Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2200(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0212/2009

Indgivne tekster :

A6-0212/2009

Forhandlinger :

PV 23/04/2009 - 16
CRE 23/04/2009 - 16

Afstemninger :

PV 24/04/2009 - 7.23
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0331

Vedtagne tekster
PDF 116kWORD 65k
Fredag den 24. april 2009 - Strasbourg Endelig udgave
Konsolidering af stabilitet og velstand på det vestlige Balkan
P6_TA(2009)0331A6-0212/2009

Europa-Parlamentets beslutning af 24. april 2009 om konsolidering af stabilitet og velstand på det vestlige Balkan (2008/2200(INI))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde i København den 21.-22. juni 1993,

–   der henviser til den erklæring, der vedtoges på topmødet mellem EU og det vestlige Balkan i Thessaloniki den 21. juni 2003,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. januar 2006 "Det vestlige Balkan på vej til EU: styrke stabiliteten og øge velfærden" (KOM(2006)0027),

–   der henviser til erklæringen fra EU og det vestlige Balkan, som blev enstemmigt vedtaget af udenrigsministrene i alle medlemsstaterne og udenrigsministrene i det vestlige Balkans stater i Salzburg den 11. marts 2006,

–   der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 14. december 2007 og den 19.-20. juni 2008 samt erklæringen om det vestlige Balkan som bilag hertil, og til konklusionerne vedtaget af Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 10. december 2007, den 18. februar 2008 og den 8.-9. december 2008,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. marts 2008 med titlen "Det vestlige Balkan: en forbedring af det europæiske perspektiv" (KOM(2008)0127),

–   der henviser til Brdoerklæringen: "Nyt fokus på Vestbalkan" fremsat af EU-formandskabet den 29. marts 2008, hvori behovet for nye impulser i forbindelse med Thessalonikidagsordenen og Salzburgerklæringen understreges,

–   der henviser til Kommissionens udvidelsesstrategi og individuelle landesituationsrapporter fra november 2008,

–   der henviser til sin beslutning af 18. december 2008 om udviklingsperspektiver for freds- og nationsopbygning efter konflikter(1) ,

–   der henviser til sin beslutning af 13. januar 2009 om økonomiske og handelsmæssige forbindelser med det vestlige Balkan(2) ,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

–   der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udvalget om International Handel (A6-0212/2009),

A.   der henviser til, at det vestlige Balkan udgør en ubestridelig del af Europa, og at den bedste fremtid for landene i denne region ligger i at blive fuldt integrerede medlemsstater i Den Europæiske Union;

B.   der henviser til, at udsigten til et EU-medlemskab og deraf følgende fordele er den primære garant for stabilitet og den største drivkraft for reformer for landene på det vestlige Balkan, en del af Europa, som i nyere tid har været plaget af krige, etniske udrensninger og totalitært styre;

C.   der henviser til, at arven fra krigene i 1990'erne fortsat udgør en væsentlig hindring for at skabe vedvarende sikkerhed og politisk stabilitet i regionen; der henviser til, at dette skaber nye og unikke udfordringer for EU's udvidelsesstrategi, og at der må gribes tilbage til alle de redskaber, som den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)/Unionens fælles europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP) stiller til rådighed som et led i en overordnet tilgang, der er skræddersyet til de behov, der gør sig gældende for samfund, der har gennemlevet en konflikt;

D.  Da. der henviser til, at en række af EU's regionale partnere fortsat har uløste problemer med deres naboer; der samtidig henviser til, at EU og landene på det vestlige Balkan er enige om, at et godt naboskab og regionalt samarbejde fortsat er vigtige faktorer med henblik på at fremme tiltrædelsen af EU,

1.   understreger, at nyttevirkningen af EU og dens mulighed for at fungere som en stabilitetsfremmende faktor og en drivkraft for reformer på det vestlige Balkan afhænger af troværdigheden af dens tilsagn om at tillade fuldt EU-medlemskab til alle de stater i regionen, som fuldt ud opfylder Københavnskriterierne; påpeger derfor, at Kommissionen og medlemsstaterne skal opretholde et fast tilsagn om, at fremtidige udvidelser omfatter det vestlige Balkan;

2.   understreger, at det er nødvendigt, at landene i det vestlige Balkan selv tager ansvaret for tilnærmelsen til EU; understreger, at integrationsprocessen skal iværksættes indefra, og at en vellykket tiltrædelse afhænger af tilstedeværelsen af et stærkt civilt samfund, begrænset korruption og en generel overgang til videnbaserede økonomiser og samfund;

3.   understreger, at de nuværende traktater stadig teknisk tillader nødvendige institutionelle justeringer, som er nødvendige for yderligere udvidelser indtil Lissabontraktaten træder i kraft; mener ikke desto mindre, at ratifikation af Lissabontraktaten er af afgørende betydning;

4.   understreger, at medlemsstaterne ikke uretmæssigt må forsinke udarbejdelsen af Kommissionens udtalelse om mulige kandidatlande, som har indsendt ansøgninger om medlemskab, og opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til at behandle de seneste og fremtidige ansøgninger om medlemskab hurtigst muligt;

5.   understreger, at tiltrædelsesprocessen skal baseres på en rimelig og nøje overholdelse af konditionalitetsprincippet, hvorefter hvert land alene vil blive vurderet ud fra dets evne til at opfylde Københavnskriterierne, betingelserne i stabiliserings- og associeringsprocessen og alle de køreplaner, som er fastlagt i forbindelse med de forskellige specifikke forhandlingstrin og som en konsekvens heraf, at tiltrædelsesprocessen ikke må forsinkes eller blokeres for lande, som har overholdt de hidtidige krav;

6.   understreger, at tiltrædelsesprocessen skal opretholde et klart regionalt perspektiv, og at der skal gøres en indsats for at undgå, at forskelle i integrationshastigheden resulterer i, at der opstår nye hindringer i regionen, navnlig med hensyn til visaliberaliseringsprocessen; støtter det regionale samarbejdsråds rolle med hensyn til at styrke regional selvstændighed og i dets egenskab af EU's nøglesamtalepartner i alle sager vedrørende regionalt samarbejde i Sydøsteuropa;

7.   opfordrer medlemsstaternes parlamenter til omgående at give deres samtykke til de stabiliserings- og associeringsaftaler, der for øjeblikket er inde i ratificeringsprocessen;

8.   understreger, at alle berørte parter skal gøre en alvorlig indsats for at finde fælles acceptable løsninger på udestående bilaterale uoverensstemmelser mellem medlemsstater og det vestlige Balkan og mellem landene i det vestlige Balkan indbyrdes; understreger i denne forbindelse, at gode naboskabsforbindelser og respekt for den respektive kulturarv og historiske arv er overordentlig væsentlig for at bevare freden og øge stabiliteten og sikkerheden; mener, at indledning af tiltrædelsesforhandlinger med landene i det vestlige Balkan og åbning og lukning af individuelle forhandlingskapitler ikke bør forpurres eller blokeres på grund af spørgsmål i forbindelse med bilaterale uoverensstemmelser, og at landene derfor bør enes om procedurer for løsning af bilaterale spørgsmål, inden tiltrædelsesforhandlingerne indledes;

9.   noterer sig i denne sammenhæng, at visse lande i det vestlige Balkan har besluttet at indgive en klage eller anmode om en rådgivende udtalelse fra Den Internationale Domstol i forbindelse med bilaterale uoverensstemmelser; mener, at EU bør gøre alt for at bistå og lette en omfattende og varig løsning af de endnu uafklarede spørgsmål;

10.   anser det for nødvendigt at fortsætte med at fremme den interetniske og den interkulturelle dialog for at overvinde dels byrden fra fortiden og spændingerne i forholdet mellem landene i Balkanområdet; mener, at civilsamfundsorganisationer og kontakter mellem folkene indbyrdes (såvel mellem landene i det vestlige Balkan som mellem disse lande og EU) kan bidrage til at fremme forsoning, lette den gensidige forståelse og fremme en fredelig interetnisk sameksistens; opfordrer derfor Kommissionen til at lægge større vægt på og stille flere midler til rådighed for initiativer, der fremmer forsoning, tolerance og dialog mellem forskellige etniske gruppe, og til at støtte gennemførelsen af interetniske aftaler;

11.   giver sin fulde støtte til ESDP-missionerne og EU's særlige repræsentanter (EUSR), som er indsat i regionen, og som forsat spiller en central rolle med hensyn til at opretholde stabilitet og sikre, at der fortsat sker fremskridt i forbindelse med opbygningen af fungerende stater, som kan opfylde Københavnskriterierne; understreger, at ingen ESDP-mission må afsluttes og intet EUSR-kontor lukkes før de fuldt ud har løst deres opgaver;

12.   støtter fuldt ud bestræbelserne på inden 2010 at etablere en omfattende investeringsramme for det vestlige Balkan til koordinering af støtte og lån, som tilbydes af Kommissionen, internationale finansielle institutioner og individuelle donorlande; hilser oprettelsen af en infrastrukturprojektfacilitet velkommen, og understreger, at sådanne projekter på områderne for transport, miljø, energi og den sociale sektor skal være udviklet og udført med et klart regionalt perspektiv; understreger behovet for tættere koordinering for at sikre effektiv komplementaritet, sammenhæng og effektivitet i forbindelse med støtten til det vestlige Balkan; mener, at disse koordinerede faciliteter for lån/støtte bør rettes direkte mod især potentielle kandidatlande, som ikke har adgang til midler fra alle fem strukturelementer i førtiltrædelsesinstrumentet(3) (IPA); understreger betydningen af regionalt samarbejde på området for bedste praksis i relation til adgang til førtiltrædelsesbistand;

13.   minder om, at konflikten om gasforsyningen mellem Rusland og Ukraine i januar 2009 medførte alvorlige afbrydelser af energiforsyningen til landene i det vestlige Balkan; opfordrer til diversificering af transitruterne og bedre indbyrdes forbindelse mellem energinet i regionen med støtte fra EU;

14.   minder om, at transportinfrastruktur er vigtig for økonomisk udvikling og social samhørighed; opfordrer følgelig Kommissionen til at støtte oprettelsen af et tilstrækkeligt intermodalt transportsystem mellem EU og landene i det vestlige Balkan og inden for dette område fremme fri og hurtig bevægelighed for varer og personer, især gennem udvikling af Den Paneuropæiske Transportkorridor VII;

15.   bifalder den nye civilsamfundsfacilitet, som er etableret under IPA, og som indebærer en tredobling af de midler, som står til rådighed for civilsamfundsorganisationer; opfordrer indtrængende Kommissionen til at styrke lokal selvstændighed i forbindelse med udvikling af civilsamfund og til at skabe mulighed for regelmæssig kontakt med og høring af lokale civilsamfundsorganisationer med henblik på at inkludere deres synspunkter i planlægnings- og programmeringsfaserne for støtte via IPA; opfordrer indtrængende Kommissionen til at oprette et regionalt diskussionsforum bestående af civilsamfundsorganisationer for at formidle bedste praksis med hensyn til adgang til førtiltrædelsesbistand;

16.   opfordrer endvidere Kommissionen til at ofre mere opmærksomhed på fremme af små, mellemstore og ikke bymæssige civilsamfundsorganisationer i regionen, navnlig ved at yde en større del af sin bistand til sådanne organisationer, ved at forenkle ansøgningsprocedurerne for EU-støtte, og ved at reevaluere bestemmelserne vedrørende samfinansiering af projekter for små og mellemstore civilsamfundsorganisationer;

17.   understreger vigtigheden af liberaliseringen af Schengen-visaordningen for borgerne i landene i det vestlige Balkan som en metode til at gøre det muligt for folk i denne region at stifte bekendtskab med EU; bifalder dialogen om visaliberaliseringen, og opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til at gennemføre denne proces med den størst mulige gennemsigtighed og med klart definerede køreplaner med henblik på at forenkle den eksterne overvågning og øge ansvaret for processen over for offentligheden;

18.   påpeger, at en kompliceret visumprocedure kombineret med underbemanding af konsulater og ambassader i regionen sandsynligvis vil skabe en negativ indstilling til EU blandt befolkningen i regionen på et tidspunkt, hvor EU's popularitet er det største incitament til fremme af reformer;

19.   tilskynder landene i det vestlige Balkan til at fremskynde deres indsats for at opfylde de krav, der er fastlagt i de individuelle køreplaner, for at sikre afskaffelse af visumkravet for deres lande så hurtigt som muligt; mener, at opfyldelsen af disse betingelser er afgørende for at fremskynde processen for tiltrædelse af Den Europæiske Union; er af den opfattelse, at førtiltrædelsesinstrumentet bør støtte den indsats, som modtagerlandene gør for at opfylde kravene i køreplanen for visumliberalisering;

20.   støtter fuldt ud den øgede finansiering og det øgede antal stipendier til studier og forskning i EU, der er til rådighed for studerende og forskere fra Vestbalkan under Erasmus Mundus-programmet med henblik på at gøre befolkningerne og institutioner i landene i det vestlige Balkan fortrolige med EU's dagsorden og fremme deres uddannelseskvalifikationer; opfordrer modtagerlandene til at træffe alle de nødvendige dispositioner, herunder PR- og informationskampagner, med henblik på at give deres borgere chance for fuldt ud at udnytte disse muligheder; opfordrer de pågældende lande til at intensivere de forberedende administrative foranstaltninger for at opfylde adgangskriterierne til programmet for livslang læring;

21.   understreger den afgørende rolle, som uddannelse og erhvervsuddannelse spiller i de videnbaserede økonomier i dag; fremhæver i denne sammenhæng behovet for at styrke og stimulere iværksætterånd og innovation på alle uddannelsesniveauer;

22.  Støtter fuldt ud det vestlige Balkans deltagelse i Fællesskabets programmer og agenturer; påpeger navnlig disse landes deltagelse i energifællesskabstraktaten og planlagte deltagelse i en transportfællesskabstraktat som rollemodeller for kandidatlandes og potentielle kandidatlandes fuldstændige integration i Fællesskabets strukturer samt tilpasning af de nationale lovgivninger med gældende fællesskabsret på et så tidligt stadium som muligt i tiltrædelsesprocessen;

23.   understreger, at miljøbeskyttelse er et vigtigt element i forbindelse med bæredygtig udvikling i den vestlige Balkanregion; opfordrer derfor regeringerne i det vestlige Balkan til at overholde principperne og målsætningerne for energifællesskabet for Sydøsteuropa med henblik på at fremme sunde og miljøvenlige politikker og strategier, især på området for vedvarende energi i overensstemmelse med EU's miljøstandarder og EU's politik for klimaændring;

24.   støtter den interparlamentariske dialog på regionalt plan og understreger vigtigheden af helt og fuldt at inddrage de nationale parlamenter på det vestlige Balkan i den europæiske integrationsproces; mener, at Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter i medlemsstaterne har en vigtig rolle at spille i forbindelse med dialogen og samarbejdet med parlamenterne i landene på det vestlige Balkan; mener, at Europa-Parlamentets interparlamentariske møder bør forbedres med henblik på at skabe et funktionelt og effektivt system for tilrettelæggelse af mere fokuserede og praksisorienterede debatter og workshops;

25.   understreger betydningen af, at man gør en indsats for at nedbringe alle told- og ikke-toldmæssige handelshindringer inden for regionen og mellem det vestlige Balkan og EU som en central prioritet med sigte på at fremme økonomisk udvikling, regional integration og direkte personlige kontakter; understreger den centraleuropæiske frihandelsaftales (CEFTA) centrale rolle med hensyn til at fremme handelsliberaliseringen i regionen, og hilser Kommissionens finansielle støtte til CEFTA- sekretariatet velkommen;

26.   udtrykker sin solidaritet med landene i det vestlige Balkan i den globale finanskrise og bekræfter på ny sin støtte til den økonomiske og sociale konsolidering i regionen; bifalder derfor Kommissionens nylige forslag om at udvide den europæiske økonomiske genopretningsplan til at omfatte det vestlige Balkan og opfordrer indtrængende Kommissionen til fortsat at være årvågen og om nødvendigt vedtage relevante foranstaltninger for at sikre en velfungerende stabiliserings- og associeringsproces;

27.   opfordrer indtrængende til, at CEFTA-parterne fortsætter bestræbelserne på at reducere alle ikke-toldmæssige handelshindringer og alle bestemmelser vedrørende told og kvoter for handel med landbrugsprodukter; opfordrer medlemmerne af Pan-Euro-Med-gruppen til at fortsætte med at arbejde hen imod en løsning af de uafklarede spørgsmål, som i øjeblikket forhindrer en udvidelse af Pan-Euro-Med-ordningen for diagonal kumulation til også at omfatte landene på det vestlige Balkan;

28.  Opfordrer Rådet og Kommissionen til at gennemføre alle passende foranstaltninger for at tilskynde til stærkere integration af landene i det vestlige Balkan i verdenshandelen og det økonomiske system, navnlig gennem tiltrædelse af WTO; understreger, at liberalisering af handelen bør gå hånd i hånd med nedbringelse af fattigdom og arbejdsløshed og fremme af økonomiske og sociale rettigheder samt respekt for miljøet; opfordrer Kommissionen til på behørig vis og rettidigt at forelægge Parlamentet eventuelle nye forslag med henblik på at yde ekstraordinær budgetbistand til staterne i det vestlige Balkan til godkendelse;

29.   opfordrer staterne i regionen til at lægge stor vægt på bekæmpelse af korruption, idet korruption er en alvorlig hindring for samfundsmæssige fremskridt; opfordrer de pågældende stater til at træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at bekæmpe organiseret kriminalitet og handel med mennesker og narkotika;

30.   opfordrer indtrængende til fortsat EU-støtte til regionale samarbejdsinitiativer inden for retslige og indre anliggender (RIA), samt til bestræbelser, der sigter imod en retlig og retslig harmonisering, såsom blandt andet politisamarbejdskonventionen for Sydøsteuropa, det sydøsteuropæiske retshåndhævelsescenter (SELEC) og Southeast European Prosecutors Advisory Group (SEEPAG); noterer sig den igangværende og planlagte finansielle støtte til Prosecutors' Network i South-Eastern Europe (PROSECO) og til etableringen af International Law Enforcement Coordination Units (ILECU'er), og opfordrer Kommissionen til at koordinere disse projekter med de førnævnte initiativer;

31.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at identificere prioriterede projekter og præcisere, hvilke krav den stiller til de forskellige nationale og regionale institutioner med hensyn til samarbejdet mellem staterne og det interinstitutionelle samarbejde på RIA-området; understreger vigtigheden af at udvikle initiativer på eJustice-området som et led i EU's støtte til e-forvaltningsinitiativer med henblik på at forbedre samarbejdet og øge gennemsigtigheden inden for retsprocedurer og interne forvaltningssystemer;

32.   udtrykker sin kritik af de gældende forfatningsmæssige og/eller retlige bestemmelser i alle landene i det tidligere Jugoslavien, som forbyder udlevering af deres egne statsborgere, der står tiltalt i en anden stat i regionen, samt af de retlige forhindringer, som hæmmer overførsel af retsforfølgning i straffesager af alvorlig art til en domstol i et andet af regionens lande; opfordrer Rådet og Kommissionen til indtrængende at opfordre landene i regionen til at tage initiativ til en koordineret fjernelse af alle sådanne forbud og retlige forhindringer;

33.   pointerer, at retlige bestemmelser, der begrænser udlevering urimeligt, kan fremme straffrihed for meget alvorlige forbrydelser, herunder forbrydelser imod menneskeheden, krigsforbrydelser, tværnationalt organiseret kriminalitet, ulovlig menneskehandel og terrorisme, og at sådanne bestemmelser er en af hovedårsagerne til den fortsatte praksis med afholdelse af retssager in absentia, hvilket er genstand for omfattende kritik; støtter nationale anklageres bestræbelser på at overvinde ovennævnte retlige forhindringer ved hjælp af pragmatiske samarbejdsordninger; bifalder indsatsen, som Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) har ydet for at fremme større samarbejde, og opfordrer staterne i regionen til fortsat at lette gensidig retshjælp og udlevering og samtidig fuldt ud respektere menneskerettighedsstandarder og de folkeretlige normer;

34.   understreger, at et fuldt samarbejde med Den Internationale Krigsforbryderdomstol for det Tidligere Jugoslavien (ICTY), hvad angår arrestation og udlevering af de tiltalte, der stadig er på fri fod og på flugt, samt med hensyn til overførelsen af beviser og fuldt samarbejde før og under retssagen er en afgørende forudsætning for tiltrædelsesprocessen; opfordrer indtrængende Kommissionen til sammen med ICTY, OSCE og regeringerne i regionen at støtte initiativer, der har til formål at styrke kapaciteten og effektiviteten af nationale domstole, som beskæftiger sig med at fastslå ansvar for krigsforbrydelser og andre mindre forbrydelser, samt at sikre, at retssager gennemføres uafhængigt og upartisk og i overensstemmelse med standarderne og normerne for international ret;

35.   noterer sig den fundamentale rolle, som uddannelsesplanlægning og –strukturer spiller for at fremme inklusion og nedbringe interetniske spændinger; opfordrer derfor regeringerne i det vestlige Balkan til at forbedre kvaliteten af uddannelsen ved at inkludere borgerrettigheder, menneskerettigheder og demokratiske rettigheder som grundlæggende europæiske værdier i de relevante undervisningsplaner og sætte en stopper for adskillelse i skoler; påpeger, at historieundervisningen i skoler og på universiteter i det vestlige Balkan skal være baseret på dokumenteret forskning og afspejle de forskellige perspektiver fra de forskellige nationale og etniske grupper i regionen, hvis der skal opnås varige resultater i forbindelse med forsoning og fremme af forholdet mellem de etniske grupper; støtter fuldt ud initiativer, som f.eks. det fælles historiske projekt i centret for demokrati og forsoning i Sydøsteuropa, der har til formål at udarbejde og formidle fælles historieundervisningsmateriale med en flerspektret beretning af Balkans historie, og opfordrer de kompetente ministerier, uddannelsesmyndigheder og -organer i regionen til at understøtte anvendelsen af fælles historieundervisningsmateriale; opfordrer Kommissionen til at støtte sådanne initiativer økonomisk og politisk;

36.   understreger betydningen af en effektiv ramme for forøgelse, beskyttelse og garanti af de etniske og nationale mindretals rettigheder i en region, der er af multietnisk karakter, og hvor man tidligere har oplevet udbredt og systematisk etnisk motiveret vold; opfordrer regeringerne i regionen til at styrke deres bestræbelser på at sikre, at al lovgivning på området for mindretal og menneskerettigheder overholdes på behørig vis i praksis, og at der træffes relevante foranstaltninger, når disse love overtrædes; opfordrer til, at der gøres en yderligere indsats for at sikre, at initiativer til at forbedre integrationen af mindretal og situationen for ugunstigt stillede mindretal (navnlig Roma-folket), finansieres og gennemføres på behørig vis;

37.   understreger behovet for at udarbejde og gennemføre programmer til fremme af ligestilling og kvindernes rolle i samfundet som en garanti for opretholdelse af demokrati og overholdelse af de europæiske værdier;

38.   understreger nødvendigheden af, at regeringerne i regionen yder en større indsats for at garantere en bæredygtig tilbagevenden for flygtninge og internt fordrevne personer, herunder returnering af ejendom og tilbagelevering af midlertidigt besatte huse, i overensstemmelse med Sarajevo-erklæringen, der blev udstedt den 31. januar 2005 af den regionale ministerkonference for flygtninges tilbagevenden; opfordrer Rådet og Kommissionen til at insistere på, at regeringerne i regionen udvikler og gennemfører programmer for adgang til boliger og socialsikringsydelser for tilbagevendte, samt styrker deres bestræbelser på at bekæmpe forskelsbehandling af tilbagevendte mindretal; er af den opfattelse, at disse foranstaltninger bør være på plads, når de pågældende lande opnår status af kandidatlande, og bør gennemføres konsekvent og fuldendes under tiltrædelsesprocessen;

39.   udtrykker sin bekymring over den politiske indblanding, som medierne i alle landene i det vestlige Balkan oplever, og sammenblandingen af erhvervsinteresser, politiske interesser og medieinteresser samt situationen for journalister med trusler og chikane; opfordrer landene i det vestlige Balkan til fuldt ud at respektere journalisternes og de uafhængige mediers retmæssige beføjelser i en demokratisk europæisk stat;

40.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, regeringerne og parlamenterne i medlemsstaterne, regeringerne og parlamenterne i Republikken Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Kosovo, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro, Serbien, den fungerende formand for OSCE, formanden for OSCE's Parlamentariske Forsamling, formanden for Europarådets Ministerkomité, formanden for Europarådets Parlamentariske Forsamling, sekretariatet for Det Regionale Samarbejdsråd, Den Internationale Krigsforbryderdomstol for det Tidligere Jugoslavien og sekretariatet for den centraleuropæiske frihandelsaftale.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0639.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0005.
(3) Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 af 17. juli 2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 82).

Seneste opdatering: 2. juni 2010Juridisk meddelelse