Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0110(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0087/2009

Indgivne tekster :

A6-0087/2009

Forhandlinger :

PV 24/04/2009 - 4
CRE 24/04/2009 - 4

Afstemninger :

PV 24/04/2009 - 7.15
CRE 24/04/2009 - 7.15
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0323

Vedtagne tekster
PDF 80kWORD 73k
Fredag den 24. april 2009 - Strasbourg Endelig udgave
Sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum ***I
P6_TA(2009)0323A6-0087/2009
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. april 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (forordningen om animalske biprodukter) (KOM(2008)0345 - C6-0220/2008 - 2008/0110(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet ,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0345),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 152, stk. 4, litra b, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0220/2008),

–   der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 1. april 2009 forpligtede sig til at godkende forslaget som ændret, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit, første led,

–   der henviser til omfanget af de beføjelser, der tildeles Kommissionen i den fremtidige forordning om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum ("fremtidig forordning"),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6-0087/2009),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   opfordrer Kommissionen til at udarbejde sit udkast til gennemførelsesbestemmelser til den fremtidige forordning med den nødvendige tekniske ekspertise, som var tydeligt til stede under drøftelserne, og inden datoen for anvendelsen af den fremtidige forordning, således at der i udkastet til gennemførelsesbestemmelser kan blive taget højde for Parlamentets mere specifikke forslag vedrørende behandlingen af visse tekniske spørgsmål;

4.   opfordrer Kommissionen til at forelægge Parlamentet dette udkast til bestemmelser med henblik på en drøftelse, inden den indleder forskriftsproceduren med kontrol, for at lette udøvelsen af Parlamentets medbestemmelsesret;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter)
P6_TC1-COD(2008)0110

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, forordning (EF) nr. 1069/2009).

Seneste opdatering: 2. juni 2010Juridisk meddelelse