Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 83kWORD 74k
сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург Окончателна версия
Машини за третиране с пестициди ***I
P6_TA(2009)0247A6-0137/2009
Резолюция
 Консолидиран текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 април 2009 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно машините за третиране с пестициди и за изменение на Директива 2006/42/ЕО от 17 май 2006 г. относно машините (COM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент ,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0535),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член  95 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C6-0307/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A6-0137/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Приема за сведение декларацията на Комисията, приложена към настоящата резолюция;

3.  Призовава Комисията отново да се допита до Парламента, ако възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 22 април 2009 г. с оглед приемането на Директива 2009/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/42/ЕО по отношение на машините за прилагане на пестициди
P6_TC1-COD(2008)0172

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2009/127/ЕО.)


ПРИЛОЖЕНИЕ

Декларация на Комисията

относно стандартизацията на машините за третиране с пестициди

С цел подкрепа на съществените изисквания, включени в приложение I, точка 2.4, Комисията ще даде мандат на CEN за разработване на хармонизирани стандарти за всяка категория машини за третиране с пестициди, въз основа на най-добрите налични техники за предотвратяване на нежеланото излагане на околната среда на действието на пестициди. По-конкретно мандатът ще изисква стандартите да осигурят критерии и технически спецификации за монтирането на механични системи от типа "щит", съоръжения за разпръскване от типа "тунел" и системи за разпръскване с помощта на въздух за предотвратяването на замърсяването на източника на водоснабдяване по време на пълнене и изпразване, както и точни спецификации за инструкциите на производителя за предотвратяване на отклоняването на струята пестициди, като се отчитат всички съответни параметри като дюзи, налягане, височина на щангите, скорост на вятъра, температура и влажност на въздуха и скорост на шофиране.

Последно осъвременяване: 11 юни 2010 г.Правна информация