Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Pieņemtie teksti
PDF 83kWORD 37k
Trešdiena, 2009. gada 22. aprīļa - Strasbūra Galīgā redakcija
Kokvilnas nozares pārstrukturēšanas valsts programmas *
P6_TA(2009)0229A6-0200/2009

Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 637/2008 attiecībā uz kokvilnas nozares pārstrukturēšanas valsts programmām (COM(2009)0037 – C6-0063/2009 – 2009/0008(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments ,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2009)0037),

–   ņemot vērā 1979. gada Pievienošanās aktu un jo īpaši tam pievienotā 4. protokola par kokvilnu 6. punktu,

–   ņemot vērā EK līguma 37. panta 2. punkta trešo daļu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0063/2009),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A6-0200/2009),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1a apsvērums (jauns)
(1a)  Reforma, kas stājās spēkā 2006. gada 1. janvārī, izraisīja radikālu kokvilnas ražošanas samazināšanos Spānijā, radot draudus šīs nozares pastāvēšanai, un tādēļ bija nepieciešama pirmapstrādes nozares pārstrukturēšana.
Pēdējā atjaunošana - 2010. gada 11. jūnijaJuridisks paziņojums