Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2267(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0172/2009

Esitatud tekstid :

A6-0172/2009

Arutelud :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Hääletused :

PV 23/04/2009 - 8.27

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0301

Vastuvõetud tekstid
PDF 104kWORD 50k
Neljapäev, 23. aprill 2009 - Strasbourg Lõplik väljaanne
ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet
P6_TA(2009)0301A6-0172/2009
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 23. aprilli 2009. aasta otsus Euroopa Toiduohutusameti 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (C6-0440/2008 – 2008/2267(DEC))

Euroopa Parlament ,

–   võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti 2007. rahandusaasta lõplikke raamatupidamisaruandeid(1) ;

–   võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Toiduohutusameti 2007. eelarveaasta lõpliku raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(2) ;

–   võttes arvesse nõukogu 10. veebruari 2009. aasta soovitust (5588/2009 – C6-0060/2009);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingut, eriti selle artiklit 276;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3) , eriti selle artiklit 185;

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused,(4) eriti selle artiklit 44;

–   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185,(5) eriti selle artiklit 94;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 71 ja V lisa;

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A6-0172/2009),

1.   annab heakskiidu Euroopa Toiduohutusameti tegevdirektori tegevusele ameti 2007. aasta eelarve täitmisel;

2.   esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Toiduohutusameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 278, 31.10.2008, lk 35.
(2) ELT C 311, 5.12.2008, lk 100.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.


2.Euroopa Parlamendi 23. aprilli 2009. aasta otsus Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2007 raamatupidamiskontode sulgemise kohta (C6-0440/2008 – 2008/2267(DEC))

Euroopa Parlament ,

–   võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti 2007. rahandusaasta lõplikke raamatupidamisaruandeid(1) ;

–   võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Toiduohutusameti 2007. eelarveaasta lõpliku raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(2) ;

–   võttes arvesse nõukogu 10. veebruari 2009. aasta soovitust (5588/2009 – C6-0060/2009);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingut, eriti selle artiklit 276;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3) , eriti selle artiklit 185;

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused(4) , eriti selle artiklit 44;

–   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185(5) , eriti selle artiklit 94;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 71 ja V lisa;

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A6-0172/2009),

1.   võtab teadmiseks Euroopa Toiduohutusameti lõpliku raamatupidamise aastaaruande kontrollikoja aruandele lisatud kujul;

2.   annab heakskiidu Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2007 raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Toiduohutusameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 278, 31.10.2008, lk 35.
(2) ELT C 311, 5.12.2008, lk 100.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.


3.Euroopa Parlamendi 23. aprilli 2009. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Toiduohutusameti 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (C6-0440/2008 – 2008/2267(DEC))

Euroopa Parlament ,

–   võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti 2007. rahandusaasta lõplikke raamatupidamisaruandeid(1) ;

–   võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Toiduohutusameti 2007. eelarveaasta lõpliku raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(2) ;

–   võttes arvesse nõukogu 10. veebruari 2009. aasta soovitust (5588/2009 – C6-0060/2009);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingut, eriti selle artiklit 276;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3) , eriti selle artiklit 185;

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused(4) , eriti selle artiklit 44;

–   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185(5) , eriti selle artiklit 94;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 71 ja V lisa;

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A6-0172/2009),

A.   arvestades, et kontrollikoda märkis, et ta sai piisava kindluse eelarveaasta 2007 raamatupidamisaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

B.   arvestades, et Euroopa Parlament andis 22. aprillil 2008. aastal heakskiidu Euroopa Toiduohutusameti tegevdirektori tegevusele ameti 2006. aasta eelarve täitmisel(6) ja võttis eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud resolutsioonis muu hulgas teadmiseks, et

   kavandatust väiksemad kulud maksete osas 2006. aastal tulenesid peamiselt ameti raskustest kõrge kvalifikatsiooniga teadustöötajate värbamisel Parmasse; rõhutas, et ainult kaks kolmandikku 250 ametikohast asutuse ametikohtade loetelus oli 2006. aasta lõpuks täidetud; toonitas, et töötajate puudusest tulenevalt olid tegevuskulud madalamad;
   2006. aastal olid maksemäärad 56% halduskulude assigneeringutest ja 50% põhitegevuse assigneeringutest; 20% 2005. aastast üle kantud assigneeringutest tühistati 2006. aasta lõpus; suur hulk ülekandeid tehti just eelkõige aasta lõpus,

1.   võtab teadmiseks kontrollikoja tähelepaneku, et 8 600 000 euro väärtuses assigneeringuid kanti üle 2008. aastasse ja 4 800 000 eurot tühistati; võtab teadmiseks, et olukorra põhjustas osaliselt toetuste 2007. aasta tööprogrammi hilinenud vastuvõtmine ja rakendamine; võtab teadmiseks, et eelmisest aastast üle kantud assigneeringute summa oli 7 900 000 eurot, millest 4 500 000 eurot oli tegevuskuludeks; võtab teadmiseks, et üle 25% eelmisest aastast üle kantud tegevuskulude assigneeringutest tuli aasta lõpuks tühistada;

2.   on mures kontrollikoja järelduse pärast, et selline olukord on vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega ning näitab puudusi ameti planeerimisel ja eelarvestamisel;

3.   võtab teadmiseks ameti vastuse, et 2008. aastal võeti mitmeid meetmeid eelarve haldamise parandamiseks, nagu mallid, vademeekum ja täiendav haldustugi, et kiiremini käivitada toetuskonkursse;

4.   võtab teadmiseks ameti vastuse ülekantud assigneeringutega seoses, mille kohaselt edasikandmise määr (17–18%) võrreldes 2006. aasta määraga (22%) vähenes; märgib siiski lõplike raamatupidamisaruannete põhjal, et ülekannete tegelik summa suurenes 7 900 000 eurolt 2006. aastal 8 600 000 euroni 2007. aastal;

5.   nõuab, et amet võtaks kontrollikoja märkuste alusel järelmeetmeid ning teeks lisapingutusi eelarve täitmise parandamiseks ja kiirendamiseks; nõuab järelmeetmete täpsustamist ameti 2008. aasta tegevusaruandes;

6.   võtab teadmiseks kontrollikoja märkuse, et amet käsitles komisjonilt saadud toetust Horvaatia ja Türgi ühinemise ettevalmistamiseks osana tavalisest toetusest, kuigi seda oleks tulnud eelarves käsitleda sihtotstarbelise tuluna;

7.   võtab teadmiseks ameti vastuse, mille kohaselt registreeritakse alates 2008. aastast kõiki eritoetusi sihtotstarbeliste tuludena;

8.   võtab teadmiseks kontrollikoja märkuse lähetuste haldusega seotud puuduste kohta ja erandite suure arvu kohta;

9.   võtab teadmiseks ameti vastuse, mille kohaselt oli olukord seotud ühe konkreetse üksusega, kus on hiljem tehtud organisatsioonilisi muudatusi;

10.   märgib, et 2007. aasta oli ameti viies tegevusaasta;

11.   rõhutab ameti rolli sõltumatute teaduslike nõuannete andmisel kõigis küsimustes, mis mõjutavad otseselt või kaudselt toidu ohutust, sealhulgas loomade tervist ja heaolu ning taimekaitset; nimetatud ülesanne on muutumas järjest vajalikumaks, arvestades tarbijate muret ja seda, et teaduslikke nõuandeid tuleb edastada nõuetekohaselt;

Eelnevate eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluste järelkontroll

12.   õnnitleb ametit tema ametikohtade loetelus ettenähtud 300-st ametikohast 273 ametikoha täitmise puhul pärast mitu aastat väldanud raskusi kõrge kvalifikatsiooniga teadustöötajate värbamisel Parmasse;

13.   täheldab, et personali käsitleva eelarverea täitmise määr oli 95% prognoositud 97% asemel; märgib siiski, et ametil oli jätkuvalt probleeme kõrge kvalifikatsiooniga teadustöötajate värbamisel Parmasse;

14.   viitab personaliga seoses töötajate seas 2007. aasta lõpus läbi viidud küsitlusele; innustab ametit korraldama sellist küsitlust regulaarselt ning kaasama selle tulemusi personalijuhtimisse ja igapäevasesse töösse;

15.   märgib, et töötajate värbamisega seotud puudustele on korduvalt tähelepanu juhitud eelnevate eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluste käigus ja ka seekordses kontrollikoja aruandes;

16.   nõuab, et amet viiks töötajate värbamisega seotud menetlused kiiremas korras eeskirjadega kooskõlla;

17.   märgib, et sarnaselt eelnevate eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlustega kritiseerib kontrollikoda ametit hankemenetluste eeskirjade eiramise pärast mitme juhtumi puhul; nõuab, et amet pööraks erilist tähelepanu hankemenetluste eeskirjade järgimisele;

18.   nõuab, et amet annaks oma 2008. aasta tegevusaruandes üksikasjaliku ülevaate töötajate värbamise ja hankemenetlustega seotud puuduste kõrvaldamiseks võetud meetmetest;

19.   märgib, et ameti tegevdirektor võttis 1. märtsil 2009 üle asutuste võrgustiku koordinaatori rolli;

o
o   o

20.   viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 23. aprilli 2009. aasta resolutsioonile ELi asutuste finantsjuhtimise ja -kontrolli kohta(7) .

(1) ELT C 278, 31.10.2008, lk 35.
(2) ELT C 311, 5.12.2008, lk 100.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 88, 31.3.2009, lk 184.
(7) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0274.

Viimane päevakajastamine: 2. juuni 2010Õigusalane teave