Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 90kWORD 52k
сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург Окончателна версия
Интегриран подход на равенството между мъжете и жените в рамките на дейностите на комисиите и делегациите
P6_TA(2009)0240A6-0198/2009

Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2009 г. относно интегрирания подход на равенството между мъжете и жените в рамките на дейностите на комисиите и делегациите (2008/2245(INI))

Европейският парламент ,

–   като взе предвид член 2, член 3, параграф 2, член 13 и член 141, параграф 4 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, ревизираната Европейска социална харта и съдебната практика на Европейския съд по правата на човека,

–   като взе предвид работата на Генералната дирекция по правата на човека и правните въпроси към Съвета на Европа и по-специално на Управителния комитет за равенството между жените и мъжете,

   като взе предвид Директива 2002/73/ЕО на Европейския съвет и на Съвета от 23 септември 2002 г. за изменение на Директива 76/207/ЕИО на Съвета за прилагането на принципа на равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, професионално обучение и повишаване, и условията на труд(1) ,

–   като взе предвид своята резолюция от 13 март 2003 г. относно интегрирания подход на равенството между мъжете и жените ("gender mainstreaming") в Европейския парламент(2) ,

–   като взе предвид своята резолюция от 18 януари 2007 г. относно равенството на половете в работата на комисиите на ЕП(3) ,

–   като взе предвид член 45 от своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правата на жените и равенството между половете (A6-0198/2009),

A.   като има предвид, че равенството между мъжете и жените е основен принцип на общностното право и че по смисъла на член 2 от Договора, то е част от задачите на Общността;

Б.   като има предвид, че член 3, параграф 2 от Договора установява принципа за интегриран подход на равенството, като предвижда, че във всички дейности, които предприема, Общността се стреми да премахне неравенствата и да насърчава равното третиране на мъжете и жените;

В.   като има предвид постоянното нарастване на процента на жените сред членове на ЕП, който от 17,5 % през 1979 г. достигна 31,08 % през 2009 г.;

Г.   като има предвид малкия брой жени, членове на ЕП, които упражняват функции на по-високо равнище в рамките на органите на Европейския парламент (като например председател или член на комисии или делегации);

Д.   като има предвид, че в генералната дирекция по вътрешни политики и генералната дирекция по външни политики в ЕП, жените са представени в по-голяма степен и съставляват съответно 66,5 % и 66 % от персонала, като отчита същевременно значителния напредък, постигнат през последните години в генералната дирекция по вътрешни политики, който се увенча с получаването на наградата за равнопоставеност -2007 г. за най-добри практики предвид както на създаването на работна среда, благоприятстваща за равенството и интегрирания подход на равенството, така и на значителното увеличаване на броя на жените, заемащи високи длъжности в дирекцията (броят на жените, които са началник отдел, например, премина от 5 % на 30 % от 2005 г. досега);

Е.   като има предвид, че по-голямата част от парламентарните комисии отдават по принцип известна значимост на интегрирания подход на равенството между жените и мъжете (например в рамките на тяхната законодателна дейност, на техните официални отношения с комисията по правата на жените и равенството между половете или при изготвянето на план за действие в областта на равенството), докато малък брой комисии се интересуват от този въпрос рядко или никога,

Ж.   като подчертава, че използването в рамките на парламентарните комисии на мрежата по въпросите на интегрирания подход на равенството между жените и мъжете, която се състои от членове на ЕП и представители на персонала на секретариата, до този момент не доведе до очакваните резултати;

З.   като подчертава, че групата на високо равнище относно равенството между половете и многообразието предложи създаването на подобна група в рамките на междупарламентарните делегации с цел включване на проблематиката относно равенството между жените и мъжете във външните отношения на Европейския съюз;

1.  Подчертава, че исканията за равенство между жените и мъжете трябва да се сведат до практически подход, който да не противопоставя жените и мъжете;

2.  Подчертава, че интегрираният подход на равенството представлява развитие в положителна насока както за жените, така и за мъжете;

3.  Подчертава, че интегрираният подход на равенството предполага реорганизация, подобряване, развитие и оценка на политиките, за да може на всяко едно ниво и на всеки етап, лицата, обичайно участващи при вземането на политически решения, да включат равенството между половете като измерение във всички политики;

4.  Припомня необходимостта от приемането и прилагането на стратегия, съдържаща конкретни цели за интегриран подход на равенството между жените и мъжете в общностните политики, обхванати от правомощията на парламентарните комисии и делегации;

5.  Подчертава важността на мандата на групата на високо равнище относно равенството на половете и многообразието и я приканва да продължи да насърчава и развива този процес в целия Парламент, както и в отношенията и при сътрудничеството с Комисията, Съвета и другите институции;

6.  Поздравява парламентарните комисии, които са приложили интегрирания подход на равенството в своята работа и призовава останалите комисии и делегации да направят същото;

7.  Призовава за засилено използване на мрежата по въпросите на интегрирания подход на равенство между жените и мъжете по отношение на междупарламентарните делегации и мисиите за наблюдение на изборите;

8.  Насърчава генералния секретар да отдаде приоритет на обучението относно интегрирания подход на длъжностните лица на всички равнища в парламентарните комисии и делегации; отправя отново искане за предоставяне на обучение относно равенството между жените и мъжете на всички членове на Парламента, още от самото начало на следващия парламентарен мандат:

9.  Продължава да насърчава създаването на мрежа на длъжностните лица от секретариатите на парламентарните комисии и междупарламентарните делегации, които са обучени специално относно интегрирания подход на равенството на половете, с цел редовен обмен на добри практики в рамките на генералните дирекции по външни политики и по вътрешни политики;

10.  Изтъква необходимостта от подходящи средства, които да са на разположение на парламентарните комисии и делегации, с цел добро познаване на интегрирания подход на равенството, като показатели, информация и статистически данни, представени по полов признак, както и на разпределението на бюджетните средства от гледна точка на равенството между жените и мъжете;

11.  Подчертава, че при прилагането на интегрирания подход на равенството трябва да се вземе предвид спецификата на всяка парламентарна комисия или делегация; приканва комисиите и делегациите да участват активно в оценките, осъществявани редовно под ръководството на комисията по правата на жените и равенството на половете, въз основа на въпросника, предоставен на председателите и заместник-председателите, отговорни за интегрирания подход на равенството, като в тях се включат пропуските на комисиите и делегациите в това отношение, както и постигнатият напредък във всяка комисия по отношение на прилагането на интегрирания подход на равенството;

12.  Изтъква, че е важно за парламентарните комисии и делегации тяхната роля и отговорности по отношение на интегрирания подход на равенството между половете да бъдат ясно определени;

13.  Изтъква значението на едно ефикасно и координирано сътрудничество между групата на високо равнище относно равенството между половете и многообразието и мрежата по въпросите на интегрирания подход на равенството в рамките на комисиите и междупарламентарните делегации, както и на комисията по правата на жените и равенството между половете;

14.  Приканва генералния секретар да продължи въвеждането на интегрираната стратегия, насочена към съвместяване на семейния и професионалния живот, както и към улесняване на развитието на кариерата на жените длъжностни лица;

15.  Приканва политическите групи да вземат под внимание целта, насочена към равномерно представяне на мъжете и жените при назначаването на лица на отговорни длъжности;

16.  Приканва Бюрото на Парламента да изтъква в своите контакти с парламентите на държавите-членки положителния пример на групата на високо равнище по въпросите на равенството на половете и многообразието;

17.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на Съвета на Европа.

(1) ОВ L 269, 5.10.2002 г., стр. 15.
(2) ОВ C 61 E, 10.3.2004 г., стр. 384.
(3) ОВ C 244 E, 18.10.2007 г., стр. 225.

Последно осъвременяване: 11 юни 2010 г.Правна информация