Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Teksty przyjęte
PDF 81kWORD 73k
Środa, 22 kwietnia 2009 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Rynek wewnętrzny gazu ziemnego ***II
P6_TA(2009)0244A6-0238/2009
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE (14540/2/2008 – C6-0021/2009 – 2007/0196(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski ,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (14540/2/2008 – C6-0021/2009),

–   uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0529),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 62 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0238/2009),

1.   zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2.   zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Teksty przyjęte dnia 9.7.2008, P6_TA(2008)0347.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/.../WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE
P6_TC2-COD(2007)0196

(Jako że osiągnięto porozumienie między Parlamentem a Radą, stanowisko Parlamentu w drugiego czytaniu odpowiada treści ostatecznego aktu prawnego, dyrektywy 2009/73/WE.)

Ostatnia aktualizacja: 11 czerwca 2010Informacja prawna