Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2580(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B6-0242/2009

Rozpravy :

PV 24/04/2009 - 5.2
CRE 24/04/2009 - 5.2

Hlasování :

PV 24/04/2009 - 7.2

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0310

Přijaté texty
PDF 83kWORD 55k
Pátek 24. dubna 2009 - Štrasburk Konečné znění
Podpora pro Zvláštní soud pro Sierra Leone
P6_TA(2009)0310B6-0242, 0243, 0244, 0245, 0253 a 0255/2009

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2009 o podpoře pro Zvláštní soud pro Sierra Leone

Evropský parlament,

  s ohledem na svá předchozí usnesení na toto téma, včetně usnesení ze dne 6. září 2007 o financování Zvláštního soudu pro Sierra Leone(1) ,

  s ohledem na dohodu z Cotonou uzavřenou mezi Evropským společenstvím a africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi a na závazky smluvních stran této dohody v oblasti míru, bezpečnosti a stability, dodržování lidských práv, demokratických zásad a právního státu,

  s ohledem na článek 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že Zvláštní soud pro Sierra Leone byl vytvořen v roce 2000 Organizací spojených národů a vládou Sierra Leone v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1315 s cílem postavit před soud osoby, které se dopustily závažných porušení mezinárodního humanitárního práva, zejména válečných zločinů a zločinů proti lidskosti,

B.   vzhledem k tomu, že Zvláštní soud pro Sierra Leone zakládá řadu významných precedentů v rámci mezinárodní trestní spravedlnosti, neboť je prvním mezinárodním soudem financovaným z dobrovolných příspěvků, prvním soudem zřízeným v zemi, v níž došlo k údajným zločinům, a v případě bývalého prezidenta Libérie i prvním soudem, který obžaloval hlavu afrického státu ve výkonu funkce z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti,

C.   vzhledem k tomu, že mandát Zvláštního soudu pro Sierra Leone skončí v roce 2010 a že vláda Sierra Leone dala najevo, že není v situaci, kdy by mohla vykonat rozsudky nad osobami odsouzenými tímto zvláštním soudem,

D.   vzhledem k tomu, že vykonání rozsudků je zásadním prvkem mezinárodní spravedlnosti, které hraje významnou úlohu, pokud jde o mír a další rozvoj právního státu v této zemi,

E.   vzhledem k tomu, že v současnosti je z politického, bezpečnostního i institucionálního hlediska problematické, aby si odsouzení odpykávali svůj trest přímo v Sierra Leone,

F.   vzhledem k tomu, že Zvláštní soud pro Sierra Leone uzavřel dohody s některými státy včetně Spojeného království, Švédska a Rakouska s cílem zajistit, aby si někteří z odsouzených odpykali svůj trest v těchto zemích, a vzhledem k tomu, že je třeba uzavřít více dohod, aby se zajistilo, že všechny doposud odsouzené osoby i osoby, v jejichž případě probíhá soudní proces a mohou být odsouzeny, si opravdu svůj trest odpykají,

G.   vzhledem k tomu, že skutečnost, že se nepodařilo nalézt vhodná vazební zařízení pro osoby odsouzené pro ty nejohavnější zločiny, které si lze představit, vážně narušuje úsilí mezinárodního společenství o účinný boj proti beztrestnosti,

H.   připomínaje, že boj proti beztrestnosti je jedním ze základních pilířů politiky Evropské unie v oblasti lidských práv a že mezinárodní společenství nese odpovědnost za podporu toho, aby byly zavedeny mechanismy odpovědnosti,

I.   vzhledem k tomu, že ostatní soudy a tribunály jako Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii a Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu čelí podobným problémům a další mezinárodní orgány, jako je Mezinárodní trestní soud, Zvláštní tribunál pro Libanon a Zvláštní soudní komory Kambodži budou stejnému problému pravděpodobně čelit v blízké budoucnosti, pokud nebude ze strany států přijat silnější závazek k vymáhání mezinárodní spravedlnosti,

J.   vzhledem k tomu, že všechny mezinárodní soudy a tribunály hrají významnou úlohu, pokud jde o mír a spravedlnost v příslušných oblastech, a že každý z nich usiluje o to, aby zanechal trvalý odkaz a přispěl k dalšímu rozvoji právního státu v oblastech, v nichž byly dotčené zločiny spáchány,

1.   vítá pokrok, kterého mezinárodní soudy a tribunály dosáhly při soudním stíhání osob odpovědných za spáchaná zvěrstva, a domnívá se, že tyto soudy vysílají vůdcům po celém světě a dalším válečným zločincům jasný signál, že ohavná porušení lidských práv již nebudou beztrestně tolerována;

2.   vyzývá Radu a členské státy, aby společně se Zvláštním soudem pro Sierra Leone nalezly řešení, jehož smyslem by bylo zajistit, aby si všechny odsouzené osoby odpykaly své tresty, protože jinak by došlo k vážnému narušení úsilí Zvláštního soudu pro Sierra Leone i věrohodnosti mezinárodního společenství včetně Unie;

3.   vyzývá členské státy, aby více přispívaly k práci mezinárodních soudů a tribunálů v jejich úsilí při hledání udržitelného řešení pro výkon trestů, ať už uzavřením přímých dohod s již uvedenými institucemi pro výkon trestů v jurisdikci členských států, nebo pomocí při nalézání alternativních řešení s cílem zajistit výkon trestů v samotných oblastech;

4.   vyzývá členské státy a další mezinárodní instituce, aby Zvláštnímu soudu pro Sierra Leone poskytly další finanční pomoc k tomu, aby mohly osoby, které byly tímto soudem odsouzeny, nastoupit k výkonu trestu v zemích, které disponují kapacitami k provedení rozsudků podle mezinárodních standardů, avšak nemají k tomu potřebné finanční prostředky;

5.   domnívá se, že nedostatečná pomoc a podpora vážně ohrozí práci mezinárodních soudů a tribunálů, neboť tyto nebudou moci zajistit, aby si odsouzené osoby odpykaly uložené tresty;

6.   vyzývá k tomu, aby byla provedena komplexní studie, která vyhodnotí práci vykonanou mezinárodními trestními tribunály a získané zkušenosti a předloží doporučení, jak zlepšit jejich fungování a budoucí financování;

7.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států EU, Zvláštnímu soudu pro Sierru Leone, Mezinárodnímu trestnímu soudu, Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii, Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro Rwandu, Zvláštním soudním komorám Kambodži, Zvláštnímu tribunálu pro Libanon, Radě bezpečnosti OSN, členským státům Africké unie a spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU.

(1) Úř. věst. C 187 E, 24.7.2008, s. 242.

Poslední aktualizace: 2. června 2010Právní upozornění