Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Priimti tekstai
PDF 196kWORD 215k
Trečiadienis, 2009 m. balandžio 22 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Privalomosios žalios naftos ir (arba) naftos produktų atsargos *
P6_TA(2009)0226A6-0214/2009

2009 m. balandžio 22 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria valstybės narės įpareigojamos išlaikyti privalomąsias žalios naftos ir (arba) naftos produktų atsargas (COM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0775),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 100 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0511/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A6-0214/2009),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją pagal EB sutarties  250 straipsnio  2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis
(1)  Aprūpinimas žalia nafta ir naftos produktais Bendrijai išlieka labai svarbus, ypač transporto ir chemijos pramonės sektoriams.
(1)  Aprūpinimas žalia nafta ir naftos produktais Bendrijai išlieka labai svarbus, ypač transporto, chemijos ir energetikos sektoriams. Pertraukos tiekiant žalią naftą ir naftos produktus arba nepakankamos jų atsargos įmonėms galėtų sukelti didelių finansinių nuostolių ir paralyžiuoti kitus ekonomikos bei kasdienio Europos Sąjungos piliečių gyvenimo sektorius.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)  Žalia nafta išlieka ir artimiausiais dešimtmečiais išliks vienu iš svarbiausių pirminės energijos šaltinių. Tačiau valstybėms narėms bus vis sunkiau užsitikrinti nuolatinį žalios naftos tiekimą prieinama kaina.
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis
(2)  Dėl didėjančios gamybos koncentracijos, naftos išteklių mažėjimo ir didėjančio naftos produktų vartojimo pasaulyje aprūpinimo nafta sutrikimų pavojus didėja.
(2)  Dėl didėjančios gamybos koncentracijos, naftos išteklių mažėjimo ir nuolat didėjančio naftos produktų vartojimo pasaulyje aprūpinimo nafta sutrikimų pavojus ypač didėja.
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)  Kartu su priemonėmis, skirtomis sukurti palankią aplinką investicijoms siekiant išžvalgyti Europos Sąjungoje ir už jos ribų esančius naftos išteklius ir jais naudotis, o tai itin svarbu siekiant užtikrinti ilgalaikį apsirūpinimą nafta, naftos atsargų sukūrimas yra patikima priemonė kompensuoti trumpalaikį tiekimo sutrikimą.
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a) valstybių narių priklausomybės nuo naftos importo, norint patenkinti savo energetinius poreikius, lygis yra labai aukštas;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a)  Europos Sąjunga yra pasaulinio masto veikėja, todėl jos energijos tiekimo saugumui stiprinti skirta politika turėtų sudaryti santykių su šalimis kandidatėmis ir kaimyninėmis šalimis politikos tikslų dalį.
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(4b)  Komisija turėtų užtikrinti, kad aštuonios valstybės narės, kurios nėra Tarptautinės energetikos agentūros (TEA) narės 1 , būtų įtrauktos lygiomis teisėmis, kiek tai susiję su Europos Sąjungos pasikonsultavus su TEA priimtais sprendimais ir priemonėmis, kurių buvo imtasi.
1 Bulgarija, Kipras, Estija, Latvija, Lietuva, Malta, Rumunija ir Slovėnija.
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)  Komisija turėtų atitinkamai atstovauti ES valstybių narių, kurios nėra TEA narės, interesams ir jų laikytis.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
(7) 2007 m. kovo 8–9 d. Briuselyje vykusiai Europos Vadovų Tarybai pirmininkavusios valstybės narės išvadose pabrėžiama, kad poreikis nustatyti integruotą energetikos politiką, suderinant Europos ir valstybių narių mastu taikomas priemones, Bendrijai tampa vis svarbesnis ir skubesnis. Todėl labai svarbu kuo labiau suderinti skirtingose valstybėse narėse naudojamus atsargų saugojimo mechanizmus .
(7) 2007 m. kovo 8–9 d. Briuselyje vykusiai Europos Vadovų Tarybai pirmininkavusios valstybės narės išvadose pabrėžiama, kad poreikis nustatyti integruotą energetikos politiką, suderinant Europos ir valstybių narių mastu taikomas priemones, Bendrijai tampa vis svarbesnis ir skubesnis. Todėl labai svarbu užtikrinti skirtingose valstybėse narėse naudojamų įvairių atsargų saugojimo mechanizmų suderinamumą .
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a) 2008 m. spalio 15–16 d. vykusio Europos Vadovų Tarybos posėdžio Tarybai pirmininkaujančios valstybės išvadose pabrėžiamas Sąjungos noras sukurti valstybių narių solidarumo sistemą energijos tiekimo sutrikimų atvejams ir siūloma nustatyti visas šiam tikslui būtinas priemones. Veiksminga žalios naftos ir (arba) naftos produktų atsargų laikymo sistema, kuri koordinuojama Bendrijos lygmeniu, taip pat yra svarbi solidarumo energetikos srityje praktinio įgyvendinimo dalis.
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis
(8)   Naftos atsargų prieinamumas ir energijos tiekimo patikimumas valstybių narių ir Bendrijos saugumui labai svarbūs. Centralizuotų atsargas saugančių įstaigų ar tarnybų įsteigimas Bendrijoje leidžia iš dalies pasiekti šių tikslų. Siekiant, kad konkrečios valstybės narės galėtų kuo geriau pasinaudoti savo šalies teisės aktais, nustatydamos savo centrinių saugyklų statusą ir kartu apribodamos dėl šios veiklos galutiniams vartotojams tenkančias išlaidas, dabartinėmis sąlygomis, kai naftos atsargos gali būti saugomos bet kurioje Bendrijos vietoje ir jas gali saugoti bet kokia tuo tikslu įsteigta centralizuota įstaiga ar tarnyba, tereikia, kad pelno siekimo paskirtis būtų draudžiama .
(8)   Naftos atsargų prieinamumas ir energijos tiekimo patikimumas valstybių narių ir Bendrijos saugumui labai svarbūs. Centralizuotų atsargas saugančių įstaigų ar tarnybų įsteigimas Bendrijoje galėtų padėti rentabiliai pasiekti šių tikslų. Konkrečios valstybės narės turėtų galėti kuo geriau pasinaudoti savo šalies teisės aktais, nustatydamos savo centrinių saugyklų statusą ir sąlygas, kuriomis jos perleidžia savo atsargų laikymo įsipareigojimus kitoms valstybėms narėms arba kitoms saugykloms, kartu apribodamos dėl šios veiklos galutiniams vartotojams tenkančias išlaidas, dabartinėmis sąlygomis, kai naftos atsargos gali būti saugomos bet kurioje Bendrijos vietoje ir jas gali saugoti bet kokia tuo tikslu įsteigta centralizuota įstaiga ar tarnyba.
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a)  Siekdamos palengvinti galutiniams naudotojams tenkančią finansinę naštą, valstybės narės turėtų užtikrinti glaudesnį centrinių saugyklų bendradarbiavimą ir regioninių saugyklų steigimą.
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis
(9)  Atsižvelgiant į Bendrijos teisės aktais dėl naftos atsargų siekiamus tikslus, atsiradusį kai kurių valstybių narių susirūpinimą dėl saugumo ir siekį padidinti valstybių narių solidarumo mechanizmo tikslumą ir skaidrumą, centrinių saugyklų, veikiančių be tarpininkų, veiklos vietą reikėtų apriboti vienos valstybės teritorija. .
Išbraukta .
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis
(12)   Dėl ekstremalių situacijų politikos įgyvendinimo bei nacionalinių atsargų saugojimo mechanizmų suderinimo poreikių ir būtinybės remtis tikslesniais duomenimis apie atsargų kiekį krizės atveju, valstybėms narėms ir Bendrijai būtinos stipresnės šių atsargų kontrolės priemonės.
(12)   Dėl ekstremalių situacijų politikos įgyvendinimo bei nacionalinių atsargų saugojimo mechanizmų suderinamumo užtikrinimo poreikių ir būtinybės remtis tikslesniais duomenimis apie atsargų kiekį krizės atveju, valstybėms narėms būtinos stipresnės šių atsargų kontrolės priemonės.
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(12a)  Nors valstybėms narėms derėtų suteikti pakankamas galimybes pasirinkti atsargų laikymo sistemą, kuri labiausiai tiktų pagal jų geografines ir organizacines ypatybes, derėtų numatyti visas būtinas priemones, kurias taikydama Komisija galėtų bet kuriuo metu gauti tikslius ir patikimus duomenis apie atsargų kiekį.
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(12b)  Turėtų būti stiprinamas valstybių narių vaidmuo saugant ir tvarkant privalomąsias naftos atsargas, skirtas nenumatytiems atvejams.
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis
(14)   Siekiant sustiprinti naftos tiekimo patikimumą Bendrijoje, valstybių narių ar centrinių saugyklų įsigytų atsargų, vadinamų specialiosiomis atsargomis, sukauptų valstybėms narėms priėmus sprendimus, kiekis turėtų atitikti realius poreikius krizės atveju . Be to, turėtų būti nustatytas specialus tokių atsargų juridinis statusas, kad tos atsargos krizės atveju būtų prieinamos be apribojimų. Tuo tikslu susijusios valstybės narės turėtų priimti priemones, reikalingas minėtoms atsargoms besąlygiškai apsaugoti nuo priverstinių priemonių.
(14)   Siekiant sustiprinti naftos tiekimo patikimumą Bendrijoje, sukauptų atsargų pagal šią direktyvą turėtų užtekti patenkinti bent nurodyto laikotarpio poreikiams . Be to, turėtų būti nustatytas specialus tokių atsargų juridinis statusas, kad tos atsargos krizės atveju būtų prieinamos be apribojimų. Tuo tikslu susijusios valstybės narės turėtų priimti priemones, reikalingas minėtoms atsargoms besąlygiškai apsaugoti nuo priverstinių priemonių.
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis
(15)  Kiekį, kuris turėtų priklausyti centrinėms saugykloms arba valstybėms narėms, tuo etapu nepriklausomai savo nuožiūra turėtų nustatyti kiekviena susijusi valstybė narė.
(15)   Kiekį, kuris turėtų priklausyti centrinėms saugykloms arba valstybėms narėms, tuo etapu nepriklausomai savo nuožiūra iš anksto turėtų nustatyti kiekviena susijusi valstybė narė.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis
(18)   Suvestinių apie atsargas teikimo dažnis ir terminas, per kurį jos turi būti pateiktos, kaip nustatyta Direktyvoje 2006/67/EB, skiriasi nuo naudojamų kitose pasaulio šalyse esančiose įvairiose naftos atsargų sistemose. Europos Parlamentas rezoliucijoje dėl energetikos poveikio makroekonomikai pareiškė palaikąs pasiūlymą informaciją teikti dažniau.
(18)   Suvestinių apie atsargas teikimo dažnis ir terminas, per kurį jos turi būti pateiktos, kaip nustatyta Direktyvoje 2006/67/EB, skiriasi nuo naudojamų kitose pasaulio šalyse esančiose įvairiose naftos atsargų sistemose. Europos Parlamentas rezoliucijoje dėl energetikos poveikio makroekonomikai pareiškė palaikąs pasiūlymą informaciją teikti dažniau. Taip pat būtina užtikrinti, kad duomenys būtų teisingi ir jų nereikėtų taisyti kiekvieną savaitę ar mėnesį, o tai dažnai pasitaiko Europos Sąjungoje.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis
(21)   Tais pačiais tikslais būtina parengti ir teikti statistines suvestines ne tik apie privalomąsias bei specialiąsias, bet ir kitas atsargas, bei nustatyti, kad tokios suvestinės būtų teikiamos kiekvieną savaitę.
(21)  Tais pačiais tikslais būtina parengti ir teikti statistines suvestines ne tik apie privalomąsias bei specialiąsias, bet ir kitas atsargas, bei nustatyti, kad tokios suvestinės būtų teikiamos kiekvieną mėnesį. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai, atsižvelgus į perspektyvumo tyrimo, susijusio su savaitinių ataskaitų veiksmingumu, rezultatus, reikalauti, kad valstybės narės pateiktų šias suvestines kiekvieną savaitę, jei gali būti užtikrinama, kad reikės tik labai mažai pataisyti tokiu būdu surinktus duomenis ir kad šioms suvestinėms būdingi akivaizdūs privalumai, susiję su rinkos skaidrumu.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis
(23)   Komisijai teikiamose suvestinėse gali pasitaikyti klaidų ar neatitikimų. Komisijos tarnybų darbuotojams ar įgaliotiesiems asmenims turi būti sudarytos sąlygos patikrinti faktinį atsargų kiekį ir valstybių narių turimus dokumentus.
(23)   Kadangi Komisijai teikiamose suvestinėse gali pasitaikyti klaidų ar neatitikimų, esant pagrįstiems įtarimams Komisijos tarnybų darbuotojams ar įgaliotiesiems atstovams turi būti sudarytos sąlygos kartu su valstybių narių paskirtomis priežiūros institucijomis patikrinti faktinį atsargų kiekį ir valstybių narių turimus dokumentus.
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis
(25)   Asmenų apsauga valstybėms narėms tvarkant asmens duomenis reglamentuojama 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir tokių duomenų laisvo judėjimo, o asmenų apsauga Komisijai tvarkant asmens duomenis reglamentuojama 2000 m. gruodžio mėn. 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo. Šiuose teisės aktuose keliamas reikalavimas, kad asmens duomenų tvarkymas būtų teisiškai pagrįstas ir atsitiktinai gauti asmens duomenys būtų sunaikinti nedelsiant.
(25)   Asmenų apsauga valstybėms narėms tvarkant asmens duomenis reglamentuojama 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir tokių duomenų laisvo judėjimo, o asmenų apsauga Komisijai tvarkant asmens duomenis reglamentuojama 2000 m. gruodžio mėn. 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo. Šios direktyvos nuostatos neturėtų pažeisti Direktyvos 95/46/EB ir Reglamento (EB) Nr. 45/2001 nuostatų.
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis
(29)   Atsižvelgiant į tai, kad Bendrijos lygmeniu nenustatytas vienodas mažiausias privalomas specialiųjų atsargų kiekis, ir kad šia direktyva nustatoma nemažai naujų mechanizmų, direktyvos taikymas po jos įsigaliojimo turėtų būti įvertintas gana greitai .
(29)   Kadangi Bendrijos lygmeniu nenustatytas vienodas mažiausias privalomas specialiųjų atsargų kiekis, taip pat atsižvelgiant į dabar atliekamą naftos rinkos skaidrumo didinimo priemonių, įskaitant savaitines ataskaitas apie komercines naftos atsargas, tyrimą ir į tai , kad šia direktyva nustatoma nemažai naujų mechanizmų, direktyvos taikymas turėtų būti įvertintas ne vėliau kaip per trejus metus po jos įsigaliojimo .
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos e punktas
e) "tarptautiniu mastu priimtas sprendimas dėl atsargų pateikimo naudoti": galiojantis Tarptautinės energetikos agentūros administracinės tarybos priimtas sprendimas, kurio tikslas – užtikrinti valstybės narės turimų naftos arba jos produktų atsargų pateikimą naudoti;
e) "tarptautiniu mastu priimtas sprendimas dėl atsargų pateikimo naudoti": galiojantis TEA administracinės tarybos priimtas sprendimas, kurio tikslas – užtikrinti TEA šalies narės turimų naftos arba jos produktų atsargų pateikimą naudoti;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies l a punktas (naujas)
la) "nepaprastoji padėtis": aplinkybės, kai įvyksta rimtas žalios naftos ir (arba) naftos produktų tiekimo sutrikimas;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis
4.  Šiame straipsnyje numatytos taisyklės ir metodai saugoti privalomųjų atsargų kiekiui apskaičiuoti gali būti iš dalies pakeisti remiantis 24 straipsnio 2 dalyje nustatyta reguliavimo tvarka.
4.  Šiame straipsnyje numatytos taisyklės ir metodai saugoti privalomųjų atsargų kiekiui apskaičiuoti gali būti iš dalies pakeisti remiantis 24 straipsnio 2 dalyje nustatyta reguliavimo tvarka bei pasitarus su specialistais ir suinteresuotomis šalimis.
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis
3. 1 ir 2 dalyse numatytos atsargų apskaičiavimo taisyklės ir metodai gali būti iš dalies pakeisti remiantis 24 straipsnio 2 dalyje nustatyta reguliavimo tvarka.
3. 1 ir 2 dalyse numatytos atsargų apskaičiavimo taisyklės ir metodai gali būti iš dalies pakeisti remiantis 24 straipsnio 2 dalyje nustatyta reguliavimo tvarka bei pasitarus su specialistais ir suinteresuotomis šalimis.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
1.   Valstybės narės užtikrina nuolatinę fizinę prieigą prie jų teritorijose esančių naftos produktų privalomųjų ir specialiųjų atsargų, kaip apibrėžta 9 straipsnyje. Jos parengia minėtų atsargų identifikavimo, apskaitos ir patikrinimo taisykles taip, kad atsargas būtų galima bet kuriuo metu patikrinti. Privalomosioms ir specialiosioms atsargoms, kurios yra ūkinės veiklos vykdytojų atsargų dalis arba su tokiomis atsargomis yra kartu laikomos, turi būti taikoma atskira apskaita.
1.   Valstybės narės užtikrina nuolatinę fizinę prieigą prie jų teritorijose esančių naftos produktų privalomųjų ir specialiųjų atsargų, kaip apibrėžta 9 straipsnyje. Jos parengia minėtų atsargų identifikavimo, apskaitos ir patikrinimo taisykles taip, kad atsargas būtų galima bet kuriuo metu patikrinti. Šios taisyklės nustatomos gavus išankstinį Komisijos pritarimą. Privalomosioms ir specialiosioms atsargoms, kurios yra ūkinės veiklos vykdytojų atsargų dalis arba su tokiomis atsargomis yra kartu laikomos, turi būti taikoma atskira apskaita.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
1.   Valstybės narės sudaro išsamų, nuolat atnaujinamą visų joms laikomų privalomųjų atsargų, išskyrus specialiąsias atsargas, kaip apibrėžta 9 straipsnyje, registrą. Šiame registre yra informacija apie tikslią aptariamų atsargų laikymo vietą, kiekį, savininką ir tikslų atsargų pobūdį remiantis * Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. dėl energetikos statistikos C priedo 3.1 punkto 1 dalies kategorijomis.
1.   Valstybės narės sudaro išsamų, nuolat atnaujinamą visų joms laikomų privalomųjų atsargų, išskyrus specialiąsias atsargas, kaip apibrėžta 9 straipsnyje, registrą. Šiame registre yra informacija apie naftos perdirbimo gamyklos, saugyklos ar bazės, kurioje laikomos aptariamos atsargos, vietą ir laikomą kiekį, savininką ir tikslų atsargų pobūdį remiantis 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1099/2008 dėl energetikos statistikos C priedo 3.1 punkto 1 dalies kategorijomis*.
* OL L 304, 2008 11 14, p. 1.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
Pasibaigus kalendoriniams metams per 30 dienų atitinkama valstybė narė Komisijai pateikia paskutinės tų kalendorinių metų dienos atsargų registro kopiją.
Pasibaigus kalendoriniams metams per 45 dienas atitinkama valstybė narė Komisijai pateikia paskutinės tų kalendorinių metų dienos atsargų registro kopiją.
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies trečia a pastraipa (nauja)
Komisija užtikrina registruose esančių neapibendrintų duomenų konfidencialumą.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalies antra a pastraipa (nauja)
Jei pagal susitarimą šie uždaviniai perleidžiami valstybei narei, kurios teritorijoje tos atsargos yra, arba centrinei saugyklai, kurią ta valstybė narė įsteigė, šiame susitarime nurodomos nuostatos, pagal kurias numatoma:
a) valstybės narės arba centrinės saugyklos pareiga užtikrinti duomenų apie atsargų kiekį bet kuriuo metu tikslumą;
b) šių privalomųjų atsargų, kurios įsigytos, sukauptos, laikomos ir tvarkomos jos teritorijoje, perdavimo valstybei narei, kuri perleido šias užduotis, laikotarpis;
c) veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios nuobaudos tiems atvejams, kai valstybė narė arba centrinė saugykla nevykdo susitarimo sąlygų.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalies b punktas
b) likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams paskelbti paslaugų teikimo ūkinės veikloms vykdytojams sąlygas.
b) likus ne mažiau kaip trims mėnesiams paskelbti paslaugų teikimo ūkinės veikloms vykdytojams sąlygas.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas
b) vienai ar kelioms centrinėms saugykloms, galinčioms saugoti tokias atsargas, arba
b) vienai ar kelioms centrinėms saugykloms, galinčioms saugoti tokias atsargas, jei atitinkama valstybė narė ir valstybė narė, kuri saugos atsargas, sudarė susitarimą, arba
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
1.   Valstybė narė, laikydamasi šio straipsnio sąlygų, gali neatšaukiamai įsipareigoti saugoti mažiausią naftos atsargų kiekį (toliau – "specialiosios atsargos"), apskaičiuotą suvartojimo dienomis.
1.   Valstybė narė, laikydamasi šio straipsnio sąlygų, gali įsipareigoti saugoti mažiausią naftos atsargų kiekį (toliau – "specialiosios atsargos"), apskaičiuotą suvartojimo dienomis.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies įvadinė dalis
3.  Specialiosiomis atsargomis laikomi tik toliau išvardytų kategorijų, kaip apibrėžta * Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. dėl energetikos statistikos B priedo 4 punkte, produktai:
3.  Specialiosiomis atsargomis gali būti laikomi tik toliau išvardytų kategorijų, kurios turi atitikti Bendrijos teisės aktus, ypač susijusius su kuro standartais ir aplinkos apsauga, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1099/2008 B priedo 4 punkte, produktai:
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa
5.   Valstybė narė, nusprendusi laikyti specialiąsias atsargas, Komisijai pateikia pranešimą, kuris paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje; jame turi būti nurodytas kiekvienos kategorijos specialiųjų atsargų dydis, kurį ta valstybė narė neatšaukiamai ir nuolat įsipareigoja išlaikyti. Toks praneštas privalomas mažiausias dydis yra vienintelis ir taikomas vienodai visoms valstybės narės naudojamų specialiųjų atsargų kategorijoms.
5.   Valstybė narė, nusprendusi laikyti specialiąsias atsargas, Komisijai pateikia pranešimą, kuris paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje; jame turi būti nurodytas kiekvienos kategorijos specialiųjų atsargų dydis, kurį ta valstybė narė nuolat įsipareigoja išlaikyti, ir įsipareigojimo laikotarpis . Toks praneštas privalomas mažiausias dydis yra vienintelis ir taikomas vienodai visoms valstybės narės naudojamų specialiųjų atsargų kategorijoms.
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
1.   Valstybės narės sudaro išsamų, nuolat atnaujinamą visų specialiųjų atsargų, saugomų jos teritorijoje, registrą. Šiame registre yra informacija apie tikslią aptariamų atsargų laikymo vietą.
1.   Valstybės narės sudaro išsamų, nuolat kas mėnesį atnaujinamą visų specialiųjų atsargų, saugomų jos teritorijoje, registrą. Šiame registre yra informacija apie naftos perdirbimo gamyklos, saugyklos ar bazės, kurioje laikomos aptariamos atsargos, vietą.
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
Komisijai pareikalavus ne senesnių kaip 10 metų duomenų , valstybė narė per 8 dienas jai pateikia registro kopiją.
Be to, Komisijai pareikalavus, valstybė narė per 10 darbo dienų jai pateikia registro kopiją. Tokie prašymai gali būti pateikti praėjus ne daugiau kaip trejiems metams po datos, susijusios su duomenimis, kuriuos prašoma pateikti.
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)
Valstybės narės ir centrinės saugyklos susitarime nurodomos nuostatos, pagal kurias numatoma:
a) valstybės narės arba centrinės saugyklos pareiga užtikrinti duomenų apie atsargų kiekį bet kuriuo metu tikslumą;
b) šių privalomųjų atsargų, kurios įsigytos, sukauptos, laikomos ir tvarkomos jos teritorijoje, perdavimo valstybei narei, kuri perleido šias užduotis, laikotarpis;
c) veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios nuobaudos tiems atvejams, kai valstybė narė arba centrinė saugykla nevykdo susitarimo sąlygų.
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnis
1.   Valstybės narės kiekvieną savaitę Komisijai siunčia valstybės narės teritorijoje laikomų komercinių atsargų dydžių suvestinę. Valstybės narės pasirūpina duomenų apsauga ir nenurodo tų atsargų savininkų pavadinimų.
1.   Valstybės narės kiekvieną mėnesį Komisijai siunčia valstybės narės teritorijoje laikomų komercinių atsargų dydžių suvestinę. Valstybės narės pasirūpina duomenų apsauga ir nenurodo tų atsargų savininkų pavadinimų.
2.   Komisija, remdamasi valstybių narių jai pateiktomis suvestinėmis, skelbia savaitinę statistinę komercinių atsargų suvestinę.
2.   Komisija, remdamasi valstybių narių jai pateiktomis suvestinėmis, skelbia mėnesinę statistinę komercinių atsargų suvestinę.
3.   Komisija, laikydamasi 24 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo tvarkos, priima 1 ir 2 dalių įgyvendinimo priemones.
3.   Komisija, laikydamasi 24 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo tvarkos, priima 1 ir 2 dalių įgyvendinimo priemones.
3a.  Jei, laikantis 23 straipsnio nuostatų, atidžiai apsvarsčius klausimą dėl savaitinių statistinių suvestinių įgyvendinamumo ir veiksmingumo nustatoma, kad joms būdingi akivaizdūs privalumai, susiję su rinkos skaidrumu, ir kad vėliau nereikės gerokai pataisyti tokiu būdu surinktų duomenų, Komisija gali pareikalauti, kad valstybės narės teiktų savaitines, o ne mėnesines komercinių naftos atsargų kiekio statistines suvestines.
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis
1.   Komisija bet kada gali nuspręsti patikrinti privalomąsias ir specialiąsias atsargas valstybėse narėse. Rengdamasi tokiam patikrinimui, Komisija gali paprašyti koordinavimo grupės pagalbos.
1.   Jei kyla pagrįstų įtarimų, Komisija gali nuspręsti patikrinti privalomąsias ir specialiąsias atsargas valstybėse narėse. Rengdamasi tokiam patikrinimui, Komisija gali paprašyti koordinavimo grupės pagalbos.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalis
2.   Pirmoje dalyje numatytų patikrinimų tikslas neįtraukiamas asmens duomenų rinkimas . Tikrinant rasti asmens duomenys nerenkami ir į juos neatsižvelgiama; jei tokie duomenys atsitiktinai surenkami, jie yra nedelsiant sunaikinami.
2.   Į pirmoje dalyje numatytų patikrinimų tikslą neįtraukiamas asmens duomenų tvarkymas . Tikrinant rasti asmens duomenys nerenkami ir į juos neatsižvelgiama; jei tokie duomenys atsitiktinai surenkami, jie yra nedelsiant sunaikinami.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalis
4.   Valstybės narės rūpinasi, kad atliekant 1 dalyje numatytą patikrinimą, už jų teritorijoje privalomųjų ir specialiųjų atsargų priežiūrą ir administravimą atsakingi asmenys bendradarbiautų su Komisijos darbuotojais ar jos įgaliotais asmenimis .
4.   Valstybės narės rūpinasi, kad atliekant 1 dalyje numatytą patikrinimą, už jų teritorijoje privalomųjų ir specialiųjų atsargų priežiūrą ir administravimą atsakingi asmenys bendradarbiautų su įgaliotais Komisijos darbuotojais ar atstovais .
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 7 dalis
7.   Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad su privalomosiomis ir specialiosiomis atsargomis susiję duomenys, įrašai, suvestinės ir dokumentai būtų saugomi ne trumpiau kaip dešimt metų .
7.   Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad su privalomosiomis ir specialiosiomis atsargomis susiję duomenys, įrašai, suvestinės ir dokumentai būtų saugomi ne trumpiau kaip trejus metus .
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 ir 4 dalys
3.   Kai yra galiojantis tarptautinis sprendimas atsargas pateikti naudoti, kiekviena valstybė narė gali naudoti savo privalomąsias ir specialiąsias atsargas, kad galėtų vykdyti tarptautinius įsipareigojimus pagal tokį sprendimą. Tokiu atveju valstybė narė nedelsdama informuoja Komisiją, kuri, siekdama įvertinti atsargų panaudojimo pasekmes, gali sušaukti koordinavimo grupę arba konsultuotis su jos nariais elektroniniu būdu.
3.   Komisija veikia glaudžiai bendradarbiaudama su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kurios turi įgaliojimus priimti sprendimus pateikti naudoti atsargas, ir stiprina daugiašalį ir dvišalį šių klausimų derinimą visame pasaulyje. Kai yra galiojantis tarptautinis sprendimas atsargas pateikti naudoti, kiekviena valstybė narė gali naudoti savo privalomąsias ir specialiąsias atsargas, kad galėtų vykdyti tarptautinius įsipareigojimus pagal tokį sprendimą. Tokiu atveju valstybė narė nedelsdama informuoja Komisiją, kuri, siekdama įvertinti atsargų panaudojimo pasekmes, gali sušaukti koordinavimo grupę arba konsultuotis su jos nariais elektroniniu būdu.
4.   Jei iškyla sunkumų, susijusių su žalios naftos ar naftos produktų tiekimu Bendrijai ar kuriai nors valstybei narei, Komisija, kuriai nors valstybei narei pasiūlius ar savo iniciatyva, kaip įmanoma greičiau sušaukia koordinavimo grupę. Koordinavimo grupė išnagrinėja padėtį. Komisija nustato, ar tai yra rimtas tiekimo sutrikimas.
4.   Jei iškyla sunkumų, susijusių su žalios naftos ar naftos produktų tiekimu Bendrijai ar kuriai nors valstybei narei, Komisija, kuriai nors valstybei narei pasiūlius ar savo iniciatyva, kaip įmanoma greičiau sušaukia koordinavimo grupę. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad ji galėtų būti atstovaujama asmeniškai arba elektroninėmis priemonėmis koordinavimo grupės posėdyje per 24 valandas po to, kai buvo sušauktas posėdis. Koordinavimo grupė išnagrinėja padėtį, remdamasi įsipareigojimu valstybių narių solidarumo principui ir objektyviu situacijos ekonominių ir socialinių pasekmių įvertinimu , ir Komisija nustato, remdamasi Koordinavimo grupės įvertinimu , ar tai yra rimtas tiekimo sutrikimas.
Jei konstatuojama, kad tai yra rimtas tiekimo sutrikimas, Komisija gali leisti pateikti naudoti visą ar dalį kiekio, kurį tokiu atveju valstybės narės pasiūlo.
Jei konstatuojama, kad tai yra rimtas tiekimo sutrikimas, Komisija gali leisti pateikti naudoti visą ar dalį kiekio, kurį tokiu atveju valstybės narės pasiūlo.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnis
Per trejus metus nuo šios įsigaliojimo Komisija įvertins jos taikymą ir išnagrinės galimybę reikalauti, kad visos valstybės narės turėtų privalomą mažiausią specialiųjų atsargų dydį.
Ne vėliau kaip per trejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo Komisija įvertins jos taikymą, ypatingai atsižvelgdama į tai:
a) ar duomenys apie atsargas yra tikslūs ir laiku perduodami;
b) ar apie komercinių naftos atsargų kiekį turi būti pranešama kartą per savaitę ar kartą per mėnesį;
c) ar derėtų reikalauti, kad visos valstybės narės turėtų privalomą mažiausią specialiųjų atsargų, skirtų ilgesniam laikotarpiui, dydį.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais, įsigaliojusiais ne vėliau kaip iki 20XX m. gruodžio 31 d., ši direktyva įgyvendinama . Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.
1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 20XX m. gruodžio 31 d. priima įstatymus ir kitus teisės aktus , kurie būtini atitikčiai šios direktyvos nuostatoms, išskyrus valstybes nares, kurioms pagal stojimo į Europos Sąjungą sutartį taikomas naftos ir naftos produktų atsargų sudarymo pereinamasis laikotarpis ir kurioms įgyvendinimo terminas yra pereinamojo laikotarpio pabaigos data . Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 11 dalis
Apskaičiuodamos savo atsargas, kaip nurodyta pirmiau, valstybės narės iš apskaičiuoto apskaičiuotų atsargų kiekio atima 10 % . Tokiu dydžiu sumažinamas visas į konkretų apskaičiavimą įtrauktas kiekis.
Apskaičiuodamos savo atsargas, kaip nurodyta pirmiau, valstybės narės iš apskaičiuoto apskaičiuotų atsargų kiekio atima 5 % . Tokiu dydžiu sumažinamas visas į konkretų apskaičiavimą įtrauktas kiekis.
Atnaujinta: 2010 m. birželio 11 d.Teisinis pranešimas