Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0098(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0210/2009

Ingivna texter :

A6-0210/2009

Debatter :

PV 22/04/2009 - 12
CRE 22/04/2009 - 12

Omröstningar :

PV 23/04/2009 - 8.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0276

Antagna texter
PDF 67kWORD 29k
Torsdagen den 23 april 2009 - Strasbourg Slutlig utgåva
Villkor för rätten att yrkesmässigt bedriva vägtransporter ***II
P6_TA(2009)0276A6-0210/2009
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 april 2009 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som yrkesmässigt bedriver transporter på väg och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG (11783/1/2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (11783/1/2008 – C6-0015/2009)(1) ,

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2) , en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0263),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och turism (A6-0210/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EUT C 62 E, 17.3.2009, s. 1.
(2) Antagna texter från sammanträdet, 21.5.2008, P6_TA(2008)0217.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 23 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG
P6_TC2-COD(2007)0098

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr ....)

Senaste uppdatering: 2 juni 2010Rättsligt meddelande