Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0010(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0261/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0261/2009

Συζήτηση :

PV 06/05/2009 - 2
CRE 06/05/2009 - 2

Ψηφοφορία :

PV 06/05/2009 - 6.8
CRE 06/05/2009 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0366

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 95kWORD 52k
Τετάρτη 6 Μαΐου 2009 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Πρόγραμμα στήριξης της οικονομικής ανάκαμψης μέσω της χορήγησης κοινοτικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε προγράμματα στον τομέα της ενέργειας ***I
P6_TA(2009)0366A6-0261/2009
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θέσπισης προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας (COM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0035),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 156 και 175, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0049/2009),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0261/2009),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   σημειώνει τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν·

3.   θεωρεί ότι το ποσό αναφοράς που εμφαίνεται στη νομοθετική πρόταση μπορεί να είναι συμβατό με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο εφόσον το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο έχει αναθεωρηθεί·

4.   υπενθυμίζει ότι πρέπει να αποφευχθεί κάθε αναδιάταξη που θα είχε τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις σε άλλες πολιτικές της ΕΕ μειώνοντας τους πόρους που τους αντιστοιχούν·

5.   υπενθυμίζει ότι το ετήσιο ποσό θα αποφασίζεται στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 37 της διοργανικής συμφωνίας, της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1) ·

6.   υπενθυμίζει ότι η νομοθετική διαδικασία μπορεί να περατωθεί εφόσον έχει συμφωνηθεί η χρηματοδότηση του προγράμματος·

7.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

8.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Μαΐου 2009 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας
P6_TC1-COD(2009)0010

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

"Η ΕΕ τονίζει ότι η ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές αποτελούν βασικές προτεραιότητες της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, τόσο για περιβαλλοντικούς λόγους όσο και για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού. Στη συνάρτηση αυτήν, ο παρών κανονισμός θα συμβάλει στις προτεραιότητες αυτές παρέχοντας ουσιαστική στήριξη στα έργα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.

Εν προκειμένω, η Επιτροπή υπενθυμίζει τις διάφορες άλλες νέες πρωτοβουλίες με τις οποίες υποστηρίζονται η ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές και τις οποίες πρότεινε η Επιτροπή ιδίως στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάκαμψης, το οποίο υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2008. Στις πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνονται:

Τροποποίηση του κανονισμού του ΕΤΠΑ ώστε να επιτραπούν επενδύσεις ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας στις κατοικίες σε όλα τα κράτη μέλη. Μια σύμπραξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα γα μια πρωτοβουλία "Ευρωπαϊκά ενεργειακώς αποδοτικά κτίρια" που αποσκοπεί στην προαγωγή πράσινων τεχνολογιών και στην ανάπτυξη ενεργειακώς αποδοτικών συστημάτων και υλικών σε νέα και ανακαινισμένα κτίρια. Υπολογίζεται ότι η συνολική χρηματοδότηση της δράσης αυτής θα ανέλθει σε 1 δισ. ευρώ: 500 εκατομ. ευρώ από τον υπάρχοντα προϋπολογισμό της Επιτροπή για το 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο για το διάστημα 2010-2013 και 500 εκατομ. ευρώ από τη βιομηχανία.

Η πρωτοβουλία "Ενωσιακή Πρωτοβουλία Χρηματοδότησης της Αειφόρου Ενέργειας" της ΕΚ και της ΕΤΕπ αποσκοπεί στη διευκόλυνση των επενδύσεων για έργα ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμης ενέργειας σε αστικές περιοχές. Η Επιτροπή χρηματοδοτεί ένα μέσο παροχής τεχνικής βοήθειας του προγράμματος "Έξυπνη Ενέργεια-Ευρώπη" (ετήσιες πιστώσεις: 15 εκατομ. ευρώ το 2009). Το μέσο αυτό, το οποίο διαχειρίζεται η ΕΤΕπ, θα διευκολύνει την πρόσβαση σε δάνεια της ΕΤΕπ με σημαντικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.

Η δημιουργία από θεσμικούς επενδυτές της ΕΕ - υπό την ηγεσία της ΕΤΕπ - ενός αγοραστραφούς ταμείου συμμετοχών, ονόματι Marguerite: το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ενέργεια, την Αλλαγή του Κλίματος και τις Υποδομές με Ορίζοντα το 2020. Το Ταμείο αυτό θα επενδύει στους τομείς της ενέργειας και της αλλαγής του κλίματος (ΔΕΔ-Ε, βιώσιμη παραγωγή ενέργειας, ανανεώσιμη ενέργεια, νέες τεχνολογίες, επενδύσεις για την ενεργειακή απόδοση, ασφάλεια εφοδιασμού καθώς και περιβαλλοντική υποδομή). Η Επιτροπή υποστηρίζει την πρωτοβουλία αυτήν.

Εξάλλου, πριν από τα τέλη Νοεμβρίου 2009, η Επιτροπή θα υποβάλει την αναθεώρηση του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση όπως είχαν ζητήσει το Συμβούλιο (Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2009) και το Κοινοβούλιο (Ψήφισμα P6_TA(2009)0064 του ΕΚ).

Οι εμπειρογνώμονες συμφωνούν ότι η ενεργειακή απόδοση είναι η φθηνότερη διαθέσιμη λύση για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Έως τον Νοέμβριο του 2009, η Επιτροπή θα παράσχει λεπτομερή ανάλυση των παραγόντων που εμποδίζουν τις επενδύσεις για μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση. Συγκεκριμένα, θα εξετάσει εάν απαιτούνται εντονότερα χρηματοοικονομικά κίνητρα υπό τη μορφή των χαμηλότοκων δανείων ή/και επιχορηγήσεων, τον τρόπο με τον οποίον θα μπορούσε, στη συνάρτηση αυτήν, να χρησιμοποιηθεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, και, εφόσον είναι σκόπιμο, η Επιτροπή θα περιλάβει, μεταξύ άλλων, πρόσθετα κονδύλια για τη χρηματοδότηση της ενεργειακής απόδοσης στο νέο Ενωσιακό Μέσο Ενεργειακής Ασφάλειας και Υποδομής που θα υποβληθεί το 2010.

Κατά την αναθεώρηση του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση, η Επιτροπή θα αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στη διάσταση γειτονίας της ενεργειακής απόδοσης. Θα αναλύσει τον τρόπο με τον οποίον μπορεί να παράσχει χρηματοοικονομικά και κανονιστικά κίνητρα στις χώρες γειτονίας προκειμένου να ενισχύσουν τις επενδύσεις τους στην ενεργειακή απόδοση.

Εάν, στην έκθεση που θα υποβάλει το 2010 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού δυνάμει του άρθρου 28, η Επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν είναι δυνατόν να δεσμευθεί, μέχρι τα τέλη του 2010, μέρος των κονδυλίων που προβλέπονται για τα έργα του παραρτήματος του κανονισμού, η Επιτροπή θα προτείνει, εφόσον είναι σκόπιμο, τροποποίηση του κανονισμού η οποία να επιτρέπει τη χρηματοδότηση έργων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών, επιπλέον των προαναφερόμενων πρωτοβουλιών, με κριτήρια επιλεξιμότητας παρόμοια προς εκείνα που ισχύουν για τα έργα του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού."

Τελευταία ενημέρωση: 1 Φεβρουαρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου