Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0011(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0259/2009

Predkladané texty :

A6-0259/2009

Rozpravy :

PV 06/05/2009 - 2
CRE 06/05/2009 - 2

Hlasovanie :

PV 06/05/2009 - 4.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0352

Prijaté texty
PDF 159kWORD 143k
Streda, 6. mája 2009 - Štrasburg Finálna verzia
Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka *
P6_TA(2009)0352A6-0259/2009

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (KOM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2009)0038),

–   so zreteľom na články 36 a 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0051/2009),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a stanoviská Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre rozpočet (A6-0259/2009),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   uznáva, že prevláda neistota v súvislosti s dostupnosťou rezerv v rámci rozpočtovej položky 2; zdôrazňuje, že financovanie plánu hospodárskej obnovy by nemalo ohrozovať budúce potreby v rámci tejto kategórie výdavkov; vyjadruje, že uprednostňuje využívanie rezerv rozpočtových rokov, ktoré už spejú ku koncu;

3.   pripomína, že o ročnej sume sa rozhodne v rámci každoročného rozpočtového postupu v súlade s ustanoveniami bodu 38 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006(1) ;

4.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

5.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

6.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

7.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)  Financovanie Plánu hospodárskej obnovy Európy by sa malo uskutočňovať v súlade s ustanoveniami medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení 1
____________
Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1 b (nové)
(1b)  Súčasné rezervy v položke 2 sa nemôžu považovať za zaručené a žiadna dohoda o pláne hospodárskej obnovy by nemala ohroziť budúce potreby v žiadnej výdavkovej kategórii.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2
(2)  Z uvedenej sumy by sa malo poskytnúť 1,5 miliardy EUR k dispozícii všetkým členským štátom prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) s cieľom zabezpečiť rozvoj širokopásmového internetového pripojenia vo vidieckych oblastiach a posilnenie činností súvisiacich s prioritami ustanovenými v článku 16a ods. 1 písm. a) až f) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (ďalej len "nové výzvy").
(2)  Z uvedenej sumy by sa malo poskytnúť 1 020 miliónov EUR k dispozícii všetkým členským štátom prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) s cieľom zabezpečiť rozvoj širokopásmového internetového pripojenia vo vidieckych oblastiach a posilnenie činností súvisiacich s prioritami ustanovenými v článku 16a ods. 1 písm. a) až f) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (ďalej len "nové výzvy"). V roku 2009 by malo byť z tejto sumy k dispozícii 850 miliónov EUR a v roku 2010 by malo byť k dispozícii 170 miliónov EUR, ktoré sa zabezpečia prostredníctvom kompenzačného mechanizmu v kontexte zmierovacieho konania o rozpočte na rok 2010.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)  Rozpočtový orgán navýšil prostriedky v rozpočtovom riadku na rozvoj vidieka na rok 2009 o 249 840 000 EUR. Tieto dodatočné rozpočtové prostriedky by sa mali vyčleniť na opatrenia patriace do Plánu hospodárskej obnovy Európy, ktoré sú financované z EPFRV.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4
(4)  S cieľom zabezpečiť, aby sa rozložený dodatočný príspevok Spoločenstva využíval v každom členskom štáte v súlade s cieľmi dvoch balíkov politických opatrení (nové výzvy a širokopásmový internet) by mali členské štáty vo svojich národných strategických plánoch vymedziť orientačnú sumu vyplývajúcu z povinnej modulácie spolu s nevyužitými rozpočtovými prostriedkami vytvorenými podľa s článku 136 nariadenia (ES) č. ... a z nárastu globálnych záväzkov stanovených rozhodnutím Rady 2006/493/ES zmeneným a doplneným rozhodnutím …. Tieto sumy sa vynaložia na jednej strane na širokopásmovú internetovú infraštruktúru vo vidieckych oblastiach a na druhej strane na "nové výzvy".
(4)  S cieľom zabezpečiť, aby sa rozložený dodatočný príspevok Spoločenstva využíval v každom členskom štáte v súlade s cieľmi dvoch balíkov politických opatrení (nové výzvy a širokopásmový internet) by mali členské štáty vo svojich národných strategických plánoch vymedziť orientačnú sumu vyplývajúcu z povinnej modulácie spolu s nevyužitými rozpočtovými prostriedkami vytvorenými podľa s článku 136 nariadenia (ES) č. ... a z nárastu globálnych záväzkov stanovených rozhodnutím Rady 2006/493/ES zmeneným a doplneným rozhodnutím …. Tieto sumy sa vynaložia na širokopásmovú internetovú infraštruktúru vo vidieckych oblastiach, na "nové výzvy" a ďalšie opatrenia zamerané na zlepšenie čerpania prostriedkov a na vytváranie nových pracovných miest .
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  Členské štáty môžu v záujme lepšieho využitia svojich programov použiť dodatočné zdroje na záručný a úverový fond.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6
(6)  V záveroch zo zasadnutia Európskej rady z 12. decembra 2008 je zaznamenané, že Európska rada podporuje v rámci EERP predovšetkým rozvoj širokopásmového internetu vrátane oblastí, ktoré sú slabo pokryté. Keďže vidiecke oblasti často trpia nedostatočným prístupom k internetu, mala by sa podpora širokopásmových infraštruktúr vo vidieckych oblastiach posilniť o pomoc z EPFRV. Vzhľadom na význam tejto priority by členské štáty mali do konca roku 2009 zabezpečiť vo svojich programoch činnosti súvisiace s touto prioritou. Mal by sa zostaviť zoznam druhov činností súvisiacich so širokopásmovými infraštruktúrami, aby členské štáty mohli určiť príslušné činnosti v súvislosti s právnym rámcom rozvoja vidieka.
(6)  V záveroch zo zasadnutia Európskej rady z 12. decembra 2008 je zaznamenané, že Európska rada podporuje v rámci EERP predovšetkým rozvoj širokopásmového internetu vrátane oblastí, ktoré sú slabo pokryté. Keďže vidiecke oblasti často trpia nedostatočným prístupom k internetu, mala by sa podpora širokopásmových infraštruktúr a s nimi súvisiacich zariadení vo vidieckych oblastiach posilniť o pomoc z EPFRV. Vzhľadom na význam tejto priority by členské štáty mali do konca roku 2009 zabezpečiť vo svojich programoch činnosti súvisiace s touto prioritou. Mal by sa zostaviť zoznam druhov činností súvisiacich so širokopásmovými infraštruktúrami a zariadeniami , aby členské štáty mohli určiť príslušné činnosti v súvislosti s právnym rámcom rozvoja vidieka.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 10
(10)  Vidieckym oblastiam často chýba malá, ako aj rozsiahlejšia širokopásmová infraštruktúra. Infraštruktúra druhého typu môže mať mimoriadny význam pre obsluhu menej prístupných vidieckych oblastí. V snahe zabezpečiť najefektívnejšie využívanie dostupných prostriedkov a umožniť skutočný rozvoj širokopásmového internetu vo vidieckych oblastiach by sa mali príslušné činnosti považovať za oprávnené bez obmedzenia veľkosti súvisiacej infraštruktúry. Existujúce obmedzenie veľkosti infraštruktúry v prípade základných služieb pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo by sa preto nemalo uplatňovať na činnosti súvisiace so širokopásmovými infraštruktúrami.
(10)  Vidieckym oblastiam často chýba malá, ako aj rozsiahlejšia širokopásmová infraštruktúra. Infraštruktúra druhého typu mimoriadny význam pre obsluhu menej prístupných vidieckych oblastí, napríklad ostrovov a horských oblastí . V snahe zabezpečiť najefektívnejšie využívanie dostupných prostriedkov a existujúcej infraštruktúry a umožniť skutočný rozvoj širokopásmového internetu a zariadení vo vidieckych oblastiach by sa mali príslušné činnosti považovať za oprávnené bez obmedzenia veľkosti súvisiacej aktívnej alebo pasívnej infraštruktúry alebo jej súčastí . Existujúce obmedzenie veľkosti infraštruktúry v prípade základných služieb pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo by sa preto nemalo uplatňovať na činnosti súvisiace so širokopásmovými infraštruktúrami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11 a (nové)
(11a)  Vzhľadom na potrebu urýchlene reagovať na súčasnú hospodársku krízu treba zabezpečiť platby, ktoré možno uskutočniť v rozpočtovom roku 2009.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)  Členské štáty by mali zabezpečiť dostupnosť konkrétnych informácií o nových príležitostiach, ktoré ponúkajú revidované programy vidieckeho rozvoja, regionálnym orgánom a potenciálnym adresátom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 13 b (nové)
(13b)  Mali by sa prijať osobitné opatrenia na poskytovanie vzdelávacích a školiacich kurzov využívania širokopásmových infraštruktúr a zariadení vo vidieckych oblastiach, pričom by sa zvláštna pozornosť mala venovať odbornej príprave poľnohospodárskych odborníkov, aby sa potom dali využiť ich praktické skúsenosti. V tejto súvislosti by sa za prioritu mala považovať podpora výskumu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Článok 16 a – odsek 1 – písmeno g
g) širokopásmová internetová infraštruktúra vo vidieckych oblastiach.
g) širokopásmová internetová infraštruktúra vo vidieckych oblastiach a zariadenia pre verejný prístup do internetu vo vidieckych komunitách;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Článok 16 a – odsek 1 – písmeno g a (nové)
ga) vyrovnávanie sa s hospodárskou krízou v poľnohospodárstve najmä s cieľom poskytnúť podporu infraštruktúre a vytvoriť sieť výrobcov a organizácií.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Článok 16 a – odsek 1 – písmeno g b (nové)
gb) opatrenia na ochranu a tvorbu pracovných miest vo vidieckych oblastiach;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Článok 16 a – odsek 1 – písmeno g c (nové)
gc) podporné opatrenia pre mladých poľnohospodárov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Článok 16 a – odsek 3 – písmeno b
( b) tabuľku stanovujúcu na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2013 celkový príspevok Spoločenstva na druhy činností uvedené v písmenách a) až f) odseku 1 a príspevok Spoločenstva na druhy činností uvedené v písmene g) odseku 1."
b) tabuľku stanovujúcu na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2013 celkový príspevok Spoločenstva na druhy činností uvedené v písmenách a) až f) a ga) až gc) odseku 1 a príspevok Spoločenstva na druhy činností uvedené v písmene g) odseku 1.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Článok 69 – odsek 2 a
"2a. Časť sumy uvedenej v odseku 1 tohto článku vyplývajúca z nárastu globálnych záväzkov stanovených rozhodnutím Rady 2006/493/ES zmeneným a doplneným rozhodnutím… sa poskytne k dispozícii od 1. januára 2009. Použije sa na druhy činností súvisiace s prioritami stanovenými v článku 16a ods. 1 a vynaloží sa takto:
"2a. Časť sumy uvedenej v odseku 1 tohto článku vyplývajúca z nárastu globálnych záväzkov stanovených rozhodnutím Rady 2006/493/ES zmeneným a doplneným rozhodnutím…, ako aj suma vo výške 249 840 000 EUR, o ktorú bol navýšený rozpočtový riadok v rozpočtovom roku 2009 sa poskytne k dispozícii od 1. januára 2009. Použijú sa na druhy činností súvisiace s prioritami stanovenými v článku 16a ods. 1."
a) jedna tretina (0,5 miliardy EUR) na druhy činností súvisiace s prioritami ustanovenými v článku 16a ods. 1 písm. a) až f);
b) dve tretiny (1 miliarda EUR) na druhy činností súvisiace s prioritami ustanovenými v článku 16a ods. 1 písm. g)."
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6 – písmeno a a (nové)
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Článok 69 – odsek 4 - pododsek 1 a (nový)
aa) do odseku 4 sa dopĺňa tento pododsek:
"V prípade sumy uvedenej v odseku 2a písm. b) Komisia zohľadní rozdiely v existujúcom pokrytí širokopásmovými sieťami v členských štátoch, najmä v oblastiach s ťažkým prístupom, a z nich vyplývajúce odlišné potreby."
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Článok 69 – odsek 5 a – pododsek 1 a (nový)
V správe o rozvoji vidieka, ktorú každoročne predkladá Komisia, je jedna časť osobitne venovaná monitorovaniu činností súvisiacich s prioritami uvedenými v článku 16a ods. 1 písm. g).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Článok 69 – odsek 5 b
5b. Ak je pri ukončení programu skutočná suma príspevku Spoločenstva vynaložená na činnosti uvedené v článku 16a ods. 1 nižšia ako celková suma uvedená v odseku 5a tohto článku, členský štát uhradí do všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev rozdiel až do sumy, o ktorú boli prekročené pridelené finančné prostriedky dostupné pre iné činnosti, ako sú činnosti uvedené v článku 16a ods. 1.
5b.  Ak je pri ukončení programu skutočná suma príspevku Spoločenstva vynaložená na činnosti uvedené v článku 16a ods. 1 nižšia ako celková suma uvedená v odseku 5a tohto článku, členský štát včlení do svojho rozpočtu na rozvoj poľnohospodárstva rozdiel až do sumy, o ktorú boli prekročené pridelené finančné prostriedky dostupné pre iné činnosti, ako sú činnosti uvedené v článku 16a ods. 1.
Okrem toho, ak je pri ukončení programu skutočná suma príspevku Spoločenstva vynaložená na činnosti uvedené v článku 16a ods. 1 písm. a) až f) nižšia ako celková suma uvedená v odseku 5a tohto článku pre príslušné druhy činností, členský štát uhradí do všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev rozdiel až do sumy, o ktorú boli pridelené finančné prostriedky dostupné pre činnosti uvedené v článku 16a ods. 1 písm. g) prekročené. Ak je však skutočná suma príspevku Spoločenstva vynaložená na iné činnosti, než sú činnosti uvedené v článku 16a ods. 1, nižšia ako pridelené rozpočtové prostriedky dostupné pre príslušné druhy činností, suma, ktorá sa má uhradiť, sa zníži o tento rozdiel.
Rovnako, ak je pri ukončení programu skutočná suma príspevku Spoločenstva vynaložená na činnosti uvedené v článku 16a ods. 1 písm. g) nižšia ako suma uvedená v odseku 5a tohto článku pre príslušné druhy činností, členský štát uhradí rozdiel do všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev až do sumy, o ktorú boli pridelené finančné prostriedky dostupné pre činnosti uvedené v článku 16a ods. 1 písm. a) až f) prekročené. Ak je však skutočná suma príspevku Spoločenstva vynaložená na iné činnosti, než sú činnosti uvedené v článku 16a ods. 1, nižšia ako pridelené rozpočtové prostriedky dostupné pre príslušné druhy činností, suma, ktorá sa má uhradiť, sa zníži o tento rozdiel.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6 – písmeno ba (nové)
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Článok 69 – odsek 6 a (nový)
ba) dopĺňa sa tento odsek:
"6a. Zo sumy uvedenej v odseku 2a sa na platby v rozpočtovom roku 2009 vyčlení 250 miliónov EUR."
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 6 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Článok 69 a (nový)
6a.  Vkladá sa tento článok:
"Článok 69a
Záručné a úverové fondy
Bez ohľadu na ustanovenia článku 69 môžu členské štáty použiť sumu uvedenú v článku 69 ods. 2a na záručné a úverové fondy. Na uplatňovanie tohto článku sa vzťahujú ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) 1 , a najmä jeho článkov 50, 51 a 52.
_________
1 Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 15."
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Článok 70 – odsek 4 – pododsek 2
"Bez ohľadu na stropy stanovené v odseku 3 možno príspevok z EPFRV zvýšiť na 90 % v prípade konvergenčných a na 75 % v prípade nekonvergenčných regiónov pre typy činností uvedené v článku 16a ods. 1 tohto nariadenia, až do sumy vyplývajúcej z uplatnenia povinnej modulácie podľa článku 9 odsek 4 a článku 10 odsek 3 nariadenia (ES) č. …, sumy uvedenej v článku 69 odsek 2a tohto nariadenia a od roku 2011 súm vytvorených podľa článku 136 nariadenia (ES) č. …";
"Bez ohľadu na stropy stanovené v odseku 3 možno príspevok z EPFRV zvýšiť na 100 % v prípade konvergenčných a na 75 % v prípade nekonvergenčných regiónov pre typy činností uvedené v článku 16a ods. 1 tohto nariadenia, až do sumy vyplývajúcej z uplatnenia povinnej modulácie podľa článku 9 odsek 4 a článku 10 odsek 3 nariadenia (ES) č. …, sumy uvedenej v článku 69 odsek 2a tohto nariadenia a od roku 2011 súm vytvorených podľa článku 136 nariadenia (ES) č. …";
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Článok 76 – odsek 2 a (nový)
8a.  Do článku 76 sa dopĺňa tento odsek:
"2a. Členské štáty poskytnú konkrétne informácie so zreteľom na nové priority načrtnuté v článku 16a. Takéto informácie sa poskytnú regionálnym a miestnym orgánom a možným adresátom opatrení.".
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Príloha III – názov
Zoznam druhov činností súvisiacich s prioritou podľa článku 16a ods. 1 písm. g)
Indikatívny zoznam druhov činností súvisiacich s prioritou podľa článku 16a ods. 1 písm. g)
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Príloha III – stĺpec 1 – riadok 1
Vytvorenie novej širokopásmovej infraštruktúry vrátane zariadení na prenos signálu (napr. pevné, pozemné bezdrôtové alebo satelitné siete alebo kombinované technológie)
Vytvorenie novej širokopásmovej infraštruktúry vrátane zariadení na prenos signálu a pozemného zariadenia (napr. pevné, pozemné bezdrôtové alebo satelitné siete alebo kombinované technológie) a ďalšie potrebné formy podpory (napr. inštalácia a údržba)
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Príloha III – riadok 3 a (nový)
Poskytnutie verejného prístupu k širokopásmovým zariadeniam
Článok 56: základné služby pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo

(1) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

Posledná úprava: 1. februára 2011Právne oznámenie