Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2006(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0275/2009

Внесени текстове :

A6-0275/2009

Разисквания :

PV 04/05/2009 - 20
CRE 04/05/2009 - 20

Гласувания :

PV 05/05/2009 - 5.13
CRE 05/05/2009 - 5.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0346

Приети текстове
PDF 123kWORD 73k
вторник, 5 май 2009 г. - Страсбург Окончателна версия
Бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2010 година
P6_TA(2009)0346A6-0275/2009

Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2009 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2010 г. (2009/2006(BUD))

Европейският парламент ,

–   като взе предвид член 272, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(1) , и по-специално член 31 от него,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(2) ,

–   като взе предвид своята резолюция от 10 март 2009 г. относно насоките за бюджетната процедура за 2010 г. – раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII и IX(3) ,

–   като взе предвид доклада на генералния секретар до Бюрото относно изготвянето на предварителния проект на бюджетна прогноза на Европейския парламент за финансовата 2010 година,

–   като взе предвид предварителния проект на бюджетна прогноза, изготвен от Бюрото на 21 април 2009 г. съгласно член 22, параграф 6 и член 73, параграф 1 от Правилника за дейността на Парламента,

–   като взе предвид проекта на бюджетна прогноза, изготвен от Комисията по бюджети съгласно член 73, параграф 2 от Правилника за дейността на Парламента,

–   като взе предвид член 73 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A6-0275/2009),

A.   като има предвид, че миналата година стартира пилотен процес, характеризиращ се със засилено сътрудничество между Бюрото и комисията по бюджети, както и с ранно съвместно сътрудничество по всички позиции със значително отражение върху бюджета, и че този процес продължи да се прилага при процедурата за 2010 г.;

Б.   като има предвид, че прерогативите на пленарните заседания по отношение на приемането на бюджетната прогноза и окончателния бюджет ще бъдат запазени напълно, в съответствие с разпоредбите на Договора и Правилника за дейността на ЕП;

В.   като има предвид, че на 25 март 2009 г. и 16 април 2009 г. бяха проведени две заседания за предварително съгласуване между делегации на Бюрото и комисията по бюджети, по време на които двете делегации обсъдиха редица ключови въпроси;

1.  Припомня, че в горепосочената резолюция на Парламента от 10 март 2009 г. относно бюджетните насоки бяха очертани общите насоки на бюджета за 2010 г. и предизвикателствата пред него; по-специално подчертава, че оптималният и равнопоставен достъп до езикови услуги за членовете на ЕП и дейностите, свързани със засилената законодателна роля на Парламента, ще представляват основни елементи на бюджета за 2010 г.;

Обща рамка

2.  Отбелязва, че общият размер на бюджета за 2010 г., предложен от Бюрото, ще остане под обичайния доброволен дял от 20% от функция 5 (Административни разходи) от многогодишната финансова рамка; отбелязва, че ставката на предложеното увеличение е 3,98 % и че в резултат общият размер ще бъде малко по-голям от този в бюджета за 2009 г.: 19,67 % от бюджетните кредити по тази функция;

3.  Решава, че на този етап общият размер на бюджета е 1 590 012 726 EUR, което представлява увеличение от 3,92 %, за да може новият Парламент да има по-голямо поле за действие през есента, както и да се направи опит за възможно най-голяма икономия на средства; решава да запази резерва за непредвидени разходи на същото равнище, както през 2009 г. (10 милиона евро).

4.  Счита, че поради многогодишния характер на по-голямата част от разходните позиции и основните проекти, стартирани в Парламента, трябва да се разгледат нуждите от по-добро средносрочно планиране на бюджета на ЕП и бюджетът да стане по-прозрачен; счита, че е много важно при изготвянето на бюджетната прогноза през пролетта да се представи цялото бюджетно предложение или поне голяма част от него и счита, че използването на така наречените "писма за внасяне на корекции" през есента трябва се ограничава до наистина непредвидени събития и/или технически корекции;

5.  Подчертава, че навременното сътрудничество между Бюрото и комисията по бюджети за съвместно изясняване на отражението на вземаните решения върху бюджета следва да бъде в основата на метода на Парламента за решаване на всички важни въпроси, като се запазят официалните прерогативи на всеки орган;

6.  Приветства удължаването за втора година на пилотния проект за засилено сътрудничество между Бюрото и комисията по бюджети и припомня важността на принципите на доверие и прозрачност; предупреждава за опасността от тенденцията това сътрудничество да се превърне просто в една формалност, а не в реален диалог и основните решения да се вземат прибързано; настоява за запазване на духа на взаимно сътрудничество и за подобряването му в бъдеще, като се зачитат прерогативите на всеки орган; отново повтаря, че провеждането на предварителни консултации по въпроси със значително финансово отражение е важен аспект на пилотния проект;

7.  Счита, че размерът на финансовите средства, необходими за решаването на важни въпроси, включително съотношението между вътрешните и външните средства за мащабни проекти и услуги, представлява ключов елемент, който трябва да се разгледа внимателно от гледна точка на бюджета; настоятелно призовава своите изпълнителни органи да вземат това предвид и да предприемат съответни мерки за намиране на икономически ефективни решения, като се избягва дублиране на усилията, въз основа на предварителен анализ на елементите на политиката;

Специфични въпроси
Длъжности и преструктуриране

8.  В контекста на вече одобреното за 2009 г. значително увеличение, взема под внимание предложенията на Бюрото за преструктуриране на службите и промени в щатното разписание; подчертава желанието си за разглеждане на въпроса за свързаните бюджетни средства, след пълното изясняване на всички искания, включително и исканията на групите, и изтъква, че иска да обсъди внимателно пакета тогава, като се вземе предвид необходимостта от подобряване на засилената законодателна роля на Парламента; следователно решава да не даде разрешение за разкриването на 30 нови длъжности на този етап; отбелязва много ниската степен на преразпределение на предлаганите длъжности и насърчава полагането на по-нататъшни усилия по този въпрос;

9.  В този контекст отбелязва, че на своето заседание от 1 април 2009 г. Бюрото единодушно одобри плана за преструктуриране на Генерална дирекция за инфраструктури и логистика (DG INLO) във връзка с поддръжката и управлението на сградите на Парламента и създаването на специализирани централни услуги за подобряване качеството на бюджетния контрол и на процедурите за възлагане на обществени поръчки; подчертава, че окончателните решения, които трябва да се вземат за подходящия размер на средствата за DG INLO, както и за други служби, са включени в първото четене на бюджета през есента съгласно обичайните процедури; подчертава, че изборът, който трябва да се направи от бюджетна гледна точка, е свързан с нивото на експертен опит в областта на недвижимото имущество, от което се нуждае Парламентът в рамките на институцията, за да се гарантира правилното определяне на задачите по поддръжката, възлагани на външни доставчици, и упражняването на подходящ контрол върху изпълнението им; в тази връзка отбелязва, че единственият посочен външен доклад се отнася основно за сигурността на сградите, но също така и за въпросите, свързани с поддръжката и управлението и начините за тяхното подобряване;

10.  Счита, че е важно средносрочният и дългосрочен стратегически план за сградния фонд да бъде представен своевременно, преди първото четене през есента, за да може да вземе съответните решения във връзка с бюджета; следователно горещо приветства ангажимента на генералния секретар за възможно най-бързо представяне на проект пред Бюрото по време на новия парламентарен мандат; изразява съгласие с Бюрото за намаляване на резерва за сгради на 18 500 000 EUR на този етап от бюджетната процедура до приемането на подходящ размер на бюджетните кредити, след по-ясното определяне на стратегията в тази област;

11.  Отдава значение на изготвянето на новата политика на сигурност и постигането на целите в този сектор, като разбира се взема предвид специфичното естество на Парламента и необходимостта от отвореност, наред с гарантирането на сигурност; счита, че във връзка с тези стратегически и оперативни нужди съответните бюджетни средства могат да се разгледат в хода на процедурата за 2010 г.; приветства изявлението на Бюрото за оптимално използване на средствата, и по-специално неговите указания за икономически ефективен баланс между вътрешния и външен персонал; все пак изразява безпокойство за това, че в средносрочен и дългосрочен план оперативните и финансови последици от създаването на нова дирекция с цели четири отдела не са ясно изложени;

12.  Очаква да получи, наред с това, вече изготвения в Генерална дирекция "Председателство" план за икономия на разходи, поискан през 2008 г., и продължава да изразява безпокойство от разходите за оперативни бюджетни редове за сигурност и оборудване за сигурност;

13.  Първоначално приветства предложенията за преструктуриране на службите на Парламента за управление на човешките ресурси и изразява задоволство от това, че целите за по-голяма съгласуваност, ясна мисия и взаимодействие са приети като водещи принципи; горещо приветства постигането на тази цел с наличните ресурси, включително вътрешно преразпределение на персонала, но същевременно би желал да получи допълнителни гаранции за средносрочните и дългосрочните последици;

Езиково многообразие

14.  Отново повтаря желанието си за това равноправният достъп до езикови услуги за членовете на ЕП да бъде основен елемент от бюджета за 2010 г.; изразява задоволство от усилията на администрацията за изпълняване на това желание, но счита, че това очевидно трябва да се съчетае с възможно най-добро използване на ресурсите;

15.  Приканва Бюрото и комисията по бюджети незабавно да се обърнат към междуинституционалната работна група за езиковото многообразие с искане за изготвяне на предложение (на техническо равнище), с цел подобряване на междуинституционалното сътрудничество в тази област, по-специално по отношение използването на всеки свободен капацитет; изразява разочарование например за това, че съществуващата система за по-добър обмен на писмени преводи между институциите почти не се използва; очаква да получи преди първото четене предложение за наличието на евентуални възможности за подобряване на положението във връзка с този въпрос; също така изразява силен интерес от въвеждането на нови технически средства за преводаческите служби на ЕП и изисква информация за тяхното развитие и свързаните с това финансови последици през 2010 г. , включително проучването относно системата за превод Euramis; в рамките на това проучване би приветствал извършването на оценка за това дали тази система би могла да доведе до подобряване на междуинституционалното сътрудничество в областта на писмените преводи, както и до повишаване на ефективността и икономия на разходи, което би довело до намаляване на зависимостта от външни преводачески услуги;

16.  Призовава генералния секретар да представи анализ на разходите и ползите в областта на писмените преводи в натоварени периоди, включително възлагането на работа на лица на свободна практика и анализ на възможността за прилагане на алтернативни методи на работа;

17.  Изисква актуализация на начините за обмен на тези ресурси във всички области, в които институциите разполагат временно с неизползван капацитет, без да се намалява независимостта и оперативния капацитет на институциите (устни преводи, отдаване под наем на помещения, копирни услуги и др.);

Законодателство

18.  Приветства факта, че предложението на Бюрото се явява като продължение на миналогодишния основен приоритет, а именно законодателната работа, но смята, че предложените длъжности трябва допълнително да се анализират и както беше посочено по-горе, следва да се разгледат в рамките на целия пакет; приветства факта, че в бюджета за 2009 г. най-голямо увеличение получиха позициите, свързани със законодателството, и по-специално процедурата за съвместно вземане на решение;

Информационни и комуникационни технологии

19.  Припомня, че в сектора на информационните технологии беше поискано пояснение и очаква ясен план за цялостна стратегия за информационните и комуникационни технологии (ИКТ) на Парламента, което е от съществено значение за оптималното използване на ресурсите на негово разположение; силно вярва, че един такъв план трябва да бъде последователен и да балансира внимателно необходимостта от централизация и икономиите от мащаба, косвено свързани със създаването на нова, отделна генерална дирекция за тази област, както и необходимостта от запазване на нужната гъвкавост на равнището на другите генерални дирекции; призовава Бюрото да избягва припокриване и дублиране на разходите; призовава Бюрото да гарантира, че сигурността на ИКТ и нуждите на политическите групи ще бъдат неделима част от този план;

20.  Също така отбелязва предложението за последен етап на тригодишния план за развитие на експертен опит в тази област, като се намали зависимостта от външни консултанти, както и предложението за увеличаване на броя на длъжностите; отново изразява становището си, че значителното увеличаване на персонала следва да води до икономии на разходите за консултанти и очаква тригодишния преглед на тези разходи, наред с одобреното и/или предложено увеличение на персонала;

21.  Взема под внимание плана за управление на информационните технологии, приет от Бюрото, и подчертава значението, което Парламентът отдава на гарантиране на ясното и справедливо определяне на приоритетите, за да се използват ограничените финансови ресурси по възможно най-добър начин за Парламента като цяло; в тази връзка също изисква пояснение на това как функционира връзката "доставчик-клиент" в сферата на ИКТ и доколко клиентите могат да уточнят кои проекти желаят да бъдат реализирани, как се осигурява финансирането за изпълнението на тези проекти и накрая, как се гарантира вписването на тези проекти в общата стратегия;

Многогодишни проекти

22.  Отново изразява становището си, че много важни инициативи и проекти в областта на информацията и анализа в полза на членовете и персонала на ЕП, като например новата служба за анализи към библиотеката, отделите по политики към комисиите, наред с широк спектър други налични информационни източници/системи, представляват важни достижения в работата на Парламента, както и усвояването на все повече бюджетни кредити; следователно счита, че прегледът на бюджета и функционалността, с цел гарантиране на съгласуваност и пълноценно използване на всички ресурси, може само да бъде от полза и в тази връзка припомня предишното си решение за представяне на този въпрос; приветства усилията на администрацията за прилагане на система за управление на знанията;

23.  Отбелязва факта, че проектът за интернет телевизия е включен в предложенията на Бюрото и размерът на финансирането вече е определен; все пак би приветствал предоставянето на допълнителна информация за "възвръщаемостта" на тази инвестиция, по-специално по отношение на статистиката за гледаемост и бъдещите перспективи; също така би оценил предоставянето на някои данни за това дали интернет телевизията вече е довела или ще доведе до намаляване на необходимостта от осигуряване на други видове печатна информация;

24.  Отбелязва предложението на Бюрото за създаване на специални бюджетни кредити за експертни проучвания за Дома на европейската история; очаква ясен преглед на разходите, предвидени за проекта като цяло, включително и административните разходи, най-късно на етапа на предварителния проект на бюджетна прогноза за бюджетната процедура за 2011 г.;

25.  Желае да се даде реална възможност на посетителския център да започне работа и да отвори възможно най-скоро, при всички случаи не по-късно от началото на 2010 г.; следователно очаква вземането на окончателно решение относно концепцията за управление, за да се изпълнят поставените цели, и което е по-важно - решението да се базира на реални съображения за съотношението между разходите и ползите при съществуващите варианти; например подчертава, че решение, базирано на наемането на външни изпълнители, следва да има много малко въздействие, ако въобще има такова, върху щатното разписание на Парламента, и обратно;

Заключителни съображения

26.  Подчертава, че отделните позиции на бюджета трябва да се разгледат по-подробно преди първото четене на бюджета през есента; следователно желае да разгледа и да вземе окончателните решения за бюджета тогава;

27.  Като се включи горепосоченото, приема бюджетната прогноза и припомня, че приемането на проектобюджета ще стане на първо четене през октомври 2009 г. съгласно процедурата на гласуване, предвидена в Договора;

o
o   o

28.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и бюджетната прогноза на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стp. 1.
(2) ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(3) Приети текстове , P6_TA(2009)0096.

Последно осъвременяване: 2 март 2010 г.Правна информация