Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/2278(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0151/2009

Iesniegtie teksti :

A6-0151/2009

Debates :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Balsojumi :

PV 23/04/2009 - 6.2

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0261

Pieņemtie teksti
PDF 100kWORD 56k
Ceturtdiena, 2009. gada 23. aprīļa - Strasbūra Galīgā redakcija
2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Savienības vispārējais budžets, Tiesa
P6_TA(2009)0261A6-0151/2009
Lēmums
 Rezolūcija

Eiropas Parlamenta 2009. gada 23. aprīļa lēmums par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa - Tiesa (C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC))

Eiropas Parlaments ,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējo budžetu(1) ,

–   ņemot vērā Eiropas Kopienu galīgos gada pārskatus par 2007. finanšu gadu – I sējums (C6-0418/2008)(2) ,

–   ņemot vērā Tiesas gada ziņojumu par 2007. gadā veiktajām iekšējām revīzijām, ko tā iesniegusi budžeta izpildes apstiprinātājiestādei,

–   ņemot vērā Revīzijas palātas gada pārskatu par 2007. finanšu gada budžeta izpildi, kuram pievienotas pārbaudīto iestāžu atbildes(3) ,

–   ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību(4) , ko Revīzijas palāta iesniegusi saskaņā ar EK līguma 248. pantu,

–   ņemot vērā EK līguma 272. panta 10. punktu, kā arī 274., 275. un 276. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom ) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5) , un it īpaši tās 50., 86., 145., 146. un 147. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 71. pantu un V pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A6-0151/2009),

1.   sniedz Tiesas sekretāram apstiprinājumu par Tiesas 2007. finanšu gada budžeta izpildi;

2.   izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.   uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Padomei, Komisijai, Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ombudam un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV L 77, 16.3.2007.
(2) OV C 287, 10.11.2008., 1. lpp.
(3) OV C 286, 10.11.2008., 1. lpp.
(4) OV C 287, 10.11.2008., 111. lpp.
(5) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.


2.Eiropas parlamenta 2009. gada 23. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa – Tiesa (C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC))

Eiropas Parlaments ,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējo budžetu(1) ,

–   ņemot vērā Eiropas Kopienu galīgos gada pārskatus par 2007. finanšu gadu – I sējums (C6-0418/2008)(2) ,

–   ņemot vērā Tiesas gada ziņojumu par 2007. gadā veiktajām iekšējām revīzijām, ko tā iesniegusi budžeta izpildes apstiprinātājiestādei,

–   ņemot vērā Revīzijas palātas gada pārskatu par 2007. finanšu gada budžeta izpildi, kuram pievienotas pārbaudīto iestāžu atbildes(3) ,

–   ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību(4) , ko Revīzijas palāta iesniegusi saskaņā ar EK līguma 248. pantu,

–   ņemot vērā EK līguma 272. panta 10. punktu, kā arī 274., 275. un 276. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom ) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5) , un it īpaši tās 50., 86., 145., 146. un 147. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 71. pantu un V pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A6-0151/2009),

1.   norāda, ka 2007. gadā Eiropas Kopienu Tiesas rīcībā bija saistību apropriācijas kopumā EUR 275 miljonu apmērā (2006. gadā ‐ EUR 252 miljoni(6) ) un to izlietojuma līmenis bija 96,84 %, kas ir augstāks nekā iepriekšējā gadā;

2.   ar gandarījumu norāda, ka Tiesa 2007. gada jūlijā pieņēma Uzvedības kodeksu(7) , ko piemēro Tiesas, Pirmās instances tiesas un Civildienesta tiesas pašreizējiem un bijušajiem locekļiem un kas paredz pienākumu iesniegt Tiesas priekšsēdētājam paziņojumu par finanšu interesēm; tomēr atkārtoti uzsver prasību pārredzamības nolūkā publicēt konkrētus paziņojumus, piemēram, Tiesas tīmekļa vietnē, pat ja šāda prasība pašlaik nav juridiski noteikta; turklāt ierosina iecelt neatkarīgu uzraudzītāju, kuru uzdevums būtu katru gadu sagatavot un publiskot ziņojumu par saņemtajiem paziņojumiem, lai nodrošinātu uzticamu uzraudzību un kontroli;

3.   norāda, ka 2007. gadā nodarbināto ierēdņu un citu darbinieku (pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku) skaits gada laikā pieauga par 7,9 %, kopā sasniedzot 1928, galvenokārt Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās dēļ;

4.   atzinīgi vērtē uzlabojumus kvalificētu darbinieku pieņemšanā darbā saskaņā ar Civildienesta noteikumiem un pamatojoties uz EPSO organizētajiem konkursiem, kā arī risinot grūtības saistībā ar atsevišķiem (galvenokārt tulku un IT speciālistu) amatiem;

5.   norāda, ka Revīzijas palāta 2007. gada pārskata 11.19. punktā ir iekļāvusi šādas piezīmes: "Eiropas Kopienu Tiesas Administratīvās komitejas lēmums par līgumdarbinieku atlasi un nodarbināšanu neparedz atlases procedūru "līgumdarbiniekiem palīguzdevumiem" [..]. Tādējādi nepastāv Eiropas Kopienu Tiesas apstiprinātas oficiālas atlases procedūras īstermiņa līgumdarbinieku atlasei, lai aizvietotu darbiniekus, kuri nevar pildīt savus darba pienākumus ";

6.   atbalsta Revīzijas palātas viedokli, ka ‐ tā kā nav noteiktas konkrētas atlases procedūras (piemēram, atlases komiteju izmantošana) līgumdarbiniekiem, kas paredzēti palīguzdevumu veikšanai ‐ "Eiropas Kopienu Tiesā piemērotie noteikumi nenodrošina to, lai pilnībā būtu ievēroti Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 82. panta 1. punktā minētie noteikumi un būtu izskausts neobjektīvas atlases risks "; tādēļ prasa ieviest atbilstīgas atlases procedūras arī šai līgumdarbinieku kategorijai;

7.   pauž gandarījumu par to, ka 2007. gada 1. oktobrī tika izveidotas divas atsevišķas nodaļas (Iekšējās revīzijas nodaļa un Pārbaudes nodaļa) ar diviem atsevišķiem nodaļas vadītājiem, tādējādi darot galu situācijai, ko iepriekšējos gados kritizēja gan Revīzijas palāta, gan Parlaments, proti, ka Iekšējās revīzijas dienesta vadītājs ir atbildīgs par kredītrīkotāja darbību iepriekšēju pārbaudi;

8.   ar gandarījumu norāda, ka 2007. gada 12. decembrī Tiesas Administratīvā komiteja grozīja iekšējā revidenta uzdevumu aprakstu tā, lai Iekšējās revīzijas nodaļas gada darba programmu pieņem, pamatojoties uz to faktisko risku novērtējumu, kam organizācija pakļauta;

9.   norāda, ka ir ieviesta jauna pamatlīdzekļu uzskaites sistēma, 2007. gadā izveidojot jaunu integrētu pārvaldības un finanšu kontroles sistēmu (SAP ), kas no 2008. gada 1. janvāra aizstāj Sucre-Abac uzskaites un pārvaldības sistēmu; atzinīgi vērtē to, ka jaunā SAP sistēma ir izstrādāta, pamatojoties uz Padomes, Revīzijas palātas un Tiesas sadarbību, un tādējādi nozīmē minēto trīs iestāžu budžeta līdzekļu ievērojamu ietaupījumu un arī efektivitātes pieaugumu;

10.   atzinīgi vērtē arī auglīgo sadarbību ar Revīzijas palātu apmācības jomā;

11.   atzinīgi vērtē pārrunu procedūrā noslēgto līgumu skaita īpatsvara samazināšanos piešķirto līgumu kopskaitā no 34 % 2006. gadā līdz 32 % 2007. gadā (vairāk nekā EUR 60 000 apmērā pēc Finanšu regulas Īstenošanas kārtības(8) grozīšanas); mudina Tiesu turpināt samazināt šo īpatsvaru;

12.   atzīmē, ka, stingri ņemot, 2006. gads bija otrais jaunizveidotās Civildienesta tiesas darbības gads, kura savus uzdevumus sāka pildīt 2005. gada decembrī, un ka tās Reglaments stājās spēkā 2007. gada 1. novembrī;

13.   atzinīgi vērtē to, ka ceturto gadu pēc kārtas Tiesā ir samazinājies tiesvedības procesa ilgums, kā arī to, ka pabeigto lietu skaits ir palielinājies gandrīz par 10 % salīdzinājumā ar 2006. gadu; tomēr ar bažām norāda, ka visās trijās tiesās ir pieaudzis vēl neizskatīto lietu skaits, it īpaši Pirmās instances tiesā (+ 12 % jeb no 1029 lietām 2006. gadā līdz 1154 lietām 2007. gadā);

14.   pauž izpratni, ka to lietu skaita ievērojamo pieaugumu, kuras gaida izskatīšanu Pirmās instances tiesā, nosaka jauno lietu skaita pieaugums un tas, ka izskatāmās prasības kļūst aizvien sarežģītākas un dažādākas; pilnībā atbalsta Tiesas centienus pārskatīt iekšējo organizāciju un darba kārtību, lai uzlabotu efektivitāti un samazinātu iekrājušos lietu skaitu;

15.   atzinīgi vērtē Oficiālajā Vēstnesī publicēto Tiesas ziņojumu par budžeta un finanšu vadību 2007. gadā(9) , kas papildina Tiesas 2007. gada pārskatus un cita starpā sniedz informāciju par budžeta izpildes līmeni un 2007. finanšu gadā veikto apropriāciju pārvietojumu kopsavilkumu;

16.   atzinīgi vērtē to, ka Tiesa ir iedibinājusi praksi darbības pārskatā iekļaut nodaļu, kurā aprakstīts gada laikā paveiktais saistībā ar iepriekšējiem Parlamenta lēmumiem par budžeta izpildes apstiprināšanu un saistībā ar Revīzijas palātas pārskatiem;

17.   norāda ‐ lai gan Finanšu regulā ir izdarīti grozījumi, tajā ietvertie iepirkuma procedūras noteikumi joprojām ir pārāk apgrūtinoši nelielām iestādēm, piemēram, Tiesai, it īpaši attiecībā uz konkursiem par līgumslēgšanas tiesībām par samērā nelielām summām; aicina Komisiju, kad tā veic sagatavošanās darbu pirms turpmāku Finanšu regulas grozījumu priekšlikumu izstrādes, plaši apspriesties ar Tiesas sekretāru un administrāciju, lai nodrošinātu, ka galīgajā projektā to viedoklis ir pilnībā ņemts vērā.

(1) OV L 77, 16.3.2007. Kļūdas labojums OV L 203, 3.8.2007., 92. lpp.
(2) OV C 287, 10.11.2008., 1. lpp.
(3) OV C 286, 10.11.2008., 1. lpp.
(4) OV C 287, 10.11.2008., 111. lpp.
(5) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(6) 2005. gadā ‐ EUR 232,6 miljoni.
(7) OV C 223, 22.9.2007., 1. lpp.
(8) Komisijas 2002. gada 23. decembra Regula (EK, Euratom ) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom ) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp.).
(9) OV C 15, 21.1.2009., 1. lpp.

Pēdējā atjaunošana - 2010. gada 2. jūnijaJuridisks paziņojums