Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0222(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0146/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0146/2009

Συζήτηση :

PV 05/05/2009 - 4
CRE 05/05/2009 - 4

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2009 - 5.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0345

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 230kWORD 217k
Τρίτη 5 Μαΐου 2009 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ένδειξη, μέσω επισήμανσης, της κατανάλωσης ενέργειας και παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα (αναδιατύπωση) ***I
P6_TA(2009)0345A6-0146/2009
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο
 Παράρτημα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 2009 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα (αναδιατύπωση) (COM(2008)0778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0778),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0412/2008),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με μια πιο διαρθρωμένη προσφυγή στην τεχνική της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(1) ,

–   έχοντας υπόψη την από 11 Μαρτίου 2009 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 80 α, παράγραφος 3, του Κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 80α και 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6-0146/2009),

A.   εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων μαζί με τις τροποποιήσεις αυτές, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως έχει προσαρμοστεί στις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής και όπως τροποποιείται κατωτέρω·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 77, 28.3.2002, σ. 1.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Μαΐου 2009 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2009/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω επισήμανσης της και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα (αναδιατύπωση)
P6_TC1-COD(2008)0222

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής ║ Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής ║,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1) ,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2) ,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης(3) ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η οδηγία 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1992 για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών με την επισήμανση και την παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα(4) , έχει τροποποιηθεί ουσιαστικά(5) . Δεδομένου ότι πρέπει να επέλθουν και νέες ουσιώδεις τροποποιήσεις, είναι σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωση της εν λόγω οδηγίας.

(2)  Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ περιορίζεται στις οικιακές συσκευές. Από την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 2008 για το σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και τη βιώσιμη βιομηχανική πολιτική ║ προκύπτει ότι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ σε συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, περιλαμβανομένων των προϊόντων δομικών κατασκευών, των οποίων η χρήση έχει σημαντικό άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας, θα μπορούσε να ενισχύσει τις δυνητικές συνέργειες υφιστάμενων νομοθετικών μέτρων, και ειδικότερα με την οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2005, για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια ║(6) . H παρούσα οδηγία θα πρέπει να συμπληρώνει και κατά κανένα τρόπο να θίγει την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32/ΕΚ. Με το να θέτει στόχους μέσω ολιστικής προσέγγισης και με το να επιφέρει περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντικά οφέλη, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να θεωρείται μέρος ενός ακόμη ευρύτερου νομικού πλαισίου που περιλαμβάνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2000 περί αναθεωρημένου κοινοτικού συστήματος απονομής οικολογικού σήματος (7) και την οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (8) .

(3)   Στα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης και 9ης Μαρτίου 2007 υπογραμμίζεται η ανάγκη για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στην Κοινότητα προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της εξοικονόμησης κατά 20 % όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας στην Κοινότητα έως το 2020, και ζητείται η πλήρης και ταχεία υλοποίηση των κύριων στοιχείων της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2006 με τίτλο "Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση: Αξιοποίηση του δυναμικού". Στο σχέδιο δράσης υπογραμμίζονται οι τεράστιες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα των προϊόντων.

(4)   Για να προωθηθεί η ενεργειακή απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας, έχει επίσης θεμελιώδη σημασία η ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταστήσουν τον στόχο εξοικονόμησης ενέργειας κατά 20 % έως το 2020 νομικά δεσμευτικό και να προτείνουν και εφαρμόσουν συνεκτικά μέτρα για τη διασφάλιση της επίτευξής του .

(5)   Η βελτίωση της απόδοσης των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων μέσω των τεκμηριωμένων επιλογών των καταναλωτών ωφελεί την οικονομία της ΕΕ συνολικά, αλλά και τον κατασκευαστικό κλάδο, με τη μείωση της τιμής του άνθρακα στο σύστημα εμπορίας εκπομπών.

(6)  Η παροχή επακριβών, εύστοχων και συγκρίσιμων πληροφοριών για την ενεργειακή κατανάλωση των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων θα πρέπει να επηρεάζει τις επιλογές των τελικών χρηστών υπέρ των προϊόντων που είναι λιγότερο ενεργειοβόρα ή που συνδέονται έμμεσα με την κατανάλωση λιγότερης ενέργειας ή άλλων βασικών πόρων και, κατά συνέπεια, να οδηγήσει τους κατασκευαστές να λάβουν μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και άλλων βασικών πόρων από τα προϊόντα που παράγουν: Η πληροφόρηση αυτή θα πρέπει να ενθαρρύνει επίσης, εμμέσως, την ορθολογική χρησιμοποίηση αυτών των προϊόντων με σκοπό τη συμβολή στην υλοποίηση του στόχου ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ 20 % . Εφόσον δεν υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες, η λειτουργία των δυνάμεων της αγοράς δεν θα επιτύχει, μόνη της, όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα, την προαγωγή της ορθολογικής χρησιμοποίησης της ενέργειας και άλλων βασικών πόρων·

(7)  Δεδομένου ότι τα κτίρια προκαλούν το 40 % της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ και ότι η αναθεώρηση της οδηγίας 2002/91/ΕΚ αποσκοπεί σε μια αποτελεσματική από πλευράς κόστους βελτίωση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, η συμπερίληψη στο πλαίσιο αυτό ορισμένων συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων δομικών κατασκευών στο πεδίο της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να βοηθά τα νοικοκυριά να επιλέγουν το πιο αποδοτικό από άποψη ενέργειας και κόστους προϊόν κατά την ανακαίνιση των κτιρίων τους.

(8)  Προκειμένου να εξασφαλίζονται προβλεψιμότητα για τους κατασκευαστές και σαφήνεια για τους τελικούς χρήστες, η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει κατάλογο προτεραιότητας των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων δομικών κατασκευών, που εμπίπτουν στο πεδίο της παρούσας οδηγίας και τα οποία στη συνέχεια θα καλύπτονται από μέτρα εφαρμογής των κρατών μελών και της Επιτροπής.

(9)  O ρόλος της πληροφόρησης στη λειτουργία των δυνάμεων της αγοράς είναι πρωταρχικός, και προς τούτο, επιβάλλεται να καθιερωθεί μια ομοιόμορφη ετικέτα για όλα τα προϊόντα του αυτού τύπου, να παρέχονται στους δυνητικούς αγοραστές τυποποιημένες συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το ║ κόστος και την κατανάλωση άλλων βασικών πόρων ║, καθώς και να ληφθούν μέτρα προκειμένου οι πληροφορίες αυτές να παρέχονται και στους δυνητικούς τελικούς χρήστες οι οποίοι δεν βλέπουν το προϊόν εκτεθειμένο και συνεπώς αδυνατούν να δουν την ετικέτα. Προκειμένου να είναι αποτελεσματική και επιτυχής, η ετικέτα θα πρέπει να ║ είναι απλή, ║ συνοπτική και εύκολα αναγνωρίσιμη από τους τελικούς χρήστες . Για το σκοπό αυτό, η υπάρχουσα μορφή της ετικέτας θα πρέπει να επιλεγεί ως η βάση για την ενημέρωση των τελικών χρηστών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων. Οι μετρήσεις όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας και τα υπόλοιπα δεδομένα που αφορούν τα προϊόντα θα πρέπει να διενεργούνται συμφώνως προς εναρμονισμένα πρότυπα και μεθόδους.

(10)   Όπως επισημαίνεται στην αξιολόγηση επιπτώσεων της Επιτροπής, που συνοδεύει την πρότασή της για την έκδοση της παρούσας οδηγίας, η αρχική επιτυχημένη ετικέτα A-G έχει χρησιμεύσει ως πρότυπο σε διάφορες χώρες του κόσμου, όπως η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Κίνα, το Ιράν, το Ισραήλ, η Νότιος Αφρική και η Χιλή .

(11)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν τακτικά την συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία, και να περιλαμβάνουν τις σχετικές πληροφορίες στην ανά διετία έκθεση που υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Επιτροπή δυνάμει της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τις ευθύνες των προμηθευτών και των εμπόρων.

(12)  Η καθιέρωση πλήρως προαιρετικού συστήματος ενδέχεται να οδηγήσει στην επισήμανση ή την παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών για ορισμένα μόνο από τα προϊόντα, με κίνδυνο να προκληθεί ενδεχομένως σύγχυση ή ακόμη και παραπλάνηση κάποιων τελικών χρηστών . Κατά συνέπεια, με το παρόν σύστημα θα πρέπει να εξασφαλιστεί για όλα τα σχετικά προϊόντα πληροφόρηση για την κατανάλωση ενέργειας και άλλων βασικών πόρων με υποχρεωτική επισήμανση και ομοιόμορφα πληροφοριακά δελτία όσον αφορά το προϊόν.

(13)  Η χρήση των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων έχει άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην κατανάλωση ποικίλων μορφών ενέργειας, με σημαντικότερες την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επομένως να καλύπτει τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας κάθε μορφής κατά την χρήση, σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου .

(14)  Όταν η παροχή πληροφοριών μέσω επισήμανσης μπορεί να παροτρύνει τους τελικούς χρήστες να αγοράζουν αποδοτικότερα προϊόντα θα πρέπει να καλύπτονται από ║ μέτρο εφαρμογής ▌ τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που έχουν σημαντικό άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας ή, κατά περίπτωση, άλλων βασικών πόρων κατά τη χρήση ▌.

(15)   Δεδομένου ότι τα κτίρια προκαλούν για το 40 % της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ και ότι η ΕΕ, στο πλαίσιο των δεσμεύσεών της στο Πρωτόκολλο του Κιότο, έθεσε στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής της κατά 20 % έως το 2020, έχει σημασία να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη μέτρων εφαρμογής για προϊόντα δομικών κατασκευών, όπως τα παράθυρα.

(16)  Ο αριθμός των κρατών μελών που έχουν θεσπίσει πολιτικές δημόσιων προμηθειών βάσει των οποίων οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να προμηθεύονται ενεργειακώς αποδοτικά προϊόντα θα πρέπει να συνεχίσει να αυξάνεται, έως ότου επιτευχθεί ο στόχος της κάλυψης όλης της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τον αριθμό των κρατών μελών που έχουν ▌ καθιερώσει κίνητρα για ενεργειακώς αποδοτικά προϊόντα. Για να αποφευχθεί η στρέβλωση της αγοράς και μολονότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας των προϊόντων για τις δημόσιες προμήθειες ή τα κίνητρα είναι δυνατόν να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, θα πρέπει αυτά να συμμορφώνονται προς τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση. Η αναφορά σε κατηγορίες επιδόσεων ως επίπεδα για συγκεκριμένα προϊόντα, όπως ορίζεται στα ║ μέτρα εφαρμογής της οδηγίας, μπορεί να μειώσει τον κατακερματισμό των δημόσιων προμηθειών και των κινήτρων και να διευκολύνει την υιοθέτηση αποδοτικών προϊόντων.

(17)  Κατά τη θέσπιση διατάξεων για τις δημόσιες προμήθειες στα ║ μέτρα εφαρμογής βάσει της παρούσας οδηγία, πρέπει να καθορίζονται αναλογικά κατώτατα όρια αξίας και όγκου δημόσιων προμηθειών, λαμβανομένων υπόψη του διοικητικού φόρτου και της δυνατότητας επιβολής των κανόνων που αφορούν τις προμήθειες στα κράτη μέλη.

(18)  Τα κίνητρα που μπορούν να παρέχουν τα κράτη μέλη για την προώθηση αποδοτικών προϊόντων ενδέχεται να συνιστούν κρατική ενίσχυση. Η παρούσα οδηγία δεν προδικάζει την έκβαση οιασδήποτε μελλοντικής διαδικασίας για κρατικές ενισχύσεις η οποία είναι δυνατόν να κινηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης. Ωστόσο, οι κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα για την εξοικονόμηση ενέργειας, οι οποίες εξυπηρετούν το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον, υπόκεινται σε εξαιρέσεις σύμφωνα με τα διάφορα κοινοτικά μέσα και υπό τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, όπως ορίζονται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος (9) .

(19)  Η προώθηση ενεργειακώς αποδοτικών προϊόντων μέσω επισήμανσης, δημόσιων προμηθειών ή κινήτρων δεν θα πρέπει να αποβαίνει εις βάρος των συνολικών περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.

(20)  Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά το περιεχόμενο των διαφημίσεων θα πρέπει να θεωρούνται μόνον έκτακτο μέτρο. Αυτές οι διατάξεις δεν θα πρέπει επομένως να περιορίζουν τη διαφήμιση κατά κανέναν άλλον τρόπο δυνάμει οιασδήποτε άλλης κοινοτικής νομοθεσίας.

(21)  Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28 Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(10) .

(22)  Ειδικότερα, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίσει ║ μέτρα εφαρμογής σε σχέση με την επισήμανση και τις ομοιόμορφες πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας και άλλων βασικών πόρων από συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα κατά την χρήση . Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σύστημα προβλέψιμο για τη βιομηχανία και κατανοητό για τους καταναλωτές, η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει να καθορίσει συγκεκριμένη περίοδο ισχύος για την επισήμανση της ενεργειακής κατηγορίας ή των ενεργειακών κατηγοριών και να αναπροσαρμόζει τα κατώτατα όρια των κατηγοριών αποδοτικότητας σε διαρκή και τακτική βάση. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της με νέα, ουσιώδη στοιχεία , πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/EΚ. Η Επιτροπή θα πρέπει ανά διετία να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση που να καλύπτει την ΕΕ και κάθε κράτος μέλος χωριστά και να περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής καθώς και τις ομοιόμορφες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα.

(23)  Η υποχρέωση μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο θα πρέπει να περιοριστεί στις διατάξεις που συνιστούν τροποποιήσεις ουσίας της προγενέστερης οδηγίας. Η υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων που δεν τροποποιούνται απορρέει από την προγενέστερη οδηγία.

(24)  Όταν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να προσπαθούν να αποφεύγουν μέτρα που θα μπορούσαν να επιβάλουν αδικαιολόγητα γραφειοκρατικές και επαχθείς υποχρεώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και, στο μέτρο του εφικτού, να λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες και τα οικονομικά και διοικητικά όρια των ΜΜΕ.

(25)  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά στις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο και ║ εφαρμογής της οδηγίας που εκτίθεται στο Παράρτημα Ι, Μέρος B,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

 Πεδίο εφαρμογής 

1.  Με την παρούσα οδηγία θεσπίζεται πλαίσιο για την εναρμόνιση των εθνικών μέτρων παροχής πληροφοριών στους τελικούς χρήστες, ιδίως με την επισήμανση και την ενημέρωση σχετικά με το προϊόν, σε ό, τι αφορά την κατανάλωση ενέργειας και άλλων βασικών πόρων κατά τη χρήση καθώς και συμπληρωματικών πληροφοριών για συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα έτσι ώστε οι τελικοί χρήστες να μπορούν να επιλέγουν αποδοτικότερα προϊόντα.

2.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων δομικών κατασκευών, που έχουν σημαντικό άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας και, κατά περίπτωση, άλλων βασικών πόρων κατά τη χρήση.

3.  Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται: 

   α) σε μεταχειρισμένα προϊόντα· 
   β) σε όλα τα μέσα μεταφοράς προσώπων ή εμπορευμάτων· 
   γ) στην ενδεικτική πινακίδα ή το ισοδύναμο σήμα που τίθεται στα προϊόντα για λόγους ασφαλείας.

Άρθρο 2

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως:

   "συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν", εφεξής "το προϊόν": κάθε προϊόν που, κατά τη χρήση του, έχει αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας και διατίθεται στην αγορά ή/και τίθεται σε λειτουργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων τα οποία προορίζονται να ενσωματωθούν σε συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που καλύπτει η παρούσα οδηγία, τα οποία διατίθενται στην αγορά ή/και τίθενται σε λειτουργία ως μεμονωμένα εξαρτήματα για τελικούς χρήστες και των οποίων οι περιβαλλοντικές επιδόσεις μπορούν να αξιολογούνται με ανεξάρτητο τρόπο·
   "προϊόν δομικών κατασκευών": συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν που χρησιμοποιείται στην ανέγερση και/ή ανακαίνιση κτιρίων·
    "δελτίο": ο τυποποιημένος πίνακας πληροφοριών που αφορούν το προϊόν·
   "άλλοι βασικοί πόροι": το νερό, οι πρώτες ύλες ή όποια άλλη ουσία καταναλώνει το προϊόν κατά την κανονική του χρήση·
   "συμπληρωματικές πληροφορίες": οι πληροφορίες σχετικά με την απόδοση και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, οι οποίες αφορούν την κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα χρόνου ή άλλων βασικών πόρων ή βοηθούν στην εκτίμησή της βάσει μετρήσιμων στοιχείων, περιλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με την κατασκευή του προϊόντος ή με κάθε άλλη σημαντική περιβαλλοντική πτυχή του·
   "σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές": οι πτυχές που χαρακτηρίζονται σημαντικές για συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν σε ║ μέτρο εφαρμογής το οποίο έχει θεσπισθεί κατ" εφαρμογή της οδηγίας 2005/32/ΕΚ και αφορά το προϊόν αυτό·
   "άμεσος αντίκτυπος": ο αντίκτυπος προϊόντων που πραγματικά καταναλώνουν ενέργεια·
   "έμμεσος αντίκτυπος": ο αντίκτυπος προϊόντων που δεν καταναλώνουν ενέργεια, αλλά συμβάλλουν στην κατανάλωση ενέργειας, όπου η αξιολόγηση των επιδόσεων των εν λόγω προϊόντων βασίζεται σε αντικειμενικές και ανεξάρτητες παραμέτρους που δεν παρουσιάζουν κλιματική διακύμανση·
   "έμπορος": ο λιανοπωλητής ή οιοδήποτε άλλο πρόσωπο πωλεί, μισθώνει, προσφέρει για μίσθωση-αγορά ή εκθέτει προϊόντα προοριζόμενα για τελικούς χρήστες·
   "προμηθευτής": ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του στην Κοινότητα ή το πρόσωπο που θέτει το προϊόν στην κοινοτική αγορά·
   "τελικός χρήστης": το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί το προϊόν για επαγγελματικούς ή προσωπικούς σκοπούς. Αυτό το πρόσωπο είναι ο τελικός καταναλωτής του προϊόντος, και ειδικότερα το πρόσωπο για το οποίο σχεδιάσθηκε το προϊόν, και μπορεί να είναι διαφορετικό από το πρόσωπο που αγοράζει το προϊόν. Ο παρών ορισμός καλύπτει τους ιδιώτες καταναλωτές και τις ομάδες καταναλωτών. Οι δημόσιες αρχές, όταν αγοράζουν συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, θεωρούνται επίσης "τελικοί χρήστες" για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 3

 Ευθύνες των κρατών μελών 

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι :

   α) ║ οι προμηθευτές και οι έμποροι που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους βάσει των άρθρων 5 και 6 και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 10 της παρούσας οδηγίας·
   β) ║ όσον αφορά τα προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία απαγορεύεται η επίθεση ετικετών, σημάτων, σύμβολων ή επιγραφών που δεν είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και των αντίστοιχων ║ μέτρων εφαρμογής , εφόσον η τοποθέτησή τους ενδέχεται να παραπλανήσει ή να οδηγήσει σε σύγχυση τους τελικούς χρήστες όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας ή, κατά περίπτωση, άλλων βασικών πόρων κατά τη χρήση ·
   γ) ║ η καθιέρωση του συστήματος ετικετών και δελτίων σχετικά με την κατανάλωση ή τη διατήρηση ενέργειας συνδυάζεται με ενημερωτικές εκστρατείες εκπαιδευτικού και διαφημιστικού χαρακτήρα για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και μιας πιο υπεύθυνης χρησιμοποίησης της ενέργειας εκ μέρους των τελικών χρηστών.
   δ) ║ λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για να παρακινηθούν η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές οι αρμόδιες για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας να συνεργάζονται ║ και να ανταλλάσσουν πληροφορίες, με σκοπό να διευκολύνουν την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Η διοικητική συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών αξιοποιούν, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και μπορούν να υποστηρίζονται από σχετικά κοινοτικά προγράμματα. Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας διασφαλίζεται, όπου απαιτείται, η ασφάλεια και το απόρρητο της επεξεργασίας και η προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών που διαβιβάζονται κατά τη διαδικασία. Η Επιτροπή λαμβάνει τα δέοντα μέτρα ώστε να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και να συμβάλει σε αυτήν ║.

2.  Στις περιπτώσεις που κράτος μέλος διαπιστώνει ότι ένα προϊόν δεν συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές απαιτήσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και στα ║ μέτρα εφαρμογής όσον αφορά την ετικέτα και το δελτίο, ο προμηθευτής εξασφαλίζει ║ τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις εν λόγω απαιτήσεις και οιουσδήποτε αποτελεσματικούς και αναλογικούς όρους που θέτει το κράτος μέλος. Όσον αφορά τα προϊόντα που έχουν ήδη αγορασθεί, οι καταναλωτές έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται ήδη στην κοινοτική και εθνική νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, περιλαμβανομένης της αποζημίωσης ή αντικατάστασης του προϊόντος .

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν επαρκή στοιχεία περί του ότι ένα προϊόν δεν συμμορφώνεται, το οικείο κράτος μέλος, εντός καθορισμένου χρονικού πλαισίου, λαμβάνει τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη οιαδήποτε ζημία προκληθείσα από τη μη συμμόρφωση .

Στην περίπτωση κατά την οποία η μη συμμόρφωση παρατείνεται , το κράτος μέλος αποφασίζει να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διάθεση του εν λόγω προϊόντος στην αγορά ή/και τη θέση του σε λειτουργία ή εξασφαλίζει την απόσυρσή του από την αγορά. Σε περίπτωση περιορισμού, απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά ή απαγόρευσης της διάθεσής του στην αγορά, ενημερώνεται αμέσως η Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

3.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ανά διετία έκθεση στην Επιτροπή με λεπτομέρειες σχετικά με τις δραστηριότητες επιβολής και το επίπεδο συμμόρφωσης στο έδαφός τους.

Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει τις λεπτομέρειες του κοινού περιεχομένου της εν λόγω έκθεσης, ορίζοντας ελάχιστες απαιτήσεις για ένα εναρμονισμένο υπόδειγμα . Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 11 παράγραφος 2 .

Άρθρο 4

 Απαιτήσεις για ενημέρωση 

 Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι: 

   (1) οι πληροφορίες για την κατανάλωση ηλεκτρικής και άλλων μορφών ενέργειας καθώς και άλλων βασικών πόρων κατά τη χρήση, και οι συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται στους τελικούς χρήστες, σύμφωνα με τα ║ μέτρα εφαρμογής που θεσπίζονται βάσει της παρούσας οδηγίας, μέσω δελτίου και ετικέτας σχετικών με τα προϊόντα τα οποία προσφέρονται προς πώληση, μίσθωση, μίσθωση-αγορά ή εκτίθενται προοριζόμενα για τελικούς χρήστες, άμεσα ή έμμεσα, με οποιοδήποτε μέσο τηλεπώλησης, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου·
   (2) οι αναφερόμενες στο σημείο 1 πληροφορίες παρέχονται όσον αφορά ενσωματωμένα ή εγκατεστημένα προϊόντα ▌ στις περιπτώσεις που απαιτείται από το εφαρμοστέο ║ μέτρο εφαρμογής · 
   (3) οιαδήποτε διαφήμιση ενός συγκεκριμένου μοντέλου συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων που καλύπτονται από μέτρο εφαρμογής δυνάμει της παρούσας οδηγίας, παρέχει στους τελικούς χρήστες την απαραίτητη ενημέρωση όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας ή την εξοικονόμηση ενέργειας ή περιλαμβάνει μνεία της ενεργειακής κατηγορίας του προϊόντος·
   (4) οιοδήποτε τεχνικό διαφημιστικό υλικό για συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, το οποίο περιγράφει τις ειδικές τεχνικές παραμέτρους του προϊόντος, ήτοι τα τεχνικά εγχειρίδια και φυλλάδια κατασκευαστών, είτε είναι έντυπα είτε προσφέρονται στο Διαδίκτυο, παρέχει στους τελικούς χρήστες τις απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας ή περιλαμβάνει μνεία της ετικέτας ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος .

Άρθρο 5

 Ευθύνες των προμηθευτών 

 Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τα εξής: 

   (1) Οι προμηθευτές που διαθέτουν στην αγορά ή θέτουν σε λειτουργία προϊόντα τα οποία καλύπτονται από ║ μέτρο εφαρμογής παρέχουν ετικέτα και δελτίο σύμφωνα με την παρούσα οδηγία καθώς και οποιαδήποτε τέτοια μέτρα εφαρμογής .
  (2) Οι προμηθευτές καταρτίζουν επαρκή τεχνικό φάκελο ώστε να επιτρέπεται η εκτίμηση της ακριβείας των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ετικέτα και το δελτίο. Ο τεχνικός φάκελος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
   α) γενική περιγραφή του προϊόντος,
   β) αποτελέσματα των εκτελεσθέντων υπολογισμών σχεδιασμού, όπου χρειάζεται,
   γ) εκθέσεις για τις δοκιμές, εφόσον υπάρχουν, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και εκείνες που διεξάγονται από αρμόδιους κοινοποιημένους οργανισμούς, όπως ορίζονται βάσει άλλης κοινοτικής νομοθεσίας,
   δ) όταν οι τιμές χρησιμοποιούνται για παρεμφερή μοντέλα, τις παραπομπές που επιτρέπουν τον προσδιορισμό των εν λόγω μοντέλων.

Για το σκοπό αυτό, οι προμηθευτές μπορούν να χρησιμοποιούν το φάκελο που ήδη έχει καταρτιστεί βάσει των απαιτήσεων της οικείας κοινοτικής νομοθεσίας.

   (3) Οι προμηθευτές διατηρούν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών προς έλεγχο τον τεχνικό φάκελο επί διάστημα πέντε ετών μετά την κατασκευή του τελευταίου σχετικού προϊόντος.

Κατόπιν αιτήματος, οι προμηθευτές θέτουν στη διάθεση των αρχών παρακολούθησης της αγοράς των κρατών μελών και της Επιτροπής ηλεκτρονική έκδοση του τεχνικού φακέλου.

   (4) Όσον αφορά τις ετικέτες και τις πληροφορίες για τα προϊόντα, οι προμηθευτές διαθέτουν δωρεάν τις απαραίτητες ετικέτες στους εμπόρους. Χωρίς να θίγεται η δυνατότητα των προμηθευτών να επιλέγουν το σύστημα παράδοσης των ετικετών, οι τελευταίοι παραδίδουν ταχέως τις ετικέτες κατόπιν αιτήματος των εμπόρων. 
   (5) Εκτός από τις ετικέτες, οι προμηθευτές παρέχουν ▌ δελτίο με πληροφορίες για το προϊόν.
   (6) Οι προμηθευτές συμπεριλαμβάνουν δελτίο προϊόντος σε όλα τα φυλλάδια τα σχετικά με το προϊόν. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παρέχει φυλλάδια προϊόντων, διαθέτει δελτία, μαζί με κάθε άλλο τύπο εγγράφων πληροφοριών που παρέχει ο προμηθευτής μαζί με το προϊόν.
   (7) Οι προμηθευτές είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στις ετικέτες και στα δελτία που παρέχουν.
   (8) Οι προμηθευτές θεωρείται ότι έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για τη δημοσίευση των πληροφοριών που περιέχονται στην ετικέτα ή στο δελτίο.

Άρθρο 6

 Ευθύνες των εμπόρων  

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τα εξής:

   (1) Οι έμποροι αναρτούν σωστά τις ετικέτες, κατά τρόπο ορατό και ευανάγνωστο, και διαθέτουν το δελτίο μαζί με το φυλλάδιο του προϊόντος ή άλλο τύπο εγγράφων πληροφοριών που συνοδεύουν τα προϊόντα κατά την πώλησή τους στους τελικούς χρήστες.
   (2) όσον αφορά την επισήμανση και τις πληροφορίες για το προϊόν, κατά την παρουσίαση προϊόντος αναφερόμενου σε εκτελεστικό μέτρο, οι έμποροι τοποθετούν την πιο πρόσφατη εκδοχή της κατάλληλης ετικέτας μόλις λήξει η περίοδος ισχύος της παλιάς ετικέτας , στη σαφώς ορατή θέση που καθορίζει το εφαρμοστέο ║ μέτρο εφαρμογής και στην αντίστοιχη γλώσσα.

Άρθρο 7

 Τηλεπώληση 

Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα διατίθενται προς πώληση, μίσθωση ή μίσθωση-αγορά ταχυδρομικά, μέσω καταλόγου, μέσω του Διαδικτύου, μέσω τηλεαγορών ή με άλλες μεθόδους που συνεπάγονται ότι ο υποψήφιος τελικός χρήστης  δεν έχει τη δυνατότητα να εξετάσει το εκτεθειμένο προϊόν, τα ║ μέτρα εφαρμογής   περιέχουν διατάξεις που εξασφαλίζουν ότι παρέχονται στους υποψήφιους τελικούς χρήστες, πριν από την αγορά του προϊόντος, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην πιο πρόσφατη εκδοχή της ετικέτας του προϊόντος και  στο δελτίο . Στις περιπτώσεις τηλεπωλήσεων, τα μέτρα εφαρμογής προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται η ετικέτα και το δελτίο .

Άρθρο 8

 Ελεύθερη κυκλοφορία 

1.  Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν, δεν περιορίζουν ούτε παρεμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά ή τη θέση σε λειτουργία, στην επικράτειά τους, προϊόντων που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και τα εφαρμοστέα μέτρα εφαρμογής και είναι απολύτως σύμφωνα με αυτά .

2.  Τα κράτη μέλη θεωρούν ότι οι ετικέτες και τα δελτία είναι σύμφωνα προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και των ║ μέτρων εφαρμογής , υπό τον όρο ότι τα κράτη μέλη παρακολουθούν τακτικά την αγορά και μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές να αποδεικνύουν, κατά την έννοια του άρθρου 5, την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στις ετικέτες και τα δελτία τους, εφόσον υπάρχουν υπόνοιες ότι οι πληροφορίες αυτές είναι ανακριβείς.

Άρθρο 9

Δημόσιες προμήθειες και κίνητρα

1.  Οι αναθέτουσες αρχές που, βάσει της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11) , συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών, ║ ή παροχής υπηρεσιών οι οποίες δεν εξαιρούνται δυνάμει των άρθρων 12 έως 18 της εν λόγω οδηγίας, δεν προμηθεύονται προϊόντα τα οποία δεν ικανοποιούν τα ελάχιστα επίπεδα επιδόσεων που καθορίζονται στα εφαρμοστέα ║ μέτρα εφαρμογής και, στο πλαίσιο της επιδίωξης της υψηλότερης κατηγορίας απόδοσης, δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια της παραγράφου 2 .

2.  Τα κριτήρια καθορισμού ελάχιστων επιπέδων επιδόσεων για τις δημόσιες προμήθειες στα ║ μέτρα εφαρμογής είναι τα ακόλουθα:

   α) αποτελεσματικότητα από πλευράς κόστους σε σχέση με τα δημόσια οικονομικά,
   β) σημασία των προϊόντων για τις δημόσιες προμήθειες,
   γ) δυναμικό για εξοικονόμηση ενέργειας,
   δ) προώθηση της καινοτομίας σύμφωνα με την στρατηγική της Λισαβόνας,
   ε) πιθανότητα τόνωσης της στροφής της αγοράς προς προϊόντα καλύτερων επιδόσεων,
   στ) ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς ανταγωνισμού.

3.  Η παράγραφος 1 ισχύει για συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση ή μεγαλύτερη από 15.000 ευρώ. Στα ║ μέτρα εφαρμογής είναι δυνατόν να καθορίζεται κατώτατο όριο άνω των 15.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, λαμβανομένων υπόψη των κανονικών τιμών αγοράς και των ποσοτήτων.

4.  Τα κράτη μέλη δεν παρέχουν κίνητρα σε σχέση με προϊόντα που δεν ικανοποιούν τα ελάχιστα επίπεδα επιδόσεων τα οποία καθορίζονται στα εφαρμοστέα ║ μέτρα εφαρμογής .

5.  Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις ή παρέχουν κίνητρα σε σχέση με προϊόντα, εκφράζουν τα επίπεδα επιδόσεων ως κατηγορίες, όπως αυτές ορίζονται στα εφαρμοστέα ║ μέτρα εφαρμογής .

Τα κίνητρα μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, φορολογικές ελαφρύνσεις τόσο για τους τελικούς χρήστες που χρησιμοποιούν προϊόντα υψηλής ενεργειακής απόδοσης όσο και για τις βιομηχανίες που παράγουν και προωθούν τέτοιου είδους προϊόντα, καθώς και μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας επί υλικών και κατασκευαστικών συστατικών που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση. Τα κίνητρα που προβλέπουν τα κράτη μέλη πρέπει να είναι αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Άρθρο 10

Αναπροσαρμογή των κατηγοριών της ενεργειακής επισήμανσης

1.  Η Επιτροπή αναλαμβάνει να αναπροσαρμόζει τις κατηγορίες της ενεργειακής επισήμανσης σε διαρκή και τακτική βάση, σύμφωνα με την καθορισμένη διάρκεια της κατάταξης που καθορίζεται από τα μέτρα εφαρμογής του άρθρου 12 .

2.  Η Επιτροπή βασίζει την αναπροσαρμογή των ορίων κατάταξης με βάση το δείκτη απόδοσης στα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητα της τεχνολογικής προόδου του συγκεκριμένου προϊόντος, και αρκετό καιρό πριν από την αναπροσαρμογή διεξάγει σχετικές διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3.

3.  Οι προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν στους εμπόρους την πιο πρόσφατη εκδοχή της ετικέτας, το αργότερο κατά τη λήξη της περιόδου ισχύος της παλιάς ετικέτας .

4.  Οι έμποροι υποχρεούνται να αντικαθιστούν την παλιά ετικέτα με την ενεργειακή ετικέτα που περιέχει τις αναθεωρημένες κατηγορίες για το αντίστοιχο προϊόν την ημέρα που λήγει η ισχύς της παλιάς ετικέτας σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2.

Άρθρο 11

 Διαδικασία επιτροπής 

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.  Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται το άρθρο 5α, παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Άρθρο 12

Μέτρα εφαρμογής

1.  Οι λεπτομέρειες σχετικά με την ετικέτα και το δελτίο καθορίζονται σε ║ μέτρα εφαρμογής . Τα εν λόγω ║ μέτρα εφαρμογής , που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 11 παράγραφος 2, σε σχέση με κάθε τύπο προϊόντος σύμφωνα με το παρόν άρθρο .

Όταν ένα προϊόν πληροί τα κριτήρια που παρατίθενται στην παράγραφο 2, καλύπτεται απόμέτρο εφαρμογής σύμφωνα με την παράγραφο 4.

Οι διατάξεις των ║ μέτρων εφαρμογής που αφορούν τις πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στην ετικέτα και στο δελτίο σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και άλλων βασικών πόρων κατά τη χρήση, παρέχουν τη δυνατότητα στους τελικούς χρήστες να είναι πιο ενημερωμένοι όταν αποφασίζουν για τις αγορές τους και στις αρχές παρακολούθησης της αγοράς να επαληθεύουν κατά πόσον τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις παρεχόμενες πληροφορίες.

Στις περιπτώσεις που τα ║ μέτρα εφαρμογής θεσπίζουν ταυτόχρονα διατάξεις σχετικά με την ενεργειακή απόδοση ενός προϊόντος και με την κατανάλωση βασικών πόρων από αυτό, ο σχεδιασμός και το περιεχόμενο της ετικέτας τονίζει την ενεργειακή απόδοση του προϊόντος.

Τα μέτρα εφαρμογής που βρίσκονται σε ισχύ, τα οποία είχαν ληφθεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, ευθυγραμμίζονται προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τη διάταξη, τη σχεδίαση, τις κατηγορίες ή άλλα χαρακτηριστικά της ενεργειακής ετικέτας, το αργότερο ...(12) .

2.  Τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι τα ακόλουθα:

   α) σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία και λαμβανομένων υπόψη των ποσοτήτων που διατίθενται στην κοινοτική αγορά, τα προϊόντα παρουσιάζουν σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας, και κατά περίπτωση, άλλων βασικών πόρων·
   β) σημαντικές διαφορές ως προς τα σχετικά επίπεδα επιδόσεων των προϊόντων αυτών σε σύγκριση με προϊόντα με ισοδύναμα λειτουργικά χαρακτηριστικά που διατίθενται στην αγορά ║·
   γ) η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις σχετικές πράξεις της κοινοτικής νομοθεσίας και της αυτορρύθμισης, όπως είναι οι προαιρετικές συμφωνίες, όταν αναμένεται ότι με αυτές οι στόχοι πολιτικής θα επιτευχθούν ταχύτερα ή με χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις.

3.  Κατά την κατάρτιση σχεδίου ║ μέτρου εφαρμογής , η Επιτροπή:

   α) λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές παραμέτρους του παραρτήματος Ι μέρος 1 της οδηγίας 2005/32/ΕΚ οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως σημαντικές στο σχετικό ║ μέτρο εφαρμογής που έχει θεσπιστεί βάσει της οδηγίας 2005/32/ΕΚ και αφορούν τον τελικό χρήστη κατά τη χρήση·
   β) εκτιμά τις επιπτώσεις του μέτρου στο περιβάλλον, τους τελικούς χρήστες και τους κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, από άποψη ανταγωνιστικότητας –και στις αγορές εκτός Κοινότητας–, καινοτομίας, πρόσβασης στην αγορά και κόστους και οφέλους·
   γ) προβαίνει στις δέουσες διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους, περιλαμβανομένων των κατασκευαστών και των προμηθευτών τους ·
   δ) ορίζει ημερομηνία(-ες) εφαρμογής, τυχόν σταδιακά ή μεταβατικά μέτρα ή περιόδους, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις ενδεχόμενες επιπτώσεις για τις ΜΜΕ ή για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων που κατασκευάζονται κατά κύριο λόγο από ΜΜΕ.

4.  Στα ║ μέτρα εφαρμογής διευκρινίζονται ιδίως τα ακόλουθα:

   α) ο ακριβής ορισμός του τύπου προϊόντων που πρόκειται να καλυφθεί·
   β) τα πρότυπα και οι μέθοδοι μέτρησης που χρησιμοποιούνται για τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1·
   γ) οι λεπτομέρειες για τον τεχνικό φάκελο που απαιτείται δυνάμει του άρθρου 5·
   δ) το σχέδιο και το περιεχόμενο της ετικέτας που αναφέρεται στο άρθρο 4, τα οποία παρουσιάζουν όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα χαρακτηριστικά στο σχεδιασμό τους για τις διάφορες κατηγορίες προϊόντων και σε όλες τις περιπτώσεις είναι σαφώς ορατά και ευανάγνωστα, και ταυτόχρονα διατηρούν ως βάση τα κύρια χαρακτηριστικά της ισχύουσας ετικέτας (κλειστή ταξινόμηση Α-G) που είναι απλά και αναγνωρίσιμα· στην ετικέτα αναφέρεται επίσης η περίοδος ισχύος ·
   ε) το σημείο του εκτιθέμενου προϊόντος στο οποίο πρέπει να τοποθετείται η ετικέτα και οι πληροφορίες και ο τρόπος με τον οποίο διατίθενται η ετικέτα ή/και οι πληροφορίες σε περίπτωση προσφορών προς πώληση που καλύπτονται από το άρθρο 7. Εάν κρίνεται αναγκαίο, τα ║ μέτρα εφαρμογής μπορούν επίσης να προβλέπουν την ανάρτηση της ετικέτας στο προϊόν, την εκτύπωσή της στη συσκευασία ή τις λεπτομέρειες των απαιτήσεων επισήμανσης για τυπωμένους καταλόγους, τηλεπώληση και πωλήσεις μέσω του διαδικτύου·
   στ) το περιεχόμενο του δελτίου ή άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 4 και στο άρθρο 5 παράγραφος 3 και, εν ανάγκη, το σχήμα και άλλες λεπτομέρειες. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ετικέτα περιλαμβάνονται επίσης στο δελτίο·
   ζ) για συγκεκριμένα προϊόντα, τα ελάχιστα επίπεδα επιδόσεων και, κατά περίπτωση, κατώτατο όριο άνω των 15.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για τους σκοπούς του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 3·
   η) για συγκεκριμένα προϊόντα το ελάχιστο επίπεδο επιδόσεων για τους σκοπούς του άρθρου 9 παράγραφος 4·
   θ) το συγκεκριμένο περιεχόμενο της ετικέτας για τις διαφημίσεις, συμπεριλαμβανομένης, όπου ενδείκνυται, της ενεργειακής κατηγορίας και άλλων συναφών επιπέδων επιδόσεων του δεδομένου προϊόντος, με ευανάγνωστο και ευδιάκριτο τρόπο·
   ι) η καθορισμένη διάρκεια ισχύος της κατηγορίας της ετικέτας, που θα συνίσταται σε χρονική περίοδο τουλάχιστον τριών ετών αλλά όχι μεγαλύτερη από πέντε έτη, ανάλογα με την εξέλιξη της καινοτομίας του προϊόντος, και η ημερομηνία της επόμενης αναπροσαρμογής των κατηγοριών αυτών, με βάση την καθορισμένη τους διάρκεια ·
   ια) το επίπεδο ακριβείας των αναγραφόμενων στην ετικέτα και στα δελτία στοιχείων·
   ιβ) την ημερομηνία αξιολόγησης και ενδεχόμενης αναθεώρησης του ║ μέτρου εφαρμογής , λαμβανομένης υπόψη της ταχύτητας της τεχνολογικής προόδου.

Άρθρο 13

Κατάλογος προτεραιότητας για την υλοποίηση

Το αργότερο ...(13) , η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη κατάλογο προϊόντων προτεραιότητας, περιλαμβανομένων των προϊόντων δομικών κατασκευών, τα οποία προτείνονται για επισήμανση βάσει του δυναμικού τους για εξοικονόμηση ενέργειας.

Άρθρο 14

Σκοπιμότητα της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής

Η Επιτροπή, το αργότερο το 2010, διενεργεί μελέτη σκοπιμότητας για να εξετάσει κατά πόσον, με τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής, η ετικέτα θα παρέχει επίσης πληροφορίες στους τελικούς χρήστες όσον αφορά τον αντίκτυπο του προϊόντος σε σημαντικούς ενεργειακούς και άλλους βασικούς πόρους σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

Άρθρο 15

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων οι οποίες θεσπίζονται κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και των ║ μέτρων εφαρμογής της και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης τα αναγκαία μέτρα για την ενίσχυση της νομικής προστασίας κατά της μη εγκεκριμένης χρήσης της επισήμανσης. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές στην Επιτροπή το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 . Κοινοποιούν επίσης αμελλητί στην Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των διατάξεων αυτών.

Άρθρο 16

 Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ, ║ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, το αργότερο στις ... (14) . Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και ║ πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των διατάξεων αυτών και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις […].

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι εν λόγω διατάξεις περιλαμβάνουν επίσης δήλωση που διευκρινίζει ότι οι αναφορές στην οδηγία που καταργείται από την παρούσα οδηγία, οι οποίες περιέχονται στις ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία. Ο τρόπος της αναφοράς και η διατύπωση της δήλωσης αποφασίζονται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 17

Κατάργηση

Η αναφερόμενη στο παράρτημα Ι μέρος Α οδηγία 92/75/EΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15) , καταργείται από ...(16) , με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής της οδηγίας που αναφέρεται στο παράρτημα Ι μέρος B.

Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα II.

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα άρθρα ...(17) εφαρμόζονται από ...*

Άρθρο 19

 Αποδέκτες 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Γνώμη της 24ης Μαρτίου 2009.
(2) ΕΕ C ...
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 2009.
(4) ΕΕ L 297║, 13.10.1992, σ. 2.
(5) Βλ. παράρτημα Ι, μέρος Α.
(6) ΕΕ L 191║, 22.7.2005, σ. 29.
(7) ΕΕ L 237, 21.9.2000, σ. 1
(8) ΕΕ L 1, 4.1.2003, σ. 65 .
(9) ΕΕ C 82, 1.4.2008, σ. 1.
(10) ΕΕ L 184║, 17.7.1999, σ. 23.
(11) ΕΕ L 134║, 30.4.2004, σ. 114.
(12)* Έξι μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας .
(13)* Έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(14)* Δώδεκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(15) ΕΕ L 284 ║, 31.10.2003, σ. 1.
(16)* Μία ημέρα μετά την ημερομηνία που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 16 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας.
(17) Θεωρούνται αμετάβλητα άρθρα που αναδιατυπώνονται στην τελική έκδοση.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Μέρος Α

Καταργούμενη οδηγία και η τροποποίηση της

(που αναφέρονται στο άρθρο 17 )

Οδηγία 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(ΕΕ L 297 της 13.10.1992, σ. 16).

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1882/2003

(ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

Μόνο το σημείο 32 του Παραρτήματος ΙΙΙ

Μέρος B

Προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο

(που αναφέρονται στο άρθρο 17 )

Οδηγία

Προθεσμία για τη μεταφορά

92/75/ΕΟΚ

1 Ιανουαρίου 1994


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙνακας Αντιστοιχιας

Οδηγία 92/75/ΕΟΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1 παράγραφος 1 εισαγωγική διατύπωση, πρώτη πρόταση

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 1 εισαγωγική διατύπωση, δεύτερη πρόταση

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 1 παράγραφος 1 πρώτη έως έβδομη περίπτωση

-

Άρθρο 1 παράγραφος 2

-

-

Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

-

Άρθρο 2 πρώτη και τρίτη περίπτωση

Άρθρο 1 παράγραφος 4 πρώτη και δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 2 έκτη και δέκατη περίπτωση

-

Άρθρο 2 πρώτη περίπτωση

Άρθρο 1 παράγραφος 4 τρίτη περίπτωση

-

Άρθρο 1 παράγραφος 4 τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 2 τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 1 παράγραφος 4 πέμπτη περίπτωση

Άρθρο 2 πέμπτη περίπτωση

Άρθρο 1 παράγραφος 5

-

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 2

-

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφοι 5 και 6

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 7

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 5 παράγραφος 8

Άρθρο 4 στοιχείο α)

Άρθρο 5 παράγραφος 4 και άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 4 στοιχείο β)

-

Άρθρο 5

Άρθρο 7

Άρθρο 6

-

Άρθρο 7 στοιχείο α)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 7 στοιχείο β)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 7 στοιχείο γ)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 9 στοιχείο α)

-

Άρθρο 9 στοιχείο β)

-

Άρθρο 10 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 10 παράγραφος 3

-

Άρθρο 11

-

Άρθρο 12 στοιχείο α)

Άρθρο 12 παράγραφος 4 στοιχείο α)

Άρθρο 12 στοιχείο β)

Άρθρο 12 παράγραφος 4 στοιχείο β)

Άρθρο 12 στοιχείο γ)

Άρθρο 12 παράγραφος 4 στοιχείο γ)

Άρθρο 12 στοιχείο δ)

Άρθρο 12 παράγραφος 4 στοιχείο δ)

Άρθρο 12 στοιχείο ε)

Άρθρο 12 παράγραφος 4 στοιχείο ε)

Άρθρο 12 στοιχείο στ)

Άρθρο 12 παράγραφος 4 στοιχείο στ)

Άρθρο 12 στοιχείο ζ)

-

Άρθρο 13

Άρθρο 17

Άρθρο 14

Άρθρο 16

Άρθρο 15

Άρθρο 19

-

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

-

Άρθρο 3 παράγραφος 2

-

Άρθρο 3 παράγραφος 3

-

Άρθρο 4 παράγραφος 2

-

Άρθρο 6 παράγραφος 1

-

Άρθρο 9

-

Άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 3

-

Άρθρο 12 παράγραφος 4 στοιχεία ζ)-ιβ)

-

Άρθρο 15

-

Άρθρο 18

-

Παράρτημα I

-

Παράρτημα II

Τελευταία ενημέρωση: 2 Μαρτίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου