Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2274(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0179/2009

Внесени текстове :

A6-0179/2009

Разисквания :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Гласувания :

PV 23/04/2009 - 8.31

Приети текстове :

P6_TA(2009)0305

Приети текстове
PDF 88kWORD 53k
четвъртък, 23 април 2009 г. - Страсбург Окончателна версия
Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2007 година
P6_TA(2009)0305A6-0179/2009
Решение
 Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 23 април 2009 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2007 година (C6-0447/2008 – 2008/2274(DEC))

Европейският парламент ,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2007 г.(1) ,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно окончателните годишни отчети на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2007 г., придружен от отговорите на Агенцията(2) ,

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 10 февруари 2009 г. (5588/2009 – C6-0060/2009),

–   като взе предвид Договора за ЕО, и по-специално член 276 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3) , и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (EО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 г. за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството(4) , и по-специално член 36 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(5) , и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 71 от своя Правилник и приложение V към него,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A6-0179/2009),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Агенцията на Общността за контрол на рибарството във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2007 г.;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Агенцията на Общността за контрол на рибарството, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 278, 31.10.2008 г., стр. 78.
(2) ОВ C 311, 5.12.2008 г., стр. 1.
(3) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) ОВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1.
(5) ОВ L 357, 31.12.2002, стр. 72.


2.Решение на Европейския парламент от 23 април 2009 г. относно приключването на сметките на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2007 г. (C6-0447/2008 – 2008/2274(DEC))

Европейският парламент ,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2007 г.(1) ,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно окончателните годишни отчети на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2007 г., придружен от отговорите на Агенцията(2) ,

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 10 февруари 2009 г. (5588/2009 – C6-0060/2009),

–   като взе предвид Договора за ЕО, и по-специално член 276 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3) , и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (EО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 г. за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството(4) , и по-специално член 36 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(5) , и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 71 от своя Правилник и приложение V към него,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A6-0179/2009),

1.  Отбелязва, че окончателните годишни отчети на Агенцията на Общността за контрол на рибарството са такива, каквито са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  Одобрява приключването на сметките на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2007 г.;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Агенцията на Общността за контрол на рибарството, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 278, 31.10.2008 г., стр. 78.
(2) ОВ C 311, 5.12.2008 г., стр. 1.
(3) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) ОВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1.
(5) ОВ L 357, 31.12.2002, стр. 72.


3.Резолюция на Европейския парламент от 23 април 2009 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2007 г. (C6-0447/2008 – 2008/2274(DEC))

Европейският парламент ,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2007 г.(1) ,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно окончателните годишни отчети на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2007 г., придружен от отговорите на Агенцията(2) ,

–   като взе предвид препоръката на Съвета 10 февруари 2009 г. (5588/2009 – C6-0060/2009),

–   като взе предвид Договора за ЕО, и по-специално член 276 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3) , и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (EО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 г. за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството(4) , и по-специално член 36 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(5) , и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 71 от своя Правилник и приложение V към него,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A6-0179/2009),

A.   като има предвид декларацията на Сметната палата (ЕСП), че се е уверила в достатъчна степен, че годишните отчети за финансовата 2007 г. са надеждни и  че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

1.  Отбелязва, че Агенцията е придобила финансова независимост през ноември 2007 г. и че следователно процедурата по освобождаване от отговорност за 2007 г. обхваща само изключително кратък период от време;

2.  Отбелязва, че декларация за достоверност на ЕСП по отношение на Агенцията е била изцяло положителна; насърчава Агенцията да продължи да се стреми към високо качество по отношение на своето финансово управление;

3.  Отбелязва, че бюджетът на Агенцията за 2007 г. е възлязъл на 5 000 000 EUR, като повече от половината от тези средства са били управлявани от Комисията, тъй като Агенцията е придобила финансова независимост едва малко преди края на годината;

4.  Отбелязва забележката на ЕСП, че Агенцията не е установила подходящи процедури за определяне на средствата, които да бъдат пренесени, като вследствие на това най-малко 125 000 евро са били пренесени, без да са поети правни задължения; отбелязва, че Агенцията е поела ангажимент да избягва подобни проблеми през 2008 г.;

5.  Отбелязва отговора на Агенцията на критиките на ЕСП относно липсата на приети стандарти за вътрешен контрол, че през март 2008 г. нейният административен съвет е приел такива стандарти;

6.  Отбелязва, че според ЕСП Агенцията все още не е документирала в достатъчна степен своите процедури за вътрешен контрол; приветства факта, че Агенцията е създала структури за вътрешен одит и е наела персонал, отговарящ за по-нататъшното развитие на системите за вътрешен контрол през 2008 г.;

7.  Отбелязва констатацията на ЕСП, че описанието на счетоводната система, изготвено от разпоредителя с бюджетни кредити, все още не е утвърдено от счетоводителя; изисква Агенцията да включи в своя доклад за бюджетното и финансовото управление за 2008 г. информация за това дали утвърждаването е било приключено;

8.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, насочва вниманието към своята резолюция от 23 април 2009 г. относно финансовото управление и контрол на агенциите на ЕС(6) .

(1) ОВ C 278, 31.10.2008 г., стр. 78.
(2) ОВ C 311, 5.12.2008 г., стр. 1.
(3) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) ОВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1.
(5) ОВ L 357, 31.12.2002, стр. 72.
(6)   Приети текстове, P6_TA(2009)0274.

Последно осъвременяване: 2 юни 2010 г.Правна информация