Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2122(INL)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0041/2009

Texte depuse :

A6-0041/2009

Dezbateri :

PV 24/03/2009 - 3
CRE 24/03/2009 - 3

Voturi :

PV 24/03/2009 - 4.21
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0166

Texte adoptate
PDF 154kWORD 98k
Marţi, 24 martie 2009 - Strasbourg Ediţie definitivă
O iniţiativă europeană de dezvoltare a microcreditelor în sprijinul creşterii şi ocupării forţei de muncă
P6_TA(2009)0166A6-0041/2009
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 24 martie 2009 conținând recomandări către Comisie privind o inițiativă europeană de dezvoltare a microcreditelor în sprijinul creșterii și ocupării forței de muncă (2008/2122(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 decembrie 2007 privind O inițiativă europeană de dezvoltare a microcreditelor în sprijinul creșterii și ocupării forței de muncă (COM(2007)0708),

–   având în vedere Rezoluția sa din 11 iulie 2007 privind politica serviciilor financiare (2005-2010) – Cartea albă(1) , în special punctul 35,

–   având în vedere Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii(2) ,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 iulie 2005 privind Acțiunile comune pentru creștere și ocuparea forței de muncă: programul comunitar de la Lisabona (COM(2005)0330),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 5 iulie 2005 privind Politica de coeziune în sprijinul creșterii și al ocupării forței de muncă: orientări strategice comunitare", 2007-2013 (COM(2005)0299),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2007 intitulată "Statele membre și regiunile pun în aplicare Strategia de la Lisabona pentru creștere și locuri de muncă, prin intermediul politicii de coeziune a UE, 2007-2013" (COM(2007)0798),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2007 intitulată "Propunerea privind programul comunitar Lisabona 2008-2010" (COM(2007)0804),

–   având în vedere Decizia nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 2006 de instituire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate (2007-2013)(3) ,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 25 iunie 2008 intitulată "Gândiți mai întâi la scară mică"- Un "Small Business Act " pentru Europa (COM(2008)0394),

–   având în vedere Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit (reformare)(4) și propunerea Comisiei din 1 octombrie 2008 de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE în ceea ce privește băncile afiliate instituțiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, dispozițiile de supraveghere și gestionarea crizelor (COM(2008)0602),

–   având în vedere Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului(5) ,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de minimis(6) ,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1535/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis în sectorul producției de produse agricole(7) ,

–   având în vedere Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transportului și serviciilor poștale(8) ,

–   având în vedere Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii(9) ,

–   având în vedere declarația sa din 8 mai 2008 privind microcreditele(10) ,

–   având în vedere articolul 192 al doilea paragraf din Tratatul CE,

–   având în vedere articolele 39 și 45 din Regulamentul de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare, precum și avizele Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru afaceri juridice și Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A6-0041/2009),

A.   întrucât Comisia definește actualmente microcreditul ca un împrumut de maxim 25 000 EUR sau mai puțin și Recomandarea 2003/361/CE definește microîntreprinderea ca o întreprindere care are sub 10 angajați și a cărei cifră de afaceri anuală sau al cărei total al bilanțului anual nu depășește 2 000 000 EUR; întrucât aceste definiții nu sunt adaptate tuturor piețelor naționale și nu permit să se facă o distincție clară între microcredite și micro-împrumuturi acordate microîntreprinderilor, între microcredite acordate persoanelor ne-bancabile și microcredite acordate microîntreprinderilor bancabile;

B.   întrucât accesul dificil la forme adecvate de finanțare este frecvent menționat drept o barieră foarte importantă în calea spiritului întreprinzător și întrucât în UE există o potențială cerere semnificativă de microcredite, care în prezent nu este îndeplinită;

C.   întrucât Comisia nu a respectat solicitarea Parlamentului exprimată în Rezoluția sa din 11 iulie 2007 de a întocmi un plan de acțiune pentru microfinanțare, de a coordona diferite măsuri politice și de a optimiza utilizarea celor mai bune practici în interiorul UE și în ţările terţe;

D.   întrucât în 2008, pentru al doilea an consecutiv, Parlamentul a prevăzut o linie bugetară pentru proiectul-pilot "Promovarea unui mediu mai favorabil pentru microcredite în UE" și întrucât, deși comunicarea Comisiei din 20 decembrie 2007, menţionată anterior,nu precizează aceste credite, ele pot fi alocate în mod util pentru formarea de capital propriu, ce poate servi drept capital inițial;

E.   întrucât microcreditul se distinge prin câteva trăsături de creditul obișnuit, inclusiv de creditul pentru întreprinderi mici și mijlocii, și întrucât întreprinderile care solicită credite obișnuite sunt în general deservite de toate diversele tipuri de instituții financiare și întrucât ar trebui avută în vedere importanța obiectivului final de includere a tuturor cetățenilor în cadrul sistemului financiar formal;

F.   întrucât microcreditele presupun costuri operaționale mai mari, din cauza sumei mici împrumutate, a lipsei de garanții (suficiente) și a costurilor mari de administrare;

G.   întrucât activitățile de microcreditare presupun elemente subiective inovatoare, cum ar fi cerințele alternative sau nesolicitarea de garanții, precum și evaluarea netradițională a solvabilității, iar microcreditele sunt adesea acordate nu doar în scopuri lucrative, ci servesc și unor scopuri de coeziune, datorită încercării de a (re)integra în societate persoanele dezavantajate;

H.   întrucât microcreditele sunt, prin definiție, mici, dar impactul lor este multiplicat datorită posibilității de a le "recicla" (acordarea din nou a unui astfel de împrumut după rambursare), datorită perioadei în general mică până la scadență; întrucât ar trebui acordată atenţie obiectivului de de reintegrare a beneficiarilor în sistemul bancar clasic;

I.   întrucât microcreditele pot fi acordate sau accesul la finanțare poate fi facilitat de o serie întreagă de furnizori, cum ar fi furnizorii nespecifici de servicii financiare (împrumuturi autorizate între persoane), organizații ale membrilor (de exemplu cooperativele de credit), organizațiile neguvernamentale, societățile de ajutor reciproc și de tip cooperatist, instituțiile financiare de dezvoltare comunitară, băncile garante și fondurile de garantare, băncile cooperativiste și comerciale, și întrucât cooperarea dintre diferiții furnizori ar putea fi benefică;

J.   întrucât este necesară recunoașterea structurii specifice a furnizorilor de servicii financiare de pe teritoriul UE, cum ar fi cooperativele de credit, care sunt instituții financiare nebancare ce utilizează depozitele membrilor pentru acordarea de microcredite și că aceste structuri specifice nu ar trebui să excludă a priori respectivele instituții de la programele de finanțare a microcreditelor;

K.   întrucât actuala criză financiară și posibilele sale repercusiuni asupra economiei în ansamblu demonstrează dezavantajele produselor financiare complexe și necesitatea unor modalități de creștere a eficienței și a implementării tuturor canalelor posibile de furnizare de finanțare în cazurile în care accesul întreprinderilor la capital este limitat, datorită crizei de lichidități, în special în regiunile dezavantajate din punct de vedere economic și social și, în același timp, subliniază importanța instituțiilor care își concentrează activitatea pe dezvoltarea locală, care au o puternică componentă locală și oferă servicii bancare cuprinzătoare tuturor actorilor economici;

L.   întrucât spiritul întreprinzător ar trebui încurajat;

M.   întrucât ar trebui depuse eforturi maxime pentru reducerea la minimum a obligațiilor micro-întreprinderilor în materie de reglementare, Comisia fiind solicitată să acționeze în consecință;

N.   întrucât plafoanele la ratele dobânzilor îi pot împiedica pe creditori să acorde microcredite, în cazul în care astfel de restricții îi împiedică să își acopere costurile de creditare;

O.   întrucât sprijinirea microcreditelor ar trebui să joace un rol foarte important în cadrul Strategiei de la Lisabona revizuite;

P.   întrucât, într-un număr semnificativ de cazuri, cei care doresc să acceseze fondurile disponibile în cadrul politicii de coeziune a UE, în vederea înființări de mici afaceri de familie, pot întâmpina dificultăți în ceea ce privește furnizarea co-finanțării necesare;

Q.   întrucât persoanele dezavantajate, cum ar fi șomerii (pe termen lung), persoanele dependente de ajutoarele sociale, imigranții, minoritățile etnice cum ar fi comunitatea rromă, persoanele care lucrează în economia subterană sau care lucrează în zone rurale dezavantajate și femeile, care doresc să înființeze o microîntreprindere, ar trebui să reprezinte centrul de interes al inițiativei europene privind microcreditele;

R.   întrucât, deși implicarea privată ar trebui asigurată în măsura posibilului, este necesară intervenția publică în acordarea de microcredite;

S.   întrucât există anumite inițiative ale UE din care decurg elemente în sprijinul microcreditelor, iar o abordare mai unificată și mai bine orientată, combinând aceste iniţiative în vederea formării unui sistem unic, ar fi benefică;

T.   întrucât este esențial ca cei care înființează microîntreprinderi să aibă acces la asistență în domeniul afacerilor (cum ar fi asistența în materie de formare, instruire și consolidare a capacităților), iar formarea ar trebui să fie obligatorie pentru contractanții de microcredite, și întrucât educația financiară a consumatorilor și acordarea de împrumuturi în mod responsabil ar trebui să constituie o parte importantă a politicilor tuturor instituțiilor de microfinanțare (MFI);

U.   întrucât beneficiarii potențiali ai microcreditelor ar trebui să beneficieze de consiliere juridică adecvată cu privire la încheierea unui acord de credit, înființarea unei întreprinderi, colectarea datoriilor, achiziționarea și utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală și industrială și așa mai departe, în special atunci când micro-întreprinderea în cauză intenționează sau are potențial de a face afaceri în alte state membre ale Uniunii Europene;

V.   întrucât accesul posibililor contractanți de credite la informații privind creditele ar facilita acordarea de microcredite;

W.   întrucât ar trebui promovate cercetarea și schimbul de bune practici în domeniul microcreditării, de exemplu în ceea ce privește tehnicile inovatoare pentru acordarea, garantarea și atenuarea riscurilor presupuse de microcredite, măsura în care acestea se pot acorda și care sunt grupurile-țintă pentru astfel de abordări în contextul UE;

X.   întrucât rolul intermediarilor ar trebui analizat pentru a preveni abuzurile, și totodată ar trebui găsite modalități alternative de susținere a credibilității în fața debitorilor (de exemplu prin înființarea de grupuri de ajutor reciproc);

Y.   întrucât ar trebui stabilit un cadru comunitar privind instituțiile de microfinanțare nebancare, iar Comisia ar trebui să dezvolte mecanismul de sprijin pentru microcredite, care nu prezintă încă interes pentru furnizorii de microcredite;

Z.   întrucât persoanele care nu au domiciliu permanent sau documente personale de identificare nu ar trebui excluse de la obținerea de microcredite prin intermediul legislației de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului,

AA.   întrucât normele comunitare privind concurența ar trebui adaptate în vederea reducerii obstacolelor în calea acordării de microcredite;

AB.   întrucât normele comunitare privind achizițiile publice ar trebui să vină în sprijinul contractanților de microcredite,

1.   solicită Comisiei să prezinte Parlamentului, în temeiul articolului 44, al articolului 47 alineatul (2) sau al articolului 95 din Tratatul CE, una sau mai multe propuneri legislative care să cuprindă recomandările detaliate în continuare;

2.   confirmă faptul că aceste recomandări respectă principiul subsidiarității și drepturile fundamentale ale cetățenilor;

3.   consideră că, dacă este cazul, implicațiile financiare ale propunerii sau propunerilor solicitate ar trebui să fie acoperite prin intermediul creditelor de la bugetul Uniunii Europene;

4.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție , precum și recomandările detaliate în anexă, Consiliului, Comisiei, precum şi guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO C 175 E, 10.7.2008, p. 392.
(2) JO L 124, 20.5.2003, p. 36.
(3) JO L 310, 9.11.2006, p. 15.
(4) JO L 177, 30.6.2006, p. 1.
(5) JO L 309, 25.11.2005, p. 15.
(6) JO L 379, 28.12.2006, p. 5.
(7) JO L 337, 21.12.2007, p. 35.
(8) JO L 134, 30.4.2004, p. 1.
(9) JO L 134, 30.4.2004, p. 114.
(10) Texte adoptate, P6_TA(2008)0199.


ANEXĂ LA REZOLUȚIE: RECOMANDĂRI DETALIATE PRIVIND CONȚINUTUL PROPUNERII (PROPUNERILOR) SOLICITATE

1.  Recomandarea nr. 1 referitoare la creșterea gradului de informare privind microcreditele

Parlamentul European consideră că actul (actele) legislativ(e) ce urmează a fi adoptat(e) ar trebui să vizeze următoarele:

(a)  Comisia ar trebui să aibă în vedere introducerea conceptului de microcredit în statisticile relevante și în legislația privind instituțiile financiare. Statisticile privind microcreditele ar trebui să aibă în vedere cifre privind PIB-ul per capita din statele membre și să facă distincția dintre liberi profesioniști sau întreprinderile familiale și acelea cu angajați care nu sunt membri ai familiei, pentru a permite avantajarea primei categorii.

(b)  Comisia ar trebui să invite statele membre să standardizeze prezentarea din punct de vedere statistic a microcreditelor, inclusiv colectarea și analiza defalcată a datelor în funcție de gen, vârstă și originea etnică;

(c)  Comisia ar trebui să elaboreze o strategie de comunicare în vederea promovării activităților independente ca mod alternativ de a câștiga un venit și, în special, ca modalitate de a evita șomajul pentru grupurile țintă dezavantajate.

(d)  Comisia ar trebui să invite statele membre să aplice stimulente fiscale pentru implicarea privată în activitățile comerciale cu microcredite.

(e)  Comisia ar trebui să invite statele membre să restrângă aplicarea de plafoane la ratele dobânzilor pentru creditele de consum; cu toate acestea, statele membre ar trebui să poată aplica un mecanism prin care să fie excluse ratele extrem de înalte ale dobânzilor.

(f)  Comisia ar trebui să analizeze - în contextul recentei crize ipotecare - avantajele și dezavantajele tipurilor de microcredit direct, față de instrumentele de credit securitizat.

(g)  Comisia ar trebui să solicite statelor membre să analizeze în mod special și să menționeze, în rapoartele anuale privind programele de reformă naționale, eforturile depuse și rezultatele în ceea ce privește microcreditele, comparativ cu orientările integrate privind creșterea și ocuparea forței de muncă din cadrul Strategiei de la Lisabona revizuite. Comisia ar trebui să se refere explicit la microcredite în raportul său anual de activitate.

2.  Recomandarea nr. 2 referitoare la finanțarea comunitară

Parlamentul European consideră că actul (actele) legislativ(e) ce urmează a fi adoptat(e) ar trebui să vizeze reglementarea următoarelor aspecte :

(a)  Comisia ar trebui să prevadă (co)finanțarea de proiecte în domeniile redate în continuare, cu condiția ca o astfel de finanțare să vizeze în mod special promovarea disponibilității microcreditelor pentru toate persoanele sau întreprinderile fără acces direct la credite, care sunt în general definite de statele membre, în jurisdicția lor, ca grupuri țintă dezavantajate (cum ar fi comunitatea rromă, imigranții, persoanele care locuiesc în zone rurale dezavantajate, persoanele cu locuri de muncă precare și femeile):

   i) acordarea de garanții pentru furnizorii de microcredite, de către fondurile naționale sau comunitare;
   ii) furnizarea de servicii de asistență în domeniul afacerilor ca servicii suplimentare pentru contractanții de microcredite, puse la dispoziție fie de către furnizorii de microcredite, fie de către terțe părți, asistență care să includă formare obligatorie cu destinație precisă, care să aibă evaluări periodice pentru contractanții de microcredite, cu posibilitatea ca această formare să fie finanțată prin fondurile structurale;
   iii) cercetare și schimb de bune practici în domeniul operațional, de exemplu în ceea ce privește cerințe alternative privind garanțiile, metode netradiționale de evaluare a solvabilității, sisteme de notare și rolul intermediarilor;
   iv) crearea unui site internet pe care potențialii beneficiari de microcredite să-și prezinte proiectele, astfel încât cei care doresc să le poată împrumuta fondurile necesare; precum și
   v) înființarea unei baze de date la nivelul UE care să cuprindă date pozitive și negative privind contractanții de microcredite.

b)   pentru a evita dublarea eforturilor, Comisia ar trebui:

   i) să numească o entitate unică de coordonare care să cuprindă toate activitățile de finanțare legate de microcredite din UE; precum și
   ii) să (co)finanțeze proiecte cu condiția ca acestea să fie combinate cu menținerea beneficiilor de securitate socială, cum ar fi ajutorul de șomaj și sprijinul de venit, pe baza analizei furnizorului de servicii în domeniul afacerilor, care ar trebui să țină seama de rezultatele întreprinderii și de standardul de viață minim național.

3.  Recomandarea nr. 3 referitoare la un cadru armonizat la nivelul UE privind instituțiile de microfinanțare bancare și nebancare

Parlamentul European consideră că actul (actele) legislativ(e) ce urmează a fi adoptat(e) ar trebui să vizeze următoarele:

Comisia ar trebui să propună legislație privind constituirea unui cadru la nivel comunitar referitor la instituțiile de microfinanțare bancare și nebancare. Cadrul pentru instituțiile de microfinanțare nebancare ar trebui includă:

   a) o definire clară a furnizorilor de microcredite, care să specifice faptul că aceștia nu pot constitui depozite și, prin urmare, că nu constituie instituții financiare conform directivei 2006/48/CE;
   b) capacitatea de a desfășura exclusiv activități de creditare;
   c) capacitatea de a atrage și de a acorda credite și din alte fonduri decât cele proprii; precum și
   d) norme armonizate, stabilite în funcție de riscuri, în ceea ce privește autorizarea, înregistrarea, raportarea și supravegherea prudențială.

4.  Recomandarea nr. 4 referitoare la Directiva 2005/60/CE

Parlamentul European consideră că actul (actele) legislativ(e) ce urmează a fi adoptat(e) ar trebui să vizeze următoarele:

Comisia ar trebui ca, la revizuirea Directivei 2005/60/CE, să se asigure că dispozițiile respectivei directive nu constituie obstacole care să îi împiedice pe cei care nu au domiciliu permanent sau documente de identificare personală să aibă acces la microcredite, permițând introducerea unei scutiri speciale în cadrul dispozițiilor legate de precauțiile privind clientela.

5.  Recomandarea nr. 5 referitoare la normele comunitare în domeniul concurenței

Parlamentul European consideră că actul (actele) legislativ(e) ce urmează a fi adoptat(e) ar trebui să vizeze următoarele:

(a)  La revizuirea normelor de minimis, Comisia ar trebui să prevadă:

   i) diferențierea limitelor de minimis între statele membre în caz de sprijin financiar pentru furnizorii de microcredite;
   ii) desființarea diferențierilor ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi din sectorul agricol, dacă ajutorul este acordat în legătură cu microcreditarea; și
   iii) reducerea sarcinilor administrative dacă ajutorul este acordat în legătură cu microcreditarea.

(b)  Comisia ar trebui să specifice rolul furnizorilor de microfinanțare și, dacă este cazul, sprijinul public primit de astfel de instituții în conformitate cu normele comunitare în domeniul concurenței.

(c)  Comisia ar trebui să aplice norme care să permită tratarea preferențială a bunurilor și serviciilor furnizate de contractanții de microcredite în cadrul procedurilor de achiziții publice.

Ultima actualizare: 2 decembrie 2009Notă juridică