Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 77kWORD 53k
Woensdag 22 april 2009 - Straatsburg Definitieve uitgave
Interoperabiliteitsoplossingen voor Europese overheidsdiensten (ISA) ***I
P6_TA(2009)0246A6-0136/2009
Resolutie
 Geconsolideerde tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 22 april 2009 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake interoperabiliteitsoplossingen voor Europese overheidsdiensten (ISA) (COM(2008)0583 – C6-0337/2008 – 2008/0185(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement ,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0583),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 156 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0337/2008),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A6-0136/2009),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 22 april 2009 met het oog op de aanneming van Besluit nr. .../2009/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake interoperabiliteitsoplossingen voor Europese overheidsdiensten (ISA)
P6_TC1-COD(2008)0185

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Besluit nr. 922/2009/EG.)

Laatst bijgewerkt op: 11 juni 2010Juridische mededeling