Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2016(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0201/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0201/2009

Συζήτηση :

PV 04/05/2009 - 25
CRE 04/05/2009 - 25

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2009 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0340

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 75kWORD 40k
Τρίτη 5 Μαΐου 2009 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Σύσταση προς την Επιτροπή όσον αφορά την καταγγελία 185/2005/ELB
P6_TA(2009)0340A6-0201/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 2009 σχετικά με την ειδική έκθεση που συνέταξε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν συνεχεία του σχεδίου σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την καταγγελία 185/2005/ELB (2009/2016(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση που απηύθυνε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 195, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του(1) , και ειδικότερα το άρθρο 3, παράγραφος 7,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα το άρθρο 21,

–   έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς ειδικότερα το άρθρο 5, παράγραφος 3,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 195, παράγραφος 2, πρώτη περίοδος, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A6-0201/2009),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Δικαστήριο, η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ηλικίας όπως κατοχυρώνεται με το άρθρο 21 του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί γενική αρχή του κοινοτικού δικαίου,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφορετική μεταχείριση λόγω ηλικίας αποτελεί διάκριση για τον ίδιο λόγο, εκτός εάν η διαφορετική αυτή μεταχείριση είναι επαρκώς αιτιολογημένη και τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλα και αναγκαία,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Διαμεσολαβητή, η Επιτροπή απέτυχε να δικαιολογήσει επαρκώς τη συμπεριφορά της προς τους εξωτερικούς επικουρικούς διερμηνείς συνεδριάσεων άνω των 65 ετών, και συνεχίζει να εφαρμόζει την τρέχουσα πολιτική της όσον αφορά την πρόσληψη επικουρικών διερμηνέων συνεδριάσεων,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής εκτιμά ότι αυτό αποτελεί περίπτωση κακής διαχείρισης,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, ως μοναδικό εκλεγμένο σώμα της Ένωσης, έχει την ευθύνη να διασφαλίζει και να προστατεύει την ανεξαρτησία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του έναντι των Ευρωπαίων πολιτών και να επιβλέπει την εφαρμογή των συστάσεών του,

1.   συμφωνεί με τις επικρίσεις που διατυπώνει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής στη σύστασή του σχετικά με την πολιτική της Επιτροπής όσον αφορά την πρόσληψη εξωτερικών επικουρικών διερμηνέων συνεδριάσεων άνω των 65 ετών·

2.   καλεί την Επιτροπή να αλλάξει την ισχύουσα πολιτική της που απαγορεύει, ουσιαστικά, την πρόσληψη επικουρικών διερμηνέων συνεδριάσεων άνω των 65 ετών· δεν θεωρεί, πάντως, ότι συντρέχει λόγος αποζημίωσης υπό τις περιστάσεις της παρούσας υπόθεσης·

3.   σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο, μετά την παραλαβή παρομοίου σχεδίου σύστασης από τον Διαμεσολαβητή, ενήργησε αμέσως αλλάζοντας την τακτική του όσον αφορά την πρόσληψη επικουρικών διερμηνέων διασκέψεων άνω των 65 ετών, και ερμήνευσε τις σχετικές διατάξεις με τρόπο ώστε να μην προκαλούνται διακρίσεις·

4.   θεωρεί ότι η τροποποίηση των εφαρμοστέων κανόνων και η κατάργηση των διακρίσεων βάσει ηλικίας στη διαδικασία πρόσληψης δεν δημιουργεί στα ευρωπαϊκά όργανα την υποχρέωση να προσλαμβάνουν επικουρικούς διερμηνείς συνεδριάσεων άνω των 65 ετών, αλλά ότι αν η τροποποίηση αυτή τεθεί σε εφαρμογή, θα ευθυγραμμίσει του κανόνες της Επιτροπής με τις γενικές αρχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· θεωρεί, επιπλέον, ότι, δεδομένης της έλλειψης διερμηνέων σε ορισμένες επίσημες γλώσσες, θα αυξήσει τη δυνατότητα της Επιτροπής να εξασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες όπως κατέδειξε η εμπειρία του Κοινοβουλίου·

5.   καλεί την Επιτροπή να συνεργασθεί με το Κοινοβούλιο για την επανεξέταση των κανόνων που αφορούν την πρόσληψη εξωτερικών επικουρικών διερμηνέων συνεδριάσεων και άλλου προσωπικού, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι θα αποφευχθούν οιουδήποτε είδους διακρίσεις·

6.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

(1) ΕΕ L 113, 4.5.1994, σ. 15.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Μαρτίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου