Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0160(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0118/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0118/2009

Συζήτηση :

PV 04/05/2009 - 21
CRE 04/05/2009 - 21

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2009 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0342

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 68kWORD 35k
Τρίτη 5 Μαΐου 2009 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Εμπόριο προϊόντων φώκιας ***I
P6_TA(2009)0342A6-0118/2009
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 2009 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εμπορίου προϊόντων φώκιας (COM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0469),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 95 και 133 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0295/2008),

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων επί της προταθείσας νομικής βάσης,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωσή του σχετικά με την απαγόρευση προϊόντων φώκιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση(1) ,

–   έχοντας υπόψη τη δέσμευση που ανέλαβε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου, με επιστολή της 24ης Απριλίου 2009, να εγκριθεί η πρόταση όπως τροποποιήθηκε, κατά το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, πρώτη περίπτωση, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 35 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6-0118/2009),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 306 E, 15.12.2006, σ. 194.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Μαΐου 2009 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εμπορίου προϊόντων φώκιας
P6_TC1-COD(2008)0160

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009.)

Τελευταία ενημέρωση: 2 Μαρτίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου