Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2543(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0143/2009

Ingivna texter :

B6-0143/2009

Debatter :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Omröstningar :

PV 25/03/2009 - 3.12
CRE 25/03/2009 - 3.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0178

Antagna texter
PDF 103kWORD 93k
Onsdagen den 25 mars 2009 - Strasbourg Slutlig utgåva
Interimsavtal om ekonomiskt partnerskap EG-Stillahavsområdet
P6_TA(2009)0178B6-0143/2009

Europaparlamentets resolution av den 25 mars 2009 om interimsavtalet om partnerskap mellan Stillahavsstaterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen, å andra sidan

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina resolutioner av den 25 september 2003 om WTO:s femte ministerkonferens i Cancún(1) , av den 12 maj 2005 om utvärderingen av Doha-rundan efter beslutet av WTO:s allmänna råd av den 1 augusti 2004(2) , av den 1 december 2005 om förberedelserna inför WTO:s sjätte ministerkonferens i Hongkong(3) , av den 23 mars 2006 om utvecklingspåverkan av avtalen om ekonomiskt partnerskap(4) , av den 4 april 2006 om bedömningen av Doharundan efter WTO:s ministerkonferens i Hongkong(5) , av den 1 juni 2006 om handel och fattigdom: Utformning av en handelspolitik som maximerar handelns bidrag till fattigdomslindringen(6) , av den 7 september 2006 om beslutet att tills vidare skjuta upp förhandlingarna om utvecklingsagendan från Doha(7) , av den 23 maj 2007 om avtal om ekonomiskt partnerskap(8) , av den 12 december 2007 om ekonomiskt partnerskap(9) och sin ståndpunkt av den 5 juni 2008 om förslaget till rådets förordning om tillämpning av Allmänna preferenssystemet under perioden 1 januari 2009–31 december 2011 samt om ändring av förordningarna (EG) nr 552/97 och (EG) nr 1933/2006 och av kommissionens förordningar (EG) nr 964/2007 och (EG) nr 1100/2006(10) ,

–   med beaktande av interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Stillahavsstaterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen, å andra sidan,

–   med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS), å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (Cotonouavtalet),

–   med beaktande av slutsatserna från möten i rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) (GAERC) i april 2006, oktober 2006, maj 2007, oktober 2007, november 2007 och maj 2008,

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 oktober 2007 om avtal om ekonomiskt partnerskap (KOM(2007)0635),

–   med beaktande av Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT), särskilt artikel XXIV,

–   med beaktande av förklaringen från WTO:s fjärde ministerkonferens, som antogs den 14 november 2001 i Doha,

–   med beaktande av förklaringen från WTO:s sjätte ministerkonferens, som antogs den 18 december 2005 i Hongkong,

–   med beaktande av den rapport och de rekommendationer från WTO:s arbetsgrupp för handelsrelaterat bistånd "Aid for Trade" som antogs av WTO:s allmänna råd den 10 oktober 2006,

–   med beaktande av FN:s millenniedeklaration av den 8 september 2000, i vilken världssamfundet gemensamt fastställde kriterier för fattigdomsutrotning, de s.k. millennieutvecklingsmålen,

–   med beaktande av Gleneagleskommunikén som antogs vid G8-mötet den 8 juli 2005,

–   med beaktande av artikel 108.5 jämförd med artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Från och med den 1 januari 2008 är EU:s tidigare avtal om handel med AVS-länderna, som gav AVS-länderna förmånstillträde till EU:s marknader på icke ömsesidig grund, inte längre förenligt med WTO:s bestämmelser.

B.  Avtalen om ekonomiskt partnerskap (EPA) är WTO-förenliga avtal som syftar till att stödja regional integration och främja successiv integrering av AVS-ekonomierna i världsekonomin, och därigenom främja dessa länders hållbara sociala och ekonomiska utveckling och bidra till de övergripande insatserna för att utrota fattigdomen i AVS-länderna.

C.  EPA bör användas för att bygga upp en långsiktig relation genom vilken handel stöder utveckling.

D.  Interimsavtal om ekonomiskt partnerskap (IEPA) är avtal om varuhandel i syfte att förhindra avbrott i AVS-handeln med EU.

E.  Den rådande finansiella och ekonomiska krisen innebär att handelspolitiken kommer att vara viktigare än någonsin för utvecklingsländerna.

F.  IEPA är inriktat på varuhandel och förenlighet med WTO:s bestämmelser.

G.  Enligt WTO-reglerna finns det inga krav på eller förbud mot att EPA-länderna ingår åtaganden att avreglera tjänstesektorn.

H.  De nationella och regionala effekterna av åtagandena i avtalen kan bli mycket omfattande.

I.  Av 14+1 (Östtimor) AVS-stater i Stilla havet har hittills bara Papua Nya Guinea och Republiken Fijiöarna paraferat IEPA.

J.  IEPA kan förmodligen påverka omfattningen av och innehållet i kommande avtal mellan Papua Nya Guinea och Republiken Fijiöarna och andra handelspartner och regionens ställning i förhandlingarna.

K.  Konkurrensen mellan EU och Stillahavsstaterna är begränsad eftersom den allra största delen av EU:s export huvudsakligen består av varor som Stillahavsstaterna inte producerar, men som de ofta behöver, antingen för direkt konsumtion eller som insatsvaror i den inhemska industrin.

L.  Med tanke på den rådande politiska situationen på Fiji, som styrs av en militärledd regering, måste ett eventuellt fullvärdigt EPA vara beroende av en färdplan för demokratiska val som alla de relevanta politiska grupperna på Fiji godkänt.

M.  Rådet har manat till ett omedelbart och fullständigt återupprättande av demokratin liksom återinförande av ett civilt styre så snart som möjligt.

N.  Den regionala Stillahavsgruppen av AVS-länder består av 14 vitt spridda östater plus Östtimor med en sammanlagd befolkning på mindre än åtta miljoner invånare. Stillahavsstaterna uppvisar betydligt större variationer i storlek och egenskaper än någon annan region, med det största, Papua Nya Guinea, tretusen gånger större än det minsta, Niue.

O.  Fiske och fiskerirelaterade verksamheter och branscher uppvisar den största potentialen för framtida exportökningar.

P.  Nya handelsregler måste åtföljas av ett ökat stöd till handelsrelaterat bistånd.

Q.  Syftet med EU:s strategi för handelsbistånd "Aid for Trade" är att bidra till utvecklingsländers förmåga att ta vara på nya handelsmöjligheter.

R.  Nya och mer flexibla förbättrade ursprungsregler har förhandlats fram mellan EU och AVS-länderna. De nya reglerna kommer att leda till avsevärda fördelar om de tillämpas på lämpligt sätt och med vederbörlig hänsyn till AVS-ländernas lägre kapacitetsnivåer.

S.  Tidsplanen för de pågående förhandlingarna om att gå från ett IEPA till ett fullvärdigt EPA mellan EU och Stillahavsstaterna bygger på att avtalet kommer att ingås före utgången av 2009.

1.  Europaparlamentet betonar att avtalen inte kan betraktas som tillfredsställande såvida inte tre målsättningar infrias: att man stöder AVS-ländernas hållbara utveckling, främjar deras deltagande i världshandeln och stärker regionaliseringsprocessen.

2.  Europaparlamentet betonar att huvudsyftet med detta avtal är uppnå millennieutvecklingsmålen genom utvecklingspolitiska mål, minskning av fattigdomen och respekt för de grundläggande mänskliga rättigheterna samt följande mål: ge AVS-länderna stöd till hållbar utveckling, främja deras medverkan i världshandeln, förstärka regionaliseringsprocessen, ge ny kraft åt handelsförbindelserna mellan EU och AVS-länderna och främja AVS-ländernas ekonomiska diversifiering.

3.  Europarlamentet betonar att för att undvika möjliga negativa följder av öppnandet av ekonomier i Stillahavsländerna måste EU ge stöd och skapa verkliga fördelar genom handelspreferenser och genom att främja den ekonomiska och sociala utvecklingen.

4.  Europaparlamentet anser att detta EPA måste främja och öka handeln, den ekonomiska tillväxten, regional integration, ekonomisk diversifiering och minskad fattigdom.

5.  Europaparlamentet uppmanar parterna att slutföra förhandlingarna 2009 enligt planerna. Parlamentet uppmanar parterna att göra allt de kan för att slutföra ett fullständigt EPA mellan AVS-länderna och EU före utgången av 2009 såsom planerat.

6.  Europaparlamentet inser vikten och fördelarna av att avtal ingås mellan EU och dess AVS-partnerländer som uppfyller WTO:s regler. Utan dessa avtal skulle handelsförbindelserna mellan EU och AVS-länderna och utvecklingen av dessa störas kraftigt. Fördelarna för exportörer har visats genom den ökade handeln till EU efter det att den förmånliga tullbehandlingen enligt Cotonou-avtalet upphörde den 31 december 2007.

7.  Europaparlamentet välkomnar att EU erbjuder AVS-länderna ett fullständigt tull- och kvotfritt tillträde för de flesta produkter till EU-marknaden i syfte att stödja avregleringen av handeln mellan AVS-länderna och EU.

8.  Europaparlamentet betonar att undertecknandet av IEPA är ett nödvändigt steg mot hållbar tillväxt i hela denna region och understryker vikten av fortsatta förhandlingar mot ett fullständigt avtal som uppmuntrar ökad handel, fler investeringar och fördjupad regional integration.

9.  Europaparlamentet konstaterar att övergångsperioder har inrättats inom ramen för IEPA för små och medelstora företag så att de ska kunna anpassa sig till de förändringar som sker i och med avtalet. Parlamentet uppmanar Stillahavsstaternas myndigheter att fortsätta att stödja de små och medelstora företagens intressen i sina förhandlingar om ett fullständigt EPA.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte utöva påtryckningar på Stillahavsstaterna att acceptera avregleringsåtaganden för tjänster och de så kallade Singaporefrågorna.

11.  Europaparlamentet uppmanar AVS-länderna att främja avregleringsprocessen, utvidga sådana reformer till att omfatta fler områden än handel med varor och öka avregleringen av handel med tjänster.

12.  Europaparlamentet begär att ett starkt regelverk ska inrättas i det fall förhandlingar inleds om tjänster i syfte att säkerställa att samhällsomfattande tjänster tillhandahålls och att grundläggande offentliga tjänster hålls utanför förhandlingsramen.

13.  Europaparlamentet uppmanar EU att tillhandahålla ökat och lämpligt stöd till AVS-ländernas myndigheter och till den privata sektorn för att främja ekonomiernas omställning efter ingåendet av IEPA.

14.  Europaparlamentet uppmanar de berörda länderna att lämna tydlig och transparent information om den ekonomiska och politiska situationen och utvecklingen i dessa länder för att förbättra samarbetet med kommissionen.

15.  Parlamentet uppmanar därför dem som leder förhandlingarna om fullständiga EPA att garantera en transparent förvaltning av naturresurser och rekommendera bästa praxis för att de berörda länderna ska kunna dra maximal nytta av sina naturresurser.

16.  Europaparlamentet betonar betydelsen av interregional handel och behovet av ökade regionala handelsförbindelser för att garantera hållbar tillväxt i regionen. Parlamentet understryker även vikten av samarbete och samordning mellan olika regionala organ.

17.  Europaparlamentet förordar ytterligare sänkningar av tulltarifferna mellan utvecklingsländer och regionala grupperingar, som i dag utgör 15–25 procent av handelsvärdet, och ökat främjande av syd-syd-handel, ekonomisk tillväxt och regional integration.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra sitt yttersta för att förhandlingarna om utvecklingsagendan från Doha ska återinledas och se till att utvecklingen i fattiga länder fortsätter att främjas inom ramen för avtalen om handelsavregleringar.

19.  Europaparlamentet är övertygat om att fullständiga EPA bör vara ett komplement och inte ett alternativ till ett avtal om utvecklingsagendan från Doha för AVS-länderna.

20.  Europaparlamentet respekterar behovet av ett kapitel om skydd av handel och bilaterala skyddsåtgärder, och uppmanar båda parter att undvika onödig användning av dessa åtgärder. Kommissionen uppmanas, inom ramen för de löpande förhandlingarna mot ett fullständigt EPA, att acceptera en översyn av skyddsmekanismerna i interimsavtalet så att dessa kan tillämpas på ett lämpligt, tydligt och snabbt sätt, förutsatt att kriterierna för deras tillämpning är uppfyllda.

21.  Europaparlamentet stöder de överenskomna tariffpositionsundantagen för jordbruksvaror och vissa förädlade jordbruksprodukter, med tanke på att de främst baseras på behovet av att skydda nyetablerade industrier eller känsliga produkter i dessa länder.

22.  Europaparlamentet efterlyser ett snabbt ratificeringsförfarande för att partnerländerna ska kunna utnyttja fördelarna med IEPA utan onödiga förseningar.

23.  Europaparlamentet påminner om att även om interimsavtalet kan betraktas som ett första steg i processen, är det i rättslig bemärkelse ett fullständigt oberoende internationellt avtal som inte automatiskt måste leda fram till att ett fullvärdigt EPA undertecknas eller till att alla som paraferat IEPA också kommer att underteckna det fullvärdiga EPA.

24.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att erbjuda maximal flexibilitet i de fortsatta förhandlingar som avses i rådets (allmänna frågor och yttre förbindelser) slutsatser från maj och november 2008 om denna fråga.

25.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga den begäran som Stillahavsstaterna framfört om att inför det fullvärdiga EPA omförhandla vissa kontroversiella frågor i IEPA som man vill ändra eller dra tillbaka.

26.  Europaparlamentet påpekar att Papua Nya Guinea och Republiken Fijiöarna är de enda länderna hittills i Stillahavsregionen som ingått avtalet, medan de övriga länderna i den regionala Stillahavsgrupperingen, eftersom de har liten varuhandel med EU, valde att inte underteckna avtalet.

27.  Europaparlamentet påminner om att en verklig regional marknad är en nödvändig grund för att med framgång kunna genomföra EPA och att regional integration och regionalt samarbete är nödvändigt för den sociala och ekonomiska utvecklingen i Stillahavsstaterna.

28.  Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att tillse att IEPA inte minskar det politiska intresset för och allmänhetens vilja till ekonomisk integration i Stillahavsområdet.

29.  Europaparlamentet betonar att genomförandet av IEPA och förhandlingarna om ett fullvärdigt EPA måste ske med vederbörlig hänsyn till integrationsprocesserna i Stillahavsområdet.

30.  Parlamentet rekommenderar att en flexibel, asymmetrisk och pragmatisk strategi tillämpas i de pågående förhandlingarna om ett fullvärdigt EPA, och uppmanar i detta sammanhang kommissionen att särskilt ta hänsyn till de berörda Stillahavsstaternas krav när det gäller utvecklingsaspekterna i avtalet. Parlamentet välkomnar i detta avseende rådets (allmänna frågor och yttre förbindelser) slutsatser från maj 2008.

31.  Europaparlamentet påpekar att avtalet också kan påverka förbindelserna mellan Stillahavsregionen och dess närmaste och största handelspartner Australien och Nya Zeeland och att man måste tillse att bestämmelserna i det nuvarande avtalet inte försvårar kommande handelsavtal med dessa länder.

32.  Europaparlamentet uppmärksammar att ett kapitel om utvecklingssamarbete har tagits med i det fullständiga EPA. Kapitlet täcker samarbete om handel med varor, konkurrenskraft på utbudssidan, företagsfrämjande infrastrukturer, handel med tjänster, andra handelsrelaterade frågor, institutionellt kapacitetsbyggande och skattejusteringar. Parlamentet uppmanar båda parter att hålla fast vid sitt överenskomna åtagande att inte slutföra förhandlingarna om konkurrens och statlig upphandling förrän lämplig kapacitet har byggts upp.

33.  Europaparlamentet påminner om att EPA måste bidra till Stillahavsländernas utvecklingsmål, politik och prioriteringar, inte bara till sin struktur och sitt innehåll utan även på det sätt och i den anda som det tillämpas.

34.  Europaparlamentet påpekar att EPA bör bidra till att uppnå millennieutvecklingsmålen.

35.  Europaparlamentet konstaterar att Europeiska unionen tillämpar principen om mest gynnad nation selektivt på AVS-ländernas alla subregionala grupper.

36.  Europaparlamentet påminner om att EU:s strategi för det handelsrelaterade biståndet "Aid for Trade" antogs i oktober 2007, tillsammans med ett åtagande om att öka EU:s samlade handelsrelaterade bistånd till 2 miljarder EUR (2 000 000 000 EUR) per år senast 2010 (1 miljard EUR från gemenskapen och 1 miljard EUR från medlemsstaterna). Parlamentet kräver att Stillahavsregionen får en tillräcklig och rättvis andel.

37.  Europaparlamentet kräver att det tidigt fastställs och beslutas om en andel av resurserna för "Aid for Trade". Parlamentet betonar att dessa medel bör innebära ytterligare resurser och inte enbart vara en förändrad modell för medel från Europeiska utvecklingsfonden, att medlen bör anpassas efter Papua Nya Guineas och Republiken Fijiöarnas prioriteringar och att utbetalningarna bör ske i tid, vara förutsebara och följa tidsplanerna för förverkligandet av nationella och regionala strategiska utvecklingsplaner. Europaparlamentet påminner om att EPA måste bidra till Stillahavsländernas utvecklingsmål, politik och prioriteringar, inte bara till sin struktur och sitt innehåll utan även på det sätt och i den anda som det tillämpas.

38.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, med tanke på rådets åtaganden i september 2007 om avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trips) och tillgång till läkemedel, att inte förhandla om läkemedelsrelaterade Trips-plusbestämmelser som berör folkhälsan och tillgången till läkemedel i det fullvärdiga EPA, att avstå från att begära att skyldigheterna i konventionen om patentsamarbete och patenträttskonventionen ska följas eller godtas och att avstå från att infoga villkoren från direktiv 2004/48/EG(11) och att inte införa exempelvis skydd av icke-orginaldatabaser i det fullvärdiga EPA.

39.  Europaparlamentet ger sitt fortsatta stöd till ett fullständigt EPA mellan Europeiska gemenskapen och Stillahavsområdet, inbegripet det centrala området förhandlingar om immateriella rättigheter som inte bara täcker västliga tekniska produkter utan också biologisk mångfald och traditionell kunskap.

40.  Europaparlamentet efterlyser lämpliga och transparenta övervakningsmekanismer, med klar roll och påverkan, för att följa upp effekterna av EPA, med ett ökat egenansvar för AVS-länderna och ett omfattande samråd med intressenterna.

41.  Europaparlamentet anser att det är viktigt att man vid genomförandet av EPA inrättar ett lämpligt övervakningssystem som samordnas av en parlamentarisk kommitté som, för att skapa en lämplig balans mellan den ansvariga roll som utskottet för internationell handel har och en övergripande samstämmighet i handels- och utvecklingspolitiken, ska vara sammansatt av ledamöter från ledamöter från utskottet för internationell handel och från utskottet för utveckling. Denna parlamentariska kommitté ska ha ett flexibelt arbetssätt och en aktiv samordningsfunktion med den gemensamma parlamentariska AVS–EU församlingen. Denna övervakning bör inledas efter antagandet av enskilda IEPA.

42.  Europaparlamentet understryker i synnerhet AVS-parlamentens och icke statliga aktörers viktiga roll i deltagande i övervakningen och styrningen av EPA och uppmanar kommissionen att verka för att de involveras i de pågående förhandlingarna. Detta kräver en tydlig agenda, präglad av delaktighet, mellan EU och AVS-länderna.

43.  Europaparlamentet betonar att det fullvärdiga EPA bör innehålla en översynsklausul och omfatta en övergripande konsekvensbedömning som bör genomföras inom 3–5 år efter avtalets undertecknande så att de socioekonomiska effekterna av avtalet kan bedömas, inbegripet kostnaderna och konsekvenserna av genomförandet. Europaparlamentet och Stillahavsländernas parlament bör vara delaktiga i översynerna av avtalet.

44.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas och AVS-ländernas regeringar och parlament, AVS-EU:s ministerråd samt den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen.

(1) EUT C 77 E, 26.3.2004, s. 393.
(2) EUT C 92 E, 20.4.2006, s. 397.
(3) EUT C 285 E, 22.11.2006, s. 126.
(4) EUT C 292 E, 1.12.2006, s. 121.
(5) EUT C 293 E, 2.12.2006, s. 155.
(6) EUT C 298 E, 8.12.2006, s. 261.
(7) EUT C 305 E, 14.12.2006, s. 244.
(8) EUT C 102 E, 24.4.2008, s. 301.
(9) EUT C 323 E, 18.12.2008, s. 361.
(10) Antagna texter, P6_TA(2008)0252.
(11) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, 30.4.2004, s. 45).

Senaste uppdatering: 30 mars 2010Rättsligt meddelande