Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Vastuvõetud tekstid
PDF 68kWORD 33k
Kolmapäev, 22. aprill 2009 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Energiasektorit reguleerivate asutuste koostööamet ***II
P6_TA(2009)0242A6-0235/2009
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet (14541/1/2008 – C6-0020/2009 – 2007/0197(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament ,

–   võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (14541/1/2008 – C6-0020/2009);

–   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(1) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2007)0530) suhtes;

–   võttes arvesse komisjoni muudetud ettepanekut (KOM(2008)0908);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

–   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni soovitust teisele lugemisele (A6-0235/2009),

1.   kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) Vastuvõetud tekstid, 18.6.2008, P6_TA(2008)0296.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 22. aprillil 2009 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2009, millega luuakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet
P6_TC2-COD(2007)0197

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab parlamendi teise lugemise seisukoht õigusakti (määrus (EÜ) nr 713/2009) lõplikule kujule.)

Viimane päevakajastamine: 11. juuni 2010Õigusalane teave