Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2033(ACI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0266/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0266/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2009 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0339

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 104kWORD 52k
Τρίτη 5 Μαΐου 2009 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
P6_TA(2009)0339A6-0266/2009
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 2009 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2009)0150 – C6-0115/2009 – 2009/2033(ACI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0150 – C6-0115/2009),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1) , και ιδίως το σημείο 28,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2) (κανονισμός για το ΕΤΠ),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0266/2009),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει κατάλληλα νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για την παροχή πρόσθετης υποστήριξης στους εργαζόμενους που υφίστανται τις συνέπειες των μειζόνων διαρθρωτικών αλλαγών που συντελούνται στις παγκόσμιες εμπορικές πρακτικές καθώς και για την υποστήριξη της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης προς τους εργαζόμενους που απολύονται πρέπει να χαρακτηρίζεται από δυναμισμό και να διατεθεί το συντομότερο δυνατό και με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008 και συνεκτιμώντας δεόντως τις διατάξεις της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 όσον αφορά την έγκριση αποφάσεων για κινητοποίηση του Ταμείου,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισπανία ζήτησε υποστήριξη για περιπτώσεις που αφορούν απολύσεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας στις αυτόνομες κοινότητες Castilla y Leon και Aragon(3) και ότι πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 8, παράγραφος 1, του κανονισμού για το ΕΤΠ προβλέπεται ότι έως και το 0,35% του ετήσιου ποσού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων παρακολούθησης, πληροφόρησης, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, λογιστικού ελέγχου, γενικού ελέγχου και αξιολόγησης που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του κανονισμού για το ΕΤΠ,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση αυτό το άρθρο, η Επιτροπή πρότεινε ανάπτυξη του Ταμείου, ούτως ώστε να δημιουργηθεί η ιστοσελίδα του ΕΤΠ, στην οποία παρέχονται πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, οι οποίες υποστηρίζονται από δημοσιεύσεις, οπτικοακουστικές εφαρμογές και από δίκτυο ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών(4) και ότι το γεγονός αυτό είναι συμβατό με την βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να καταστούν οι δράσεις της ΕΕ πιο γνωστές στους πολίτες,

1.   ζητεί από τα θεσμικά όργανα που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και εφαρμογής να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για επιτάχυνση της κινητοποίησης του Ταμείου·

2.   υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίση· σημειώνει εν προκειμένω ότι το Ταμείο μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται στην αγορά εργασίας·

3.   εκφράζει επιδοκιμασία για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να προσφέρει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μία διαφανή, εύχρηστη και ενημερωμένη ιστοσελίδα·

4.   τονίζει ότι η κινητοποίηση του ΕΤΠ στις πιστώσεις πληρωμών δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου·

5.   εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

6.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) EE C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(2) EE L 406, 30.12.2006, σ. 1.
(3) ΕΤΠ/2008/004 ES/Castilla y Leon και Aragon.
(4) SEC(2008)2986.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

´Εχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1) , και ιδιαίτερα το σημείο 28,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2) και συγκεκριμένα το άρθρο 12, παράγραφος 3,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας ότι:

(1)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (το "Ταμείο") συστάθηκε για να παράσχει συμπληρωματική στήριξη στους απολυόμενους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στις παγκόσμιες εμπορικές πρακτικές, ώστε να βοηθήσει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

(2)  Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την ενεργοποίηση του Ταμείου εντός του ετήσιου ανώτατου ορίου των 500 εκατομμυρίων ευρώ,

(3)  Η Ισπανία υπέβαλε αίτηση για κινητοποίηση του Ταμείου, με αφορμή τις απολύσεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, στις 29 Δεκεμβρίου 2008. Η αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. Η Επιτροπή προτείνει συνεπώς τη διάθεση ποσού ύψους 2.694.300 ευρώ,

(4)  Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει διάθεση ποσού ύψους 690.000 ευρώ από το Ταμείο για παροχή τεχνικής υποστήριξης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006,

(5)  Το Ταμείο πρέπει, ως εκ τούτου, να κινητοποιηθεί, προκειμένου να παρασχεθεί χρηματοδοτική συνεισφορά για την αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία, καθώς και προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ανάγκη τεχνικής υποστήριξης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινητοποιείται στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, με σκοπό να παράσχει το ποσό των 3.384.300 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στρασβούργο,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) EE C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(2) EE L 406, 30.12.2006, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Μαρτίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου