Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2006(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0275/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0275/2009

Συζήτηση :

PV 04/05/2009 - 20
CRE 04/05/2009 - 20

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2009 - 5.13
CRE 05/05/2009 - 5.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0346

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 120kWORD 80k
Τρίτη 5 Μαΐου 2009 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Κατάσταση προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2010
P6_TA(2009)0346A6-0275/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 2009 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2010 (2009/2006(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1) , και ιδίως το άρθρο 31,

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10 Μαρτίου 2009 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία προϋπολογισμού 2010 – τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII και IX(3) ,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς το Προεδρείο σχετικά με την κατάσταση του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2010,

–   έχοντας υπόψη το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε το Προεδρείο στις 21 Απριλίου 2009 σύμφωνα με τα άρθρα 22, παράγραφος 6, και 73, παράγραφος 1, του δημοσιονομικού κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε η Επιτροπή Προϋπολογισμών σύμφωνα με το άρθρο 73, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 73 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0275/2009),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πέρυσι δρομολογήθηκε για πρώτη φορά πιλοτική διαδικασία η οποία διατηρήθηκε και για το 2010 και η οποία προβλέπει ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών και έγκαιρη αμοιβαία συνεργασία σε όλα τα θέματα με σημαντικές δημοσιονομικές συνέπειες,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προνόμια της συνόδου ολομελείας σε σχέση με την έγκριση της κατάστασης προβλέψεων και του τελικού προϋπολογισμού θα διατηρηθούν πλήρως, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Συνθήκης και του Κανονισμού,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Μαρτίου 2009 και στις 16 Απριλίου 2009 πραγματοποιήθηκαν δύο προσυνδιαλλακτικές συναντήσεις μεταξύ αντιπροσωπειών του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών, κατά τις οποίες συζητήθηκαν ορισμένα κομβικά ζητήματα,

1.   υπενθυμίζει ότι η γενική κατεύθυνση του προϋπολογισμού 2010 και οι προκλήσεις στις οποίες καλείται να δώσει απαντήσεις, εκτέθηκαν στο προαναφερθέν ψήφισμα της 10ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού· υπογραμμίζει ιδίως ότι η βέλτιστη και ίση πρόσβαση των βουλευτών σε γλωσσικές ευκολίες και ενέργειες που συνδέονται με τον ενισχυμένο νομοθετικό ρόλο του Κοινοβουλίου θα αποτελέσουν κεφαλαιώδη στοιχεία του προϋπολογισμού 2010·

Γενικό πλαίσιο

2.   παρατηρεί ότι το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού 2010, όπως προτείνεται από το Προεδρείο, θα παραμείνει κάτω από το παραδοσιακό εθελοντικό μερίδιο του 20% της κατηγορίας 5 (δαπάνες διοικητικής λειτουργίας) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου· παρατηρεί ότι το προτεινόμενο ποσοστό αύξησης είναι 3,98% και ότι το συνολικό επίπεδο που προκύπτει θα είναι οριακά ανώτερο από το 2009 και θα φτάσει το 19,67% των πιστώσεων της κατηγορίας αυτής·

3.   αποφασίζει ότι στο στάδιο αυτό, το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 1 590 012 726 ευρώ, γεγονός το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση ίση με 3,92%, έτσι ώστε να αφεθεί καλύτερο περιθώριο ελιγμών για το νέο Κοινοβούλιο το φθινόπωρο, καθώς και προκειμένου να γίνουν όλες οι δυνατές εξοικονομήσεις· αποφασίζει να διατηρήσει το αποθεματικό για απρόβλεπτα στο ίδιο ύψος με το 2009 (10 εκατομμύρια ευρώ)·

4.   είναι της γνώμης, λαμβάνοντας υπόψη τον πολυετή χαρακτήρα των περισσότερων κονδυλίων δαπανών και των βασικών έργων που έχουν δρομολογηθεί από το όργανο, ότι στον προϋπολογισμό πρέπει να ληφθεί υπόψη καλύτερος μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός και να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια· θεωρεί πολύ σημαντικό η πλήρης δημοσιονομική πρόταση, ή τουλάχιστον η τεράστια πλειοψηφία του προϋπολογισμού, να παρουσιάζεται στο στάδιο των εκτιμήσεων την άνοιξη και θεωρεί ότι η χρήση των λεγόμενων "τροποποιητικών επιστολών" το χειμώνα πρέπει να περιορίζεται σε όντως απρόβλεπτα γεγονότα ή/και σε τεχνικές προσαρμογές·

5.   υπογραμμίζει ότι η έγκαιρη συνεργασία μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών σε σχέση με την από κοινού διευκρίνιση των δημοσιονομικών συνεπειών των αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν, πρέπει να αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο του τρόπου αντιμετώπισης όλων των σημαντικών ζητημάτων, διατηρώντας παράλληλα τις επίσημες εξουσίες κάθε οργάνου·

6.   επιδοκιμάζει την παράταση για δεύτερο έτος του πρότυπου σχεδίου σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών και υπενθυμίζει ότι οι αρχές της εμπιστοσύνης και της διαφάνειας έχουν ουσιαστική σημασία· προειδοποιεί ότι μια τέτοια συνεργασία δεν πρέπει να τείνει απλώς σε τυπική διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας οι θεμελιώδεις αποφάσεις λαμβάνονται πρόωρα, αλλά να εξελιχθεί σε πραγματικό διάλογο· επιμένει το πνεύμα της αμοιβαίας συνεργασίας να τηρείται και να βελτιώνεται για το μέλλον με παράλληλο σεβασμό των εξουσιών κάθε οργάνου· επαναλαμβάνει ότι η εκ των προτέρων διενέργεια διαβουλεύσεων για θέματα με σημαντικό χρηματοοικονομικό αντίκτυπο αποτελεί μεγάλης σημασίας πτυχή του προτύπου σχεδίου·

7.   θεωρεί ότι το επίπεδο δημοσιονομικών πόρων που απαιτείται για σημαντικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του λόγου μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πόρων που απαιτούνται για σημαντικές υπηρεσίες και έργα, αποτελεί κεντρικό στοιχείο το οποίο πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά από δημοσιονομική σκοπιά· προτρέπει τα εκτελεστικά όργανά του να έχουν κατά νου αυτή την παράμετρο και να ενεργούν αναλόγως προκειμένου να καταλήγουν σε αποτελεσματικές από πλευράς κόστους λύσεις, με αποφυγή της επανάληψης των προσπαθειών και με βάση την προηγούμενη ανάλυση των στοιχείων πολιτικής·

Συγκεκριμένα ζητήματα
Θέσεις και αναδιάρθρωση

8.   λαμβάνει δεόντως υπό σημείωση, στο πλαίσιο των αισθητών αυξήσεων που ήδη παραχωρήθηκαν το 2009, τις προτάσεις για αναδιάρθρωση υπηρεσιών και για αλλαγές στο οργανόγραμμα που παρουσίασε το Προεδρείο· υπογραμμίζει την επιθυμία του να εξετάσει το ζήτημα των σχετικών δημοσιονομικών πόρων, αμέσως μόλις υπάρξει πλήρης εικόνα για όλα τα αιτήματα που έχουν διατυπωθεί, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων των πολιτικών ομάδων και τονίζει ότι είναι πρόθυμο να εξετάσει προσεκτικά τη δέσμη εκείνη τη στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να βελτιωθεί ο ενισχυμένος νομοθετικός ρόλος του Κοινοβουλίου· αποφασίζει, κατά συνέπεια, να μην εγκρίνει τη δημιουργία 30 νέων θέσεων στο παρόν στάδιο· παρατηρεί ότι το προτεινόμενο επίπεδο αναδιάταξης θέσεων είναι πολύ χαμηλό και ενθαρρύνει τη συνέχιση των προσπαθειών στο ζήτημα αυτό·

9.   λαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, υπό σημείωση ότι στη συνεδρίασή του της 1ης Απριλίου 2009, το Προεδρείο ενέκρινε ομόφωνα το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της ΓΔ INLO σε σχέση με τη συντήρηση και διαχείριση των κτιρίων του Κοινοβουλίου και τη δημιουργία εξειδικευμένων κεντρικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας του δημοσιονομικού ελέγχου και των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων· τονίζει ότι οι τελικές αποφάσεις σχετικά με το κατάλληλο ύψος πόρων, τόσο για τη ΓΔ INLO όσο και για άλλες υπηρεσίες, είναι τμήμα της πρώτης ανάγνωσης του προϋπολογισμού το φθινόπωρο σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες· υπογραμμίζει ότι η επιλογή που πρέπει να γίνει, και από δημοσιονομική σκοπιά, αφορά το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα των ακινήτων που πρέπει να διαθέτει εντός των υπηρεσιών του το Κοινοβούλιο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι εργασίες συντήρησης που ανατίθενται σε εξωτερικούς προμηθευτές θα καθορίζονται σωστά και θα ελέγχεται επαρκώς η εκτέλεση τους· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η μοναδική εξωτερική έκθεση που παρατίθεται αφορά κυρίως ζητήματα ασφαλείας κτιρίων, αλλά επίσης ζητήματα συντήρησης και διαχείρισης καθώς και τρόπους για τη βελτίωσή τους·

10.   θεωρεί απαραίτητο να παρουσιαστεί το μεσομακροπρόθεσμο σχέδιο στρατηγικής ακινήτων εγκαίρως πριν από την πρώτη ανάγνωση το φθινόπωρο, έτσι ώστε να είναι το Όργανο σε θέση να λάβει δημοσιονομικές αποφάσεις· χαιρετίζει, κατά συνέπεια, ένθερμα την δέσμευση του Γενικού Γραμματέα να παρουσιάσει σχέδιο στο Προεδρείο το ταχύτερο δυνατό κατά τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο· συμφωνεί με το Προεδρείο για μείωση του αποθεματικού για τα κτίρια σε αυτή τη φάση της διαδικασίας προϋπολογισμού σε 18 500 000 ευρώ έως ότου εισαχθεί το κατάλληλο επίπεδο πιστώσεων μόλις καθορισθεί σαφέστερα η στρατηγική στον τομέα αυτό·

11.   προσδίδει σημασία στη νέα πολιτική ασφαλείας που πρόκειται να καταρτιστεί και στους στόχους που θα επιδιώκονται σε αυτόν τον τομέα, έχοντας βεβαίως κατά νου τον ιδιαίτερο χαρακτήρα ενός κοινοβουλίου και την ανάγκη για ανοικτό πνεύμα παράλληλα με την ασφάλεια· θεωρεί ότι, συναρτήσει αυτών των στρατηγικών και επιχειρησιακών αναγκών, οι αντίστοιχοι δημοσιονομικοί πόροι πρέπει να εξεταστούν κατά τη διαδικασία 2010· χαιρετίζει την δήλωση του Προεδρείου σχετικά με τη βέλτιστη χρήση των πόρων και ιδίως τις υποδείξεις του σχετικά με μια αποτελεσματική από πλευράς κόστους ισορροπία μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού προσωπικού· εκφράζει ωστόσο την ανησυχία του διότι δεν έχουν εκτεθεί σαφώς οι μεσομακροπρόθεσμες επιχειρησιακές και δημοσιονομικές συνέπειες της δημιουργίας μιας νέας διεύθυνσης, με τέσσερα εντελώς νέα τμήματα·

12.   αναμένει παράλληλα να λάβει το σχέδιο εξοικονόμησης δαπανών το οποίο έχει ήδη καταρτιστεί στη ΓΔ Προεδρία, όπως είχε ζητήσει το 2008, και εξακολουθεί να εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την εξέλιξη των δαπανών στα επιχειρησιακά κονδύλια του προϋπολογισμού που αφορούν την ασφάλεια και τον εξοπλισμό που συνδέεται με την ασφάλεια·

13.   χαιρετίζει αρχικά τις προτάσεις για αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του που αφορούν τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων και δηλώνει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι καθοδηγητικές αρχές πρέπει να είναι οι στόχοι της αυξημένης συνεκτικότητας, του σαφούς οράματος και της δημιουργίας συνεργιών· χαιρετίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι αυτό πρέπει να επιτευχθεί στο πλαίσιο των υφιστάμενων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής αναδιάταξης, αλλά ταυτόχρονα θα ήθελε ορισμένες περαιτέρω διασφαλίσεις όσον αφορά τις μεσομακροπρόθεσμες συνέπειες·

Πολυγλωσσία

14.   επαναλαμβάνει την επιθυμία του να αποτελέσει η ίση πρόσβαση των βουλευτών σε γλωσσικές ευκολίες κεντρικό στοιχείο του προϋπολογισμού 2010· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η διοίκηση έκανε προσπάθειες να ικανοποιήσει την επιθυμία αυτή, αλλά θεωρεί ότι αυτό πρέπει προφανώς να συνδυαστεί με τη βέλτιστη δυνατή χρήση των πόρων·

15.   καλεί το Προεδρείο και την Επιτροπή Προϋπολογισμών να έλθουν σε επαφή επειγόντως με τη διοργανική ομάδα εργασίας για την πολυγλωσσία έτσι ώστε να καταρτιστεί πρόταση (σε τεχνικό επίπεδο) προκειμένου να εξασφαλιστεί η βελτίωση της διοργανικής συνεργασίας στον τομέα αυτό, ιδίως όσον αφορά τη χρήση οποιασδήποτε ελεύθερης δυναμικότητας· για παράδειγμα, εκφράζει την απογοήτευσή του διότι το σύστημα που υπάρχει για τον καλύτερο μερισμό του μεταφραστικού φόρτου μεταξύ των θεσμικών οργάνων ελάχιστα χρησιμοποιείται· αναμένει να δει πρόταση σχετικά με το πού υπάρχουν δυνατότητες για βελτίωση πριν από την πρώτη ανάγνωση· εκφράζει, επίσης, το έντονο ενδιαφέρον του για νέα τεχνολογικά εργαλεία στις μεταφραστικές υπηρεσίες και ζητεί να ενημερωθεί σχετικά με την ανάπτυξή τους και τις σχετικές χρηματοοικονομικές συνέπειες κατά τη διάρκεια του 2010, περιλαμβανομένης της μελέτης του εργαλείου υποβοήθησης της μετάφρασης Euramis· στο πλαίσιο της μελέτης αυτής θα θεωρούσε ευπρόσδεκτη αξιολόγηση του κατά πόσον αυτό το εργαλείο θα μπορούσε να οδηγήσει σε βελτιωμένη διοργανική συνεργασία στον τομέα της μετάφρασης καθώς και να αποφέρει οφέλη ως προς την αποτελεσματικότητα και να συμβάλει στην εξοικονόμηση δαπανών που θα μπορούσαν να μειώσουν την εξάρτηση από την ανάθεση μεταφραστικού έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες·

16.   ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να καταρτίσει ανάλυση κόστους-οφέλους σχετικά με τη μετάφραση σε περιόδους αιχμής, συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης σε εξωτερικούς συνεργάτες και ανάλυση της δυνατότητας εφαρμογής εναλλακτικών μεθόδων εργασίας·

17.   ζητεί ενημέρωση σχετικά με το πώς παρόμοιος μερισμός πόρων θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε όλους τους τομείς στους οποίους τα όργανα έχουν προσωρινή αχρησιμοποίητη δυναμικότητα, χωρίς να μειωθούν η ανεξαρτησία και οι επιχειρησιακές δυνατότητες του Οργάνου (διερμηνεία, εκμίσθωση χώρων, αναπαραγωγή εγγράφων κ.λπ.)·

Νομοθεσία

18.   χαιρετίζει το γεγονός ότι η πρόταση του Προεδρείου αποτελεί επακολούθηση της βασικής προτεραιότητας του προηγούμενου έτους, δηλαδή της νομοθετικής εργασίας, είναι όμως της γνώμης ότι οι προτεινόμενες θέσεις πρέπει να αναλυθούν περαιτέρω και, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο συνολικής δέσμης· χαιρετίζει το γεγονός ότι τα κονδύλια που συνδέονται με τη νομοθεσία, και ιδίως τη συναπόφαση, ήταν βασικοί αποδέκτες των ενισχύσεων του προϋπολογισμού που έγιναν για το 2009·

Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών

19.   υπενθυμίζει ότι ζητήθηκε αποσαφήνιση στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και αναμένει σαφέστερο σχέδιο για συνολική στρατηγική στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για το Κοινοβούλιο, το οποίο έχει ζωτική σημασία προκειμένου το όργανο να χρησιμοποιήσει κατά τον καλύτερο τρόπο τους πόρους που έχει στη διάθεσή του· πιστεύει ακράδαντα ότι ένα τέτοιο σχέδιο πρέπει να είναι συνεκτικό και να επιτυγχάνει τη χρυσή τομή ανάμεσα στην απαραίτητη "συγκένρωση" και τις οικονομίες κλίμακας που ήδη είναι εγγενείς στη δημιουργία μιας νέας ιδιαίτερης ΓΔ για τον τομέα, αφενός, και στην ανάγκη να διατηρηθεί η απαραίτητη ευελιξία στο επίπεδο των άλλων ΓΔ, αφετέρου· εκφράζει την επιθυμία το Προεδρείο να μεριμνήσει ώστε να αποφεύγονται αλληλοκαλύψεις και διπλές δαπάνες· καλεί το Προεδρείο να εξασφαλίσει ότι η ασφάλεια του τομέα ΤΠΕ και οι ανάγκες των πολιτικών ομάδων θα αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο ενός παρόμοιου σχεδίου·

20.   παρατηρεί επίσης την πρόταση για μια τελική φάση του τριετούς σχεδίου ανάκτησης εμπειρογνωμοσύνης σε αυτό τον τομέα έτσι ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από εξωτερικούς συμβούλους και την πρόταση για αύξηση θέσεων· επαναλαμβάνει τη γνώμη του ότι οι αισθητές αυξήσεις του προσωπικού πρέπει να οδηγούν σε εξοικονομήσεις από τις δαπάνες συμβούλων και αναμένει τριετή επισκόπηση αυτών των δαπανών, σε αντιπαραβολή με τις αυξήσεις προσωπικού που έχουν εγκριθεί ή/και προταθεί·

21.   λαμβάνει δεόντως υπόψη το σχέδιο διακυβέρνησης της ΤΠΕ που εγκρίθηκε από το Προεδρείο και τονίζει τη σημασία που αποδίδει στο να εξασφαλίζει ότι οι προτεραιότητες εντοπίζονται με σαφή και δίκαιο τρόπο ώστε να χρησιμοποιούνται περιορισμένοι χρηματοοικονομικοί πόροι κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το Κοινοβούλιο στο σύνολό του· επ" αυτού απαιτεί επίσης διευκρίνιση σχετικά με το πώς λειτουργεί η σχέση "παρόχου-πελάτη" στον τομέα της ΤΠΕ και σε ποιο βαθμό μπορούν οι "πελάτες" να προσδιορίζουν ποια έργα θα ήθελαν να εκτελεστούν, πώς αποφασίζεται η χρηματοδότηση για την εκτέλεση αυτών των έργων και τέλος πώς εξασφαλίζεται ότι τα ανωτέρω εντάσσονται στη συνολική στρατηγική·

Πολυετή έργα

22.   επαναλαμβάνει τη θέση του ότι πληθώρα από σημαντικές πρωτοβουλίες και έργα στον τομέα των πληροφοριών και της ανάλυσης που απευθύνονται στους βουλευτές και το προσωπικό, όπως η νέα αναλυτική υπηρεσία βιβλιοθήκης, οι μονάδες χάραξης πολιτικής των επιτροπών, σε συνδυασμό με την εκτενή συστοιχία άλλων διαθέσιμων πηγών και συστημάτων πληροφοριών, συνιστούν μείζονες εξελίξεις στο έργο του, ενώ επίσης απορροφούν αυξανόμενο ύψος πιστώσεων· πιστεύει κατά συνέπεια ότι η δημοσιονομική και λειτουργική απογραφή, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνεκτικότητα και η καλή χρήση των συνολικών πόρων δεν μπορεί παρά να είναι ευεργετική και, από την άποψη αυτή, υπενθυμίζει την προηγούμενη απόφασή του σχετικά με παρουσίαση για αυτό το ζήτημα· χαιρετίζει τις προσπάθειες της διοίκησης να υλοποιήσει Σύστημα Διαχείρισης Γνώσεων·

23.   λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι το έργο της διαδικτυακής τηλεόρασης περιλαμβάνεται στα ήδη προβλεπόμενα επίπεδα στις προτάσεις του Προεδρείου· θα επιθυμούσε ωστόσο ορισμένες περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την "απόδοση" αυτής της επένδυσης ιδίως από πλευράς στατιστικών θεαματικότητας και μελλοντικών προοπτικών· θα επιθυμούσε επίσης κάποιες ενδείξεις σχετικά με το εάν η διαδικτυακή τηλεόραση έχει ήδη μειώσει ή πρόκειται να μειώσει την ανάγκη για άλλους τύπους έντυπων πληροφοριών·

24.   λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση του Προεδρείου για εγγραφή συγκεκριμένων πιστώσεων για μελέτες εμπειρογνωμόνων σχετικά με τον Οίκο Ευρωπαϊκής Ιστορίας· αναμένει σαφή επισκόπηση των δαπανών που προβλέπονται για το έργο συνολικά, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών διοικητικής λειτουργίας, το αργότερο στο στάδιο του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων της διαδικασίας προϋπολογισμού του 2011·

25.   επιθυμεί να διαθέτει το Κέντρο Επισκεπτών πραγματική δυνατότητα να συνεχίσει το έργο του και να ανοίξει όσο το δυνατόν ταχύτερα, και σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από τις αρχές του 2010· αναμένει, κατά συνέπεια, οριστική απόφαση σχετικά με τη διοικητική θεώρηση, έτσι ώστε να εκπληρωθούν οι δηλωμένοι στόχοι, θεώρηση που πρέπει ασφαλώς να βασίζεται σε συνεκτίμηση του πραγματικού κόστους και του πραγματικού οφέλους όσον αφορά τις υφιστάμενες επιλογές· υπογραμμίζει ότι, για παράδειγμα, μια λύση που θα βασίζεται στην εξωτερική ανάθεση πρέπει να έχει ελάχιστες ή και καθόλου επιπτώσεις στο εσωτερικό οργανόγραμμα και το αντίστροφο·

Τελικές σκέψεις

26.   υπογραμμίζει ότι λεπτομερέστερη εξέταση των επιμέρους κονδυλίων του προϋπολογισμού πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από την πρώτη ανάγνωση του προϋπολογισμού το φθινόπωρο· κατά συνέπεια, θα εξετάσει και θα λάβει τότε τις τελικές δημοσιονομικές αποφάσεις·

27.   ενσωματώνοντας τα ανωτέρω, εγκρίνει την κατάσταση προβλέψεων για το οικονομικό έτος και υπενθυμίζει ότι η έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού θα λάβει χώρα σε πρώτη ανάγνωση τον Οκτώβριο του 2009, σύμφωνα με τη διαδικασία ψηφοφορίας που καθορίζει η Συνθήκη·

o
o   o

28.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την κατάσταση προβλέψεων στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0096.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Μαρτίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου