Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0246(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0209/2009

Indgivne tekster :

A6-0209/2009

Forhandlinger :

PV 22/04/2009 - 13
CRE 22/04/2009 - 13

Afstemninger :

PV 23/04/2009 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0280

Vedtagne tekster
PDF 231kWORD 156k
Torsdag den 23. april 2009 - Strasbourg Endelig udgave
Passagerrettigheder ved sørejser eller rejser på indre vandveje ***I
P6_TA(2009)0280A6-0209/2009
Beslutning
 Konsolideret tekst
 Bilag
 Bilag
 Bilag
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. april 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivningen om forbrugerbeskyttelse (KOM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0816),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 71, stk. 1, og artikel 80, stk. 2, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0476/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelse fra Retsudvalget (A6-0209/2009),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2009 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivningen om forbrugerbeskyttelse
P6_TC1-COD(2008)0246

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, og artikel 80, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen║,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1) ,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(2) ,

efter proceduren i traktatens artikel 251(3) , og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Handling fra Fællesskabets side, når det drejer sig om søtransport, bør bl.a. sigte på at sikre et lige så højt beskyttelsesniveau for passagererne som ved andre transportmåder. Derudover bør der tages fuldt hensyn til forbrugerbeskyttelseskrav i almindelighed.

(2)  Da passageren er den svageste part i en befordringskontrakt, bør passagerernes rettigheder i den henseende beskyttes uanset deres statsborgerskab og bopæl i Fællesskabet.

(3)  Det indre marked for personbefordring ad søvejen og ad indre vandveje bør komme alle borgere til gode. Handicappede og bevægelseshæmmede bør derfor, uanset om årsagen til deres handicap eller bevægelseshæmning er invaliditet, alder eller andre forhold, have muligheder, som er sammenlignelige med andre borgers muligheder, for at benytte erhvervsmæssig passagersejlads ║. Handicappede og bevægelseshæmmede har samme ret som alle andre borgere til fri bevægelighed, valgfrihed og ikke-diskrimination.

(4)  På baggrund af artikel 9 i De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder og for at give handicappede og bevægelseshæmmede samme mulighed for at rejse med skib som alle andre borgere bør der fastsættes regler for ikke-diskrimination og assistance under rejsen. Handicappede og bevægelseshæmmede bør derfor kunne blive befordret og ikke nægtes befordring som følge af deres handicap eller bevægelseshæmning ▌. De bør have ret til assistance i havne og, hvor der ikke er nogen havn, på ind- og udskibningsstedet samt om bord på passagerskibe. Af hensyn til den sociale integration bør denne assistance være gratis for de pågældende. Transportørerne bør fastsætte tilgængelighedsregler, fortrinsvis efter det europæiske standardiseringssystem.

(5)  Ved fastlæggelse af, hvordan eventuelle nye havne og terminaler skal indrettes, og i forbindelse med større ombygninger bør havnens forvaltningsorgan og den transportør, der skal benytte havnen, ▌ tage hensyn til handicappedes og bevægelseshæmmedes behov. Tilsvarende bør transportørerne ▌ tage hensyn til sådanne behov ved beslutninger om konstruktionen, når passagerskibe nybygges eller ombygges i overensstemmelse med Rådets direktiv 98/18/EF af 17. marts 1998 om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe(4) .

(6)  Assistance i havne, som ligger på en medlemsstats område, hvor traktaten finder anvendelse, bør blandt andet gøre det muligt for handicappede og bevægelseshæmmede at komme fra et nærmere angivet ankomstmødested i en havn til et passagerskib og fra passagerskibet til et nærmere angivet udgangsmødested i havnen, herunder at komme om bord og fra borde.

(7)  Assistancen bør finansieres på en sådan måde, at byrderne fordeles ligeligt mellem alle en transportørs passagerer, og at ingen afskrækkes fra at befordre handicappede og bevægelseshæmmede. Den bedste finansieringsmåde er antagelig at pålægge hver passager, der benytter en transportør, en afgift, som inkluderes i billettens grundpris. Der bør være fuld åbenhed om afgifternes fastsættelse og anvendelse.

(8)  Transportørerne bør ved tilrettelæggelsen af assistancen til handicappede og bevægelseshæmmede og uddannelsen af deres personale følge Den Internationale Søfartsorganisations henstilling om konstruktion og drift af passagerskibe, så de imødekommer ældres og handicappedes behov(5) .

(9)  Bestemmelserne vedrørende indskibning af handicappede og bevægelseshæmmede passagerer bør ikke berøre gældende generelle internationale og nationale regler samt fællesskabsregler om indskibning af passagerer.

(10)  Der bør i tilfælde af aflysning eller forsinkelse af en sejlads gives fyldestgørende oplysninger til passagererne. Oplysningerne skal hjælpe passagererne til at træffe de nødvendige forholdsregler og om nødvendigt indhente oplysninger om alternative forbindelser.

(11)  Passagerernes ulemper som følge af aflysning eller lang forsinkelse af deres rejse bør reduceres. Med dette for øje bør der på passende vis sørges ║ for passagererne, og de bør enten kunne annullere deres rejse og få billetten refunderet eller få tilbudt en anden rejserute på tilfredsstillende vilkår.

(12)  Transportørerne bør påtage sig at betale kompensation til passagerne i tilfælde af forsinkelse eller aflysning af en sejlads, beregnet som en procentdel af billetprisen, medmindre aflysningen eller forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet.

(13)  Operatørerne bør samarbejde om på nationalt eller europæisk plan at træffe foranstaltninger til at forbedre den omsorg og bistand, de tilbyder passagererne, når deres rejse afbrydes, især ved langvarige forsinkelser.

(14)  Denne forordning bør ikke berøre andre passagerrettigheder, der er fastlagt ved Rådets direktiv 90/314/EØF om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure(6) . Hvis en pakketur aflyses af andre årsager end aflysning af sejladsen, bør denne forordning ikke finde anvendelse.

(15)  Der bør gives udtømmende oplysninger til passagerne om deres rettigheder ifølge denne forordning, således at de er i stand til reelt at udøve disse rettigheder. Det hører til passagerernes rettigheder i forbindelse med befordring ad søvejen og ad indre vandveje at få oplysninger om sejladsen før og under rejsen. Alle vigtige oplysninger til skibspassagerer bør tillige gives i en form, der er tilgængelig for handicappede og bevægelseshæmmede║.

(16)   Medlemsstaterne bør overvåge og sikre overholdelsen af denne forordning og udpege et egnet organ til at forestå håndhævelsen. Denne overvågning berører ikke passagerernes ret til domstolsprøvelse i henhold til national ret.

(17)  Passagererne bør kunne udøve deres rettigheder ved egnede klageprocedurer hos transportørerne eller ved, at klagen indgives til det organ, medlemsstaten har udpeget dertil.

(18)  Klager over assistancen i en havn eller på et ind- eller udskibningssted bør indbringes for det organ til håndhævelse af denne forordning, som er udpeget af den medlemsstat, hvori havnen er beliggende ║. Klager over en transportørs assistance bør indbringes for det organ til håndhævelse af denne forordning, som er udpeget af den medlemsstat, der har udstedt transportørens fartstilladelse. Det organ, der er udpeget til at håndhæve denne forordning, bør have beføjelser og kapacitet til at undersøge klager fra enkeltpersoner og mægle med henblik på udenretsligt forlig.

(19)  Kommissionen bør foreslå klare regler for passagerrettigheder for så vidt angår ansvar, erstatningsansvar, tilgængelighed samt handicappedes og bevægelseshæmmedes rettigheder i forbindelse med passagerers transitpunkter mellem sø- og landtransport eller transport på indre vandveje.

(20)  Medlemsstaterne bør fastsætte sanktioner for overtrædelse af denne forordning og sikre, at disse sanktioner finder anvendelse. Sanktionerne, der kan omfatte påbud om betaling af erstatning til den pågældende person, bør være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

(21)  Målene for denne forordning, som består i at sikre et højt og ensartet beskyttelses- og assistanceniveau for passagererne overalt i medlemsstaterne og et indre marked med harmoniserede betingelser for erhvervsudøvelsen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan på grund af handlingens omfang eller virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(22)  I forbindelse med et kommende europæisk lovgivningsinitiativ om passagerrettigheder ville det være mere hensigtsmæssigt at anvende en horisontal lovgivningsmetode, der dækker alle former for transport, i lyset af nødvendigheden af at anvende kombineret transport.

(23)  Håndhævelsen af denne forordning bør bygge på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 af 27. oktober 2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse ("forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde")(7) . Nævnte forordning bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(24)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger(8) bør håndhæves strengt for at garantere beskyttelse af privatlivets fred for skibspassagerer og sikre, at de forlangte oplysninger udelukkende anvendes til at opfylde forpligtelserne til assistance som fastlagt i denne forordning og ikke anvendes til skade for passagererne.

(25)  Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som navnlig anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Kapitel I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastsætter regler med hensyn til følgende:

   1) ikke-diskrimination af passagererne hvad angår de transportvilkår, transportørerne tilbyder
   2) ikke-diskrimination og obligatorisk assistance til handicappede og bevægelseshæmmede
   3) transportørernes forpligtelser over for passagerne i tilfælde af aflysning eller forsinkelse
   4) mindstekrav til oplysninger til passagererne
   5) behandling af klager
   6) håndhævelse af passagerernes rettigheder.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.  Denne forordning finder anvendelse på erhvervsmæssig befordring af passagerer over havet og på indre vandveje med passagerskib , herunder krydstogter, fra, til og mellem havne og ind- og udskibningssteder, som er beliggende på en medlemsstats område, hvor traktaten finder anvendelse.

2.  Medlemsstaterne kan undtage ruter, der er omfattet af kontrakter om offentlig tjeneste, hvis kontrakten sikrer passagerne samme rettigheder som denne forordning.

3.  Medlemsstaterne har ret til at undlade at anvende bestemmelserne i denne forordning på transporttjenester i byområder og forstæder, hvis de giver garanti for, at forordningens mål nås ved hjælp af andre reguleringsforanstaltninger, og at de sikrer passagerernes rettigheder på samme niveau som i denne forordning.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

   a) "handicappet" eller "bevægelseshæmmet": en person, hvis bevægelighed i forbindelse med benyttelsen af transportmidler er nedsat på grund af et fysisk handicap (sensorisk eller motorisk, permanent eller forbigående), mentalt eller psykosocialt handicap eller nedsat funktionsevne af andre årsager eller alder, og hvis situation kræver passende opmærksomhed og, at de ydelser, alle passagerer har adgang til, tilpasses til den pågældendes særlige behov
   b) "aflysning": en planlagt sejlads, hvortil der var mindst én reservation, men som ikke gennemføres
   c) "forsinkelse": forskellen mellem det tidspunkt, passageren skulle afrejse eller ankomme ifølge den offentliggjorte fartplan, og tidspunktet for vedkommendes faktiske eller forventede afrejse eller ankomst
   d) "transportør": en person, med hvem eller på hvis vegne der er indgået en befordringskontrakt, eller undertransportøren, uanset om befordringen faktisk udføres af vedkommende eller af en undertransportør, dog ikke et rejsebureau
   e) "erhvervsmæssig passagersejlads": passagerbefordring med skib, der udføres af en transportør i form af rutetrafik eller ikke-regelmæssig trafik, og som udbydes til offentligheden mod vederlag, enten for sig eller som led i en pakkerejse
   f) "undertransportør": en anden person end transportøren og rejsebureauet, som faktisk udfører transporten eller en del af den
   g) "havn": et område med landjord og vand, som er anlagt og udstyret på en sådan måde, at det først og fremmest tillader anløb af skibe, lastning og losning af skibe, oplagring af gods, modtagelse og afsendelse af gods med landtransport, samt ind- og udskibning af passagerer
   h) "indskibningssted / udskibningssted": et andet land- og vandområde end en havn, hvor passagerer regelmæssigt bringes om bord eller fra borde
   i) "skib": et fartøj til sejlads på havet og indre vandveje , dog ikke et luftpudefartøj
   j) "befordringskontrakt": en kontrakt om befordring, indgået mellem en transportør ▌og en passager om udførelse af en eller flere transporttjenester, uanset om billetten er købt hos transportøren, et rejsebureau, en billetudsteder eller via internettet
   k) "billet": et gyldigt dokument, der giver ret til befordring, og som er udstedt eller autoriseret af transportøren eller dennes autoriserede billetudsteder, herunder tilsvarende dokumentation i papirløs eller elektronisk form
   l) "billetudsteder": en mellemhandler, der sælger befordring med skib, herunder befordring som led i en pakkerejse, på vegne af en transportør eller et rejseburea
   m) "rejsebureau": rejsearrangør ▌ som omhandlet i artikel 2, nr. 2 ▌, i direktiv 90/314/EØF, dog ikke en transportør
   n) "reservation": en tilladelse på papir eller i elektronisk form, som giver ret til befordring ifølge på forhånd bekræftede personlige befordringsarrangementer
   o) "passagerskib": et skib, der befordrer flere end 12 passagerer
   p) "havnemyndighed" eller "havnens forvaltningsorgan": et organ som, eventuelt i forbindelse med andre aktiviteter, i henhold til nationale love eller administrative bestemmelser har til opgave at administrere og forvalte havneinfrastrukturerne og at koordinere og styre den virksomhed, der drives af forskellige operatører i en havn eller et havnesystem; det kan bestå af flere særskilte organer og være ansvarligt for mere end én havn
   q) "krydstogt": sejlads med passagerer, suppleret med kahytsfaciliteter og andre faciliteter, af mere end én dags varighed (overnatning), som ikke er en regelmæssig eller fast passagerrute mellem to eller flere havne, men hvor passagererne i reglen vender tilbage til indskibningshavnen
   r) "i tilgængelig form": alle passagerer har adgang til de samme oplysninger i henholdsvis tekst-, blindskrift-, lyd-, video- og/eller elektronisk format. Eksempler på tilgængelige former omfatter, men er ikke begrænset til, piktogrammer, talesyntese og undertekster, og kan variere afhængig af den teknologiske udvikling
   s) "passager": en person, der rejser i henhold til en befordringskontrakt, med undtagelse af de personer der følger med køretøjer, anhængere eller varer, der transporteres som fragt eller handelsvarer
   t) "ankomst": det specifikke tidspunkt, hvor skibet er sikret ved fortøjningspladsen
   u) "afgang": det specifikke tidspunkt, hvor skibet er sikret og parat til at afgå fra fortøjningspladsen
   v) "billetpris": den pris, der er betalt for transport og indkvartering om bord. Den omfatter ikke måltider, andre aktiviteter eller indkøb foretaget ombord
   w) "force majeure": en hændelse eller omstændighed, der ikke kunne have været forhindret, selv om alle passende forholdsregler var truffet, såsom krig, invasion, fjendtlige handlinger (hvad enten der er erklæret krig eller ej), borgerkrig, oprør, revolution, opstand, militær eller civil magtovertagelse eller konfiskering, terrorhandlinger, nationalisering, statslige sanktioner, blokade, embargo, arbejdskonflikt, strejke, lockout, lejlighedsvis eller total afbrydelse af strømforsyningen, eller naturkatastrofer såsom brand, oversvømmelse, jordskælv, storm eller orkan. Tilfælde af force majeure kan desuden opstå på grund af ekstreme tidevandsforhold, stærk vind, overskridelse af den signifikante bølgehøjde og isdannelse.

Artikel 4

Befordringskontrakt og ikke-diskriminerende kontraktbestemmelser

1.  Transportørerne udsteder en eller flere billetter til passagererne som dokumentation for indgåelse af befordringskontrakten. Billetterne bekræfter, indtil det modsatte er bevist, indgåelse af befordringskontrakten og giver derved de rettigheder, der er fastsat i denne forordning.

2.  Transportørers og billetudstederes kontraktbestemmelser og takster skal tilbydes til alle uden nogen form for diskrimination på grundlag af slutkundens nationalitet eller bopæl eller transportørens eller billetudstederens hjemsted i Fællesskabet , jf. dog de forpligtelser til offentlig tjeneste, som indebærer reducerede takster til særlige sociale grupper.

Artikel 5

Opfyldelsespligt

1.  Forpligtelser i henhold til denne forordning kan ikke begrænses eller ophæves ved f.eks. en undtagelse eller en restriktiv klausul i befordringskontrakten.

2.  Transportørerne kan tilbyde kontraktbestemmelser, der er gunstigere for passageren end bestemmelserne i denne forordning.

Kapitel II

Handicappedes og bevægelseshæmmedes rettigheder

Artikel 6

Pålæg om befordring

1.  Transportører, billetudstedere og rejsebureauer må ikke under henvisning til en persons handicap eller bevægelseshæmning nægte

   a) at acceptere reservation eller udstede billet til en rejse, hvorpå denne forordning finder anvendelse ║
   b) at tage en handicappet eller en bevægelseshæmmet om bord i en havn eller på et ind- eller udskibningssted, hvis den pågældende har gyldig billet eller reservation.

2.  Reservationer og billetter skal tilbydes handicappede og bevægelseshæmmede personer uden ekstra omkostninger.

Artikel 7

Fravigelser og særlige bestemmelser

1.  Uanset bestemmelserne i artikel 6 kan transportører, billetudstedere og rejsebureauer ▌ nægte at acceptere en handicappets eller en bevægelseshæmmets reservation, at udstede billet til vedkommende eller at tage vedkommende om bord ▌hvis passagerskibets konstruktion gør det fysisk umuligt at tage den handicappede eller bevægelseshæmmede om bord eller befordre vedkommende, eller hvis vedkommende ikke kan tilbydes det normale ydelsesniveau på en sikker, værdig og operationelt mulig måde.

Nægtes reservation under henvisning til de forhold, der er nævnt i første afsnit , træffer transportøren, billetudstederen eller rejsebureauet rimelige foranstaltninger til at foreslå et acceptabelt alternativ for den pågældende person.

I tilfælde af forhåndsreservation skal en handicappet eller en bevægelseshæmmet ▌og den person, der eventuelt ledsager den pågældende i henhold til stk. 2, tilbydes tilbagebetaling af billetprisen eller omlægning af rejsen i henhold til bilag I. ▌

2.  Transportøren, billetudstederen eller rejsebureauet kan ▌ forlange, at en handicappet eller bevægelseshæmmet ledsages af en anden person, som er i stand til at yde den nødvendige assistance til den pågældende.

3.  En transportør, en billetudsteder eller et rejsebureau, der gør brug af en undtagelse i henhold til stk. 1 eller 2, underretter straks den handicappede eller bevægelseshæmmede om årsagerne hertil. Transportøren, billetudstederen eller rejsebureauet skal efter anmodning meddele disse årsager skriftligt til den handicappede eller bevægelseshæmmede inden fem arbejdsdage fra anmodningen.

Artikel 8

Adgang, tilgængelighed og information

1.  Transportørerne fastsætter under de nationale håndhævelsesorganers tilsyn og med aktiv inddragelse af repræsentative organisationer for havnene, de handicappede og de bevægelseshæmmede sådanne ikke-diskriminerende regler for handicappedes og bevægelseshæmmedes og deres ledsageres adgang til befordring og eventuelle begrænsninger for befordring af disse personer og handicaphjælpemidler af hensyn til passagerskibes konstruktion, at gældende sikkerhedskrav kan opfyldes. Reglerne skal omfatte alle betingelser for adgang til den pågældende rute, herunder de benyttede skibes tilgængelighed og faciliteter om bord samt de tilpassede hjælpemidler .

2.  Transportører og billetudstedere gør reglerne i stk. 1 offentligt tilgængelige, i fysisk form eller på internettet, senest på reserveringstidspunktet i en form, der er tilgængelig for handicappede og bevægelseshæmmede, på passende måde på de samme sprog, som oplysninger normalt gives til alle passagerer på. Ved udlevering af oplysningerne tages der særligt hensyn til handicappedes og bevægelseshæmmedes behov.

3.  På anmodning udleverer transportørerne i en form, der er tilgængelig for handicappede og bevægelseshæmmede, de bestemmelser i folkeretten, fællesskabsretten eller den nationale ret om sikkerhedskrav, som de ikke-diskriminerende adgangsregler bygger på.

4.  Rejsebureauer udleverer de af reglerne i stk. 1, som finder anvendelse på rejser, der indgår i pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure, som de tilrettelægger, sælger eller udbyder til salg.

5.  Transportører, billetudstedere og rejsebureauer sikrer, at alle relevante oplysninger om befordringsbetingelser, om rejsen og om tilgængelighed og en skriftlig bekræftelse af tilsagnet om ydelse af assistance foreligger i en form, der er ▌tilgængelig for handicappede og bevægelseshæmmede; dette gælder også online-reservation og -information.

Artikel 9

Ret til assistance i havne

1.  Transportøren er ansvarlig for at sikre, at den i bilag II omhandlede assistance ydes gratis til handicappede og bevægelseshæmmede ved disses afrejse fra, transit gennem og ankomst til en havn, således at vedkommende personer kan komme om bord i det afgående fartøj og i land fra det ankommende fartøj, vedkommende har købt billet til, jf. dog adgangsreglerne i artikel 8, stk. 1. Assistancen tilpasses den handicappedes eller bevægelseshæmmedes individuelle behov.

2.  Transportøren kan yde assistancen selv eller indgå aftaler med en eller flere andre parter om ydelse af assistancen. Transportøren kan indgå en sådan aftale eller sådanne aftaler på eget initiativ eller efter anmodning, bl.a. fra en havnemyndighed, under hensyn til de eksisterende tjenester i den pågældende havn.

Når en transportør indgår aftaler med en eller flere andre parter om ydelse af assistance, er transportøren fortsat ansvarlig for, at assistancen ydes, og at kvalitetsstandarderne i artikel 14, stk. 1, overholdes.

3.  Transportørerne kan på ikke-diskriminerende grundlag pålægge alle passagerer en særlig afgift til finansiering af assistance i havne. Den særlige afgift skal være rimelig, omkostningsrelateret og gennemsigtig.

4.  Transportørerne stiller en revideret årsoversigt over de afgifter og udgifter, der er blevet henholdsvis opkrævet og afholdt i forbindelse med assistance til handicappede og bevægelseshæmmede, til rådighed for det eller de håndhævelsesorganer, der er udpeget i medfør af artikel 27, stk. 1 .

5.  I overensstemmelse med artikel 12 er havnens forvaltningsorgan, hvor det er nødvendigt, ansvarlig for at sikre havnens tilgængelighed for handicappede og bevægelseshæmmede.

Artikel 10

Ret til assistance på ind- og udskibningssteder for passagerer

Hvis der ved en bestemt destination eller etape ikke findes nogen havn, arrangerer transportøren assistance på indskibnings/udskibningsstedet i overensstemmelse med artikel 9.

Artikel 11

Ret til assistance om bord på skibe

Transportørerne yder vederlagsfrit mindst den i bilag III omhandlede assistance til handicappede og bevægelseshæmmede, når de afrejser fra, ankommer til eller rejser gennem en havn, hvorpå denne forordning finder anvendelse ║.

Artikel 12

Betingelser for ydelse af assistance

Transportører, havnenes forvaltningsorganer, billetudstedere og rejsebureauer samarbejder om at yde assistance til handicappede og bevægelseshæmmede i henhold til artikel 9, 10 og 11 i overensstemmelse med det nedenfor anførte:

   a) Assistancen ydes på den betingelse, at den transportør, den billetudsteder eller det rejsebureau, hos hvem billetten er købt, får besked om den pågældendes behov på reserveringstidspunktet eller mindst 48 timer, før der er behov for assistancen, medmindre der er aftalt en kortere oplysningsfrist mellem passageren og den, der skal yde assistancen, dog med undtagelse af krydstogter hvor behovet for assistance skal angives, når reservationen foretages. Når billetten gælder for flere rejser, er én meddelelse tilstrækkelig, forudsat at der gives passende oplysninger om planlægningen af de efterfølgende rejser.

b)  Transportører, billetudstedere og rejsebureauer spørger, om passageren har behov for assistance, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at kunne modtage handicappedes og bevægelseshæmmedes besked om dette . Passageren modtager en bekræftelse, der angiver, at behovet for assistance er registreret. Disse forpligtelser gælder alle salgssteder, også ved telefonsalg og salg via internettet.

   c) Hvis der ikke modtages besked i overensstemmelse med litra a), træffer transportøren, billetudstederen og rejsebureauet alle rimelige foranstaltninger for at yde den handicappede eller bevægelseshæmmede tilstrækkelig assistance til at komme om bord i det afgående fartøj, stige om til et andet fartøj eller komme i land fra et ankommende fartøj, som vedkommende har købt billet til.
   d) Med forbehold af andre enheders beføjelser med hensyn til områder uden for havneområdet udpeger en havns forvaltningsorgan eller en anden bemyndiget person ankomst- og afgangsmødesteder inden for havneområdet i og/eller uden for terminalbygningerne, hvor handicappede og bevægelseshæmmede kan melde deres ankomst og bede om assistance; disse steder skal være klart markeret og stille de vigtigste oplysninger om havnen og den assistance, der kan ydes, til rådighed i tilgængelig form.
  e) Assistancen ydes på betingelse af, at den handicappede eller bevægelseshæmmede er til stede på det angivne sted ║
   det tidspunkt, transportøren har angivet, og som højst må være 60 minutter før det planlagte afgangstidspunkt ║
   senest 30 minutter før det planlagte ombordstigningstidspunkt , medmindre andet er aftalt mellem passageren og den, der skal yde assistancen, eller
   når der er tale om et krydstogt: på det tidspunkt, transportøren har angivet, og som højst må være 60 minutter før det offentliggjorte indcheckningstidspunkt.
   f) Når en handicappet eller en bevægelseshæmmet har behov for at benytte en servicehund , skal dette behov imødekommes, forudsat at der er givet meddelelse herom til transportøren, billetudstederen eller rejseselskabet i overensstemmelse med eventuelle gældende nationale regler for befordring af anerkendte servicehunde om bord på passagerskibe.

Artikel 13

Videregivelse af oplysninger til tredjepart

1.  Hvor ydelse af assistance er givet i underentreprise, og når transportøren ▌ får meddelelse om behov for assistance senest 48 timer før det planlagte afgangstidspunkt for rejsen, videregives de relevante oplysninger, således at de er underkontrahenten i hænde hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest 36 timer før det planlagte afgangstidspunkt for rejsen.

2.  Hvor ydelse af assistance er givet i underentreprise, og når transportøren ▌ ikke får meddelelse om behov for assistance senest 48 timer før det planlagte afgangstidspunkt for rejsen, videregives de relevante oplysninger til underkontrahenten snarest muligt.

Artikel 14

Kvalitetsstandarder for assistance

1.  Transportørerne fastsætter i samarbejde med organisationer, der repræsenterer handicappede og bevægelseshæmmede, kvalitetsstandarder for den i bilag II og III omhandlede assistance og fastlægger de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af disse standarder.

2.  Ved fastsættelsen af sådanne standarder tages der fuldt hensyn til internationalt anerkendte politikker og adfærdskodekser til lettelse af befordringen af handicappede og bevægelseshæmmede, især Den Internationale Søfartsorganisations henstilling om konstruktion og drift af passagerskibe, så de imødekommer ældres og handicappedes behov.

3.  Transportørerne offentliggør deres kvalitetsstandarder i en form, der er tilgængelig for handicappede og bevægelseshæmmede .

Artikel 15

Uddannelse

Transportørerne sørger for

   a) at deres eget personale og det personale, der er ansat af eventuelle underkontrahenter, og som yder direkte assistance til handicappede eller bevægelseshæmmede, har kendskab til, hvordan de behov, som personer med forskellige former for handicap eller bevægelseshæmning har, imødekommes
   b) at alt personale i havnen, som er i direkte kontakt med de rejsende, uddannes i ydelse af handicapassistance og med henblik på øget bevidsthed om handicappede, jf. bilag IV
   c) at alle nyansatte, der har direkte kontakt med de rejsende, straks ved ansættelsen får handicaprelateret uddannelse, og at personalet får genopfriskningskurser efter behov.

Artikel 16

Erstatning for kørestole og handicaphjælpemidler

1.  Hvis kørestole eller andre handicaphjælpemidler eller dele deraf bortkommer eller beskadiges under håndteringen i havnen eller transporten om bord på skibet under eller efter rejsen, udbetales erstatning til ejeren af hjælpemidlet, alt efter hvem der havde ansvaret for hjælpemidlet på tidspunktet for bortkomsten eller beskadigelsen, undtagen i de tilfælde, hvor ejeren af hjælpemidlet allerede har fået erstatning i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 392/2009 af 23. april 2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under passagertransport ad søvejen og indre vandveje (9) .

Når det er påkrævet, skal der så vidt muligt hurtigt fremskaffes erstatningshjælpemidler, der passer til den pågældende passagers behov.

2.  Det erstatningsbeløb, der udbetales i henhold til denne artikel, er ikke underlagt begrænsninger.

Kapitel III

Transportørens forpligtelser ved afbrydelse af en rejse

Artikel 17

Informationspligt

1.  Ved forsinkelser skal transportøren eller havnens forvaltningsorgan, hvis det er relevant, underrette passagererne ▌senest 30 minutter efter det planlagte afgangstidspunkt og en time inden det planlagte ankomsttidspunkt . Transportøren underretter passagererne om det forventede afgangs- og ankomsttidspunkt, hvis disse oplysninger er tilgængelige.

2.  Passagerer, der ikke kan nå en tilslutningsforbindelse på grund af forsinkelse, underrettes i rimeligt omfang af undertransportøren om alternative forbindelser.

3.  Transportøren eller havnens forvaltningsorgan sikrer, at handicappede eller bevægelseshæmmede passagerer modtager de i stk. 1 og 2 krævede oplysninger i en form, der er tilgængelig for dem.

Artikel 18

Ret til assistance

1.  Hvis en transportør forventer, at en passagersejlads bliver forsinket mere end 60 minutter i forhold til det planlagte afgangstidspunkt, skal der til passagererne tilbydes gratis måltider og forfriskninger i rimeligt forhold til ventetiden, hvis de forefindes eller kan leveres på rimelige vilkår om bord eller i havnen.

2.  Ved forsinkelser, der kræver en eller flere overnatninger eller et længere ophold end, hvad passageren havde til hensigt, skal passagererne ║ tilbydes gratis hotel eller anden indkvartering og befordring mellem havnen og indkvarteringsstedet ud over måltiderne og forfriskningerne i stk. 1. De ekstraomkostninger, der er forbundet med indkvartering og befordring, og som skal afholdes af transportøren, kan ikke overstige det dobbelte af billettens pris.

3.  Hvis sejladsen ikke kan fortsætte, skal transportøren, når det er muligt og snarest muligt, arrangere alternative transporttjenester for passagererne.

4.  Når stk. 1, 2 og 3 finder anvendelse, skal undertransportøren især være opmærksom på handicappedes og/eller bevægelseshæmmedes og deres eventuelle ledsageres behov.

Artikel 19

Omlægning af rejsen og tilbagebetaling

1.  Når en transportør med rimelighed forventer, at en passagersejlads bliver forsinket mere end 120 minutter i forhold til det planlagte afgangstidspunkt, skal passageren omgående

   a) tilbydes alternative transporttjenester under rimelige betingelser eller, hvis det ikke er praktisk muligt, have oplysning om egnede alternative transporttjenester fra andre transportører
   b) tilbydes tilbagebetaling af billetprisen, hvis vedkommende beslutter ikke at rejse med den pågældende transportør.

Tilbagebetalingen sker på de betingelser, som gælder for betaling af kompensation, i artikel 20, stk. 3, 4 og 5.

2.  Uanset bestemmelserne i stk. 1 vil krydstogtpassagerers rejse blive omlagt eller billetprisen herfor tilbagebetalt i overensstemmelse med direktiv 90/314/EØF.

Artikel 20

Kompensation for billetprisen

1.  En passager, der må forvente forsinket ankomst ▌, kan forlange kompensation af transportøren uden at fortabe retten til befordring. Kompensationsbeløbet er på mindst

   a) 25 % af billetprisen i tilfælde af en forsinkelse på 60-119 minutter
   b) 50 % af billetprisen i tilfælde af en forsinkelse på 120 minutter eller mere
   c) 100 % af billetprisen, hvis transportøren hverken kan tilbyde alternativ transport eller de i artikel 19, stk. 1, litra a), omhandlede oplysninger.

2.  Stk. 1 finder ikke anvendelse på krydstogtpassagerer. Disse kan gøre krav på kompensation i overensstemmelse med direktiv 90/314/EØF.

3.  Kompensationen betales senest én måned efter indgivelse af kompensationsanmodningen. Kompensationen kan udbetales i form af værdikuponer og/eller andre tjenesteydelser, hvis betingelserne er fleksible, navnlig med hensyn til gyldighedsperiode og bestemmelsessted. Kompensationen udbetales kontant på passagerens anmodning.

4.  Hvis transportøren mindst tre dage før den planlagte afgang har meddelt, at overfarten aflyses eller udsættes, eller at overfartstiden forlænges, er der ingen ret til kompensation.

Artikel 21

Force majeure

Forpligtelserne i artikel 18, 19 og 20 gælder ikke i tilfælde af force majeure, som forhindrer udførelse af en transporttjeneste.

Artikel 22

Andre krav

Denne forordning udelukker ikke, at passagerer kan søge erstatning for tab som følge af aflysning eller forsinkelse af transporttjenester ved de nationale domstole. Den kompensation, der ydes i henhold til denne forordning, kan fratrækkes en eventuel supplerende kompensation, der er ydet.

Artikel 23

Andre foranstaltninger til fordel for passagererne

Under de nationale håndhævelsesorganers tilsyn, samarbejder transportørerne om at træffe foranstaltninger på nationalt plan eller fællesskabsplan , hvori de inddrager interesseparter, faglige organisationer og kunde-, passager-, havne- og handicaporganisationer. Foranstaltningerne skal tage sigte på bedre omsorg for passagererne, især i tilfælde af lange forsinkelser og afbrydelse eller aflysning af rejser.

Kapitel IV

Informering af passagererne og behandling af klager

Artikel 24

Ret til rejseinformation

Havnenes forvaltningsorganer og transportørerne giver under hele rejsen passagererne fyldestgørende oplysninger i en form, der er tilgængelig for handicappede og bevægelseshæmmede, og på de gængse sprog . Der skal tages særligt hensyn til handicappedes og bevægelseshæmmedes behov.

Artikel 25

Informering om passagerernes rettigheder

1.  Transportøren sikrer, at passagererne senest ved afrejsen modtager passende og forståelige oplysninger om deres rettigheder i henhold til denne forordning. I det omfang oplysningerne er givet af enten transportøren eller undertransportøren, har den anden ikke pligt til at give oplysningerne. Oplysningerne stilles til rådighed i en form, der er tilgængelig for handicappede og bevægelseshæmmede, og på de gængse sprog . Ved udlevering af oplysningerne tages der særligt hensyn til handicappedes og bevægelseshæmmedes behov.

2.  Transportørerne og havnenes forvaltningsorganer sikrer, at oplysninger om passagerers rettigheder ifølge denne forordning er offentligt tilgængelige såvel om bord på skibene som i havnene. I oplysningerne skal indgå kontaktoplysninger for det håndhævelsesorgan, medlemsstaten har udpeget i henhold til artikel 27, stk. 1 .

Artikel 26

Klager

1.  Medlemsstaternes myndigheder skal indføre en uafhængig klageordning, som er tilgængelig for alle passagerer, herunder handicappede, bevægelseshæmmede og personer med nedsat førlighed, vedrørende de rettigheder og forpligtelser, der er omhandlet i denne forordning.

2.  Passagererne kan indgive klage til en transportør i en måned regnet fra den dag, hvor en sejlads er gennemført eller skulle have været gennemført. Modtageren af klagen skal inden 20 hverdage enten give et begrundet svar eller i behørigt begrundede tilfælde oplyse passageren om, hvornår vedkommende kan forvente svar. Besvarelsestiden må ikke være længere end to måneder regnet fra modtagelsen af klagen.

3.  Er der ikke modtaget noget svar inden udløbet af fristen i stk. 2, anses klageren for at have fået medhold.

Kapitel V

Håndhævelse og nationale håndhævelsesorganer

Artikel 27

Nationale håndhævelsesorganer

1.  Medlemsstaterne udpeger hver især et organ , som har ansvaret for håndhævelsen af denne forordning. Hvert organ træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at reglerne for adgang og tilgængelighed i artikel 8 fastsættes, samt at disse regler og passagerernes rettigheder overholdes. Hvert organ skal med hensyn til organisation, finansiering, retlig form og beslutningstagning være uafhængigt af kommercielle interesser .

2.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen om, hvilket organ der er udpeget i overensstemmelse med denne artikel, og om organets ansvarsområde .

3.  Enhver passager kan klage over påstået overtrædelse af denne forordning til det pågældende organ, som er udpeget af en medlemsstat i medfør af stk. 1 ▌.

4.  De medlemsstater, der har valgt at undtage visse ruter i henhold til artikel 2, stk. 2, sikrer en tilsvarende mekanisme for håndhævelse af passagerernes rettigheder.

Artikel 28

Rapport om håndhævelse

1.  Hvert år den 1. juni offentliggør de håndhævelsesorganer, der er udpeget i medfør af artikel 27 , en rapport om deres virksomhed i det foregående år, som bl.a. indeholder følgende:

   a) en beskrivelse af, hvad der er gjort for at iværksætte bestemmelserne i denne forordning
   b) en henvisning til proceduren for afgørelse af klager fra enkeltpersoner
   c) et resumé af de adgangsregler, der gælder for handicappede og bevægelseshæmmede i den pågældende medlemsstat
   d) aggregerede data om klager, herunder om udfaldet og fristerne for afgørelse
   e) nærmere oplysninger om anvendte sanktioner
   f) øvrige spørgsmål, som har betydning for bedre håndhævelse af forordningen.

2.  For at blive i stand til at udarbejde sådanne rapporter fører håndhævelsesorganerne statistik over klager fra enkeltpersoner opdelt på emner og selskab. Sådanne data stilles efter anmodning til rådighed for Kommissionen eller de nationale myndigheder, der foretager undersøgelser, i op til tre år efter hændelsen.

Artikel 29

Samarbejde mellem håndhævelsesorganer

De nationale håndhævelsesorganer, der er udpeget i medfør af artikel 27, stk. 1, udveksler oplysninger om deres arbejde, beslutningstagningsprincipper og praksis, således at passagerer nyder samme beskyttelse overalt i Fællesskabet. Kommissionen bistår dem med dette arbejde.

Artikel 30

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne, der kan omfatte påbud om betaling af kompensation til den pågældende person, skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse regler og underretter den hurtigst muligt om alle senere ændringer af dem.

Kapitel VI

Afsluttende bestemmelser

Artikel 31

Rapport

Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om forordningens anvendelse og virkninger senest ... (10) . Om fornødent ledsages rapporten af forslag til retsakter om mere detaljeret iværksættelse af forordningens bestemmelser eller om ændring af den.

Artikel 32

Ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004

I bilaget til forordning (EF) nr. 2006/2004 tilføjes følgende:"

19.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2009 af … [ om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivningen om forbrugerbeskyttelse(11) ]

"

Artikel 33

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den ...(12) . Artikel 6, 7, 26, 27 og 30 anvendes fra den …(13) *.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ║

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) EUT C ...
(2) EUT C ...
(3) Europa-Parlamentets holdning af 23.4.2009.
(4) EFT L 144 af 15.5.1998, s. 1.
(5) IMO - Maritime Safety Committee, Circ. 735 af 24. juni 1996, på tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning .
(6) EFT L 158 af 23.6.1990, s. 59.
(7) EUT L 364 af 9.12.2004, s. 1.
(8) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
(9) EUT L 131 af 28.5.2009, s. 24.
(10)* Tre år efter denne forordnings ikrafttræden.
(11) EUT C ....
(12)* To år efter denne forordnings offentliggørelse.
(13)** Et år efter denne forordnings offentliggørelse.


BILAG I

Ret til tilbagebetaling eller omlægning af rejsen i tilfælde af forhåndsreservation for handicappede og bevægelseshæmmede

1.  Når der henvises til dette bilag, tilbydes handicappede og bevægelseshæmmede valget mellem følgende:

a)  - tilbagebetaling inden syv dage af billettens fulde pris på købstidspunktet for den eller de dele af rejsen, der ikke er gennemført, og for den eller de dele, som allerede er foretaget, hvis rejsen ikke længere tjener noget formål i forhold til passagerens oprindelige rejseplan, enten kontant, ved elektronisk bankoverførsel, med bankanvisning eller bankcheck, samt, hvis det er relevant,

   en returrejse til vedkommendes første afgangssted ved førstgivne lejlighed
   b) omlægning af rejsen under sammenlignelige transportbetingelser til vedkommendes endelige bestemmelsessted ved førstgivne lejlighed
   c) omlægning af rejsen under sammenlignelige transportbetingelser til vedkommendes endelige bestemmelsessted på en senere dato efter passagerens eget valg, hvis der er ledige pladser.

2.  Punkt 1, litra a), gælder også for passagerer, hvis rejser er en del af en pakkerejse, medmindre retten til tilbagebetaling følger af direktiv 90/314/EØF ║.

3.  Hvis en by, et byområde eller en region betjenes af flere havne, og en transportør tilbyder en passager en rejse til en alternativ havn i forhold til den, som reservationen gælder for, betaler transportøren omkostningerne ved at overføre passageren fra den alternative havn enten til den havn, som reservationen blev foretaget til, eller til et andet nærliggende bestemmelsessted efter aftale med passageren.


BILAG II

Assistance i havne

Assistance og arrangementer, som gør det muligt for handicappede og bevægelseshæmmede at:

   melde deres ankomst til havnen og bede om assistance
   komme fra ankomstmødestedet til en eventuel indcheckningsskranke eller til skibet
   checke ind og registrere eventuel bagage
   komme fra en eventuel indcheckningsskranke til skibet, herunder opfylde udrejse-, told- og sikkerhedsformaliteter
   komme om bord under anvendelse af de nødvendige hjælpemidler
   komme fra skibets dør til deres pladser
   henstille og afhente bagage på skibet
   komme fra deres pladser til skibets dør
   komme fra borde under anvendelse af elevator eller kørestol eller med anden fornøden assistance, alt efter behov
   afhente eventuel bagage, herunder opfylde indrejse- og toldformaliteter
   komme fra bagagehallen eller udskibningsstedet til et udpeget udgangsmødested
   komme til at benytte toiletfaciliteter.

Assisteres en handicappet eller en bevægelseshæmmet af en ledsager, skal denne efter anmodning have adgang til at yde den fornødne assistance i havnen og ved ind- og udskibning.

Håndtering af alle nødvendige handicaphjælpemidler, herunder hjælpemidler som f.eks. elektriske kørestole.

Midlertidig erstatning af beskadigede eller bortkomne hjælpemidler, ikke nødvendigvis helt de samme, men med tilsvarende tekniske og funktionelle egenskaber .

I givet fald ground handling af anerkendte servicehunde .

Formidling af information, der er nødvendig for ind- og udskibning, i tilgængelig form.


BILAG III

Assistance om bord på skibe

Befordring af anerkendte servicehunde på skibet under iagttagelse af nationale regler.

Befordring af medicinsk udstyr og desuden højst to stk. hjælpemidler pr. handicappet eller bevægelseshæmmet, herunder elektriske kørestole.

Formidling af væsentlige oplysninger, der vedrører en sejlads, i tilgængelig form.

Alle rimelige foranstaltninger for at tilpasse siddepladsen efter den enkelte handicappede eller bevægelseshæmmedes behov efter anmodning, med forbehold af sikkerhedsbestemmelserne og for så vidt det er muligt.

Assistance til at komme til at benytte toiletfaciliteter.

Assisteres en handicappet eller bevægelseshæmmet af en ledsager, træffer transportøren alle rimelige foranstaltninger for at give vedkommende en siddeplads ved siden af den handicappede eller bevægelseshæmmede.


BILAG IV

Handicaprelateret uddannelse

Handicapbevidstgørende uddannelse

I uddannelsen af personale, som er i direkte kontakt med de rejsende, skal følgende indgå:

   opmærksomhed og hensigtsmæssig adfærd over for passagerer med fysisk, sensorisk (syn og hørelse) eller skjult handicap eller indlæringsvanskeligheder, herunder konstatering af, hvad personer med reduceret mobilitet, orienteringsevne og kommunikationsevne selv er i stand til at gøre
   de barrierer, som står i vejen for bevægelseshæmmede, herunder holdningsmæssige barrierer, omgivelsesmæssige/konkrete barrierer og organisationsmæssige barrierer
   anerkendte servicehunde , herunder deres rolle og behov
   hvordan uventede situationer håndteres
   interpersonelle færdigheder og kommunikationsmetoder i relation til døve og hørehæmmede, synshæmmede, talehæmmede og personer med indlæringsvanskeligheder
   generel viden om IMO's henstilling om konstruktion og drift af passagerskibe, så de imødekommer ældres og handicappedes behov
   hvordan kørestole og andre handicaphjælpemidler håndteres med omhu, så de ikke beskadiges (alt personale med ansvar for eventuel bagagehåndtering).

Uddannelse i handicapassistance

I uddannelsen af personale, der direkte assisterer bevægelseshæmmede, skal følgende indgå:

   hvordan en kørestolsbruger hjælpes op af og ned i kørestolen
   færdigheder i at assistere bevægelseshæmmede, der rejser med en servicehund , herunder sådanne hundes rolle og behov
   teknikker til at ledsage blinde og synshæmmede ▌
   kendskab til de typer hjælpemidler, som kan være til assistance for bevægelseshæmmede, og viden om, hvordan sådanne hjælpemidler benyttes
   brugen af de benyttede hjælpemidler til ind- og udskibning og viden om, hvilke procedurer for assistance til ind- og udskibning der tilgodeser bevægelseshæmmedes sikkerhed og værdighed
   tilstrækkelig viden om, at assistance skal ydes på sikker og professionel måde; desuden opmærksomhed på, at nogle handicappede passagerer kan føle sig sårbare under rejser, da de er afhængige af at få assistance
   kendskab til førstehjælp.

Seneste opdatering: 2. juni 2010Juridisk meddelelse