąż wzrasta zarówno w skali globalnej, o czym świadczy niedawne wybranie Meksyku na tymczasowego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ (w latach 2009-2010), jak i regionalnej, gdyż Meksyk przewodniczy czasowemu sekretariatowi Grupy z Rio (lata 2008-2010),

D.   mając na uwadze, że Unia Europejska powinna docenić wkład Meksyku w system wielostronny, zważywszy że wielostronność jest jedną z podstawowych zasad, które obie strony, Meksyk i Unia Europejska, zobowiązały się promować na arenie międzynarodowej,

E.   mając na uwadze, że Meksyk rozpoczął program reform strukturalnych w strategicznych sektorach i znalazł się na dziesiątym miesjcu wśród największych gospodarek na świecie, jest członkiem grupy G-20 i G-5 (Brazylia, Chiny, Indie, RPA i Meksyk), a ponadto jest jedynym krajem Ameryki Łacińskiej zrzeszonym w OECD,

F.   mając na uwadze, że ludność Meksyku liczy 100 mln mieszkańców, w znacznej mierze młodych, ponieważ 45% ludności ma mniej niż 20 lat, i zajmuje ważną pozycję geostrategiczną, jako pomost między Ameryką Północną i Południową oraz między Karaibami i Pacyfikiem,

G.   mając na uwadze, że Umowa ogólna opiera się na trzech filarach: dialogu politycznym, stopniowym ustanowieniu strefy wolnego handlu oraz współpracy; a także mając na uwadze, że od jej wejścia w życie w 2000 r. stosunki między obiema stronami pogłębiły się i utrwaliły, zarówno w kwestiach politycznych, jak i w dziedzinie wymiany handlowej i współpracy,

H.   mając na uwadze, że na szczycie w Limie Unia Europejska i Meksyk podkreśliły pozytywny rozwój przepływów handlowych i inwestycji w ramach Umowy ogólnej,

I.   mając na uwadze, że zarówno na płaszczyźnie stosunków dwustronnych, jak i w ramach umowy ogólnej Unia Europejska i Meksyk zacieśniły kontakty na wszystkich szczeblach i ze wszystkimi instytucjami, a zwłaszcza na płaszczyźnie parlamentarnej z mieszaną komisją parlamentarną Meksyk-UE i z EuroLat,

J.   mając na uwadze, że propozycję partnerstwa strategicznego wysunięto w momencie międzynarodowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz że kryzys ten może zaszkodzić równowadze ekonomicznej i społecznej stosunków dwustronnych,

K.   mając na uwadze, że pogłębianie stosunków między Meksykiem i Unią Europejską mogłoby sprzyjać osiągnięciu konsensusu między Unią Europejską i jej partnerami z Ameryki Łacińskiej w kwestiach regionalnych i globalnych oraz umożliwiłoby wspólne promowanie wartości i wspólnych interesów na forach międzynarodowych i regionalnych,

L.   mając na uwadze, że partnerstwo strategiczne powinno oznaczać skok jakościowy w stosunkach między Unią Europejską i Meksykiem na dwóch różnych płaszczyznach: na płaszczyźnie stosunków wielostronnych w zakresie wzajemnej koordynacji w sprawach światowej wagi oraz na płaszczyźnie stosunków dwustronnych poprzez rozwój ich stosunków i inicjatyw w kwestiach szczegółowych,

M.   mając na uwadze, że procesy integracji politycznej i gospodarczej, coraz większy postęp globalizacji gospodarczej oraz ważna rola debaty między innymi na temat demokracji, praw człowieka oraz środowiska naturalnego przyczyniły się do zmiany priorytetów w agendzie obydwu regionów,

N.   mając na uwadze, że strategiczna pozycja Meksyku i sieć wiążących go umów handlowych oznaczają, że jest to kraj o wielkim strategicznym znaczeniu dla europejskiego eksportu, gdyż Unia Europejska jest dla niego drugim pod względem wielkości źródłem inwestycji zagranicznych,

O.   mając na uwadze, że strefa wolnego handlu Meksyk-Unia Europejska odgrywa ważną rolę w stosunkach dwustronnych Unii Europejskiej, ponieważ jej zasięg jest bardzo szeroki (obejmuje towary, usługi, zamówienia publiczne, konkurencję, prawa własności intelektualnej, inwestycje i powiązane z nimi płatności),

P.   mając na uwadze, że meksykańska emigracja do Unii Europejskiej, między innymi, jest jedną z najważniejszych i najbardziej drażliwych kwestii dla Meksyku, biorąc pod uwagę dużą liczbę meksykańskich imigrantów w Unii Europejskiej, z których wielu jest wysoko wykwalifikowanych,

1.   przekazuje Radzie następujące zalecenia:

   a) oczekuje, że to partnerstwo strategiczne spowoduje zmianę jakościową w stosunkach między Meksykiem i Unią Europejską na płaszczyźnie stosunków wielostronnych w sprawach światowej wagi oraz że wzmocni rozwój stosunków dwustronnych,
   b) apeluje, aby w ramach partnerstwa strategicznego zinstytucjonalizowano organizację corocznych szczytów między Unią Europejską i Meksykiem, w sposób podobny do szczytów organizowanych ze Stanami Zjednoczonymi, Rosją, Chinami i Brazylią,
   c) ufa, że partnerstwo strategiczne zapewni nowy impuls dla umowy ogólnej między UE i Meksykiem na różnych płaszczyznach, takich jak kwestie polityczne (w tym prawa człowieka) i związane z bezpieczeństwem, walka z handlem narkotykami, ochrona środowiska, współpraca techniczna i kulturalna oraz kwestie społeczno-gospodarcze;
   d) pragnie, aby część handlowa opierała się na zasadach równego traktowania, solidarności, dialogu i szacunku dla cech partykularnych Meksyku i Unii Europejskiej,
   e) potwierdza swoje wsparcie dla rządu meksykańskiego i prezydenta Felipe Calderóna w ważnym zadaniu uzdrowienia określonych instytucji rządowych; uważa, że zadanie to powinno doprowadzić do likwidacji korupcji i pozwolić uniknąć sytuacji wykluczenia społecznego,
   f) uwzględnia w ramach swej działalności zwalczanie zabójstw kobiet w obu regionach w oparciu o dialog, współpracę i wzajemną wymianę wzorcowych praktyk,
   g) ufa, że partnerstwo strategiczne pozwoli na zwiększenie koordynacji stanowisk w sytuacjach kryzysowych i w sprawach światowej wagi w oparciu o wspólne interesy i obawy,
   h) apeluje o ustalenie jasnych wytycznych dotyczących skuteczniejszej realizacji ścisłej współpracy w celu wzmocnienia efektywnej wielostronności i zwiększenia zdolności Narodów Zjednoczonych do utrzymywania i utrwalania pokoju, a także poszanowania praw człowieka oraz, zgodnie z deklaracją z Limy, w celu stawienia czoła – w granicach nakreślonych przepisami prawa międzynarodowego – wspólnym zagrożeniom dla pokoju i bezpieczeństwa, w tym handlowi narkotykami, handlowi bronią, przestępczości zorganizowanej, terroryzmowi i handlowi ludźmi;
   i) apeluje, aby partnerstwo strategiczne stało się okazją do debaty na temat zwiększenia funkcji klauzuli dotyczącej praw człowieka i demokracji oraz do oceny jej przestrzegania – poprzez rozwijanie pozytywnego wymiaru klauzuli – ponieważ stanowią najważniejsze wartości we wszystkich umowach dla obu stron,
   j) w tym zakresie wyraża swe poparcie dla meksykańskiego rządu za jego udział w pracach ONZ i walkę z handlem narkotykami, międzynarodowym terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, zwłaszcza w odniesieniu do rosnącej liczby ofiar narkotyków i handlu narkotykami,
   k) ufa, że podstawowe mechanizmy dialogu politycznego będące rezultatem partnerstwa strategicznego UE-Meksyk staną się prawdziwym impulsem dla relacji z poszczególnymi procesami integracji regionalnej i między nimi, dla ochrony wartości i interesów partnerstwa strategicznego oraz dla wzmocnienia wielostronności w zakresie stosunków międzynarodowych,
   l) sugeruje aby nadano większe znaczenie forum społeczeństwa obywatelskiego Meksyk-UE i stosowanie, w miarę możliwości, jego zaleceń,
   m) podkreśla konieczność, aby partnerstwo strategiczne było instrumentem wzmacniającym współpracę między obiema stronami na forach międzynarodowych, takich jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, OECD, G-20 i G8+G5, w celu poszukiwania rozwiązań dla światowego kryzysu finansowego i realizacji wspólnych działań mających na celu odbudowanie zaufania do instytucji finansowych, zgodnie z deklaracją z San Salvador,
   n) podkreśla znaczenie, zwłaszcza w kontekście światowego kryzysu finansowego, wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, który jest niezbędny dla wzmocnienia struktur gospodarczych i społecznych oraz dla tworzenia godziwych miejsc pracy,
   o) podkreśla znaczenie wszystkich umów dwustronnych zawartych między UE i Meksykiem, zwłaszcza umowę ogólną, która obejmuje strefę wolnego handlu i partnerstwo strategiczne,
   p) podkreśla pozytywne skutki stosowania umowy ogólnej dla obu stron oraz odnotowany ponad 100% wzrost dwustronnej wymiany handlowej,
   q) podkreśla, że strategiczne partnerstwo UE-Meksyk sprawi, że stosunki dwustronne będą jeszcze bardziej dynamiczne oraz przyczyni się do poszerzania i ulepszenia programów współpracy, takich jak zintegrowany program wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (PIAPYME), których rezultaty przyniosą korzyści obu stronom; w związku z tym wzywa do prowadzenia kampanii informacyjnej mającej na celu przedstawienie wszystkich programów, które przyniosą korzyści obu stronom w ramach pogłębiania wzajemnych stosunków; podkreśla, że to strategiczne partnerstwo będzie służyć dalszemu zwiększeniu koordynacji pomiędzy obiema stronami na głównych forach i w instytucjach wielostronnych,
   r) zaleca, aby Meksyk stał się członkiem nowej finansowej i ekonomicznej struktury międzynarodowej G-20, ponieważ w tym kontekście dwustronne partnerstwo strategiczne z UE stanie się tym ważniejsze,
   s) podkreśla rolę zidentyfikowania wspólnych punktów w celu opracowania wspólnej ambitnej strategii w zakresie walki ze zmianami klimatu, z myślą o konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu, która odbędzie się w 2009 r. w Kopenhadze, a także zawarcia umowy ogólnej;
   t) apeluje o podejmowanie bardziej spójnych działań na rzecz promowania transferu naukowego i technologicznego w celu nadania większego rozmachu rzeczywistej współpracy w zwalczaniu zmian klimatu oraz zwiększaniu ochrony środowiska;
   u) wzywa do zwiększenia globalnego i zorganizowanego dialogu na temat migracji, zarówno legalnej jak i nielegalnej, a także związków między migracją i rozwojem zgodnie z doświadczeniami Meksyku i Unii Europejskiej w tej kwestii i z deklaracją z Limy,
   v) wzywa Wspólna Radę, w oparciu o klauzulę przyszłego rozwoju zawartą w art. 43 umowy ogólnej, do rozpatrzenia stosowności opracowania między innymi umowy w sprawie polityki imigracyjnej między obiema stronami, zwłaszcza w zakresie procedur 4. sposobu świadczenia usług (Mode 4 procedures),
   w) wzywa do potwierdzenia zobowiązań dotyczących realizacji milenijnych celów rozwoju i do przypomnienia roli ścisłej współpracy w kwestiach związanych ze spójnością społeczną, równością płci, zmianami klimatu, zrównoważonym rozwojem, walką z międzynarodowym terroryzmem oraz handlem narkotykami, przestępczością, bezpieczeństwem żywnościowym i zwalczaniem biedy,
   x) wzywa do ustanowienia obowiązku regularnego informowania Parlamentu Europejskiego i EuroLatu oraz mieszanej komisji parlamentarnej UE-Meksyk przez instytucje Unii Europejskiej i rząd meksykański o stanie zaawansowania partnerstwa strategicznego i o toku prac realizowanych w jego ramach;

2.   zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie oraz przedstawienia go do wglądu Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich Unii Europejskiej i rządowi i Kongresowi Stanów Zjednoczonych Meksyku.

(1) Dz.U. C 227 E z 4.9.2008, s. 140.
(2) Dz.U. L 276 z 28.10.2000, s. 45.
(3) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0177.
(4) Dz.U. C 290 E z 29.11.2006, s. 107.

Ostatnia aktualizacja: 1 grudnia 2009Informacja prawna