Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 284kWORD 368k
сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург Окончателна версия
Система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството *
P6_TA(2009)0255A6-0253/2009

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 април 2009 г. относно предложението за регламент на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (COM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0216(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент ,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0721),

–   като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0510/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по рибно стопанство и становището на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6-0253/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Понастоящем разпоредбите за контрол са разпръснати между широк брой припокриващи се и сложни правни текстове. Някои части на системата за контрол са слабо приложени от държавите-членки, от което произтичат недостатъчни и разминаващи се мерки в отговор на нарушения на правилата на Общата политика в областта на рибарството, като по този начин се подкопава създаването на равностойни условия за рибарите в цялата Общност. Съответно съществуващият режим и всички задължения, произтичащи от него, следва да бъдат обединени, рационализирани и опростени, по-специално чрез намаляване на двойното регулиране и на административните тежести.
(4)  Понастоящем разпоредбите за контрол са разпръснати между широк брой припокриващи се и сложни правни текстове. Някои части на системата за контрол са слабо приложени от държавите-членки, а Комисията не е предложила всички необходими разпоредби за прилагане, които са необходими за Регламент (ЕИО) № 2847/93. Резултатът е недостатъчни и разминаващи се мерки в отговор на нарушения на правилата на Общата политика в областта на рибарството, като по този начин се подкопава създаването на равностойни условия за рибарите в цялата Общност. Съответно съществуващият режим и всички задължения, произтичащи от него, следва да бъдат обединени, рационализирани и опростени, по-специално чрез намаляване на двойното регулиране и на административните тежести.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)
(14a)  Общата политика в областта на рибарството включва опазването, управлението и експлоатацията на живи водни ресурси и затова всички видове дейности, които експлоатират такива ресурси, се третират еднакво, независимо дали имат търговски характер или не. Би било дискриминационно търговският риболов да се подлага на строг контрол и ограничения, а нетърговският риболов да бъде до голяма степен освободен от това.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  Дейностите и методиката за контрол следва да се основават на управление на риска, използващо процедури за кръстосани проверки по системен и всеобхватен начин.
(19)  Дейностите и методиката за контрол следва да се основават на управление на риска, използващо процедури за кръстосани проверки от страна на държавите-членки по системен и всеобхватен начин. Също така е необходимо държавите-членки да обменят съответна информация.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  Следва да бъде създадена интегрирана мрежа за морско наблюдение между системите за надзор, наблюдение, разпознаване и проследяване, използвани за целите на морската сигурност и безопасност, закрилата на морската околна среда, контрола върху риболова, граничния контрол, общото правоприлагане на законите и улесняването на търговията. Мрежата следва да е в състояние да подава непрекъсната информация за дейностите в морската област с цел да подпомогне процеса на вземане на навременни решения. На свой ред това ще позволи на публичните власти, участващи в дейности за надзор, да предоставят по-ефективна и рентабилна услуга. За тази цел данните от системите за автоматично разпознаване, от системите за наблюдение на корабите, посочени в Регламент (ЕО) № 2244/2003 на Комисията от 18 декември 2003 г. за определяне на подробни разпоредби относно системите за наблюдение със сателит на риболовните кораби и от системите за откриване на корабите, събрани в рамките на настоящия регламент следва да бъдат предавани на и използвани от другите публични власти, участващи в горепосочените дейности за надзор.
(24)  Следва да бъде създадена интегрирана мрежа за морско наблюдение между системите за надзор, наблюдение, разпознаване и проследяване, използвани за целите на морската сигурност и безопасност, закрилата на морската околна среда, контрола върху риболова, граничния контрол, общото правоприлагане на законите и улесняването на търговията, насочена към различните ситуации в държавите-членки . Мрежата следва да е в състояние да подава непрекъсната информация за дейностите в морската област с цел да подпомогне процеса на вземане на навременни решения. На свой ред това ще позволи на публичните власти, участващи в дейности за надзор, да предоставят по-ефективна и рентабилна услуга. За тази цел данните от системите за автоматично разпознаване, от системите за наблюдение на корабите, посочени в Регламент (ЕО) № 2244/2003 на Комисията от 18 декември 2003 г. за определяне на подробни разпоредби относно системите за наблюдение със сателит на риболовните кораби и от системите за откриване на корабите, събрани в рамките на настоящия регламент следва да бъдат предавани на и използвани от другите публични власти, участващи в горепосочените дейности за надзор.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 29
(29)  На Комисията следва да се предоставят правомощия да забранява риболова когато квотата на държава-членка или самият ОДУ са изчерпани. Комисията следва също да бъде оправомощена да приспада от квотите и да отказва прехвърляния или размяна на квоти, за да се гарантира постигането на целите на Общата политика в областта на рибарството от страна на държавите-членки.
(29)  На Комисията следва да се предоставят правомощия да забранява риболова когато квотата на държава-членка или самият ОДУ са изчерпани.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 34
(34)  Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение № 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията. Всички мерки, приети от Комисията, за изпълнението на настоящия регламент ще бъдат съвместими с принципа на пропорционалност.
(34)  Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение № 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, изменено с Решение № 2006/512/EО на Съвета от 17 юли 2006 г. Всички мерки, приети от Комисията за изпълнението на настоящия регламент ще бъдат съвместими с принципа на пропорционалност.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 39
(39)  Съгласно принципа на пропорционалност е необходимо и уместно за постигането на основната цел за осигуряване на ефективно прилагане на Общата политика в областта на рибарството да се създаде всеобхватна и уеднаквена система за контрол. В съответствие с член 5 от Договора настоящият регламент не надхвърля рамките на необходимото за постигане на поставените цели.
(39)  Съгласно принципа на пропорционалност е необходимо и уместно за постигането на основната цел за осигуряване на ефективно прилагане на Общата политика в областта на рибарството да се създаде всеобхватна и уеднаквена система за контрол, която се съобразява с факта, че маломащабното рибарство и дребните рибни стопанства се различават ясно от промишления риболов, риболова с цел прехрана и любителския риболов и че системата от регламенти за контрол следва да отразява тези разлики по подходящ начин. В съответствие с член 5 от Договора настоящият регламент не надхвърля рамките на необходимото за постигане на поставените цели.
Изменение 8
Предложение за регламент
Член 1
Настоящият регламент създава система на Общността за контрол, наблюдение, надзор, инспекции и правоприлагане (наричана по-долу "система на Общността за контрол") на правилата на Общата политика в областта на рибарството.
Настоящият регламент създава система на Общността за контрол с цел да се осигури изпълнението на правилата на Общата политика в областта на рибарството.
Изменение 9
Предложение за регламент
Член 4 – точка 1
(1)  "Риболовна дейност" означава търсене на риба, хвърляне, поставяне, изтегляне на риболовно съоръжение, вземане на улов на борда, трансбордиране, задържане на борда, преработка на борда, прехвърляне или поставяне в клетки на риба и на продукти от риболов;
(1)  "Риболовна дейност" означава търсене на риба, хвърляне, поставяне, изтегляне на риболовно съоръжение, вземане на улов на борда, трансбордиране, задържане на борда, разтоварване, преработка на борда, прехвърляне, поставяне в клетки и угояване на риба и на продукти от риболов;
Изменение 10
Предложение за регламент
Член 4 – точка 6 a (нова)
(6а) "сериозно нарушение" означава дейностите, посочени в член 42, параграф 1 от Регламент (ЕО) №1005/2008 на Съвета;
Изменение 11
Предложение за регламент
Член 4 – точка 7 a (нова)
(7a ) "Любителски риболов" означава риболовни дейности с нетърговска цел, използващи живи водни ресурси за отмора или спорт и включващи, наред с другото, въдичарство, спортен риболов, спортни турнири и други форми на любителския улов на риба;
Изменение 12
Предложение за регламент
Член 4 – точка 8
(8)   "Разрешение за риболов" означава разрешение за риболов, издадено на риболовен кораб на Общността в допълнение на неговата лицензия за риболов, което му позволява да провежда риболовни дейности във водите на Общността по принцип и/или специфични риболовни дейности през определен период, в дадена зона или за даден вид риболов съгласно специфични условия;
(8)   "Разрешение за риболов" означава разрешение за риболов, издадено на риболовен кораб на Общността в допълнение на неговата лицензия за риболов, което му позволява да провежда риболовни дейности и/или специфични риболовни дейности през определен период, в дадена зона или за даден вид риболов съгласно специфични условия;
Изменение 13
Предложение за регламент
Член 4 – точка 17
(17)   "Преработка" означава процесът, чрез който се приготвя представянето. Тя включва почистване , нарязване на филета, охлаждане , опаковане, консервиране, замразяване, опушване, осоляване, сготвяне, мариноване, изсушаване или приготвяне на рибата за пазара по какъвто и да е друг начин;
(17)   "Преработка" означава процесът, чрез който се приготвя представянето. Тя включва нарязване на филета, опаковане, консервиране, замразяване, опушване, осоляване, сготвяне, мариноване, изсушаване или приготвяне на рибата за пазара по какъвто и да е друг начин;
Изменение 14
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1
1.  Държавите-членки контролират дейностите, извършвани от всяко физическо и юридическо лице в обхвата на Общата политика в областта на рибарството на тяхна територия и във води под техния суверенитет или юрисдикция, по-специално риболов, трансбордирания, прехвърляне на риба в клетки или инсталации за аквакултури, включително инсталации за угояване, разтоварване, внос, транспортиране, пускане в продажба и съхраняване на продукти от риболов.
1.  Държавите-членки контролират дейностите, извършвани от всяко физическо и юридическо лице в обхвата на Общата политика в областта на рибарството на тяхна територия и във води под техния суверенитет или юрисдикция, по-специално риболов, свързани с аквакултури дейности, трансбордирания, прехвърляне на риба в клетки или инсталации за аквакултури, включително инсталации за угояване, разтоварване, внос, транспортиране, пускане в продажба и съхраняване на продукти от риболов.
Изменение 15
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4
4.  Всяка държава-членка гарантира, че контролът, инспекциите, наблюдението, надзорът и правоприлагането се извършват на недискриминационна основа по отношение на секторите, корабите или лицата, избрани за инспекция, и въз основа на управлението на риска.
4.  Всяка държава-членка гарантира, че контролът, инспекциите, наблюдението, надзорът и правоприлагането се извършват на недискриминационна основа по отношение на секторите, корабите или лицата и въз основа на управлението на риска.
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3
3.  Държавата на флага отнема временно лицензията за риболов на кораб, който е временно спрян от движение с решение на тази държава-членка и чието разрешение за риболов е било временно отнето в съответствие с член 45, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 1005/2008.
3.  Държавата на флага отнема временно лицензията за риболов на кораб, който е временно спрян от движение с решение на тази държава-членка и чието разрешение за риболов е било временно отнето в съответствие с член 45, точка 4 от Регламент (ЕО) № 1005/2008.
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4
4.  Държавата на флага отнема окончателно лицензията за риболов на кораб, който е обект на мярка за адаптиране на капацитета, посочена в член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 или чието разрешение за риболов е било отнето окончателно в съответствие с член 45, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 1005/2008.
4.  Държавата на флага отнема окончателно лицензията за риболов на кораб, който е обект на мярка за адаптиране на капацитета, посочена в член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 или чието разрешение за риболов е било отнето окончателно в съответствие с член 45, точка 4 от Регламент (ЕО) № 1005/2008.
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква е
е) риболовни дейности с дънни съоръжения в зони , за които не отговаря регионална организация за управление на рибарството;
е) риболовни дейности с дънни съоръжения в международни води , за които не отговаря регионална организация за управление на рибарството; съоръженията, посочени в настоящата разпоредба, се включват в списък;
Изменение 19
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2
2.   На борда на риболовен кораб с обща дължина над 10 метра се инсталира напълно работещо устройство, което позволява този кораб да бъде автоматично локализиран и идентифициран чрез системата за наблюдение на корабите, като излъчва данни за местоположението през равни интервали. То също позволява на центъра за наблюдение на риболова на държавата-членка на флага да отправя запитвания до риболовния кораб. За корабите с обща дължина между 10 и 15 метра настоящият параграф се прилага от 1 януари 2012 г.
2.  На борда на риболовен кораб с обща дължина над 10 метра се инсталира напълно работещо устройство, което позволява този кораб да бъде автоматично локализиран и идентифициран чрез системата за наблюдение на корабите, като излъчва данни за местоположението през равни интервали. То също позволява на центъра за наблюдение на риболова на държавата-членка на флага да отправя запитвания до риболовния кораб. За корабите с обща дължина между 10 и 15 метра настоящият параграф се прилага от 1 юли 2013 г.
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 a (нов)
2a.  Финансова помощ за монтаж на устройства за системата за наблюдение на корабите подлежи на финансиране съгласно член 8, буква а) от Регламент (ЕО) № 861/2006. Съфинансирането от бюджета на Общността възлиза на 80 %.
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6 – буква a
a) оперират единствено в териториалните води на държавата-членка на флага или
a) оперират единствено в териториалните води на държавата-членка на флага и
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2
2.  Комисията може да изиска от държава-членка да използва системата за откриване на кораби за даден риболовен район и за даден момент.
2.  Комисията, след документирано обосноваване чрез представяне на доказателства за неизпълнението на мерките за контрол или чрез представяне на научни доклади, може да изиска от държава-членка да използва системата за откриване на кораби за даден риболовен район и за даден момент.
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3
3.  Разрешеното допустимо отклонение на оценките, вписани в дневника, на количествата в килограми на рибата, задържана на борда, е 5 % .
3.  Разрешеното допустимо отклонение на оценките, вписани в дневника, на количествата в килограми на рибата, задържана на борда, е 10 % .
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 a (нов)
1a.  Финансова помощ за монтаж на електронни дневници е допустима за финансиране съгласно член 8, буква а) от Регламент (ЕО) № 861/2006. Съфинансирането от бюджета на Общността възлиза на 80 %.
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2
2.  Параграф 1 се прилага за риболовните кораби на Общността с обща дължина между 15 и 24 метра от 1 юли 2011 г. и за риболовните кораби на Общността с обща дължина между 10 и 15 метра от 1 януари 2012 г. Корабите на Общността с обща дължина до 15 метра могат да бъдат освободени от задължението по параграф 1, ако те:
2.  Параграф 1 се прилага за риболовните кораби на Общността с обща дължина между 15 и 24 метра от 1 юли 2011 г. и за риболовните кораби на Общността с обща дължина между 10 и 15 метра от 1 юли 2013 г. Корабите на Общността с обща дължина до 15 метра могат да бъдат освободени от задължението по параграф 1, ако те:
a) оперират единствено в териториалните води на държавата-членка на флага, или
a) оперират единствено в териториалните води на държавата-членка на флага, и
б) никога не прекарват в морето повече от 24 часа от момента на тръгването до завръщането в пристанището.
б) никога не прекарват в морето повече от 24 часа от момента на тръгването до завръщането в пристанището.
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводни думи
1.  Без да се засягат специфичните разпоредби, съдържащи се в многогодишните планове, капитаните на риболовните кораби на Общността или техните представители съобщават на компетентните органи на държавата-членка, чието пристанище или съоръжения за разтоварване желаят да използват, поне 4 часа преди очакваното време на пристигане в пристанището, освен ако компетентните органи са дали разрешение за по-ранно влизане, следната информация:
1.  Без да се засягат специфичните разпоредби, съдържащи се в многогодишните планове, капитаните на риболовните кораби на Общността или техните представители, когато на борда разполагат с видове, които подлежат на ограничения върху улова или усилието, съобщават на компетентните органи на държавата-членка, чието пристанище или съоръжения за разтоварване желаят да използват, поне 4 часа преди очакваното време на пристигане в пристанището, освен ако компетентните органи са дали разрешение за по-ранно влизане, следната информация:
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква г
г) дати на риболовния рейс и зоните, в който е бил извършен уловът;
г) дати на риболовния рейс и зоните, в който е бил извършен уловът; зоната се описва така подробно, както е посочено в член 14, параграф 1;
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква е
е) количествата от всеки вид, задържани на борда, включително и ако няма такива ;
е) количествата от всеки вид, задържани на борда;
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4
4.   Комисията може да освобождава в съответствие с процедурата по член 111 някои категории риболовни кораби от задължението по параграф 1 за определен срок, подлежащ на подновяване, или да разпореди друг срок на уведомление, като вземе предвид наред с другите обстоятелства вида на продуктите от риболов, разстоянието между риболовните райони, местата за разтоварване и пристанищата, в които са регистрирани съответните кораби.
4.   Съветът, по предложение на Комисията, може да определи за някои категории риболовни кораби друг срок на уведомление за задължението по параграф 1 , като вземе предвид наред с другите обстоятелства вида на продуктите от риболов, разстоянието между риболовните райони, местата за разтоварване и пристанищата, в които са регистрирани съответните кораби.
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 a (нов)
4a.  Компетентните органи на държавата-членка, чието пристанище или чиито съоръжения за разтоварване капитанът на риболовния кораб желае да използва, за което е отправил заявка поне четири часа преди очакваното време на пристигане в пристанището, дават на капитана на риболовния кораб съответното разрешение в рамките на два часа след получаване на заявката.
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3
3.  Декларацията за трансбордиране указва количеството продукти от риболов по видове, което е било трансбордирано, датата и часа на всеки улов, имената на участвалите кораби и пристанищата на трансбордиране и които са цел на пътуването. Капитаните на двата участвали кораба носят отговорност за точността на тези декларации.
3.  Декларацията за трансбордиране указва количеството продукти от риболов по видове, което е било трансбордирано, датата и часа на всеки улов, имената на участвалите кораби и пристанищата на трансбордиране и които са цел на пътуването. Капитаните на двата участвали кораба носят отговорност за точността на тези декларации. Зоната се описва така подробно, както е посочено в член 14, параграф 1.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4
4.  Комисията може да освобождава в съответствие с процедурата по член 111 някои категории риболовни кораби от задължението по параграф 1 за определен срок, подлежащ на подновяване, или да разпореди друг срок на уведомление, като вземе предвид наред с другите обстоятелства вида на продуктите от риболов и разстоянието между риболовните райони, местата за разтоварване и пристанищата, в които са регистрирани съответните кораби.
заличава се
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4
4.  Когато дават разрешение за разтоварване на суша, компетентните органи определят уникален номер на разтоварване (ULN) за разтоварването и информират капитана на кораба за него. Ако разтоварването се прекъсне, се поисква позволение преди то да започне отново.
заличава се
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2
2.  Без да се засягат специфичните разпоредби, които се съдържат в многогодишните планове, капитанът или неговият представител на риболовен кораб на Общността с обща дължина над 10 метра изпраща данните от декларацията за разтоварване на суша по електронен път на компетентните органи на държавата-членка на флага в рамките на 2 часа след приключване на разтоварването.
2.  Без да се засягат специфичните разпоредби, които се съдържат в многогодишните планове, капитанът или неговият представител на риболовен кораб на Общността с обща дължина над 10 метра изпраща данните от декларацията за разтоварване на суша по електронен път на компетентните органи на държавата-членка на флага в рамките на шест часа след приключване на разтоварването.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 4
4.  Параграф 2 се прилага за риболовните кораби на Общността с обща дължина между 15 и 24 метра от 1 юли 2011 г. и за риболовните кораби на Общността с обща дължина между 10 и 15 метра от 1 януари 2012 г. Корабите на Общността с обща дължина до 15 метра могат да бъдат освободени от задължението по параграф 2, ако те:
4.  Параграф 2 се прилага за риболовните кораби на Общността с обща дължина между 15 и 24 метра от 1 юли 2011 г. и за риболовните кораби на Общността с обща дължина между 10 и 15 метра от 1 юли 2013 г. Корабите на Общността с обща дължина до 15 метра могат да бъдат освободени от задължението по параграф 2, ако те:
a) оперират единствено в териториалните води на държавата-членка на флага, или
a) оперират единствено в териториалните води на държавата-членка на флага, и
б) никога не прекарват в морето повече от 24 часа от момента на тръгването до завръщането в пристанището.
б) никога не прекарват в морето повече от 24 часа от момента на тръгването до завръщането в пристанището.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 5
5.  За корабите, освободени от задължението по параграф 2, капитанът или неговият представител записват по време на разтоварването и изпращат възможно най-бързо и не по-късно от 24 часа след него декларация за разтоварването на компетентните органи на държавата-членка, където е било извършено разтоварването.
5.  За корабите, освободени от задължението по параграф 2, капитанът или неговият представител записват по време на разтоварването и изпращат възможно най-бързо и не по-късно от 24 часа след него декларация за разтоварването на компетентните органи на държавата-членка, където е било извършено разтоварването, които незабавно я препращат на държавата-членка на знамето .
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1
1.  Всяка държава-членка записва цялата съответна информация за възможностите за риболов, както е посочено в настоящата глава, изразени като улов и като риболовно усилие и запазва оригиналите на тези данни за период от три години или по-дълго в съответствие с националните правила.
1.  Всяка държава-членка записва цялата съответна информация за възможностите за риболов, както е посочено в настоящата глава, изразени като улов, изхвърляния и като риболовно усилие и запазва оригиналите на тези данни за период от три години или по-дълго в съответствие с националните правила. Данните в електронна форма се пазят най-малко 10 години.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3
3.  Целият улов на запас или група от запаси, които са обект на квота, извършен от риболовни кораби на Общността, се приспада от квотата, прилагана спрямо държавата-членка на флага за въпросния запас или група от запаси, без оглед на мястото на разтоварване.
3.  Целият улов и всички изхвърляния на запас или група от запаси, които са обект на квота, извършен от риболовни кораби на Общността, се приспада от квотата, прилагана спрямо държавата-членка на флага за въпросния запас или група от запаси, без оглед на мястото на разтоварване.
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3
3.  Решението, посочено в параграф 2, се прави публично достояние от съответната държава-членка и незабавно се съобщава на Комисията и на другите държави-членки. То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз (серия С). След датата, на която решението е било направено публично достояние от съответната държава-членка, държавите-членки гарантират , че не се извършва задържане на борда, разтоварване на суша, поставяне в клетки или трансбордирания на съответната риба от страна на кораби под флага на съответната държава-членка в техни води или на тяхна територия.
3.  Решението, посочено в параграф 2, се прави публично достояние от съответната държава-членка и незабавно се съобщава на Комисията, която информира другите държави-членки. То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз (серия С). След датата, на която решението е било направено публично достояние от съответната държава-членка, държавите-членки се уверяват въз основа на съответната документация , че не се извършва задържане на борда, разтоварване на суша, поставяне в клетки или трансбордирания на съответната риба, уловена след датата на забрана, от страна на кораби под флага на съответната държава-членка в техни води или на тяхна територия .
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3
3.  Тези приспадания и последващото ги разпределение се извършват, като се вземат под внимание като приоритет видовете и зоните, за които са били определени риболовните възможности. Те могат да бъдат извършвани през годината, в която е настъпила щетата или през следващата година или години .
3.  Тези приспадания и последващото ги разпределение се извършват, като се вземат под внимание като приоритет видовете и зоните, за които са били определени риболовните възможности. Те могат да бъдат извършвани през годината, в която е настъпила щетата или през следващата година.
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 28 a (нов)
Член 28a
Прехвърляне на неизползвани квоти
1.  В случай, че квотите на дадена държава-членка няма да се използват изцяло или частично през годината, за която са определени, те може да се използват през същата година от други държави-членки. Комисията информира първо заинтересованите държави-членки, като иска от тях да потвърдят, че няма да използват въпросните възможности за риболов. След потвърждение от тяхна страна Комисията разглежда всички неизползвани възможности за риболов и ги съобщава на държавите-членки, след което приема решение за тяхното преразпределяне в тясно сътрудничество със заинтересованите държави-членки.
2.  Предаването на заявления в съответствие с настоящия член по никакъв начин не оказва влияние върху разпределението на възможностите за риболов, нито върху обмена на такива между държавите-членки, съгласно член 20 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.
3.  Подробните правила за прилагането на настоящия член и по-конкретно за условията за използване или прехвърляне на квотите се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 111.
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 33
Член 33
Трансбордирания в пристанище
Риболовните кораби на Общността, извършващи риболовни дейности в риболовни райони, подлежащи на многогодишен план, не прехвърлят своя улов на борда на друг кораб или съд без предварително да са разтоварили улова си с цел да бъде претеглен в тръжен център или от друг оторизиран от държавите-членки орган.
заличава се
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 4 a (нов)
4a.  Държавите-членки може да определят пристанище, което не отговаря на критериите на параграф 4, за да се избегне необходимостта за корабите да изминат разстояние, надвишаващо 50 мили, до пристанище.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – уводни думи
2.  В риболовни райони, в които е позволено да се разполага с повече от два вида съоръжения на борда, съоръжението, което не се използва, се съхранява по такъв начин, че да не бъде готово за използване, съгласно следните условия:
2.  В риболовни райони, в които е позволено да се разполага с повече от един вид съоръжение на борда, съоръжението, което не се използва, се съхранява по такъв начин, че да не бъде готово за използване, съгласно следните условия:
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1
1.  Капитанът на риболовния кораб записва всички изхвърляния над 15 kg еквивалентно по обем живо тегло и съобщава незабавно, когато е възможно по електронен път, тази информация на своите компетентни органи.
1.  Капитанът на риболовния кораб записва всички изхвърляния над 15 kg еквивалентно по обем живо тегло на изтегляне на съоръжение и на пътуване и съобщава незабавно, когато е възможно по електронен път, тази информация на своите компетентни органи. Комисията обмисля план за монтиране на оборудване за видеонаблюдение с цел осигуряване на спазването на настоящия регламент. Хвърлената обратно във водата риба по време на любителски риболов не се счита за изхвърляне и не се отразява при калкулирането на смъртността за целите на настоящия регламент.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 42
За корабите, оборудвани със система за наблюдение на корабите, държавите-членки проверяват редовно дали получената в центъра за наблюдение на рибарството информация съответства на дейностите, записани в дневника, като използват данните от системата за наблюдение на корабите и, когато са достъпни, данните от наблюдатели. Тези кръстосани проверки се записват в електронен вид и се съхраняват за период от три години.
За корабите, оборудвани със система за наблюдение на корабите, държавите-членки проверяват редовно дали получената в центъра за наблюдение на рибарството информация съответства на дейностите, записани в дневника, като използват данните от системата за наблюдение на корабите и, когато са достъпни, данните от наблюдатели. Тези кръстосани проверки се записват в електронен вид и се съхраняват за период от 10 години.
Изменение 47
Предложение за регламент
Глава IV – раздел 4
Раздел 4
Заличава се целият раздел 4.
Забрана за риболовни дейности с незабавен ефект
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1
1.  Любителският риболов на кораб във водите на Общността, насочен към запас, който е обект на многогодишен план, подлежи на разрешение за този кораб, издадено от държавата-членка на флага .
1.   Любителският риболов, извършван от борда на кораб в морските води на Общността, насочен към запас, който е обект на многогодишен план за възстановяване , може да се оценява от държавата-членка, в чиито води той се осъществява . Не се включва риболовът от брега с въдица и макара.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2
2.  Уловът при любителски риболов на запаси, обекти на многогодишен план, се регистрира от държавата-членка на флага .
2.   В срок от две години от датата на влизане в сила на настоящия регламент, държавите членки може да извършат оценка на въздействието на любителския риболов, осъществяван в техни води, и предоставят информацията на Комисията. Съответната държава-членка и Комисията, въз основа на препоръка от страна на Научно-техническия и икономически комитет по рибарство, вземат решение за това кой любителски риболов оказва значително въздействие върху тези запаси. За видовете риболов, които имат значително въздействие, съответната държава-членка разработва система за наблюдение, която е в състояние да оцени точно общия улов от любителски риболов за всеки отделен запас. Любителският риболов е в съответствие с целите на общата политика в областта на рибарството.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 3
3.  Уловът на видове, обект на многогодишен план, при любителски риболов се приспада от съответните квоти на държавата-членка на флага . Съответните държави-членки установяват дял от тези квоти, който да бъде използван изключително за целите на любителския риболов.
3.  Когато се установи, че любителският риболов има значително въздействие, уловът се приспада от съответните квоти на държавата-членка на знамето Държавата-членка може да установи дял от тези квоти, който да бъде използван изключително за целите на този любителски риболов.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 3
3.  Когато е определен минимален размер за дадени видове, операторите , отговорни за продажбата, складирането или транспорта, трябва да бъдат в състояние да докажат географския произход на продуктите, изразен чрез препратка към подзона и участък или подучастък или, където е приложимо, чрез статистическия квадрант, в който се прилагат ограничения върху улова съгласно законодателството на Общността.
3.   Операторите , отговорни за продажбата, складирането или транспорта, трябва да бъдат в състояние да докажат географския произход на продуктите, изразен така подробно, както е посочено в член 14, параграф 1.
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 2 – точка г a (нова)
га) зоната на улов, описана така подробно, както е посочено в член 14, параграф 1.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1
1.  Регистрираните купувачи, регистрираните тръжни центрове или другите организации или лица, които са отговорни за първата продажба на продукти от риболов, разтоварени в държава-членка, изпращат по електронен път в рамките на 2 часа след първата продажба документ за продажба на компетентните органи на държавата-членка, на чиято територия е била извършена първата продажба. Ако тази държава-членка не е държавата на флага на кораба, който е разтоварил рибата, тя гарантира, че копие на документите за продажба се изпраща на компетентните органи на държавата-членка на флага след получаване на съответната информация. Точността на документите за продажба е отговорност на тези купувачи, тръжни центрове, организации или лица.
1.  Регистрираните купувачи, регистрираните тръжни центрове или другите организации или лица, които са отговорни за първата продажба на продукти от риболов, разтоварени в държава-членка, изпращат по електронен път в рамките на 6 часа след първата продажба документ за продажба на компетентните органи на държавата-членка, на чиято територия е била извършена първата продажба. Ако тази държава-членка не е държавата на флага на кораба, който е разтоварил рибата, тя гарантира, че копие на документите за продажба се изпраща незабавно на компетентните органи на държавата-членка на флага след получаване на съответната информация. Точността на документите за продажба е отговорност на тези купувачи, тръжни центрове, организации или лица.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 55 – буква д
д) съответното име или алфа код по ФАО на всеки вид и неговия географски произход, изразен като препратка към подзона и участък или подучастък, в който се прилагат ограничения върху улова съгласно законодателството на Общността ;
д) съответното име или алфа код по ФАО на всеки вид и неговия географски произход, изразен така подробно, както е посочено в член 14, параграф 1;
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 55 – буква д a (нова)
да) количеството от всеки вид в килограми живо тегло;
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 63 – параграф 6
6.  Всички разноски, породени от дейността на наблюдатели по настоящия член, се поемат от държавите-членки на флага . Държавите-членки могат да прехвърлят тези разноски, напълно или частично, върху операторите на корабите, плаващи под техен флаг и участващи в съответните риболовни дейности.
6.  Всички разноски, породени от дейността на наблюдатели по настоящия член, се поемат от държавите-членки на знамето и от Комисията .
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 69
Държавите-членки създават и поддържат редовно актуализирана електронна база данни, в която се съхраняват всички документи , изготвени от техни длъжностни лица.
Държавите-членки създават и поддържат редовно актуализирана електронна база данни, в която се съхраняват всички доклади за инспекция и надзор , включително докладите на наблюдателя, изготвени от техни длъжностни лица.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 78
Инспектиращата държава-членка може също да прехвърли съдебното преследване на нарушението на компетентните органи на държавата-членка на флага или на държавата-членка, в която е регистриран корабът, или на държавата-членка, чийто гражданин е нарушителят, ако това се прави със съгласието на съответната държава-членка и при условие че прехвърлянето способства за постигане на резултатите, посочени в член 81, параграф 2.
Инспектиращата държава-членка може също да прехвърли съдебното преследване на нарушението на компетентните органи на държавата-членка на флага или на държавата-членка, чийто гражданин е нарушителят, ако това се прави със съгласието на съответната държава-членка и при условие че прехвърлянето способства за постигане на резултатите, посочени в член 81, параграф 2.
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1
1.  Държавите-членки вземат мерки за налагане на ефективни, пропорционални и възпиращи административни санкции на извършилите нарушения физически лица или на отговорните за нарушения юридически лица, в съответствие с диапазона от санкции и мерки, предвиден в глава ІХ от Регламент (ЕО) № 1005/2008.
1.  Държавите-членки вземат мерки за налагане по принцип на ефективни, пропорционални и възпиращи административни санкции на извършилите нарушения физически лица или на отговорните за нарушения юридически лица, в съответствие с диапазона от санкции и мерки, предвиден в глава ІХ от Регламент (ЕО) № 1005/2008.
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 82 – параграф 6 a (нов)
6a.  Държавите-членки гарантират, че операторите, отговорни за сериозни нарушения на правилата на общата политика в областта на рибарството, се лишават от достъп до средствата на Европейския фонд за рибарство, до споразуменията за партньорство в областта на рибарството и до други публични помощи. Санкциите, предвидени в настоящата глава, се придружават от други санкции или мерки, по-специално възстановяване на публичната помощ или субсидии, получени през съответния период на финансиране от кораби, извършващи незаконна, недекларирана и нерегулирана риболовна дейност.
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 1
1.  Държавите-членки прилагат система от наказателни точки, въз основа на която притежателят на разрешително за риболов получава съответен брой наказателни точки при нарушаване на правилата на общата политика в областта на рибарството.
1.  Държавите-членки прилагат система от наказателни точки, въз основа на която притежателят на разрешително за риболов получава съответен брой наказателни точки при сериозно нарушаване на правилата на общата политика в областта на рибарството.
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2
2.  Когато е извършено нарушение на правилата на общата политика в областта на рибарството от физическо лице или отговорността за това пада върху юридическо лице, притежателят на разрешителното за риболов получава съответен брой наказателни точки за това нарушение. Притежателят на разрешително за риболов има право на преразглеждане на случая в съответствие с националното законодателство.
2.  Когато е извършено сериозно нарушение на правилата на общата политика в областта на рибарството от физическо лице или отговорността за това пада върху юридическо лице, притежателят на разрешителното за риболов получава съответен брой наказателни точки за това сериозно нарушение. Притежателят на разрешително за риболов има право на преразглеждане на случая в съответствие с националното законодателство.
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 a (нов)
2a.  Притежателят на разрешение за риболов, получил наказателни точки, се лишава от достъп до субсидии на Общността и държавни помощи на национално равнище до заличаването на точките.
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 4
4.  В случай на сериозно нарушение, се присъждат най-малко половината от предвидените в параграф 3 точки.
заличава се
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 5
5.  Ако притежателят на временно отнето разрешително за риболов не извърши друго нарушение в срок от три години след последното нарушение, всички наказателни точки в разрешителното за риболов се заличават.
5.  Ако притежателят на временно отнето разрешително за риболов не извърши друго сериозно нарушение в срок от три години след последното сериозно нарушение, всички наказателни точки в разрешителното за риболов се заличават.
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 7
7.  Държавите-членки установяват също система от наказателни точки, въз основа на която капитанът и офицерите на кораба получават съответен брой наказателни точки, ако извършат нарушение на правилата на общата политика в областта на рибарството.
7.  Държавите-членки установяват също система от наказателни точки, въз основа на която собственикът или капитанът на кораба получават съответен брой наказателни точки, ако извършат нарушение на правилата на общата политика в областта на рибарството.
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 85 – параграф 1
1.  Държавите-членки записват в национална база данни всички нарушения на правилата на общата политика в областта на рибарството, извършени от кораби под техен флаг или от техни граждани, включително присъдените им санкции и брой наказателни точки. Нарушения, извършени от кораби под техен флаг или от техни граждани, подложени на съдебно преследване в друга държава-членка, също се вписват в националната база данни, след получаване на информацията за окончателното отсъждане на държавата-членка, имаща юрисдикция, съгласно член 82.
1.  Държавите-членки записват в национална база данни всички нарушения на правилата на общата политика в областта на рибарството, извършени от лицата, отговарящи за кораби под техен флаг или от техни граждани, включително присъдените им санкции и брой наказателни точки. Нарушения, извършени от кораби под техен флаг или от техни граждани, подложени на съдебно преследване в друга държава-членка, също се вписват в националната база данни, след получаване на информацията за окончателното отсъждане на държавата-членка, имаща юрисдикция, съгласно член 82.
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 85 – параграф 3
3.  Когато една държава-членка поиска информация от друга държава-членка във връзка със съдебно преследване на нарушение, втората държава-членка предоставя съответната информация за въпросните риболовни кораби и лица.
3.  Когато една държава-членка поиска информация от друга държава-членка във връзка със съдебно преследване на нарушение, втората държава-членка предоставя незабавно съответната информация за въпросните риболовни кораби и лица.
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 85 – параграф 3 a (нов)
3a.  Информация относно извършените от риболовни кораби или отделни лица нарушения, във връзка с които е постановена присъда, ще се публикува зоната със свободен достъп на уебсайта, посочена в член 107.
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 91 – параграф 4
4.  Длъжностни лица на засегнатата държава-членка получават възможност да присъстват на инспекцията и при искане на длъжностните лица на Комисията ги подпомагат при изпълнение на техните задължения.
4.  Длъжностни лица на засегнатата държава-членка винаги присъстват на инспекцията и при искане на длъжностните лица на Комисията ги подпомагат при изпълнение на техните задължения.
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 95 – параграф 1 – буква a
α) в резултат на пряко действие или бездействие на засегнатата държава-членка не са спазени разпоредбите на настоящия регламент, и че
заличава се
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 96 – параграф 1
1.  Ако една държава-членка не изпълнява своите задължения за прилагане на многогодишен план и ако Комисията има основания да предполага , че неизпълнението на тези задължения вреди на съответните запаси, Комисията може да закрие временно риболовните дейности, засегнати от тези недостатъци.
1.  Ако една държава-членка не изпълнява своите задължения за прилагане на многогодишен план и ако Комисията има доказателства за това , че неизпълнението на тези задължения вреди на съответните запаси, Комисията може да закрие временно риболовните дейности, засегнати от тези недостатъци.
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 97 – параграф 1 –уводни думи
1.  Когато Комисията установи, че дадена държава-членка е превишила своята квота, разпределено количество или дял за даден запас или група от запаси, определени за нея, Комисията приспада от годишната квота, разпределено количество или дял за следващата или следващите години на държавата-членка, превишила ограничението, количества, получени чрез умножение по коефициент в съответствие със следната таблица:
1.  Когато Комисията установи, че дадена държава-членка е превишила своята квота, разпределено количество или дял за даден запас или група от запаси, определени за нея, Комисията приспада от годишната квота, разпределено количество или дял за следващата година на държавата-членка, превишила ограничението, количества, получени чрез умножение по коефициент в съответствие със следната таблица:
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 97 – параграф 1 –таблица

Текст, предложен от Комисията

Степен на надвишаване на риболовните квоти според разрешените разтоварвания на суша

Коефициент

До 5 %

Надвишено количество * 1,0

От 5 % до 10 %

Надвишено количество * 1,1

От 10 % до 20 %

Надвишено количество * 1,2

От 20 % до 40 %

Надвишено количество * 1,4

От 40 % до 50 %

Надвишено количество * 1,8

Степен на надвишаване над 50 %

Надвишено количество * 2,0

Изменение

Степен на надвишаване на риболовните квоти според разрешените разтоварвания на суша

Коефициент

Първите 10 %

Приспадане = Надвишено количество x 1,00

Следващите 10 % до общо 20 %

Приспадане = Надвишено количество x 1,10

Следващите 20 % до общо 40 %

Приспадане = Надвишено количество x 1,20

Степен на надвишаване над 40 %

Приспадане = Надвишено количество x 1,40

Забележка: Процентните интервали се заменят с интервалите, установени в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета от 6 май 1996 г. относно определяне на допълнителните условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите.

Изменение 76
Предложение за регламент
Член 97 – параграф 1 a (нов)
1a.  В случай, че квотата, разпределеното количество или дял за даден запас или група от запаси, определени за дадена държава-членка, не превишават 100 тона, приспадането за превишаване на квотата се извършва линейно, а не чрез умножаване по коефициент, освен когато става въпрос за видове, подлежащи на многогодишен план, като в този случай се прилага параграф 1.
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 97 – параграф 2
2.  Ако държава-членка е превишила своята квота, разпределено количество или дял за запас или група от запаси повторно в рамките на предходните две години, и по-специално, ако превишаването е особено вредно за съответния рибен запас или запасът е предмет на многогодишен план, посоченият в параграф 1 коефициент се удвоява.
2.  Ако в рамките на предходните две години държава-членка е превишила повторно квотата , разпределеното количество или дял за запас или група от запаси, които са особено чувствителни на изчерпване или са предмет на многогодишен план, посоченият в параграф 1 коефициент се удвоява.
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 97 – параграф 3
3.  Ако държавата-членка провежда риболов на рибни запаси, разпределяни чрез квоти, и за които тя не притежава квота, разпределено количество или дял за запас или група от запаси, Комисията може да приспадне през следващата или следващите години от квоти за други запаси или групи от запаси, предоставени на държавата-членка, в съответствие с параграф 1.
заличава се
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 98
Член 98
заличава се
Намаляване на квоти поради несъответствие с целите на общата политика в областта на рибарството
1.  Ако съществуват доказателства, че от страна на държава-членка не са спазени правила за опазване, контрол, инспекции или правоприлагане съгласно общата политика в областта на рибарството и че това може да доведе до сериозна заплаха за опазването на живите водни ресурси или за ефективното действие на системата за контрол и налагане на Общността, Комисията може да намали годишните квоти, разпределени количества или дялове от даден запас или група от запаси за тази държава-членка.
2.  Комисията уведомява писмено засегнатата държава-членка за своите констатации и поставя на държавата-членка срок, не надвишаващ 10 работни дни, да докаже, че съответните рибни запаси могат да бъдат експлоатирани без опасност.
3.  Посочените в параграф 1 мерки се прилагат само, ако държавата-членка не отговори на това искане на Комисията в дадения в параграф 2 срок или ако отговорът е неудовлетворителен или показва ясно, че необходимите мерки не са били взети.
4.  Подробните правила за прилагането на настоящия член и по-конкретно за определянето на съответните количества, се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 111.
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 100
Член 100
заличава се
Отказ за размяна на квоти
Комисията може да отхвърли възможността за размяна на квоти в съответствие с член 20, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2371/2002, ако:
a) предоставените на съответната държава-членка квоти са били превишени с повече от 10 % през някоя от непосредствено предшестващите две години или
б) съответната държава-членка не предприема подобаващи мерки, за да гарантира подходящо управление на възможностите за риболов на засегнатия запас, като по-специално не използва компютъризираната система за проверка, посочена в член 102, или не използва в достатъчна степен системите, захранващи с данни тази система за проверка.
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 101 – параграф 1
1.  Ако са налице доказателства, включително и получени въз основа на взети от Комисията проби, че риболовни дейности и/или мерки, предприети от държава-членка или държави-членки, противоречат на общата политика в областта на рибарството или представляват заплаха за морската екосистема, и това изисква незабавни действия, Комисията може при обосновано искане от страна на държава-членка или по собствена инициатива да вземе решение за прилагане на извънредни мерки, със срок на действие не повече една година . Комисията може да вземе ново решение за удължаване на извънредните мерки за срок от не повече от шест месеца.
1.  Ако са налице доказателства, включително и получени въз основа на взети от Комисията проби, че риболовни дейности и/или мерки, предприети от държава-членка или държави-членки, противоречат на общата политика в областта на рибарството или представляват заплаха за морската екосистема, и това изисква незабавни действия, Комисията може при обосновано искане от страна на държава-членка или по собствена инициатива да вземе решение за прилагане на извънредни мерки, със срок на действие не повече от шест месеца . Комисията може да вземе ново решение за удължаване на извънредните мерки за срок от не повече от шест месеца.
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 101 – параграф 2 – буква ж
ж) забрана за кораби, плаващи под флага на засегнатите държави-членки, да извършват риболов във води под юрисдикцията на други държави-членки;
ж) забрана за кораби, плаващи под флага на засегнатите държави-членки, да извършват риболов във води под юрисдикцията на други държави-членки, трети държави или в открито море ;
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 101 – параграф 3
3.  Държавата-членка уведомява едновременно Комисията и засегнатите държави-членки за искането си по параграф 1. Другите държави-членки могат да представят на Комисията писмените си забележки в срок от пет работни дни, считано от датата на получаване на искането. Комисията се произнася по това искане в срок от петнадесет работни дни, считано от датата на получаване на искането.
3.  Държавата-членка уведомява едновременно Комисията и засегнатите държави-членки за искането си по параграф 1. Другите държави-членки могат да представят на Комисията писмените си забележки в срок от 15 работни дни, считано от датата на получаване на искането. Комисията се произнася по това искане в срок от петнадесет работни дни, считано от датата на получаване на искането.
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 101 – параграф 5
5.  Заинтересованите държави-членки могат да сезират Съвета за решението на Комисията в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на уведомлението.
5.  Заинтересованите държави-членки могат да сезират Съвета за решението на Комисията в срок от 15 работни дни, считано от датата на получаване на уведомлението.
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 104 – параграф 2
2.  Имената на физическите лица не се съобщават на Комисията или на друга държава-членка, с изключение на случаите, когато такова съобщаване е изрично предвидено в настоящия регламент или е необходимо за целите на предотвратяване или преследване на нарушения или проверка на предполагаеми нарушения. Данните, посочени в параграф 1, не се предават, освен ако са обобщени заедно с други данни във форма, която не позволява прякото или непрякото идентифициране на физически лица.
2.  Личните данни не се съобщават на Комисията или на друга държава-членка, с изключение на случаите, когато такова съобщаване е изрично предвидено в настоящия регламент или е необходимо за целите на предотвратяване или преследване на нарушения или проверка на предполагаеми нарушения. Данните, посочени в параграф 1, не се предават, освен ако са обобщени заедно с други данни във форма, която не позволява прякото или непрякото идентифициране на физически лица.
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 105 – параграф 1
1.  Държавите-членки и Комисията предприемат всички необходими стъпки, за да гарантират, че данните, събрани и получени в рамките на настоящия регламент, се третират като поверителни и спазват всички правила на професионалната и търговската тайна.
1.  Държавите-членки и Комисията предприемат всички необходими стъпки, за да гарантират, че данните, събрани и получени в рамките на настоящия регламент, се третират като поверителни и спазват всички правила на професионалната и търговската тайна, в съответствие с всички приложими разпоредби на Регламент (EО) № 45/2001 и Директива 95/46/EО .
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 105 – параграф 4
4.  Данни, предадени в рамките на настоящия регламент на лица, работещи за компетентните органи, съдилища, други публични институции и Комисията или определен от нея орган, чието разкриване би било в противоречие с:
заличава се
a) опазването на личната сфера и неприкосновеността на индивида в съответствие със законодателството на Общността относно защитата на личните данни,
б) търговските интереси на дадено физическо или юридическо лице, включително интелектуалната собственост,
в) съдебните процедури и правни становища или
г) целите на инспекции или разследвания
се разрешават, само ако са необходими за прекратяването или забраната на нарушения на правилата на общата политика в областта на рибарството и предоставящият информацията орган изрази съгласие за нейното разкриване.
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 108 – параграф 3
3.  Всяка държава-членка предоставя на Комисията и на определения от нея орган възможности за достъп от разстояние до зоната с ограничен достъп на своя уебсайт. Държавата-членка предоставя достъп на служителите на Комисията въз основа на електронни сертификати, генерирани от Комисията или определения от нея орган.
3.  Всяка държава-членка предоставя на Комисията и на определения от нея орган възможности за достъп от разстояние до зоната с ограничен достъп на своя уебсайт. Държавата-членка предоставя достъп на служителите на Комисията въз основа на електронни сертификати, генерирани от Комисията или определения от нея орган.
Информацията, включена в параграфи 1б, 1г и 1е за кораби от Общността, които кандидатстват за лицензии за риболов във води на трети държави, се предоставя на тези държави. Информацията се предоставя незабавно при поискване от засегнатата трета държава, при условие че третата държава гарантира в писмен вид запазването на поверителния характер на информацията. Предаването на лични данни съгласно настоящата разпоредба се счита в съответствие с изискванията на член 26, параграф 1, буква г) от Директива 95/46/EО.
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 112
Регламент (EО) № 768/2005
Член 17a – параграф 1 – уводнии думи
1.  Без това да засяга правомощията по отношение на правоприлагането, дадени на Комисията от Договора, агенцията подпомага Комисията при извършване на оценка и контрол на прилагането на правилата на общата политика в областта на рибарството. Агенцията има право да предприема инспекции на обществени органи и частни оператори в държавите-членки. За тази цел тя може, в съответствие със законовите разпоредби на съответната страна,
1.  Без това да засяга правомощията по отношение на правоприлагането, дадени на Комисията от Договора, Агенцията подпомага Комисията при извършване на оценка и контрол на прилагането от страна на държавите-членки на правилата на общата политика в областта на рибарството. Агенцията има право със собствени средства да предприема инспекции на обществени органи и частни оператори в държавите-членки. За тази цел тя може, в съответствие със законовите разпоредби на съответната страна,
Последно осъвременяване: 11 юни 2010 г.Правна информация