Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0215(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0244/2009

Indgivne tekster :

A6-0244/2009

Forhandlinger :

PV 23/04/2009 - 22
CRE 23/04/2009 - 22

Afstemninger :

PV 24/04/2009 - 7.17
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0325

Vedtagne tekster
PDF 264kWORD 370k
Fredag den 24. april 2009 - Strasbourg Endelig udgave
Beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger *
P6_TA(2009)0325A6-0244/2009

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. april 2009 om forslag til Rådets direktiv til ændring af direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger (KOM(2008)0727 - C6-0464/2008 - 2008/0215(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0727),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 94, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0464/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkningen fra Økonomi- og Valutaudvalget og til udtalelserne fra Retsudvalget (A6-0244/2009),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2/Euratom-traktatens artikel 119, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 26
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9 a (ny)
(9a)  I overensstemmelse med Økofin-Rådets konklusioner fra maj 1999 og november 2000 blev den oprindelige beslutning om at udelukke alle innovative finansielle produkter fra anvendelsesområdet for direktiv 2003/48/EF ledsaget af en udtrykkelig erklæring om, at spørgsmålet skulle tages op på ny i forbindelse med den første revision af direktivet med henblik på at finde frem til en definition omfattende alle værdipapirer, der svarer til fordringer, for at sikre et effektivt direktiv i et omskifteligt klima og forebygge markedsforvridninger. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at medtage alle innovative finansielle produkter under direktivets anvendelsesområde. I overensstemmelse hermed bør definitionen på rentebetaling dække enhver indtægt fra investeret kapital, hvor afkastet er fastsat på forhånd, og afkastet af en transaktion er af en beskaffenhed, som svarer til enhver form for renteindtægt. For at sikre en konsekvent fortolkning af denne bestemmelse i alle medlemsstater bør den suppleres med en positivliste over de pågældende finansielle produkter. Kommissionen bør vedtage denne liste efter forskriftsproceduren i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen 1 .
______________________________
1 EFT L 184, 17.7.1999, s. 23.
Ændring 1
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10 a (ny)
(10a)  Det Europæiske Fællesskab bør fremme skattemæssig forvaltning på globalt plan i overensstemmelse med Rådets konklusioner fra 23. oktober 2006, i henhold til hvilke Kommissionen opfordredes til at undersøge muligheden for at forhandle specifikke aftaler med Hongkong, Macao og Singapore om beskatning af indtægter fra opsparing med henblik på at indgå en international aftale om anvendelse af foranstaltninger svarende til dem, medlemsstaterne anvender i medfør af direktiv 2003/48/EF.
Ændring 2
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12 a (ny)
(12a)  I henhold til Rådets konklusioner af 21. januar 2003 anvender Amerikas Forenede Stater foranstaltninger svarende til foranstaltningerne i direktiv 2003/48/EF. Det vil imidlertid være formålstjenligt at medtage visse juridiske former og retlige arrangementer i bilag I til direktiv 2003/48/EF for at sikre en effektiv beskatning.
Ændring 3
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13 a (ny)
(13a)  I sin gennemgang af, hvorledes direktiv 2003/48/EF fungerer, skal Kommissionen være særlig opmærksom på visse former for kapitalindkomst, f. eks. kapitalindkomst afledt af livsforsikringsprodukter, livrenter, swap-aftaler og visse pensionsformer, som endnu ikke falder under direktivets anvendelsesområde.
Ændring 4
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2003/48/EF
Betragtning 8
-1)  Betragtning 8 affattes således:
"(8) Dette direktiv har et dobbelt formål, dels at muliggøre, at indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger, som udbetales i en medlemsstat til retmæssige ejere, der er fysiske personer med skattemæssig bopæl i en anden medlemsstat, gøres til genstand for reel beskatning i overensstemmelse med lovgivningen i sidstnævnte medlemsstat, dels at sikre en reel minimumsbeskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger, som udbetales i en medlemsstat til retmæssige ejere, der er fysiske personer med skattemæssig bopæl i en anden medlemsstat."
Ændring 5
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 a (nyt)
Direktiv 2003/48/EF
Betragtning 19
-1a)  Betragtning 19 affattes således:
"(19) De medlemsstater, der anvender kildeskat, bør overføre størstedelen af provenuet af denne kildeskat til den retmæssige ejers bopælsland. Den del af det provenu, som de pågældende medlemsstater kan tilbageholde, skal være forholdsmæssigt afpasset til de administrative omkostninger, der er forbundet med håndteringen af provenudelingsordningen, iberegnet omkostningerne ved udveksling af oplysninger."
Ændring 6
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 b (nyt)
Direktiv 2003/48/EF
Betragtning 24 a (ny)
-1b)  Følgende betragtning indsættes:
"(24a) Så længe Hongkong, Singapore og andre lande og territorier, som er opført i bilag I, ikke alle træffer foranstaltninger, der svarer til, eller er de samme som dem, der opstilles i dette direktiv, udgør kapitalflugt til disse lande og territorier en hindring for opnåelsen af dette direktivs mål. Det er derfor nødvendigt, at Fællesskabet tager de nødvendige skridt for at sikre indgåelsen af en aftale med disse lande og territorier, hvorved de forpligtes til at træffe sådanne foranstaltninger."
Ændring 7
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 c (nyt)
Direktiv 2003/48/EF
Artikel 1 – stk. 1
-1c)  Artikel 1, stk. 1, affattes således:
" 1. Formålet med dette direktiv er :
- at muliggøre, at indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger, som udbetales i en medlemsstat til retmæssige ejere, der er fysiske personer med skattemæssig bopæl i en anden medlemsstat, gøres til genstand for reel beskatning i overensstemmelse med den sidstnævnte medlemsstats lovgivning
- at sikre en reel minimumsbeskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger, som udbetales i en medlemsstat til retmæssige ejere, der er fysiske personer med skattemæssig bopæl i en anden medlemsstat."
Ændring 8
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2003/48/EF
Artikel 1 – stk. 2
"2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de opgaver, der er nødvendige til gennemførelse af dette direktiv, udføres af betalende agenter etableret på deres område, uanset hvor debitor for den fordring, der giver renten, eller udsteder af værdipapiret, der danner baggrund for rentebetalingen, er etableret."
"2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de opgaver, der er nødvendige til gennemførelse af dette direktiv, udføres af økonomiske aktører og betalende agenter etableret på deres område, uanset hvor debitor for den fordring, der giver renten, eller udsteder af værdipapiret, der danner baggrund for rentebetalingen, er etableret."
Ændring 9
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra a – nr. i
Direktiv 2003/48/EF
Artikel 2 – stk. 1 – indledning
I dette direktiv og med forbehold af artikel 4, stk. 2, forstås ved "retmæssig ejer" enhver fysisk person, der modtager en rentebetaling, eller enhver fysisk person, for hvem en sådan betaling er sikret, medmindre han fremlægger bevis for, at betalingen ikke er modtaget eller sikret til hans egen fordel, dvs.
1.  I dette direktiv og med forbehold af artikel 4, stk. 2, forstås ved "retmæssig ejer" enhver fysisk person, der modtager eller formodes at have modtaget en rentebetaling, eller enhver fysisk person, for hvem en rentebetaling er sikret eller formodes at være sikret , medmindre han fremlægger bevis for, at betalingen ikke er modtaget eller sikret til hans egen fordel, dvs.
Ændring 10
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2003/48/EF
Artikel 3 -stk. 2 - afsnit 1 – litra b
b)  For kontraktlige forbindelser, der er optaget, eller, hvis sådanne kontraktlige forbindelser ikke findes, for transaktioner, der er gennemført på eller efter den 1. januar 2004, fastlægger den betalende agent den retmæssige ejers identitet i form af navn, adresse og fødested og, hvis den retmæssige ejer har adresse eller på anden måde forelægger dokumentation for at have skattemæssig bopæl i en af de medlemsstater, der optræder på listen i bilag II, det skattemæssige identifikationsnummer eller tilsvarende, der er tildelt af den pågældende medlemsstat.
b)  For kontraktlige forbindelser, der er optaget, eller, hvis sådanne kontraktlige forbindelser ikke findes, for transaktioner, der er gennemført på eller efter den 1. januar 2004, fastlægger den betalende agent den retmæssige ejers identitet i form af navn, adresse og fødested og, hvis den retmæssige ejer har adresse eller på anden måde forelægger dokumentation for at have skattemæssig bopæl i en af de medlemsstater, der optræder på listen i bilag II, det skattemæssige identifikationsnummer eller tilsvarende, der er tildelt af den pågældende medlemsstat, når dette nummer eller tilsvarende fremgår af de forelagte identifikationsdokumenter .
Ændring 11
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2003/48/EF
Artikel 3 –stk. 2 – afsnit 2
Oplysningerne, der henvises til i stk. 1, litra b), fastlægges på grundlag af passet , det officielle identitetskort eller et andet af de officielle dokumenter, der optræder på listen i bilag II, der forevises af den retmæssige ejer. Oplysninger, der ikke er anført i passet , i det officielle identitetskort eller i det officielle dokument, fastlægges på grundlag af ethvert andet dokument, der beviser identiteten, som forevises af den retmæssige ejer og som er udstedt af en offentlig myndighed i det land, hvor vedkommende har adresse eller på anden måde bevisligt har skattemæssig bopæl.
Oplysningerne, der henvises til i stk. 1, litra b), fastlægges på grundlag af et pas , et officielt identitetskort eller et andet af de officielle dokumenter, der optræder på listen i bilag II, som forevises af den retmæssige ejer. Oplysninger, der ikke er anført i et pas , i et officielt identitetskort eller i ethvert andet officielt dokument, fastlægges på grundlag af ethvert andet dokument, der beviser identiteten, som forevises af den retmæssige ejer og som er udstedt af en offentlig myndighed i det land, hvor vedkommende har adresse eller på anden måde bevisligt har skattemæssig bopæl.
Ændring 12
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2003/48/EF
Artikel 4 –stk. 2 – afsnit 2
I stk. 2, første afsnit, anses et retligt arrangement for at have hovedsæde i det land, hvor den person, som primært er indehaver og primært forvalter dets ejendom og indtægter, har fast adresse.
I stk. 2, første afsnit, anses et retligt arrangement for at have hovedsæde i det land, hvor den person, som primært er indehaver og primært forvalter dets ejendom eller indtægter, har fast adresse.
Ændring 13
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2003/48/EF
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 7
Enhver økonomisk aktør, der foretager en rentebetaling til, eller sikrer en rentebetaling for en enhed eller et retligt arrangement, der optræder på listen i bilag III, meddeler den kompetente myndighed i sin etableringsmedlemsstat navnet på og stedet for hovedsædet for enheden eller, i tilfælde af et retligt arrangement, navn og fast adresse på den person, der primært er indehaver og primært forvalter det retlige arrangements ejendom og indtægter, og meddeler ligeledes det samlede beløb for rentebetalinger, som er foretaget til eller sikret for enheden eller det retlige arrangement. Hvis enhedens eller det retlige arrangements hovedsæde befinder sig i en anden medlemsstat, videregiver den kompetente myndighed disse oplysninger til denne anden medlemsstat.
Enhver økonomisk aktør, der foretager en rentebetaling til, eller sikrer en rentebetaling for en enhed eller et retligt arrangement, der optræder på listen i bilag III, meddeler den kompetente myndighed i sin etableringsmedlemsstat navnet på og stedet for hovedsædet for enheden eller, i tilfælde af et retligt arrangement, navn og fast adresse på den person, der primært er indehaver og primært forvalter det retlige arrangements ejendom eller indtægter, og meddeler ligeledes det samlede beløb for rentebetalinger, som er foretaget til eller sikret for enheden eller det retlige arrangement. Hvis enhedens eller det retlige arrangements hovedsæde befinder sig i en anden medlemsstat, videregiver den kompetente myndighed disse oplysninger til denne anden medlemsstat.
Ændring 14
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2003/48/EF
Artikel 4 – stk. 3
3.  De enheder og retlige arrangementer, der henvises til i stk. 2, og hvis aktiver eller indtægter der umiddelbart ikke er nogen retmæssig ejer af på tidspunktet for modtagelse af en rentebetaling, kan i henhold til dette direktiv behandles som et institut for kollektiv investering eller som en anden kollektiv investeringsfond eller ordning som henvist til i stk. 2, litra a).
udgår
Hvis en enhed eller et retligt arrangement gør brug af denne mulighed, udsteder den medlemsstat, hvor enhedens eller det retlige arrangements hovedsæde ligger, en attest til dette formål. Enheden eller det retlige arrangement forelægger denne attest for den økonomiske aktør, der foretager eller sikrer rentebetalingen.
Medlemsstaterne fastlægger de nærmere regler for denne mulighed for enheder og retlige arrangementer, som har hovedsæde på deres område, og sikrer, at enheder eller retlige arrangementer, som gør brug af denne mulighed, optræder som betalende agent i henhold til stk. 1, op til det samlede beløb af modtagne rentebetalinger, hver gang en retmæssig ejer umiddelbart bliver indehaver af deres aktiver eller indtægter.
Ændring 27
Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2003/48/EF
Artikel 6 – stk. -1 (nyt)
-1.  Uden at dette berører bestemmelserne i denne artikel er det generelle princip i dette direktiv, at der ved "rentebetaling" forstås enhver indtægt fra investeret kapital, hvor afkastet er fastsat på forhånd, og afkastet af en transaktion er af en beskaffenhed, som svarer til enhver form for renteindtægt. For at sikre en konsekvent fortolkning af denne bestemmelse i alle medlemsstater skal den suppleres med en positivliste over de pågældende finansielle produkter. Kommissionen vedtager senest denne liste ... [på den i artikel 2, stk. 1, i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger fastsatte dato] i overensstemmelse med forskriftsproceduren i artikel 18b, stk. 2, i dette direktiv.
Ændring 15
Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2003/48/EF
Artikel 6 − stk. 1 − afsnit 1 − litra c − nr. ii
ii) enheder eller retlige arrangementer, der gør brug af muligheden i artikel 4, stk. 3
udgår
Ændring 16
Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2003/48/EF
Artikel 6 − stk. 1 − afsnit 1 − litra d − nr. ii
ii) enheder eller retlige arrangementer, der gør brug af muligheden i artikel 4, stk. 3
udgår
Ændring 35
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2003/48/EF
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 − litra e
(e) udbytte af en livsforsikringsaftale, hvor kontrakten giver dækning af biometriske risici, som, udtrykt som et gennemsnit for kontraktens varighed, er lavere end 5 % af den forsikrede kapital, og dens nuværende ydelse er fuldt forbundet med den type renter eller indtægter, der henvises til i litra a), aa), b), c) og d); i denne forbindelse anses enhver forskel mellem de beløb, som er betalt i henhold til en livsforsikringsaftale og summen af alle betalinger til livsforsikringen under samme livsforsikringsaftale for at være udbytte fra livsforsikringsaftaler.
(e) hvis der er tale om forsikringsaftaler:
(i) differencen mellem forsikringsydelsen og summen af indbetalte bidrag i tilfælde af indfrielse af aftalen ved kapitallivsforsikringer, hvis der ikke er tale om livslang pension
(ii) udbytte af en livsforsikringsaftale, hvor kontrakten giver dækning af biometriske risici, som, udtrykt som et gennemsnit for kontraktens varighed, er lavere end 10 % af den oprindeligt forsikrede kapital, og dens nuværende ydelse enten er forbundet med den type renter eller er udtrykt i eller direkte forbundet med enheder, og mere end 40 % af de underliggende aktiver er investeret i den type indtægter, der henvises til i litra a), aa), b), c) og d).
Dersom en betalende agent i forbindelse med en forsikringsaftale forbundet med enheder ikke har nogen oplysninger om procentsatsen for de underliggende aktiver, der er investeret i fordringer eller i relevante værdipapirer, anses denne procentsats for at være højere end 40 %.
I denne forbindelse anses enhver forskel mellem de beløb, som er betalt i henhold til en livsforsikringsaftale og summen af alle betalinger til livsforsikringen under samme livsforsikringsaftale for at være udbytte fra livsforsikringsaftaler.
Hvis forsikringsgiver, forsikringstager og begunstiget i forbindelse med aftalen ikke er en og samme person, anses dækningen af den biometriske risiko for at være lavere end 10 %.
Ændring 36
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2003/48/EF
Artikel 6 – stk. 1 – litra e a (nyt)
ea) indtægter fra strukturerede produkter. Strukturerede produkter er obligationer, hvor afdragsforpligtelsens størrelse afhænger af udviklingen i en eller anden form for aftalt basisværdi. Ved indtægt forstås også differencen mellem anskaffelsessum og salgsprovenu, refusion eller indløsning af det strukturerede produkt.
Ændring 37
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2003/48/EF
Artikel 6– stk. 1 – litra e b (nyt)
eb) udbytte, der sikres af et kreditinstitut eller finansieringsinstitut til fordel for den retmæssige ejer.
Ændring 18
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2003/48/EF
Artikel 6 – stk. 9
9.  De i stk. 1, litra aa), omhandlede indtægter, betragtes kun som en rentebetaling for så vidt værdipapirerne, der danner baggrund for indtægterne, først er udstedt den eller efter den 1. december 2008 .
9.  De i stk. 1, litra aa), omhandlede indtægter, betragtes kun som en rentebetaling, for så vidt værdipapirerne, der danner baggrund for indtægterne, først er udstedt seks måneder efter datoen for offentliggørelsen af dette direktiv eller senere.
Ændring 19
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2003/48/EF
Artikel 6 – stk. 10
10.  Udbytte fra livsforsikringsaftaler anses kun for at være en rentebetaling i henhold til stk. 1, litra e), for så vidt livsforsikringsaftalen, der giver anledning til et sådant udbytte, først er indgået den eller efter den 1. december 2008 .
10.  Udbytte fra livsforsikringsaftaler anses kun for at være en rentebetaling i henhold til stk. 1, litra e), for så vidt livsforsikringsaftalen, der giver anledning til et sådant udbytte, først er indgået seks måneder efter datoen for offentliggørelsen af dette direktiv eller senere .
Ændring 20
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5 a (nyt)
Direktiv 2003/48/EF
Artikel 10 – stk. 2
5a)  Artikel 10, stk. 2, affattes således:
" Overgangsperioden slutter senest den 1. juli 2014 eller ved udgangen af det første fulde skatteår efter den af følgende datoer, der kommer sidst , forudsat at denne ligger før den 1. juli 2014:
- datoen for ikrafttrædelsen af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab, i henhold til en enstemmig afgørelse truffet af Rådet, og det sidste af landene: Det Schweiziske Forbund, Fyrstendømmet Liechtenstein, Republikken San Marino, Fyrstendømmet Monaco og Fyrstendømmet Andorra om udveksling af oplysninger på anmodning som fastlagt i OECD-modelaftalen om udveksling af oplysninger i skattesager, der blev offentliggjort den 18. april 2002 (i det følgende benævnt "OECD-modelaftalen"), vedrørende rentebetalinger, som defineret i dette direktiv, som udbetales af betalende agenter etableret på deres respektive områder til retmæssige ejere, der er hjemmehørende i det område, hvor direktivet finder anvendelse, idet samme lande samtidig opkræver kildeskat af sådanne betalinger med den sats, der er fastlagt for de tilsvarende perioder, der er nævnt i artikel 11, stk. 1
- den dato, hvor Rådet enstemmigt konstaterer, at USA har forpligtet sig til at udveksle oplysninger på anmodning som fastlagt i OECD-modelaftalen med hensyn til rentebetalinger som defineret i dette direktiv, der udbetales af betalende agenter etableret på dets område til retmæssige ejere, der er hjemmehørende i det område, hvor direktivet finder anvendelse
- datoen for Rådets enstemmige anerkendelse af, at Hongkong, Singapore og andre lande og territorier opført under bilag I har forpligtet sig til på anmodning at udveksle information i henhold til OECD's aftalemodel vedrørende rentebetalinger, som defineret i direktivet, foretaget af betalende agenter etableret på deres område til de retmæssige ejere med bopæl i det område, hvor direktivet er gældende."
Ændring 21
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6 a (nyt)
Direktiv 2003/48/EF
Artikel 12 – stk. 1 og 2
6a)  Artikel 12, stk. 1 og 2, ændres således:
" 1. Medlemsstater, der opkræver kildeskat i henhold til artikel 11, stk. 1, beholder 10 % af deres provenu og overfører 90 % af provenuet til den retmæssige ejers bopælsland .
2.  Medlemsstater, der opkræver kildeskat i henhold til artikel 11, stk. 5, beholder 10 % af deres provenu og overfører 90 % af provenuet til de andre medlemsstater i samme forhold som de overførsler, der foretages i medfør af stk. 1 ."
Ændring 22
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10
Direktiv 2003/48/EF
Artikel 18
Artikel 18, første punktum, affattes således:
Artikel 18 affattes således:
"Artikel 18
Revision
1.  Kommissionen fremlægger senest den 31. december 2010 en komparativ analyse af fordele og ulemper ved både systemet til informationsudveksling og til kildebeskatning med henblik på at vurdere målsætningen om bekæmpelse af skattesvig. Denne komparative analyse bør især omhandle gennemskuelighed, respekt for medlemsstaternes skattepolitiske suverænitet, retfærdighed på skatteområdet og den administrative byrde, der er forbundet med et eller begge systemer.
"Kommissionen forelægger hvert tredje år beretning for Rådet om, hvorledes dette direktiv virker, på baggrund af de i bilag V omhandlede statistikker, som skal indgives af hver medlemsstat til Kommissionen."
2.   Kommissionen forelægger hvert tredje år beretning for Rådet og Europa-Parlamentet om, hvorledes dette direktiv virker, på baggrund af de i bilag V omhandlede statistikker, som skal indgives af hver medlemsstat til Kommissionen. På grundlag af disse beretninger og den analyse, der henvises til i stk. 1, og især vedrørende afslutningen på den overgangsperiode, der henvises til i artikel 10, stk. 2, skal Kommissionen, hvor det er hensigtsmæssigt, foreslå Rådet de ændringer til dette direktiv, som er nødvendige for at sikre effektiv beskatning af indtægter fra opsparinger og for at fjerne uønsket konkurrenceforvridning.
3.  Kommissionen undersøger i forbindelse med analysen og beretningerne i stk. 1 og 2 især hvorvidt det er hensigtsmæssigt at udvide dette direktivs anvendelsesområde til at omfatte alle finansielle indtægtskilder, inklusive dividender og kapitalgevinster såvel som betalinger til enhver juridisk person. "
Ændring 23
Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Direktiv 2003/48/EF
Artikel 18 b –stk. 3 a (nyt)
3a.  Kommissionen bistået af udvalget foretager hvert andet år fra den 1. januar 2010 en evaluering af de procedurer, dokumenter og fælles formater, der er omhandlet i artikel 18a, og vedtager foranstaltninger, der er nødvendige med henblik på en forbedring heraf i overensstemmelse med forskriftsproceduren i artikel 18b, stk. 2.
Ændring 24
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag – nr. 2
Direktiv 2003/48/EF
Bilag I

Kommissionens forslag

BILAG I

Liste over de juridiske former, som enheder og retlige arrangementer, der er omfattet af artikel 2, stk. 3, kan antage, på grund af deres hovedsædes beliggenhed på bestemte landes og jurisdiktioners område

1. Enheder og retlige arrangementer, hvis hovedsæde er beliggende i et land eller en jurisdiktion uden for direktivets territoriale dækning som angivet i artikel 7, der ikke optræder på listen i artikel 17, stk. 2:

Antigua og Barbuda

International Business Company

Bahamas

Trust

Foundation

International Business Company

Bahrain

Financial trust

Barbados

Trust

Belize

Trust

International Business Company

Bermuda

Trust

Brunei

Trust

International Business Company

International trust

International Limited Partnership

Cookøerne

Trust

International trust

International company

International partnership

Costa Rica

Trust

Djibouti

Fritaget selskab

(Udenlandsk) trust

Dominica

Trust

International Business Company

Fiji

Trust

Fransk Polynesien

Société (selskab)

Société de personnes (insteressentskab)

Société en participation (joint venture-selskab)

(Udenlandsk) trust

Guam

Company

Enkeltmandsforetagende

Partnership

(Udenlandsk) trust

Guatemala

Trust

Fundación (fond)

Hongkong

Trust

Kiribati

Trust

Labuan (Malaysia)

Offshore company

Malaysian offshore bank

Offshore limited partnership

Offshore trust

Libanon

Selskaber, der benytter sig af "offshore company regime"

Macao

Trust

Fundação (fond)

Maldiverne

Alle selskaber, interessentskaber og udenlandske trusts

Nordmarianerne

Foreign sales corporation

Offshore banking corporation

(Udenlandsk) trust

Marshalløerne

Trust

Mauritius

Trust

Global business company cat. 1 and 2

Mikronesien

Company

Partnership

(Udenlandsk) trust

Nauru

Trusts/nominee company

Company

Partnership

Enkeltmandsforetagende

Udenlandsk testamente

Udenlandsk ejendom

Andre former for virksomheder efter aftale med regeringen

Ny Kaledonien

Société

Société civile

Société de personnes

Joint venture

Afdød persons ejendom

(Udenlandsk) trust

Niue

Trust

International Business Company

Panama

Fideicomiso (trust)

Fundación de interés privado (fond)

Palau

Company

Partnership

Enkeltmandsforetagende

Repræsentationskontor

Credit union (finansielt kooperativ)

Cooperative

(Udenlandsk) trust

Filippinerne

Trust

Puerto Rico

Estate

Trust

International banking entity

Saint Kitts og Nevis

Trust

Foundation

Fritaget selskab

Saint Lucia

Trust

Saint Vincent og Grenadinerne

Trust

Samoa

Trust

International trust

International company

Offshore bank

Offshore insurance company

International partnership

Limited partnership

Seychellerne

Trust

International Business Company

Singapore

Trust

Salomonøerne

Company

Partnership

Trust

Sydafrika

Trust

Tonga

Trust

Tuvalu

Trust

Provident fund (forsorgskasse)

De Forenede Arabiske Emirater

Trust

De Amerikanske Jomfruøer

Trust

Fritaget selskab

Uruguay

Trust

Vanuatu

Trust

Fritaget selskab

International company

2. Enheder og retlige arrangementer med hovedsæde i et land eller en jurisdiktion, der fremgår af artikel 17, stk. 2, og for hvilke artikel 2, stk. 3, finder anvendelse, indtil det berørte land eller den berørte jurisdiktions her vedtaget bestemmelser, der svarer til bestemmelserne i artikel 4, stk. 2:

Andorra

Trust

Anguilla

Trust

Aruba

Stichting (fond)

Selskaber, der benytter sig af offshore-selskabsordningen

De Britiske Jomfruøer

Trust

International Business Company

Caymanøerne

Trust

Fritaget selskab

Guernsey

Trust

Zero tax company

Øen Man

Trust

Jersey

Trust

Liechtenstein

Anstalt (trust)

Stiftung (fond)

Monaco

Trust

Fondation (fond)

Montserrat

Trust

De Nederlandske Antiller

Trust

Stichting (fond)

San Marino

Trust

Fondazione (fond)

Schweiz

Trust

Fond

Turks- og Caicosøerne

Fritaget selskab

Limited partnership

Trust

Ændring

BILAG I

1. Enheder og retlige arrangementer, der er omfattet af artikel 2, stk. 3, kan antage følgende juridiske former:

Aktieselskaber, anpartsselskaber eller kapitalselskaber med begrænset ansvar med ansvarsbegrænsning i form af aktier, sikkerhed eller anden mekanisme

- Internationale aktieselskaber, anpartsselskaber eller kapitalselskaber

- Fritagne aktieselskaber, anpartsselskaber eller kapitalselskaber

- "Protected cell companies" (selskaber med adskilte porteføljer)

- "Incorporated cell companies" (indregistrerede selskaber med adskilte porteføljer)

- Internationale banker, herunder aktieselskaber med lignende navn

- Offshore-banker, herunder aktieselskaber med lignende navn

- Forsikringsselskaber

- Genforsikringsselskaber

- Andelsselskaber og kooperativer

- Spare- og låneforeninger

- Partnerskaber af enhver art, inklusive (uden begrænsninger) interessenter med ubegrænset ansvar, kommanditselskaber, kommanditselskaber med begrænset ansvar og internationale partnerskaber

- Konsortier

- Truster

- Fideikommiser

- Stiftelser

- Afdød persons ejendom

- Fonde af enhver art

- Afdelinger af enhver af de enheder og arrangementer, der her er opført

- Repræsentationskontorer for enhver af de enheder og arrangementer, der her er opført

- Faste driftssteder for enhver af de enheder og arrangementer, der her er opført

- Mangeartede stiftelser/fonde, uanset betegnelse

2. De lande og jurisdiktioner uden for direktivets territoriale dækning som angivet i artikel 7, og som ikke optræder på listen i artikel 17, stk. 2, og for hvilke artikel 2, stk. 3, finder anvendelse med hensyn til de juridiske former, som enheder og retlige arrangementer, som der henvises til i 1. del af dette bilag, kan antage, hvis deres hovedsæde er beliggende heri, omfatter:

- Anjouan

- Antigua og Barbuda

- Bahamas

- Bahrain

- Barbados

- Belize

- Bermuda

- Brunei

- Cookøerne

- Costa Rica

- Djibouti

- Dominica

- Dubai

- Fiji

- Fransk Polynesien

- Ghana

- Grenada

- Guam

- Guatemala

- Hongkong

- Kiribati

- Labuan (Malaysia)

- Libanon

- Liberia

- Macao

- Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

- Maldiverne

- Montenegro

- Nordmarianerne

- Marshalløerne

- Mauritius

- Mikronesien

- Nauru

- Ny Kaledonien

- Niue

- Panama

- Palau

- Filippinerne

- Puerto Rico

- Saint Kitts og Nevis

- Saint Lucia

- Saint Vincent og Grenadinerne

- Samoa

- São Tomé og Príncipe

- Seychellerne

- Singapore

- Salomonøerne

- Somalia

- Sydafrika

- Tonga

- Tuvalu

- De Forenede Arabiske Emirater

- Den amerikanske delstat Delaware

· Den amerikanske delstat Nevada

- De Amerikanske Jomfruøer

- Uruguay

- Vanuatu

3. De lande og jurisdiktioner, der optræder på listen i artikel 17, stk. 2, og for hvilke artikel 2, stk. 3, finder anvendelse indtil de pågældende lande og jurisdiktioner har vedtaget bestemmelser, der svarer til bestemmelserne artikel 4, stk. 2, med hensyn til de juridiske former, som enheder og retlige arrangementer, som der henvises til i 1. del af dette bilag, kan antage, hvis deres hovedsæde er beliggende heri, omfatter:

- Andorra

- Anguilla

- Aruba

- De Britiske Jomfruøer

- Caymanøerne

- Guernsey, Alderney eller Sark

- Øen Man

- Jersey

- Liechtenstein

- Monaco

- Montserrat

- De Nederlandske Antiller

- San Marino

- Sark

- Schweiz

- Turks- og Caicosøerne

4. De juridiske former, som enheder og retlige arrangementer, som der henvises til i 1. del af dette bilag, kan antage, er omfattet af artikel 2, stk. 3, hvis deres hovedsæde er beliggende i et af de lande eller en af de jurisdiktioner, der er opført i 2. og 3. del af dette bilag, for hvilke følgende er gældende:

a) Et land eller en jurisdiktion, som der henvises til i 2. og 3. del, kan ansøge udvalget i artikel 18b om, at en af de juridiske former, som enheder og retlige arrangementer, som der henvises til i 1. del, kan antage, ikke tages i betragtning for det pågældende land eller jurisdiktion med den begrundelse, at de pågældende juridiske former, som enheder og retlige arrangementer kan antage, ikke kan have hovedsæde heri eller fordi det allerede sikres, at der sker en passende beskatning af renteindtægter, der udbetales til disse juridiske personer eller arrangementer

b) Udvalget offentliggør sine begrundede beslutninger senest tre måneder efter indgivelsen af en sådan anmodning for en periode, der ikke kan overskride to år, men som kan forlænges efter anmodning fra det land eller den jurisdiktion, der har indgivet anmodningen, og anmodningen herom kan ikke indgives tidligere end seks måneder inden periodens udløb.

Ændring 25
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag – nr. 2
Direktiv 2003/48/EF
Bilag III

Kommissionens forslag

BILAG III

Liste over "betalende agenter efter modtagelse" i henhold til artikel 4, stk. 2

INDLEDNING

Truster og lignende retlige arrangementer optræder på listen for de medlemsstaters vedkommende, som ikke har en national skatteordning for beskatning af indtægter modtaget på vegne af sådanne retlige arrangementer af den person, som primært er indehaver og primært forvalter deres ejendom og indtægter, og som har bopæl på deres område. Denne liste henviser til truster og lignende retlige arrangementer, hvis hovedsæde for deres aktiver i andet end fast ejendom er i disse lande (bopæl for hovedformueforvalteren eller en anden administrator med ansvar for aktiver i andet end fast ejendom), uanset i henhold til hvilke love disse truster og lignende retlige arrangementer er etableret.

Lande

Liste over enheder og ordninger

Bemærkninger

Belgien

- Société de droit commun / maatschap (civilretligt selskab eller kommercielt selskab uden juridisk status)

- Société momentanée / tijdelijke handelsvennootschap (selskab uden juridisk status, hvis formål er at foretage en eller flere specifikke transaktioner)

- Société interne / stille handelsvennootschap (selskab uden juridisk status, hvor en eller flere personer har interesse i transaktioner, som en eller flere andre personer forvalter på deres vegne)

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

Se artikel 46, 47 og 48 i den belgiske selskabslov

Disse "selskaber" (det navn, der angives på fransk og nederlandsk) har ikke juridisk status, og med hensyn til beskatning anvendes "look-through-tilgangen"

Bulgarien

- Drujestvo sys specialna investicionna cel (selskab med særligt investeringsformål)

- Investicionno drujestvo (investeringsselskab, som ikke er omfattet af artikel 6)

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

Enhed, som er fritaget for selskabsskat

Trusts kan børsnoteres i Bulgarien og er fritaget for selskabsskat

Tjekkiet

- Veřejná obchodní společnost (ver. obch. spol. eller V.O.S.) (interessentskab)

- Sdruženi (forening)

- Drustvo (kooperativ)

- Evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS) (Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

Danmark

- Interessentskaber

- Kommanditselskaber

- Partnerselskaber

- Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG)

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

Tyskland

- Gesellschaft bürgerlichen Rechts (civilretligt selskab)

- Kommanditgesellschaft ‐ KG, offene Handelsgesellschaft ‐ OHG (kommercielt interessentskab)

- Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

Estland

- Täisühing- TÜ (interessentskab)

- Usaldusühing-UÜ (kommanditselskab)

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

Interessentskaber og kommanditselskaber beskattes som separate skatteenheder, og deres udlodninger betragtes som udbytte (genstand for udlodningsskat)

Irland

- Interessentskab og investeringssammenslutning

- Europæisk økonomisk firmagruppe

Irske statsborgere, som er formueforvaltere, beskattes for indtægter, der hidrører fra trusten

Grækenland

- Omorrythmos Eteria (OE) (interessentskab)

- Eterorythmos Eteria (EE) (kommanditselskab)

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

Interessentskaber er pålagt selskabsskat. Op til 50 % af udbyttet fra interessentskaber beskattes imidlertid hos de enkelte parter til deres personlige skattesats

Spanien

Enheder, som pålægges udbyttebeskatning:

- Sociedad civil con o sin personalidad jurídica (civilretligt selskab med eller uden status som juridisk person)

- Agrupación europea de interés económico (AEIE) (europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

- Herencias yacentes (en afdød persons ejendom)

- Comunidad de bienes (fælles ejerskab)

- Andre enheder, der ikke har status som juridisk person, og som udgør en selvstændig økonomisk enhed eller en separat gruppe af aktiver (artikel 35, stk. 4, i Ley General Tributaria).

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

Frankrig

- Société en participation (joint venture-selskab)

- Société ou association de fait (de facto-selskab)

- Indivision (fælles ejerskab)

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

Italien

- Società semplice (civilretligt selskab og ligestillet enhed)

- Ikke-kommerciel enhed, der ikke er en juridisk person

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

Kategorien af enheder, der behandles som "società semplici" omfatter: "società di fatto" (ulovligt eller "de facto"-interessentskab), som ikke har til formål at foretage kommercielle transaktioner, og "associazioni" (sammenslutninger) etableret af kunstnere eller professionelle med henblik på udførelse af deres kunstneriske virksomhed eller profession i sammenslutning, uden at disse er juridiske personer

Kategorien af ikke-kommercielle enheder, der ikke er en juridisk person, er bred og kan omfatte forskellige typer organisationer: foreninger, fagforeninger, udvalg, ikke-udbyttegivende organisationer o.a.

Cypern

- Syneterismos (interessentskab)

- Syndesmos eller somatio (forening)

- Synergatikes (kooperativ)

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

- Ekswxwria Eteria (offshore-selskab)

Trusts etableret under cypriotisk jurisdiktion betragtes i den nationale lovgivning som gennemsigtige enheder

Letland

- Pilnsabiedrība (interessentskab)

- Komandītsabiedrība (kommanditselskab)

- Eiropas Ekonomisko interešu grupām (EEIG) (europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

- Biedrības un nodibinājumi (forening og fond)

- Lauksaimniecības kooperatīvi (landbrugskooperativ)

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

Litauen

- Europos ekonominių interesų grupės (europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

- Asociacija (forening)

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

Rente- og kapitaludbytte fra aktier eller obligationer i foreninger er fritaget for selskabsskat

Luxembourg

- Société en nom collectif (interessentskab)

- Société en commandite simple (kommanditselskab)

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

Ungarn

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

Ungarn anerkender trusts som "enheder" efter national ret

Malta

- Soċjetà in akomonditia (interessentskab "en commandite"), hvis kapital ikke deles op i andele

- Arrangement in participation (forening "en participation")

- Investment club

- Soċjetà Kooperattiva (kooperativt selskab)

Interessentskaber "en commandite", hvis kapital ikke deles op i andele, er genstand for almindelig selskabsskat

Nederlandene

- Vennootschap onder firma (interessentskab)

- Commanditaire vennootschap (lukket kommanditselskab)

- Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV) (Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

Interessentskaber, lukkede kommanditselskaber og europæiske økonomiske firmagrupper er gennemsigtige af skattemæssige hensyn

- Vereniging (forening)

- Stichting (fond)

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

Verenigingen (foreninger) og stichtingen (fonde) er ubeskattede, medmindre de udøver kommercielle eller lignende aktiviteter

Østrig

- Personengesellschaft (interessentskab)

- Offene Personengesellschaft (kommercielt interessentskab)

- Kommanditgesellschaft, KG (kommanditselskab)

- Gesellschaft nach bürgerlichem Recht, GesBR (civilretligt selskab)

- Offene Erwerbsgesellschaft (OEG) (professionelt interessentskab)

- Kommandit-Erwerbsgesellschaft (professionelt kommanditselskab)

- Stille Gesellschaft (stille interessentskab)

- Einzelfirma (enkeltmandsforetagende)

- Wirtschaftliche Interessenvereinigung (Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

- Privatstiftung (privat fond)

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

Interessentskaber betragtes som gennemsigtige, også selv om de anses for at være enheder med udbytteberegning til formål

Behandles som et almindelig "interessentskab"

Beskattes som et selskab, hvis renteindtægter beskattes til en reduceret sats på 12,5 %

Polen

- Spólka jawna (Sp. j.) (interessentskab)

- Spólka komandytowa (Sp. k.) (kommanditselskab)

- Spólka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) (gensidigt kommanditselskab)

- Spólka partnerska (Sp. p.) (professionelt interessentskab)

- Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych (EUIG) (Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

Portugal

- Sociedade civil (civilretligt selskab), som ikke har kommerciel form

- Inkorporerede firmaer, som er engageret i bestemte erhvervsaktiviteter, hvor alle parter er fysiske personer inden for samme erhverv

- Agrupamento de Interesse Económico (AIE) (indenlandsk økonomiske firmagruppe)

- Agrupamento Europeu de Interesse Económico (AEIE) (Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

- Sociedade gestora de participacoes sociais (SGPS) (holdingselskaber, som enten kontrolleres af en familiegruppe eller ejes fuldt ud af højst fem medlemmer)

- Herencias yacentes (en afdød persons ejendom)

- Forening uden status som juridisk person

- Offshore-selskab, der opererer i frihandelszoner i Madeira eller på Azorerne i Santa Maria

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

Civilretlige selskaber, som ikke har kommerciel form, inkorporerede firmaer engageret i angivne professionelle aktiviteter, ACE'er (af typen inkorporeret joint venture), europæiske økonomiske firmagrupper og selskaber med aktiver, som hverken kontrolleres af en familiegruppe eller ejes fuldt ud af højst fem medlemmer, er skattemæssigt gennemsigtige.

Andre inkorporerede interessentskaber behandles som selskaber og beskattes i henhold til de generelle IRC-regler.

Offshore-selskaber, der opererer i frihandelszoner i Madeira eller på Azorerne i Santa Maria, er fritaget fra selskabsskat og kildeskat af udbytte, renter, royalties og lignende betalinger til det udenlandske moderselskab

De eneste trusts, der tillades i henhold til portugisisk lovgivning, er trusts, som er etableret under udenlandsk lovgivning af juridiske personer i det internationale erhvervscenter på Madeira, og deres aktiver udgør en selvstændig del af værdierne hos den juridiske person, der optræder som formueforvalter

Rumænien

- Forening (interessentskab)

- Cooperative (kooperativ)

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

Slovenien

- Samostojni podjetnik (enkeltmandsforetagende)

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

Slovakiet

- Verejná obchodná spoločnosť (interessentskab)

- Európske združenie hospodárskych záujmov (Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

- Komanditná spoločnosť (kommanditselskab), når det gælder indtægter tildelt en komplementar

- Združenie (forening)

- Enheder, som ikke er oprettet med henblik på at drive virksomhed: handelskamre, frivillige civile foreninger, Nadácia (fonde)

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

Beskatningsgrundlaget beregnes først for kommanditselskabet som helhed og tildeles derpå komplementarer og kommanditister. De udbytteandele, som komplementarerne modtager fra et kommanditselskab, beskattes på komplementarniveau. Kommanditisternes øvrige indtægter beskattes indledningsvist på interessentskabsniveau i henhold til selskabsreglerne

Ubeskattede indtægter omfatter indtægter, der hidrører fra aktiviteter, som er formålet med organisationens etablering, med undtagelse af indtægter, hvoraf der opkræves kildeskat

Finland

- yksityisliike (uregistreret firma)

- avoin yhtiö / öppet bolag (interessentskab)

- kommandiittiyhtiö / kommanditbolag (kommanditselskab)

- kuolinpesä / dödsbo (en afdød persons ejendom)

- eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) / europeiska ekonomiska intressegrupperingar (Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

Sverige

- handelsbolag (interessentskab)

- kommanditbolag (kommanditselskab)

- enkelt bolag (simpelt interessentskab)

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

Det Forenede Kongerige

- General partnership (interessentskab)

- Limited partnership (kommanditselskab)

- Limited liability partnership (kommanditselskab med begrænset ansvar)

- EEIG (europæisk økonomisk firmagruppe)

- Investment club (investeringsklub, hvor medlemmerne har krav på bestemt andel af aktiverne)

Interessentskaber, lukkede kommanditselskaber og europæiske økonomiske firmagrupper er gennemsigtige af skattemæssige hensyn

Ændring

BILAG III

Liste over "betalende agenter efter modtagelse" i henhold til artikel 4, stk. 2

INDLEDNING

Truster og lignende retlige arrangementer optræder på listen for de medlemsstaters vedkommende, som ikke har en national skatteordning for beskatning af indtægter modtaget på vegne af sådanne retlige arrangementer af den person, som primært er indehaver og primært forvalter deres ejendom og indtægter, og som har bopæl på deres område. Denne liste henviser til truster og lignende retlige arrangementer, hvis hovedsæde for deres aktiver i andet end fast ejendom er i disse lande (bopæl for hovedformueforvalteren eller en anden administrator med ansvar for aktiver i andet end fast ejendom), uanset i henhold til hvilke love disse truster og lignende retlige arrangementer er etableret.

Lande

Liste over enheder og ordninger

Bemærkninger

Belgien

- Société de droit commun / maatschap (civilretligt selskab eller kommercielt selskab uden juridisk status)

- Société momentanée / tijdelijke handelsvennootschap (selskab uden juridisk status, hvis formål er at foretage en eller flere specifikke transaktioner)

- Société interne / stille handelsvennootschap (selskab uden juridisk status, hvor en eller flere personer har interesse i transaktioner, som en eller flere andre personer forvalter på deres vegne)

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

Se artikel 46, 47 og 48 i den belgiske selskabslov.

Disse "selskaber" (det navn, der angives på fransk og nederlandsk) har ikke juridisk status, og med hensyn til beskatning anvendes "look-through-tilgangen".

Bulgarien

- Drujestvo sys specialna investicionna cel (selskab med særligt investeringsformål)

- Investicionno drujestvo (investeringsselskab, som ikke er omfattet af artikel 6)

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

Enhed, som er fritaget for selskabsskat

Trusts kan børsnoteres i Bulgarien og er fritaget for selskabsskat

Tjekkiet

- Veřejná obchodní společnost (ver. obch. spol. eller V.O.S.) (interessentskab)

- Sdruženi (forening)

- Drustvo (kooperativ)

- Evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS) (Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

Tjekkiet

Danmark

- Interessentskaber

- Kommanditselskaber

- Partnerselskaber

- Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG)

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

Tyskland

- Gesellschaft bürgerlichen Rechts (civilretligt selskab)

- Kommanditgesellschaft ‐ KG, offene Handelsgesellschaft ‐ OHG (kommercielt interessentskab)

- Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

Estland

- Täisühing- TÜ (interessentskab)

- Usaldusühing-UÜ (kommanditselskab)

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

Interessentskaber og kommanditselskaber beskattes som separate skatteenheder, og deres udlodninger betragtes som udbytte (genstand for udlodningsskat)

Irland

- Interessentskab og investeringssammenslutning

- Europæisk økonomisk firmagruppe

- "General partnership" (interessentskab)

- "Limited partnership"(kommanditselskab)

- "Investment partnership"(investeringsinteressentskab)

- "Non-resident limited liability company" (ikke-hjemmehørende aktie- eller anpartsselskab)

- "Irish common contractual fund"(irsk kollektiv investeringsfond)

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

Irske statsborgere, som er formueforvaltere, beskattes for indtægter, der hidrører fra trusten

Grækenland

- Omorrythmos Eteria (OE) (interessentskab)

- Eterrorythmos Eteria (EE) (kommanditselskab)

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

Interessentskaber er pålagt selskabsskat. Op til 50 % af udbyttet fra interessentskaber beskattes imidlertid hos de enkelte parter til deres personlige skattesats

Spanien

Enheder, som pålægges udbyttebeskatning:

- Sociedad civil con o sin personalidad jurídica (civilretligt selskab med eller uden status som juridisk person)

- Agrupación europea de interés económico (AEIE) (europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

- Herencias yacentes (en afdød persons ejendom)

- Comunidad de bienes (fælles ejerskab)

- Andre enheder, der ikke har status som juridisk person, og som udgør en selvstændig økonomisk enhed eller en separat gruppe af aktiver (artikel 35, stk. 4, i Ley General Tributaria).

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

Frankrig

- Société en participation (joint venture-selskab)

- Société ou association de fait (de facto-selskab)

- Indivision (fælles ejerskab)

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

Italien

- Società semplice (civilretligt selskab og ligestillet enhed)

- Ikke-kommerciel enhed, der ikke er en juridisk person

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

Kategorien af enheder, der behandles som "società semplici" omfatter: "società di fatto" (ulovligt eller "de facto"-interessentskab), som ikke har til formål at foretage kommercielle transaktioner, og "associazioni" (sammenslutninger) etableret af kunstnere eller professionelle med henblik på udførelse af deres kunstneriske virksomhed eller profession i sammenslutning, uden at disse er juridiske personer

Kategorien af ikke-kommercielle enheder, der ikke er en juridisk person, er bred og kan omfatte forskellige typer organisationer: foreninger, fagforeninger, udvalg, ikke-udbyttegivende organisationer o.a.

Cypern

- Syneterismos (interessentskab)

- Syndesmos eller somatio (forening)

- Synergatikes (kooperativ)

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

- Ekswxwria Eteria (offshore-selskab)

Trusts etableret under cypriotisk jurisdiktion betragtes i den nationale lovgivning som gennemsigtige enheder

Letland

- Pilnsabiedrība (interessentskab)

- Komandītsabiedrība (kommanditselskab)

- Eiropas Ekonomisko interešu grupām (EEIG) (europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

- Biedrības un nodibinājumi (forening og fond)

- Lauksaimniecības kooperatīvi (landbrugskooperativ)

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

Litauen

- Europos ekonominių interesų grupės (europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

- Asociacija (forening)

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

Rente- og kapitaludbytte fra aktier eller obligationer i foreninger er fritaget for selskabsskat

Luxembourg

- Société en nom collectif (interessentskab)

- Société en commandite simple (kommanditselskab)

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

Ungarn

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

Ungarn anerkender trusts som "enheder" efter national ret

Malta

- Soċjetà in akomonditia (interessentskab "en commandite"), hvis kapital ikke deles op i andele

- Arrangement in participation (forening "en participation")

- Investment club

- Soċjetà Kooperattiva (kooperativt selskab)

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

Interessentskaber "en commandite", hvis kapital ikke deles op i andele, er genstand for almindelig selskabsskat

Nederlandene

- Vennootschap onder firma (interessentskab)

- Commanditaire vennootschap (lukket kommanditselskab)

- Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV) (Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

Interessentskaber, lukkede kommanditselskaber og europæiske økonomiske firmagrupper er gennemsigtige af skattemæssige hensyn

- Vereniging (forening)

- Stichting (fond)

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

Verenigingen (foreninger) og stichtingen (fonde) er ubeskattede, medmindre de udøver kommercielle eller lignende aktiviteter

Østrig

- Personengesellschaft (interessentskab)

- Offene Personengesellschaft (kommercielt interessentskab)

- Kommanditgesellschaft, KG (kommanditselskab)

- Gesellschaft nach bürgerlichem Recht, GesBR (civilretligt selskab)

- Offene Erwerbsgesellschaft (OEG) (professionelt interessentskab)

- Kommandit-Erwerbsgesellschaft (professionelt kommanditselskab)

- Stille Gesellschaft (stille interessentskab)

- Einzelfirma (enkeltmandsforetagende)

- Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

- Privatstiftung (privat fond)

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

Interessentskaber betragtes som gennemsigtige, også selv om de anses for at være enheder med udbytteberegning til formål.

Behandles som et almindelig "interessentskab"

Beskattes som et selskab, hvis renteindtægter beskattes til en reduceret sats på 12,5 %

Polen

- Spólka jawna (Sp. j.) (interessentskab)

- Spólka komandytowa (Sp. k.) (kommanditselskab)

- Spólka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) (gensidigt kommanditselskab)

- Spólka partnerska (Sp. p.) (professionelt interessentskab)

- Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych (EUIG) (Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

Portugal

- Sociedade civil (civilretligt selskab), som ikke har kommerciel form

- Inkorporerede firmaer, som er engageret i bestemte erhvervsaktiviteter, hvor alle parter er fysiske personer inden for samme erhverv

- Agrupamento de Interesse Económico (AIE) (indenlandsk økonomiske firmagruppe)

- Agrupamento Europeu de Interesse Económico (AEIE) (Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

- Sociedade gestora de participacoes sociais (SGPS) (holdingselskaber, som enten kontrolleres af en familiegruppe eller ejes fuldt ud af højst fem medlemmer)

- Herencias yacentes (en afdød persons ejendom)

- Forening uden status som juridisk person

- Offshore-selskab, der opererer i frihandelszoner i Madeira eller på Azorerne i Santa Maria

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

Civilretlige selskaber, som ikke har kommerciel form, inkorporerede firmaer engageret i angivne professionelle aktiviteter, ACE'er (af typen inkorporeret joint venture), europæiske økonomiske firmagrupper og selskaber med aktiver, som hverken kontrolleres af en familiegruppe eller ejes fuldt ud af højst fem medlemmer, er skattemæssigt gennemsigtige.

Andre inkorporerede interessentskaber behandles som selskaber og beskattes i henhold til de generelle IRC-regler.

Offshore-selskaber, der opererer i frihandelszoner i Madeira eller på Azorerne i Santa Maria, er fritaget fra selskabsskat og kildeskat af udbytte, renter, royalties og lignende betalinger til det udenlandske moderselskab

De eneste trusts, der tillades i henhold til portugisisk lovgivning, er trusts, som er etableret under udenlandsk lovgivning af juridiske personer i det internationale erhvervscenter på Madeira, og deres aktiver udgør en selvstændig del af værdierne hos den juridiske person, der optræder som formueforvalter

Rumænien

- Forening (interessentskab)

- Cooperative (kooperativ)

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

Slovenien

- Samostojni podjetnik (enkeltmandsforetagende)

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

Slovakiet

- Verejná obchodná spoločnosť (interessentskab)

- Európske združenie hospodárskych záujmov (Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

- Komanditná spoločnosť (kommanditselskab), når det gælder indtægter tildelt en komplementar

- Združenie (forening)

- Enheder, som ikke er oprettet med henblik på at drive virksomhed: handelskamre, frivillige civile foreninger, Nadácia (fonde)

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

Beskatningsgrundlaget beregnes først for kommanditselskabet som helhed og tildeles derpå komplementarer og kommanditister. De udbytteandele, som komplementarerne modtager fra et kommanditselskab, beskattes på komplementarniveau. Kommanditisternes øvrige indtægter beskattes indledningsvist på interessentskabsniveau i henhold til selskabsreglerne.

Ubeskattede indtægter omfatter indtægter, der hidrører fra aktiviteter, som er formålet med organisationens etablering, med undtagelse af indtægter, hvoraf der opkræves kildeskat

Finland

- yksityisliike (uregistreret firma)

- avoin yhtiö / öppet bolag (interessentskab)

- kommandiittiyhtiö / kommanditbolag (kommanditselskab)

- kuolinpesä / dödsbo (en afdød persons ejendom)

- eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) / europeiska ekonomiska intressegrupperingar (Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

Sverige

- handelsbolag (interessentskab)

- kommanditbolag (kommanditselskab)

- enkelt bolag (simpelt interessentskab)

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

Det Forenede Kongerige

- General partnership (interessentskab)

- Limited partnership (kommanditselskab)

- Limited liability partnership (kommanditselskab med begrænset ansvar)

- EEIG (europæisk økonomisk firmagruppe)

- Investment club (investeringsklub, hvor medlemmerne har krav på bestemt andel af aktiverne)

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

- For så vidt angår enheder og retlige arrangementer, hvis hovedsæde er beliggende i bl.a. Gibraltars jurisdiktion:

- Aktieselskaber, anpartsselskaber eller kapitalselskaber med begrænset ansvar med ansvarsbegrænsning i form af aktier, sikkerhed eller anden mekanisme

- Internationale aktieselskaber, anpartsselskaber eller kapitalselskaber

- Fritagne aktieselskaber, anpartsselskaber eller kapitalselskaber

- "Protected cell companies"(selskaber med adskilte porteføljer)

- "Incorporated cell companies" (indregistrerede selskaber med adskilte porteføljer)

- Internationale banker, herunder aktieselskaber med lignende navn

- Offshore-banker, herunder aktieselskaber med lignende navn

- Forsikringsselskaber

- Genforsikringsselskaber

- Andelsselskaber og kooperativer

- Spare- og låneforeninger

- Partnerskaber af enhver art, inklusive (uden begrænsninger) interessenter med ubegrænset ansvar, kommanditselskaber, kommanditselskaber med begrænset ansvar og internationale partnerskaber

- Konsortier

- Fonde

- Fideikommiser

- Stiftelser

- Afdød persons ejendom

- Fonde af enhver art

- Afdelinger af enhver af de enheder og arrangementer, der her er opført

- Repræsentationskontorer for enhver af de enheder og arrangementer, der her er opført

- Faste driftssteder for enhver af de enheder og arrangementer, der her er opført

- Mangeartede stiftelser/fonde, uanset betegnelse

Interessentskaber, lukkede kommanditselskaber og europæiske økonomiske firmagrupper er gennemsigtige af skattemæssige hensyn

Seneste opdatering: 2. juni 2010Juridisk meddelelse