Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0222(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0146/2009

Texte depuse :

A6-0146/2009

Dezbateri :

PV 05/05/2009 - 4
CRE 05/05/2009 - 4

Voturi :

PV 05/05/2009 - 5.12
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0345

Texte adoptate
PDF 224kWORD 240k
Marţi, 5 mai 2009 - Strasbourg Ediţie definitivă
Indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produse, a consumului de energie (reformare)***I
P6_TA(2009)0345A6-0146/2009
Rezoluţie
 Text consolidat
 Anexă
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 mai 2009 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic (reformare) (COM(2008)0778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD))

(Procedura de codecizie - reformare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0778),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0412/2008),

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(1) ,

–   având în vedere scrisoarea din 11 martie 2009 a Comisiei pentru afaceri juridice, adresată Comisiei pentru industrie, cercetare și energie în conformitate cu articolul 80a alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere articolele 80a și 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A6-0146/2009),

A.   întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei și astfel cum este modificată în cele ce urmează;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

(1) JO C 77, 28.3.2002, p. 1.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 mai 2009în vederea adoptării Directivei 2009/.../CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic (reformare)
P6_TC1-COD(2008)0222

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității ║ Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei║,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1) ,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2) ,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(3) ,

întrucât:

(1)  Directiva 92/75/CEE a Consiliului din 22 septembrie 1992 privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse la aparatele de uz casnic(4) a fost modificată de mai multe ori în mod substanțial(5) . Întrucât sunt necesare noi modificări substanţiale , directiva respectivă ar trebui să fie reformată din motive de claritate .

(2)  Domeniul de aplicare al Directivei 92/75/CEE ║ se limitează la aparatele de uz casnic. Comunicarea Comisiei din 16 iulie 2008 privind Planul de acțiune privind consumul și producția durabile și politica industrială durabilă a demonstrat că extinderea domeniului de aplicare al Directivei 92/75/CEE la produsele cu impact energetic, inclusiv produsele de construcție, care au un impact direct sau indirect semnificativ asupra consumului de energie în faza de utilizare ar putea consolida eventualele sinergii dintre dispozițiile legislative existente, și în special cu Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2005 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie(6) ║. Prezenta directivă ar trebui să completeze aplicarea Directivei 2005/32/CE, neaducându-i atingere sub nicio formă. Vizând o abordare globală și generând economii suplimentare de energie și efecte benefice asupra mediului, prezenta directivă ar trebui să fie percepută ca parte a unui cadru legislativ și mai amplu, care cuprinde Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice (7) și Directiva 2002/91/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind performanța energetică a clădirilor (8) .

(3)  Concluziile Președinției Consiliului European din 8 şi 9 martie 2007 au subliniat necesitatea de a spori eficiența energetică în Comunitate, astfel încât să se atingă obiectivul de reducere cu 20 % a consumului energetic al UE până în 2020 și au solicitat o punere în aplicare rapidă și integrală a domeniilor cheie identificate în Comunicarea Comisiei din 19 octombrie 2006 intitulată "Planul de acțiune pentru eficiența energetică: realizarea potențialului". Planul de acțiune a pus în evidență posibilitățile enorme de economisire a energiei în sectorul produselor.

(4)  Pentru a promova eficiența energetică și economisirea energiei, este esențial, de asemenea, ca UE și statele membre să confere caracter obligatoriu din punct de vedere juridic obiectivului de reducere cu 20 % a consumului de energie până în 2020 și să propună și să pună în aplicare măsuri consecvente pentru a asigura îndeplinirea acestuia.

(5)  Îmbunătățirea eficienței produselor energetice prin efectuarea unei alegeri în cunoștință de cauză de către consumator este în avantajul economiei UE în ansamblul său, precum și al industriei respective, prin reducerea prețului emisiilor în sistemul de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră.

(6)  Furnizarea de informații exacte, relevante și comparabile privind consumul specific de energie al produselor cu impact energetic ar trebui să influențeze opțiunea utilizatorilor finali în favoarea produselor care consumă, direct sau indirect, mai puțină energie și alte resurse esențiale în faza de utilizare, stimulând astfel fabricanții să ia măsuri de reducere a consumului de energie și de alte resurse esențiale al produselor pe care le fabrică. Aceasta ar trebui să încurajeze totodată, în mod indirect, utilizarea eficientă a produselor respective, în vederea realizării unui aport la atingerea obiectivului de 20 % al UE în materie de eficiență energetică . În lipsa acestor informații, numai acțiunea forțelor pieței nu va reuși să promoveze utilizarea rațională a energiei și a altor resurse esențiale pentru aceste produse.

(7)  Întrucât clădirile sunt responsabile pentru 40 % din totalul energiei consumate în UE, iar revizuirea Directivei 2002/91/CE vizează promovarea îmbunătățirii rentabile a performanței energetice globale a clădirilor, includerea în acest context a anumitor produse de construcție cu impact energetic în domeniul de aplicare al prezentei directive ar putea facilita alegerea de către consumatorii casnici a celui mai rentabil și eficient din punct de vedere energetic produs atunci când își renovează clădirile.

(8)  Pentru asigurarea predictibilităţii pentru producători şi a clarităţii pentru utilizatorii finali, Comisia ar trebui să întocmească o listă de priorităţi cuprinzând produsele energetice, inclusiv produsele utilizate în construcţii, care intră în sfera de aplicare a prezentei directive şi care, drept urmare, vor face obiectul măsurilor de punere în aplicare adoptate de statele membre şi de Comisie .

(9)  Informația joacă un rol cheie în acțiunea forțelor pieței și, de aceea, este necesar să se introducă o etichetă uniformă pentru toate produsele de același tip, pentru a pune la dispoziția cumpărătorilor potențiali informații standardizate suplimentare privind costurile acestor produse din punctul de vedere al energiei consumate și al consumului de alte resurse esențiale și pentru a lua măsuri care să asigure accesul la aceste informații și utilizatorilor finali potențiali care nu văd produsul expus, neavând astfel posibilitatea de a vedea eticheta ; pentru a fi eficientă și pentru a-și atinge scopul, eticheta ar trebui să fie simplă, concisă şi ușor de recunoscut de către utilizatorii finali ║. În acest scop, formatul actual al etichetei ar trebui păstrat ca bază pentru a informa utilizatorii finali cu privire la eficiența energetică a produselor. Consumul de energie și alte informații relevante cu privire la produse ar trebui să fie măsurate în conformitate cu standardele și metodele armonizate.

(10)  După cum subliniază Comisia în documentul de evaluare a impactului ce însoțește propunerea sa de directivă, schema originală și de succes de etichetare de la A la G a fost utilizată drept model și în alte țări, precum Africa de Sud, Argentina, Brazilia, Chile, China, Iran si Israel .

(11)  Statele membre ar trebui să monitorizeze cu regularitate respectarea dispozițiilor prezentei directive și să includă informațiile relevante în raportul bienal pe care sunt obligate să îl înainteze Comisiei în temeiul prezentei directive , acordând o atenție deosebită responsabilităților furnizorilor și distribuitorilor.

(12)  Un sistem în întregime voluntar ar însemna ca numai unele produse să fie etichetate sau furnizate împreună cu informații standard despre produs, cu riscul ca acest fapt să genereze confuzii sau chiar dezinformare în rândul unor utilizatori finali. Sistemul actual ar trebui , prin urmare, să asigure indicarea consumului de energie și de alte resurse esențiale prin etichetare obligatorie și fișe standard ale produselor pentru toate produsele implicate.

(13)  Produsele cu impact energetic au, în faza de utilizare, un efect direct sau indirect asupra consumului de energie într-o mare varietate de forme, dintre care energia electrică și gazul sunt cele mai importante. Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să vizeze produsele cu impact energetic care au un impact direct sau indirect , în faza de utilizare, asupra consumului de orice formă de energie, în conformitate cu obiectivele UE privind îmbunătățirea eficienței energetice, promovarea surselor de energie regenerabile (SER) și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră .

(14)  ▌Produsele cu impact energetic care au un impact semnificativ direct sau indirect asupra consumului de energie sau, după caz, de resurse esențiale în faza de utilizare ▌ar trebui să facă obiectul unei dispoziții de punere în aplicare, în cazul în care furnizarea de informații prin intermediul etichetării i-ar putea stimula pe utilizatorii finali să achiziționeze produse mai eficiente.

(15)  Întrucât clădirile sunt responsabile pentru 40 % din consumul total de energie din UE, iar, în contextul angajamentelor sale din cadrul Protocolului de la Kyoto, UE a stabilit un obiectiv de ameliorare cu 20 % a eficienței sale energetice până în 2020, este esențial să se acorde prioritate dezvoltării măsurilor de punere în aplicare referitoare la produsele de construcție, cum ar fi ferestrele.

(16)  Numărul statelor membre în care sunt în vigoare norme privind achizițiile publice care le impun autorităților contractante să achiziționeze produse eficiente din punct de vedere energetic ar trebui să fie mărit în mod continuu, până ajunge să acopere întreg teritoriul Uniunii Europene . Același lucru ar trebui să fie valabil pentru statele membre care au pus în aplicare măsuri de stimulare a produselor eficiente din punct de vedere energetic. Pentru a se evita denaturarea pieței și chiar dacă criteriile care ar trebui îndeplinite pentru ca produsele să fie eligibile pentru procedura de achiziții publice și pentru ca acestea să beneficieze de măsurile de stimulare pot să varieze considerabil de la un stat membru la altul, acestea ar trebui să fie în conformitate cu obiectivele strategice ale Uniunii Europene privind eficiența energetică . Stabilirea de clase sau niveluri de performanță pentru anumite produse, conform măsurilor de punere în aplicare a directivei, poate reduce fragmentarea achizițiilor publice și a măsurilor de stimulare și poate favoriza consumul de produse eficiente din punct de vedere energetic.

(17)  În momentul elaborării de dispoziții privind achizițiile publice în cadrul măsurilor de implementare ale prezentei directive, ar trebui stabilite limite proporționale în ceea ce privește valoarea și volumul achizițiilor publice, ținând seama de sarcinile administrative și de aplicabilitatea unor astfel de norme pentru statele membre.

(18)  Măsurile de stimulare pe care statele membre ar putea să le pună la dispoziție pentru promovarea unor produse eficiente ar putea constitui ajutoare de stat. Prezenta directivă nu aduce atingere rezultatelor niciunei proceduri viitoare în materie de ajutoare de stat care ar putea fi întreprinsă ║în conformitate cu articolele 87 și 88 din tratat. Cu toate acestea, ajutorul de stat pentru protecția mediului și, în mod deosebit, pentru reducerea consumului de energie, care servește unui interes european comun, face obiectul unor derogări în temeiul diferitor instrumente comunitare și cu respectarea condițiilor prevăzute în acestea în conformitate cu orientările comunitare în materie de ajutoare de stat pentru protecţia mediului (9) .

(19)  Promovarea produselor eficiente din punct de vedere energetic prin intermediul etichetării, al achizițiilor publice și al măsurilor de stimulare nu ar trebui să aibă loc în detrimentul performanței ecologice globale a acestora.

(20)  Dispozițiile prezentei directive referitoare la conținutul publicității ar trebui avute în vedere doar ca măsură extraordinară. Aceste dispoziții nu ar trebui, prin urmare, să limiteze publicitatea în niciun alt fel în temeiul niciunei alte dispoziții legislative comunitare.

(21)  Dispozițiile necesare punerii în aplicare a prezentei directive ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei(10) .

(22)  În special, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte măsuri de punere în aplicare în ceea ce privește etichetarea și informațiile standard despre produs referitoare la consumul de energie și de alte resurse esențiale al produselor cu impact energetic în faza de utilizare . Pentru crearea unui sistem care să fie predictibil pentru producători și inteligibil pentru consumatori, Comisiei ar trebui să-i revină sarcina de a stabili o perioadă având o durată fixă pentru clasificarea (clasificările) legate de eticheta energetică și pentru actualizarea recurentă și regulată a pragurilor de clasificare a indicelui de eficiență. Deoarece aceste dispoziții au un domeniu de aplicare general și că vizează modificarea unor elemente neesențiale din prezenta directivă prin completarea acesteia, ele sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE. Din doi în doi ani, Comisia ar trebui să înainteze Parlamentului European un raport referitor la UE și la fiecare stat membru în parte, cuprinzând informații detaliate privind adoptarea măsurilor de punere în aplicare, precum și informații standard despre produse.

(23)  Obligația de a transpune prezenta directivă în dreptul intern ar trebui să se limiteze la dispozițiile care reprezintă o modificare de fond în raport cu directiva anterioară. Obligația de a transpune dispozițiile neschimbate rezultă din directiva anterioară.

(24)  Atunci când statele membre pun în aplicare dispozițiile relevante din prezenta directivă, acestea ar trebui să urmărească să evite măsuri care ar putea impune obligații inutil de birocratice și de greoaie întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și, în măsura în care acest lucru este fezabil, ar trebui să țină seama de nevoile speciale, precum și de limitele financiare și administrative ale IMM-urilor.

(25)  Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern și de aplicare a directivei menționate în anexa I partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Domeniu de aplicare

(1)  Prezenta directivă stabilește cadrul pentru armonizarea măsurilor interne privind informațiile destinate utilizatorilor finali, în special prin etichetare și informații despre produs, privind consumul de energie și de alte resurse esențiale în faza de utilizare , precum și informații suplimentare referitoare la produse cu impact energetic, dând astfel posibilitatea utilizatorilor finali de a opta pentru produse mai eficiente.

(2)  Prezenta directivă se aplică produselor cu impact energetic, inclusiv produselor de construcție, care au un impact direct sau indirect semnificativ asupra consumului de energie și, după caz, de alte resurse esențiale în faza de utilizare.

(3)  Prezenta directivă nu se aplică:

   (a) produselor de ocazie;
   (b) mijloacelor de transport de persoane sau mărfuri;
   (c) plăcuței indicatoare a caracteristicilor tehnice sau echivalentului său atașat pe produse din rațiuni de securitate.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive:

   "produs cu impact energetic", ( "produs") , înseamnă orice bun care are un impact asupra consumului de energie în faza de utilizare, care este introdus pe piață și/sau pus în funcțiune pe teritoriul Comunității, inclusiv părți destinate spre a fi integrate în produsele cu impact energetic care fac obiectul prezentei directive, care sunt introduse pe piață și/sau puse în funcțiune ca părți individuale pentru consumatorii finali și a căror performanță ecologică poate fi evaluată în mod independent;
   "produs de construcție" înseamnă un produs cu impact energetic, folosit la construcția sau renovarea clădirilor;
   "fișă" înseamnă un tabel standard cu informații referitoare la un produs;
   "alte resurse esenţiale" înseamnă apă, materii prime sau orice altă substanţă pe care o consumă produsul în cursul utilizării sale normale;
   "informații suplimentare" înseamnă alte informații privitoare la funcționarea și caracteristicile unui produs, care se referă la utilizarea energiei pe unitate de timp sau a altor resurse esențiale, pe baza datelor cuantificabile, inclusiv a celor pentru fabricarea sa sau a oricăror altor aspecte semnificative legate de mediu, sau care ajută la evaluarea acestei utilizări;
   "aspecte semnificative de mediu" înseamnă acele aspecte considerate ca fiind semnificative pentru un produs cu impact energetic în cadrul unei măsuri de punere în aplicare adoptată în temeiul Directivei 2005/32/CE în ceea ce privește produsul respectiv;
   "impact direct" înseamnă impactul produselor care sunt efectiv consumatoare de energie;
   "impact indirect" înseamnă impactul produselor care nu sunt consumatoare de energie, dar contribuie la consumul de energie, fapt pentru care evaluarea performanței acestor produse se bazează pe parametri obiectivi și independenți, care nu implică o variație climatică;
   "distribuitor" înseamnă un detailist sau o altă persoană care vinde, închiriază, oferă spre cumpărare în rate sau expune produse utilizatorilor finali;
   "furnizor" înseamnă fabricantul, importatorul sau reprezentantul său autorizat din Comunitate sau persoana care introduce produsul pe piața comunitară;
   "utilizator final" înseamnă persoana juridică sau fizică care utilizează produsul în scop profesional sau personal. Această persoană reprezintă consumatorul final al unui produs, în special persoana pentru care a fost conceput produsul, și poate fi diferită de persoana care achiziționează produsul. Această definiție vizează consumatorii particulari și grupurile de consumatori. Atunci când achiziționează produse cu impact energetic, autoritățile publice sunt, de asemenea, considerate "utilizatori finali" în sensul prezentei directive .

Articolul 3

Responsabilitățile statelor membre

(1)  Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a garanta că:

   (a) toți furnizorii și distribuitorii de pe teritoriul lor își îndeplinesc obligațiile stabilite la articolele 5 și 6 și ale articolului 10 alineatele (3) și (4) din prezenta directivă;
   (b) în ceea ce privește produsele vizate de prezenta directivă, dacă există probabilitatea inducerii în eroare a utilizatorilor finali sau a creării de confuzie în rândul acestora, se interzice afișarea altor etichete, marcaje, simboluri sau inscripții care nu respectă cerințele prezentei directive și pe cele ale măsurilor de punere în aplicare din domeniu cu privire la consumul de energie sau, după caz, de alte resurse esențiale în faza de utilizare ;
   (c) că introducerea sistemului de etichete și fișe referitoare la consumul sau la conservarea de energie este însoțită de campanii de informare educaționale și promoționale, menite să promoveze eficiența energetică și utilizarea mai responsabilă a energiei de către utilizatorii finali;
   (d) sunt luate măsuri corespunzătoare pentru a încuraja Comisia şi autoritățile naționale responsabile cu implementarea prezentei directive să coopereze și să își furnizeze reciproc informații în vederea sprijinirii aplicării prezentei directive.

Cooperarea administrativă și schimbul de informații trebuie să beneficieze pe cât posibil de mijloacele electronice de comunicare și pot fi sprijinite de programe comunitare relevante. O astfel de cooperare garantează securitatea și confidențialitatea procesării și protejării informațiilor sensibile furnizate în timpul procedurii respective, după caz. Comisia ia măsurile necesare pentru a încuraja și contribui la cooperarea dintre statele membre ║.

(2)  În cazul în care un stat membru constată că un produs nu respectă toate dispozițiile pertinente prevăzute de prezenta directivă și de măsurile sale de implementare referitoare la etichetă și la fișă, furnizorul se asigură că produsul este în conformitate cu dispozițiile respective şi cu condițiile eficiente și proporționale stabilite de statul membru în cauză. În ceea ce privește produsele care au fost deja achiziționate, consumatorii beneficiază de drepturile deja prevăzute în legislația comunitară și națională privind protecția consumatorilor, inclusiv dreptul la compensație .

În cazul în care există suficiente dovezi că produsul este neconform, statul membru în cauză ia, într-un termen stabilit, măsurile preventive care se impun pentru a garanta respectarea cerințelor prevăzute în prezenta directivă, luând în considerare toate daunele aduse ca rezultat al nerespectării .

În cazul unei neconformități persistente , statul membru ia o decizie de restricționare sau de interzicere a introducerii pe piață și/sau a punerii în funcțiune a produsului în cauză sau de garantare a retragerii de pe piață a acestuia. În cazul unei restricții, al retragerii de pe piață a produsului sau al interzicerii introducerii pe piață a acestuia, Comisia și celelalte state membre sunt informate imediat.

(3)  La fiecare doi ani, statele membre prezintă Comisiei un raport în care oferă detalii referitoare la activitățile lor de control al implementării și la nivelul de conformare de pe teritoriul lor.

Comisia poate face precizări cu privire la detaliile conținutului comun al acestor rapoarte prin stabilirea unor cerințe minime pentru un model armonizat . Astfel de măsuri, menite să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 11 alineatul (2).

Articolul 4

Cerințe de informare

Statele membre se asigură că:

   (1) informațiile privind consumul de energie electrică, de alte forme de energie și resurse esențiale în faza de utilizare , precum și informațiile suplimentare sunt aduse la cunoștința utilizatorilor finali, în conformitate cu măsurile de punere în aplicare ale prezentei directive, prin intermediul unei fișe și al unei etichete referitoare la produsele oferite utilizatorilor finali spre vânzare, închiriere, cumpărare în rate sau expuse direct sau indirect prin intermediul vânzării la distanță, inclusiv pe internet;
   (2) în ceea ce privește produsele integrate sau instalate, informațiile menționate la punctul (1) trebuie furnizate în cazul în care acest lucru este prevăzut de dispoziția de aplicare aferentă;
   (3) orice anunț publicitar privind un model concret al produselor cu impact energetic care fac obiectul unei măsuri de punere în aplicare în temeiul prezentei directive, în cadrul căruia sunt divulgate specificații tehnice, oferă utilizatorilor finali informațiile necesare referitoare la consumul de energie sau la economisirea de energie sau menționează clasa energetică a produsului;
   (4) orice documentație promoțională tehnică pentru produse cu impact energetic, care descrie parametrii tehnici specifici ai unui produs, cum ar fi manualele tehnice și broșurile producătorilor, fie în formă tipărită sau pusă la dispoziție pe internet, oferă utilizatorilor finali informațiile necesare referitoare la consumul de energie sau includ o trimitere la eticheta energetică a produsului .

Articolul 5

Responsabilitățile furnizorilor

Statele membre se asigură că:

   (1) furnizorii care introduc pe piață sau pun în funcțiune produsele care fac obiectul dispoziției de punere în aplicare furnizează o etichetă și o fișă în conformitate cu prezenta directivă și cu orice astfel de dispoziție de aplicare;
  (2) Furnizorii elaborează o documentație tehnică suficientă pentru a permite evaluarea exactității informațiilor conținute în etichetă și fișă. Documentația tehnică include:
   (a) descrierea generală a produsului;
   (b) rezultatele calculelor de proiectare efectuate;║
   (c) rapoartele testărilor, dacă sunt disponibile, inclusiv cele efectuate de organismele notificate competente, definite în temeiul altor acte legislative comunitare,
   (d) dacă valorile sunt utilizate pentru modele similare, trimiterile care permit identificarea acestor modele.

În acest scop, furnizorii pot folosi documentația deja stabilită în conformitate cu dispozițiile legislației comunitare în domeniu;

   (3) furnizorii pun la dispoziție documentația tehnică, în vederea inspecțiilor, timp de cinci ani de la fabricarea ultimului produs vizat.

Furnizorii pun documentația tehnică în format electronic la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței din statele membre și din cadrul Comisiei, la solicitarea acestora;

   (4) în ceea ce privește etichetarea și informațiile despre produs, furnizorii pun gratuit etichetele la dispoziția distribuitorilor. Fără a aduce atingere sistemului ales de distribuitori pentru livrarea etichetelor, furnizorii furnizează prompt etichetele, la solicitarea distribuitorilor;
   (5) pe lângă etichete, furnizorii oferă o fișă a produsului ▌;
   (6) furnizorii includ o fișă a produsului în toate broșurile produselor. Dacă furnizorul nu oferă broșuri despre produs, acesta furnizează fișele împreună cu un alt document furnizat împreună cu produsul;
   (7) furnizorii sunt răspunzători pentru exactitatea etichetelor și a fișelor pe care le furnizează;
   (8) se consideră că furnizorii și-au dat consimțământul pentru publicarea informațiilor de pe etichetă sau din fișă.

Articolul 6

Responsabilitățile distribuitorilor

Statele membre se asigură că:

   (1) distribuitorii afișează etichetele într-un mod adecvat, vizibil și lizibil, și includ fișa în broșura despre produs sau în alte documente care însoțesc produsul în momentul vânzării acestuia utilizatorilor finali;
   (2) în ceea ce privește etichetarea și informațiile despre produs, de fiecare dată când se expune un produs specificat într-o măsură de punere în aplicare, distribuitorii atașează ultima versiune a etichetei adecvate la expirarea perioadei de valabilitate a etichetei vechi , în poziția vizibilă specificată în măsura de punere în aplicare aplicabilă și în versiunea lingvistică pertinentă .

Articolul 7

Vânzarea la distanță

Dacă produsele sunt oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare în rate prin comandă poștală, prin catalog , prin internet, prin telemarketing sau prin orice alt mijloc care implică faptul că eventualul utilizator final nu are posibilitatea de a vedea produsul expus, dispozițiile de punere în aplicare trebuie să prevadă faptul că acestor utilizatori finali potențiali li se asigură informațiile specificate pe ultima versiune de etichetă a produsului și în fișă înainte de cumpărarea produsului. În cazul vânzării la distanță, dispozițiile de punere în aplicare menționează felul în care sunt afișate eticheta și fișa.

Articolul 8

Libera circulație

(1)  Statele membre nu pot să interzică, să limiteze sau să împiedice introducerea pe piață sau punerea în funcțiune, pe teritoriile lor, a produselor care intră sub incidența și sunt conforme în totalitate cu prezenta directivă și cu dispozițiile aplicabile de punere în aplicare.

(2)  În condițiile în care statele membre monitorizează în mod regulat piața și până la proba contrarie, acestea consideră că etichetele și fișele sunt conforme cu dispozițiile prezentei directive și cu cele ale dispozițiilor de punere în aplicare. Statele membre solicită furnizorilor să ofere dovezi în înțelesul articolului 5 cu privire la corectitudinea informațiilor furnizate pe etichete sau în fișe, dacă există suspiciuni întemeiate că acestea sunt incorecte.

Articolul 9

Achiziții publice și măsuri de stimulare

(1)  Autoritățile contractante care încheie contracte publice de aprovizionare, de lucrări sau de servicii în conformitate cu Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului(11) , care nu sunt excluse în temeiul articolelor 12-18 din directiva respectivă, nu achiziționează produse care nu îndeplinesc nivelurile minime de performanță prevăzute de dispoziția aplicabilă de punere în aplicare, vizând cea mai înaltă clasă de eficiență, și care nu îndeplinesc criteriile prevăzute la alineatul (2) .

(2)  În cadrul măsurilor de punere în aplicare, criteriile de stabilire a nivelurilor minime de performanță pentru achizițiile publice sunt următoarele:

   (a) rentabilitatea în ceea ce privește finanțele publice,
   (b) relevanța produselor pentru achizițiile publice,
   (c) potențialul de economisire a energiei,
   (d) promovarea inovării, în conformitate cu Strategia de la Lisabona,
   (e) capacitatea de stimulare a evoluției pieței către produse mai performante,
   (f) necesitatea garantării unei concurențe suficiente.

(3)  Alineatul (1) se aplică contractelor a căror valoare fără valoarea pe taxă adăugată (TVA) este, conform estimărilor, mai mare sau egală cu 15 000 EUR. Măsurile de punere în aplicare pot stabili o limită mai mare de 15 000 EUR fără TVA, ținând seama de prețurile și volumele de achiziție normale.

(4)  Statele membre nu oferă măsuri de stimulare pentru produsele care nu îndeplinesc niveluri minime de performanță prevăzute de dispoziția aplicabilă de punere în aplicare.

(5)  În cazul în care statele membre achiziționează prin achiziții publice sau oferă măsuri de stimulare pentru produse, acestea exprimă nivelurile de performanță sub formă de clase de performanță, în conformitate cu dispoziția aplicabilă de punere în aplicare.

Măsurile de stimulare pot include, printre altele, credite fiscale atât pentru utilizatorii finali care folosesc produse eficiente din punct de vedere energetic, cât și pentru întreprinderile care promovează și produc astfel de produse, precum și o cotă redusă a TVA pentru materialele și componentele care duc la îmbunătățirea eficienței energetice. Măsurile de stimulare oferite de statele membre trebuie să fie eficace și eficiente.

Articolul 10

Revizuirea clasificării(lor) pentru etichetele energetice

(1)  Comisia urmează să fie răspunzătoare pentru revizuirea recurentă și regulată a clasificării(lor) pentru etichetele energetice, cu respectarea duratei stabilite pentru clasificare(i ) prin măsurile de punere în aplicare în conformitate cu articolul 12 .

(2)  Comisia revizuiește pragurile de clasificare a indicelui de eficiență în conformitate cu cele mai recente date disponibile, luând în considerație ritmul progresului tehnic în cazul produsului respectiv și organizează, cu suficient de mult timp înainte de revizuire, consultări adecvate cu părțile interesate, în conformitate cu articolul 12 alineatul (3).

(3)  Furnizorii sunt obligați să pună la dispoziția comercianților cea mai recentă versiune a etichetei, cel mai târziu la expirarea perioadei de validitate a etichetei vechi .

(4)  Comercianții sunt obligați să înlocuiască vechea etichetă cu eticheta energetică conţinând clasificările revizuite aparținând produsului în cauză în aceeași zi în care expiră perioada de valabilitate a etichetei vechi, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2).

Articolul 11

Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de un comitet.

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolul 5a alineatul (1) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, cu respectarea dispozițiilor articolului 8 al acesteia.

Articolul 12

Măsuri de punere în aplicare

(1)  Detaliile referitoare la etichetă și la fișă sunt prevăzute de măsurile de punere în aplicare. Aceste măsuri de punere în aplicare, menite să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 11 alineatul (2) , cu privire la fiecare tip de produs care face obiectul dispozițiilor prezentului articol.

În cazul în care un produs îndeplinește criteriile enumerate la alineatul (2), acesta face obiectul unei dispoziții de punere în aplicare în conformitate cu alineatul (4).

Dispozițiile măsurilor de punere în aplicare referitoare la informații care figurează pe etichetă și în fișă privind consumul de energie și de alte resurse esențiale în faza de utilizare le permit utilizatorilor finali să fie ia decizii de achiziționare mai bune, iar autorităților de supraveghere a pieței le permit să verifice dacă produsele sunt conforme cu informațiile furnizate.

În cazul în care o măsură de punere în aplicare prevede dispoziții atât cu privire la eficiența energetică cât și la consumul de resurse esențiale al unui produs, formatul și conținutul etichetei trebuie să evidențieze eficiența energetică a produsului respectiv.

Măsurile de aplicare actualmente în vigoare, care au fost adoptate anterior intrării în vigoare a prezentei Directive, se aliniază cu dispozițiile prezentei directive, îndeosebi în ceea ce privește formatul, design-ul, categoriile sau alte caracteristici ale etichetei energetice până la ...(12) .

(2)  Criteriile menționate la alineatul (1) sunt următoarele:

   (a) în conformitate cu cele mai recente cifre disponibile și ținând seama de cantitățile introduse pe piața comunitară, produsele trebuie să dețină un potențial semnificativ de economisire de energie și, după caz, de alte resurse esențiale;
   (b) niveluri de performanță pertinente foarte variate ale acestor produse în comparaţie cu produse care prezintă funcționalități echivalente disponibile pe piaţă ;
   (c) Comisia ține seama de legislația comunitară și de măsurile de autoreglementare pertinente, cum ar fi acordurile voluntare, atunci când acestea vizează să atingă obiectivele de politică mai rapid sau cu costuri mai mici decât dispozițiile obligatorii.

(3)  La elaborarea unui proiect de măsură de implementare, Comisia:

   (a) ține seama de parametrii de mediu stabiliți în anexa I partea 1 la Directiva 2005/32/CE care sunt considerați ca fiind semnificativi în cadrul măsurii pertinente de punere în aplicare adoptată în temeiul Directivei 2005/32/CE și care sunt relevanți pentru utilizatorul final în faza de utilizare;
   (b) evaluează impactul măsurii asupra mediului, a utilizatorilor finali și a fabricanților, inclusiv asupra IMM-urilor, în ceea ce privește concurența inclusiv pe piețe din afara Comunității, asupra inovației, a accesului la piață și a costurilor și beneficiilor;
   (c) desfășoară consultări pertinente cu părțile interesate, inclusiv cu producătorii și furnizorii acestora ;
   (d) stabilește data (datele) de punere în aplicare, orice măsuri sau perioade eșalonate sau tranzitorii, ținând seama în special de posibilele efecte asupra IMM-urilor sau asupra unor grupuri de produse specifice fabricate în esență de către IMM-uri.

(4)  Măsurile de implementare menționează în special următoarele:

   (a) definiția exactă a tipului de produse care urmează să fie incluse;
   (b) standardele și metodele de măsurare care urmează să fie utilizate pentru obținerea informațiilor menționate la articolul 1 alineatul (1);
   (c) detalii privind documentația tehnică necesară în temeiul articolului 5;
   (d) formatul și conținutul etichetei menționate la articolul 4, care, pe cât posibil, prezintă caracteristici uniforme din punctul de vedere al formatului în cadrul tuturor grupurilor de produse și sunt clar vizibile și lizibile în orice situație, menținând totodată ca bază elementele principale ale etichetei actuale (clasificarea cu scară închisă de la A la G), care sunt simplu și ușor de recunoscut; eticheta indică de asemenea și perioada de valabilitate;
   (e) locul unde se aplică eticheta pe produsul expus, precum și informațiile și modalitatea în care eticheta și/sau informațiile sunt furnizate în cazul punerilor în vânzare în conformitate cu articolul 7. Dacă este cazul, măsurile de punere în aplicare pot prevedea ca eticheta să fie aplicată pe produs sau imprimată pe ambalaj sau pot defini detaliile cerințelor de etichetare pentru imprimarea în cataloage, pentru vânzarea la distanță sau pentru vânzările prin internet;
   (f) conținutul și, dacă este cazul, formatul, precum și alte detalii privind fișa sau alte informații specificate la articolul 4 și articolul 5 alineatul (3). Informațiile de pe etichetă sunt incluse și în fișă;
   (g) pentru produsele relevante, nivelurile minime de performanță și, după caz, o limită mai mare de 15 000 EUR fără TVA în sensul articolului 9 alineatele (1) și (3);
   (h) pentru produsele relevante, nivelurile minime de performanță în sensul articolului 9 alineatul (4);
   (i) conținutul specific al etichetei indicând în special, după caz, clasa energetică și alt (alte) nivel (niveluri) de performanță relevant(e) al(e) produsului în cauză, într-un mod lizibil și vizibil;
   (j) durata fixă a clasificării(lor) pentru etichetare , care trebuie să fie de cel puțin trei ani, dar nu va depăși cinci ani, luând în considerație ritmul inovațiilor aplicabile produsului și data următoarei revizuiri a acestor clasificări, pe baza duratei fixe ;
   (k) nivelul corectitudinii declarațiilor de pe etichetă și din fișe;
   (l) data evaluării și eventualei revizuiri a măsurii de implementare, ținând seama de ritmul progresului tehnologic.

Articolul 13

Lista priorităților pentru punerea în aplicare

Până la ...(13) , Comisia comunică Parlamentului European și statelor membre o listă a produselor prioritare, inclusiv a produselor de construcție, care sunt propuse spre etichetare, pe baza potențialului acestora de a reduce consumul de energie.

Articolul 14

Fezabilitatea extinderii conținutului

Până în 2010, Comisia realizează un studiu de fezabilitate pentru a determina dacă, prin adoptarea măsurilor de punere în aplicare, eticheta trebuie de asemenea să ofere utilizatorilor finali informații cu privire la efectele semnificative ale produsului asupra consumului de energie și de alte resurse esențiale pe perioada întregului ciclu de viață al acestuia.

Articolul 15

Sancțiuni

Statele membre prevăd norme privind sancțiunile aplicabile încălcărilor dispozițiilor de drept intern adoptate în conformitate cu prezenta directivă și cu măsurile sale de punere în aplicare și iau măsurile necesare pentru a garanta implementarea acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie efective, proporționale și disuasive. Statele membre iau, de asemenea, măsurile necesare pentru consolidarea protecției juridice împotriva utilizării neautorizate a etichetelor. Statele membre notifică aceste dispoziții Comisiei până cel târziu la data prevăzută la articolul 16 alineatul (1) și îi comunică fără întârziere orice modificare ulterioară adusă dispozițiilor în cauză.

Articolul 16

Transpunere

(1)  Statele membre pun în aplicare, până ║la ...(14) , actele cu putere de lege, regulamentele și dispozițiile administrative necesare îndeplinirii dispozițiilor prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte, precum și un tabel de corespondență între respectivele acte și prezenta directivă.

Statele membre aplică aceste dispoziții începând cu […].

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. De asemenea, ele conțin o mențiune conform căreia trimiterile efectuate în cuprinsul actelor cu putere de lege și al actelor administrative în vigoare la directiva abrogată prin prezenta directivă se înțeleg ca trimiteri la prezenta directivă. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri și modul în care se formulează această mențiune.

(2)  Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 17

Abrogare

Directiva 92/75/CEE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului(15) prevăzut în anexa I partea A, se abrogă ║de la ...(16) , fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern și de aplicare a directivei menționate în anexa I partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se înțeleg ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa II.

Articolul 18

Intrare în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolele ...(17) se aplică începând cu ...*.

Articolul 19

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la ║,.

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președinte Președinte

(1) Avizul din 24 martie 2009.
(2) JO C ...
(3) Poziţia Parlamentului European din 5 mai 2009.
(4) JO L 297, 13.10.1992, p. 16.
(5) A se vedea anexa I partea A.
(6) JO L 191, 22.7.2005, p. 29.
(7) JO L 237, 21.9.2000, p. 1.
(8) JO L 1, 4.1.2003, p. 65.
(9) JO C 82, 1.4.2008, p. 1.
(10) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
(11) JO L 134, 30.4.2004, p. 114.
(12)* Şase luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive.
(13)* Şase luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive .
(14)* 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive.
(15) JO L 284, 31.10.2003, p. 1.
(16)* Ziua următoare datei prevăzute la articolul 16 alineatul (1) al doilea paragraf din prezenta directivă.
(17) Articole considerate ca neschimbate în urma reformării în versiunea finală.


ANEXA I

Partea A

Directiva abrogată cu modificarea sa succesivă

(menționată la articolul 17 )

Directiva 92/75/CEE a Consiliului

(JO L 297, 13.10.1992, p 16.)

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003

(JO L 284, 31.10.2003, p 1)

Numai punctul (32) din anexa III

Partea B

Termenele de transpunere în legislația internă

(menționate la articolul 17 )

Directiva

Termenul de transpunere

92/75/CEE

1 ianuarie 1994

-


ANEXA II

Tabel de corespondență

Directiva 92/75/CEE

Prezenta directivă

Articolul 1 alineatul (1), partea introductivă, prima teză

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (1), partea introductivă, a doua teză

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 1 alineatul (1), de la prima la a șaptea liniuță

-

Articolul 1 alineatul (2)

-

-

Articolul 1 alineatul (3) literele (a) și (b)

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 1 alineatul (3) litera (c)

-

Articolul 2, prima și a treia liniuță

Articolul 1 alineatul (4), prima și a doua liniuță

Articolul 2, a şasea și a zecea liniuță

-

Articolul 2, prima liniuță

Articolul 1 alineatul (4), a treia liniuță

-

Articolul 1 alineatul (4), a patra liniuță

Articolul 2, a patra liniuță

Articolul 1 alineatul (4), a cincea liniuță

Articolul 2, a cincea liniuță

Articolul 1 alineatul (5)

-

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (2)

-

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (4)

Articolul 5 alineatele (2) și (3)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 5 alineatele (5) și (6)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (7)

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 5 alineatul (8)

Articolul 4 litera (a)

Articolul 5 alineatul (4) și articolul (6) alineatul (2)

Articolul 4 litera (b)

-

Articolul 5

Articolul 7

Articolul 6

-

Articolul 7 litera (a)

Articolul 3 alineatul (1) litera (a)

Articolul 7 litera (b)

Articolul 3 alineatul (1) litera (b)

Articolul 7 litera (c)

Articolul 3 alineatul (1) litera (c)

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 9 litera (a)

-

Articolul 9 litera (b)

-

Articolul 10 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 10 alineatul (2)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 10 alineatul (3)

-

Articolul 11

-

Articolul 12 litera (a)

Articolul 12 alineatul (4) litera (a)

Articolul 12 litera (b)

Articolul 12 alineatul (4) litera (b)

Articolul 12 litera (c)

Articolul 12 alineatul (4) litera (c)

Articolul 12 litera (d)

Articolul 12 alineatul (4) litera (d)

Articolul 12 litera (e)

Articolul 12 alineatul (4) litera (e)

Articolul 12 litera (f)

Articolul 12 alineatul (4) litera (f)

Articolul 12 litera (g)

-

Articolul 13

Articolul 17

Articolul 14

Articolul 16

Articolul 15

Articolul 19

-

Articolul 3 alineatul (1) litera (d)

-

Articolul 3 alineatul (2)

-

Articolul 3 alineatul (3)

-

Articolul 4 alineatul (2)

-

Articolul 6 alineatul (1)

-

Articolul 9

-

Articolul 12 alineatele (1) - (3)

-

Articolul 12 alineatul (4) literele (g)-(l)

-

Articolul 15

-

Articolul 18

-

Anexa I

-

Anexa II

Ultima actualizare: 2 martie 2010Notă juridică