Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0108(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0223/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0223/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2009 - 5.1
CRE 05/05/2009 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0336

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 94kWORD 61k
Τρίτη 5 Μαΐου 2009 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών όσον αφορά τους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών *
P6_TA(2009)0336A6-0223/2009

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 2009 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών όσον αφορά τους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών (COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0336),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0247/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0223/2009),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Η αποκλειστική αναφορά στην επεξεργασία με ψύξη στον ορισμό του "κρέατος πουλερικών" είναι πολύ περιοριστική σε σχέση με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Είναι συνεπώς σκόπιμο να προσαρμοστεί ο εν λόγω ορισμός.
Διαγράφεται
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)
(6α) Η υποχρεωτική αναγραφή της καταγωγής ή της προέλευσης του κρέατος επιτρέπει στον καταναλωτή να κάνει συνειδητή επιλογή .
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6β (νέα)
(6β) Προκειμένου να εξασφαλίζεται η βέλτιστη ενημέρωση των καταναλωτών, πρέπει να είναι υποχρεωτική η αναγραφή της ημερομηνίας σφαγής του ζώου στη σήμανση όλων των παρασκευασμάτων με βάση κρέας πουλερικών.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Παράρτημα XIV μέρος B - τμήμα ΙΙ - σημείο 1
1. "κρέας πουλερικών": τα βρώσιμα μέρη εκτρεφόμενων πτηνών του κωδικού ΣΟ 0105.
1. "κρέας πουλερικών": κρέας πουλερικών, κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, το οποίο δεν έχει υποστεί άλλη επεξεργασία πλην της διαδικασίας ψύχους.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Παράρτημα XIV - μέρος Β - τμήμα ΙΙ – σημείο 2
2. "νωπό κρέας πουλερικών": κρέας πουλερικών το οποίο δεν έχει ουδέποτε σκληρυνθεί με τη διαδικασία ψύχους πριν διατηρηθεί συνεχώς σε θερμοκρασία όχι χαμηλότερη από − 2°C και όχι υψηλότερη από + 4°C· ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν διαφορετικές απαιτήσεις θερμοκρασίας για βραχεία περίοδο για τον τεμαχισμό και την αποθήκευση του νωπού κρέατος πουλερικών, που πραγματοποιούνται σε καταστήματα λιανικής πώλησης ή σε εγκαταστάσεις δίπλα στα σημεία πώλησης, όπου ο τεμαχισμός και η αποθήκευση πραγματοποιούνται μόνον για την απευθείας και επιτόπου πώληση στον καταναλωτή,
2. "νωπό κρέας πουλερικών": κρέας πουλερικών το οποίο δεν έχει ουδέποτε σκληρυνθεί με τη διαδικασία ψύχους πριν διατηρηθεί συνεχώς σε θερμοκρασία όχι χαμηλότερη από − 2°C και όχι υψηλότερη από + 4°C· ωστόσο, το νωπό κρέας πουλερικών όταν προορίζεται για την παραγωγή παρασκευασμάτων με βάση το κρέας μπορεί να υποβάλλεται σε επεξεργασία σκλήρυνσης σε θερμοκρασία χαμηλότερη από 2°C για βραχεία περίοδο· η αναγραφή της ημερομηνίας σφαγής είναι υποχρεωτική για όλα τα παρασκευάσματα με βάση το κρέας πουλερικών.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – σημείο 3α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1234/2007
Παράρτημα XIV– μέρος B – τμήμα IIIα (νέο)
3a.  Προστίθεται το ακόλουθο μέρος :
"IIIa. Υποχρεωτικές πληροφορίες στην ετικέτα
Η ονομασία του τροφίμου στην ετικέτα οιουδήποτε προϊόντος με βάση το κρέας πουλερικών αναφέρει:
α) οιοδήποτε προστιθέμενο συστατικό ζωικής προέλευσης διαφορετικής από αυτήν του υπολοίπου κρέατος· και
β) οιαδήποτε προσθήκη ύδατος που υπερβαίνει το 5% του βάρους του προϊόντος."
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – σημείο 3β (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1234/2007
Παράρτημα XIV– Μέρος B – σημείο IIIβ (νέο)
3β. Προστίθεται το ακόλουθο μέρος:
"IIIβ. Ένδειξη της τιμής
Η τιμή ανά χιλιόγραμμο του προϊόντος βασίζεται μόνο στο καθαρό στραγγισμένο βάρος."
Τελευταία ενημέρωση: 2 Μαρτίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου