Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0266(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0265/2009

Esitatud tekstid :

A6-0265/2009

Arutelud :

PV 06/05/2009 - 13
CRE 06/05/2009 - 13

Hääletused :

PV 07/05/2009 - 9.12
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0383

Vastuvõetud tekstid
PDF 193kWORD 245k
Neljapäev, 7. mai 2009 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelised kahepoolsed lepingud, mis käsitlevad kohtu- ja muid otsuseid seoses abieluasjade, vanemliku vastutuse ja ülalpidamiskohustustega *
P6_TA(2009)0383A6-0265/2009

Euroopa Parlamendi 7. mai 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse kord, mille alusel liikmesriigid peavad kolmandate riikidega läbirääkimisi ja sõlmivad kahepoolseid valdkondlikke lepinguid, mis käsitlevad kohtualluvust ning kohtu- ja muude otsuste tunnustamist ja täitmist seoses abieluasjade, vanemliku vastutuse ja ülalpidamiskohustustega, ning ülalpidamiskohustustega seotud küsimuste suhtes kohaldatavat õigust (KOM(2008)0894 – C6-0035/2009 – 2008/0266(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament ,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0894);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 61 punkti c, artiklit 65, artikli 67 lõiget 2 ja artikli 67 lõiget 5, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0035/2009);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning õiguskomisjoni arvamust (A6-0265/2009),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri
Ettepanek: nõukogu määrus, […], millega kehtestatakse kord, mille alusel liikmesriigid peavad kolmandate riikidega läbirääkimisi ja sõlmivad kahepoolseid valdkondlikke lepinguid, mis käsitlevad kohtualluvust ning kohtu- ja muude otsuste tunnustamist ja täitmist seoses abieluasjade, vanemliku vastutuse ja ülalpidamiskohustustega, ning ülalpidamiskohustustega seotud küsimuste suhtes kohaldatavat õigust
Ettepanek: nõukogu määrus, […], millega kehtestatakse kord, mille alusel peetakse läbirääkimisi ja sõlmitakse lepinguid, mis käsitlevad kohtualluvust ning kohtu- ja muude otsuste tunnustamist ja täitmist abieluasjade, vanemliku vastutuse ja ülalpidamiskohustustega seotud küsimustes ning ülalpidamiskohustustega seotud küsimuste suhtes kohaldatavat õigust
Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1
(1)  Euroopa Ühenduse asutamislepingu (edaspidi "EÜ asutamisleping") IV jaotises on sätestatud õiguslik alus ühenduse õigusaktide vastuvõtmiseks tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas.
(1)  Euroopa Ühenduse asutamislepingu (edaspidi "EÜ asutamisleping") kolmanda osa IV jaotises on sätestatud õiguslik alus ühenduse õigusaktide vastuvõtmiseks tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas.
Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
(2)  Tsiviilasjades tehtavat õigusalast koostööd liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel on traditsiooniliselt reguleeritud liikmesriikide ja kolmandate riikide vaheliste lepingutega.
(2)  Tsiviilasjades tehtavat õigusalast koostööd liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel on traditsiooniliselt reguleeritud liikmesriikide ja kolmandate riikide vaheliste lepingutega. Sellised lepingud, mida on suur hulk, kajastavad tihti erilisi sidemeid liikmesriigi ja konkreetse kolmanda riigi vahel ning nende eesmärk on luua asjakohane õiguslik raamistik asjaomaste poolte erivajaduste rahuldamiseks.
Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
(3)  EÜ asutamislepingu artiklis 307 on sätestatud nõue kõrvaldada kõik vastuolud ühenduse acquis ning liikmesriikide ja kolmandate riikide vaheliste rahvusvaheliste lepingute vahel. Sellega võib kaasneda vajadus pidada uusi läbirääkimisi nimetatud lepingute üle.
(3)  EÜ asutamislepingu artikliga 307 nõutakse, et liikmesriigid võtaksid kõik vajalikud meetmed, et kõrvaldada kõik vastuolud ühenduse acquis ning rahvusvaheliste lepingute vahel, mis liikmesriigid on kolmandate riikidega sõlminud . Sellega võib kaasneda vajadus pidada uusi läbirääkimisi selliste lepingute üle.
Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
(4)  Samuti võib ilmneda vajadus sõlmida kolmandate riikidega uusi lepinguid, mis käsitlevad EÜ asutamislepingu IV jaotise kohaldamisalasse kuuluvaid tsiviilõiguse valdkondi.
(4)  Et oleks võimalik luua sobiv õiguslik raamistik, mis vastaks konkreetse liikmesriigi erivajadustele suhetes kolmanda riigiga, võib samuti ilmneda selge vajadus sõlmida kolmandate riikidega uusi lepinguid, mis käsitlevad EÜ asutamislepingu kolmanda osa IV jaotise kohaldamisalasse kuuluvaid tsiviilõiguse valdkondi.
Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
(5)  Euroopa Kohus kinnitas oma 7. veebruari 2006. aasta arvamuses 1/03 uue Lugano konventsiooni sõlmimise kohta, et ühendus on omandanud ainuvälispädevuse pidada kolmandate riikidega läbirääkimisi rahvusvaheliste lepingute üle ja sõlmida neid paljudes olulistes valdkondades, millele on viidatud EÜ asutamislepingu IV jaotises. Eelkõige kinnitas kohus, et ühendus on omandanud ainupädevuse sõlmida kolmandate riikidega rahvusvahelisi lepinguid küsimustes, mis mõjutavad muu hulgas määruses (EÜ) nr 44/2001 (Brüssel I) sätestatud eeskirju eelkõige kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades .
(5)  Euroopa Kohus kinnitas oma 7. veebruari 2006. aasta arvamuses 1/03 uue Lugano konventsiooni sõlmimise kohta, et ühendus on omandanud ainupädevuse rahvusvahelise lepingu, näiteks Lugano konventsiooni sõlmimiseks kolmandate riikidega küsimustes, mis mõjutavad nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruses (EÜ) nr 44/2001 (kohtualluvuse ja kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) 1 ("Brüssel I") sätestatud eeskirju.
______________________
EÜT L 12, 16.1.2001, lk 1.
Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
(6)  EÜ asutamislepingu artikli 300 kohaselt peab nimetatud lepingud ühenduse ja kolmanda riigi vahel seega sõlmima ühendus oma pädevuse piires .
(6)  EÜ asutamislepingu artikli 300 kohaselt sõlmib ühendus lepinguid ühenduse ja kolmanda riigi vahel ühenduse ainupädevusse kuuluvates küsimustes .
Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
(7)  EÜ asutamislepingu artiklis 10 on sätestatud nõue, et liikmesriigid peavad kaasa aitama ühenduse eesmärkide saavutamisele ning hoiduma kõikidest meetmetest, mis võiksid kahjustada asutamislepingu eesmärkide saavutamist. Nimetatud lojaalse koostöö kohustus on üldiselt kohaldatav ega sõltu sellest, kas ühenduse asjaomane pädevus on ainupädevus või mitte.
(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
(8)  Tuleks anda hinnang selle kohta, kas ühendus on praegu piisavalt huvitatud võimalusest asendada kõik liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel sõlmitud või sõlmitavad kahepoolsed lepingud ühenduse lepingutega. Seepärast tuleks kehtestada kord, millel on korraga kaks eesmärki. Esiteks, võimaldada ühendusel hinnata, kas ta oleks piisavalt huvitatud teatava kahepoolse lepingu sõlmimisest. Teiseks, volitada liikmesriike sõlmima kõnealune leping ise, kui ühendus ei ole parajasti huvitatud selle lepingu sõlmimisest.
välja jäetud
Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
(9)  Tuleks kehtestada ühtne ja läbipaistev kord, mille alusel saaks liikmesriike erandjuhtudel volitada muutma kolmandate riikidega sõlmitud lepinguid või pidada läbirääkimisi uute lepingute üle või sõlmida neid eelkõige juhul, kui ühendus ei ole teatanud oma kavatsusest kasutada oma välispädevust asjaomase lepingu sõlmimiseks. Nimetatud kord ei piira ühenduse ainupädevust ega EÜ asutamislepingu artiklite 300 ja 307 sätteid. Kuna kavandatav kord kaldub kõrvale reeglist, mille kohaselt ühendus on ainupädev sõlmima kõnealuse valdkonna rahvusvahelisi lepinguid, tuleb kõnealust korda vaadelda kui erimeedet ning selle kohaldamisala ja -aeg peavad olema piiratud.
(9)  Seoses lepingutega, mis on sõlmitud kolmandate riikidega ühenduse ainupädevusse kuuluvates konkreetsetes tsiviilõiguslikes küsimustes, tuleks kehtestada ühtne ja läbipaistev kord, mille alusel saaks liikmesriiki erandjuhtudel volitada muutma kolmandate riikidega sõlmitud lepingut või pidada läbirääkimisi uue lepingu üle või sõlmida seda eelkõige juhul, kui ühendus ei ole teatanud oma kavatsusest kasutada oma välispädevust lepingu sõlmimiseks, kasutades juba kehtivaid läbirääkimisvolitusi või läbirääkimisvolituste pakkumist. Nimetatud kord ei piira ühenduse ainupädevust ega EÜ asutamislepingu artiklite 300 ja 307 sätteid. Seda tuleb vaadelda kui erimeedet ning selle kohaldamisala ja -aeg peavad olema piiratud.
Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)
(9 a)  Käesolevat määrust ei tuleks kohaldada, kui ühendus on samas valdkonnas asjaomas(t)e kolmanda(te) riigiga (riikidega) juba lepingu sõlminud. Kahte lepingut tuleks pidada samasisuliseks ainult juhul ja ulatuses, kui nendega reguleeritakse põhiolemuselt sama, konkreetset õigusküsimust. Sätteid, millega lihtsalt väljendatakse üldist kavatsust nendes küsimustes koostööd teha, ei tuleks pidada sama teemat käsitlevateks säteteks.
Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 b (uus)
(9 b)  Kehtivates ühenduse õigusaktides viidatud teatud piirkondlike lepingute suhtes võib kohaldada käesolevat määrust.
Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 c (uus)
(9 c)  Komisjon peaks määrama kindlaks põhieesmärgid ühenduse välissuhete kujundamiseks tsiviil- ja kaubandusküsimustes tehtava õiguskoostöö valdkonnas vastavalt suunistele, mille nõukogu võib tulevikus vastu võtta.
Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
(10)  Käesolevat määrust tuleks kohaldada ainult valdkondlike lepingute suhtes, mis käsitlevad kohtualluvust ning kohtu- ja muude otsuste tunnustamist ja täitmist seoses abieluasjade, vanemliku vastutuse ja ülalpidamiskohustustega, ning ülalpidamiskohustustega seotud küsimuste suhtes kohaldatavat õigust.
välja jäetud
Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
(11)  Selleks et tagada, et liikmesriigi kavandatav leping ei muuda ühenduse õigust ebatõhusaks ega takista selle eeskirjadega kehtestatud süsteemi häireteta toimimist, tuleks nõuda loa taotlemist nii läbirääkimiste alustamiseks või jätkamiseks kui ka lepingu sõlmimiseks. See võimaldab komisjonil hinnata läbirääkimiste (võimalike) tulemuste oodatavat mõju ühenduse õigusele. Vajaduse korral võib komisjon anda läbirääkimissuuniseid või nõuda teatavate sätete lisamist kavandatavasse lepingusse.
(11)  Selleks et tagada, et liikmesriigi kavandatav leping ei muuda ühenduse õigust ebatõhusaks ega takista selle eeskirjadega kehtestatud süsteemi häireteta toimimist, ning tagada, et see ei kahjusta ühenduse vastu võetud ühenduse välispoliitikat, tuleks asjaomastelt liikmesriikidelt nõuda, et nad teataksid komisjonile oma kavatsustest eesmärgiga taotleda luba nii lepingu sõlmimise üle peetavate ametlike läbirääkimiste alustamiseks või jätkamiseks kui ka lepingu sõlmimiseks. Teade tuleb saata kirja või elektroonilisel teel. Teade peaks sisaldama kogu asjakohast teavet ja kõiki asjakohaseid dokumente, mis võimaldavad komisjonil hinnata läbirääkimiste tulemuste oodatavat mõju ühenduse õigusele.
Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)
(11 a)  Tuleks anda hinnang sellele, kas ühendus on huvitatud kahepoolse lepingu sõlmimisest ühenduse ja asjaomase kolmanda riigi vahel või vajaduse korral, kas ühendus on huvitatud liikmesriigi ja kolmanda riigi vahel sõlmitud kahepoolse lepingu asendamisest ühenduse lepinguga.
Sel eesmärgil tuleks kõiki liikmesriike teavitada igast komisjonile edastatud teatest, mis käsitleb ühe liikmesriigi ettepanekut lepingu sõlmimiseks, et võimaldada neil näidata üles huvi ühineda teate edastanud liikmesriigi algatusega. Kui sellise teabevahetuse tulemusel tekib ühenduse huvi, peaks komisjon kaaluma läbirääkimisvolituste pakkumist lepingu sõlmimiseks ühenduse ja asjaomase kolmanda riigi vahel.
Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 b (uus)
(11 b)  Kui komisjon nõuab liikmesriigilt täiendavat teavet seoses hinnangu andmisega sellele, kas kõnealusele liikmesriigile tuleks anda luba alustada läbirääkimisi kolmanda riigi või kolmandate riikidega, ei tohiks selline nõue mõjutada ajavahemiku pikkust, mille jooksul komisjon peab tegema põhjendatud otsuse liikmesriigi taotluse kohta läbirääkimiste alustamiseks.
Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 c (uus)
(11c)  Komisjon peaks ametlike läbirääkimiste alustamiseks loa andmisel suutma vajaduse korral anda läbirääkimissuuniseid või nõuda teatavate sätete lisamist kavandatavasse lepingusse. Komisjoni peaks läbirääkimiste erinevate etappide jooksul täiel määral teavitama küsimustest, mis kuuluvad käesoleva määruse kohaldamisalasse, ning ta võib osaleda vaatlejana selliste küsimuste käsitlemisel.
Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 d (uus)
(11 d)  Kui liikmesriik teatab komisjonile oma kavatsusest alustada kolmanda riigiga läbirääkimisi, peab ta teavitama komisjoni neist asjaoludest, mis on komisjonile vajalikud hinnangu andmiseks. Komisjoni antav luba ja mis tahes võimalikud läbirääkimissuunised, või vastasel korral komisjoni loa andmisest keeldumine peaks hõlmama ainult käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvaid küsimusi.
Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 e (uus)
(11 e)  Euroopa Parlamenti, nõukogu ja liikmesriike tuleks teavitada igast komisjonile edastatud teatest, mis käsitleb kavandatavaid või sõlmitud lepinguid, ning igast komisjoni vastu võetud põhjendatud otsusest käesoleva määruse kohaldamisalas. Selline teave peab täielikult vastama kõikidele kohaldatavatele konfidentsiaalsusnõuetele.
Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 f (uus)
(11 f)  Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon peaksid tagama, et kogu konfidentsiaalseks tunnistatud teavet käsitletakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele 1 .
___________________________
1 EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43.
Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 g (uus)
(11 g)  Juhul kui komisjon oma hinnangu alusel ei kavatse anda luba ametlike läbirääkimiste alustamiseks või läbirääkimiste tulemusel koostatud lepingu sõlmimiseks, peaks komisjon enne põhjendatud otsuse vastu võtmist esitama asjaomasele liikmesriigile arvamuse. Kui asi puudutab läbirääkimiste tulemusel koostatud lepingu sõlmimist, peaks arvamus olema saadetud Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
(12)  Selleks et tagada, et leping ei takista ühenduse välispoliitika elluviimist tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas, tuleks lepingus sätestada selle denonsseerimine juhul, kui ühendus sõlmib asjaomase kolmanda riigiga samasisulise lepingu.
(12)  Selleks et tagada, et läbirääkimiste tulemusel koostatud leping ei takista ühenduse välispoliitika elluviimist tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas, tuleks lepingus sätestada kas selle osaline või täielik denonsseerimine juhul, kui ühendus või ühendus ja selle liikmesriigid sõlmivad asjaomase kolmanda riigiga edaspidi samasisulise lepingu, või asjaomaste sätete otsene asendamine edaspidi sõlmitud lepingu sätetega .
Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13
(13)  Tuleks sätestada üleminekumeetmed, mida kohaldatakse juhul, kui käesoleva määruse jõustumise ajaks on liikmesriik juba alustanud läbirääkimisi kolmanda riigiga või lõpetanud need, kuid ei ole veel andnud oma nõusolekut lugeda lepingut enda suhtes siduvaks.
(13)  Tuleks sätestada üleminekumeetmed, mida kohaldatakse juhul, kui käesoleva määruse jõustumise ajaks on liikmesriik juba alustanud läbirääkimiste pidamist kolmanda riigiga või lõpetanud need, kuid ei ole veel andnud oma nõusolekut lugeda lepingut enda suhtes siduvaks.
Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)
(13 a)  Tagamaks, et käesoleva määruse kohaldamise osas on kogutud piisavalt kogemusi, peaks komisjon esitama oma aruande mitte varem kui kaheksa aastat pärast selle vastuvõtmist. Kõnealuses aruandes peaks komisjon oma volituste raames kinnitama käesoleva määruse ajutist iseloomu või uurima, kas käesolev määrus tuleks asendada muu määrusega, mis hõlmab samu küsimusi või sisaldab ka muid küsimusi, mis kuuluvad ühenduse ainupädevusse ja mida reguleerivad muud ühenduse õigusaktid.
Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 b (uus)
(13 b)  Kui komisjoni esitatav aruanne kinnitab käesoleva määruse ajutist iseloomu, peaks liikmesriigil olema pärast aruande esitamist endiselt võimalik teavitada komisjoni kestvatest või juba teatavaks tehtud läbirääkimistest loa saamiseks ametlike läbirääkimiste alustamiseks.
Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
(14)  Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused.
välja jäetud
Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15
(15)  Kooskõlas EÜ asutamislepingu artiklis 5 sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega ei lähe käesolev määrus kaugemale sellest, mis on vajalik määruse eesmärgi saavutamiseks.
(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16
(16)   Ühendkuningriik ja Iirimaa osalevad käesoleva määruse vastuvõtmises ja kohaldamises Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artikli 3 kohaselt niivõrd, kuivõrd nad osalesid käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate määruste vastuvõtmises ja kohaldamises või on nimetatud määrused heaks kiitnud pärast nende vastuvõtmist .
(16)  Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artikli 3 kohaselt on Ühendkuningriik ja Iirimaa teatanud oma soovist osaleda käesoleva määruse vastuvõtmises ja kohaldamises .
Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1
1.  Käesoleva määrusega kehtestatakse kord, mille alusel volitatakse liikmesriiki muutma tema ja kolmanda riigi vahel sõlmitud kahepoolset lepingut või pidama läbirääkimisi uue kahepoolse lepingu üle ning sõlmima seda järgmistes sätetes ettenähtud tingimustel.
1.  Käesoleva määrusega kehtestatakse kord, mille alusel volitatakse liikmesriiki muutma sõlmitud lepingut või pidama läbirääkimisi uue lepingu üle ning sõlmima seda järgmistes sätetes ettenähtud tingimustel.
Nimetatud kord ei piira ühenduse ja selle liikmesriikide vastavaid pädevusi.
Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2
2.  Käesolevat määrust kohaldatakse liikmesriikide ja kolmandate riikide vaheliste kahepoolsete valdkondlike lepingute suhtes, mis käsitlevad kohtualluvust ning kohtu- ja muude otsuste tunnustamist ja täitmist seoses abieluasjade, vanemliku vastutuse ja ülalpidamiskohustustega, ning ülalpidamiskohustustega seotud küsimuste suhtes kohaldatavat õigust .
2.  Käesolevat määrust kohaldatakse lepingute suhtes, mis käsitlevad täielikult või osaliselt määruse (EÜ) nr 2201/2003 1 ja määruse (EÜ) nr 4/2009 2 kohaldamisalasse kuuluvaid küsimusi, kui kõnealused küsimused kuuluvad ühenduse ainupädevusse .
____________________________
1 Nõukogu 27. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2201/2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega (ELT L 338, 23.12.2003, lk 1).
____________________________
2 Nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 4/2009 kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes (ELT L 7, 10.1.2009, lk 1).
Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)
2 a.  Käesolevat määrust ei kohaldata, kui ühendus on samas küsimuses asjaomas(t)e kolmanda(te) riigiga (riikidega) juba lepingu sõlminud.
Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1
1.  Käesoleva määruse tähenduses on "leping" liikmesriigi ja kolmanda riigi vaheline kahepoolne leping.
1.  Käesolevas määruses tähendab mõiste "leping" järgmist:
a) liikmesriigi ja kolmanda riigi vaheline kahepoolne leping,
b) piirkondlikud lepingud, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 2201/2003 artikli 59 lõike 2 punktis a, piiramata kõnealuse määruse artikli 59 lõike 2 punkti c ja artikli 59 lõike 3 kohaldamist, ning määruse (EÜ) nr 4/2009 artikli 69 lõikes 3.
Muudatusettepanek 86
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2
2.  Käesoleva määruse tähenduses on "liikmesriik" iga liikmesriik , välja arvatud Taani.
2.  Käesolevas määruses tähendab "liikmesriik" liikmesriike , välja arvatud Taani.
Muudatusettepanek 87
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1
1.  Kui liikmesriik kavatseb alustada läbirääkimisi kolmanda riigiga sõlmitud lepingu muutmiseks või käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluva uue lepingu sõlmimiseks , teatab ta oma kavatsusest kirjalikult komisjonile.
1.  Kui liikmesriik kavatseb alustada läbirääkimisi, et muuta sõlmitud lepingut või sõlmida käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluv uus leping , teatab ta kirjalikult oma kavatsusest komisjonile võimalikult varakult enne kavandatud ametlike läbirääkimiste alustamist .
Muudatusettepanek 88
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2
2.  Teade sisaldab koopiat sõlmitud lepingust , lepingu projektist või asjaomase kolmanda riigi esitatud ettepaneku projektist , kui see on kättesaadav, ning kõiki muid asjakohaseid dokumente. Liimesriik kirjeldab läbirääkimiste eesmärke ning täpsustab nende käigus käsitletavaid küsimusi või sõlmitud lepingu muuta kavatsetavaid sätteid ning annab muud asjakohast teavet.
2.  Teade sisaldab vajaduse korral sõlmitud lepingu koopiat , lepingu eelnõu või ettepaneku eelnõu ning mis tahes muid asjakohaseid dokumente. Liikmesriik kirjeldab läbirääkimiste sisu ning täpsustab kavandatavas lepingus käsitletavaid küsimusi või sõlmitud lepingu muutmisele kuuluvaid sätteid. Liikmesriik võib anda mis tahes muud täiendavat teavet.
Muudatusettepanek 89
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3
3.  Teade esitatakse vähemalt kolm kuud enne kuupäeva, mil kavatsetakse alustada ametlikke läbirääkimisi asjaomase kolmanda riigiga.
välja jäetud
Muudatusettepanek 90
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1
1.  Teate saamise korral annab komisjon hinnangu selle kohta , kas liikmesriik võib pidada läbirääkimisi asjaomase kolmanda riigiga . Kui ühendus on juba sõlminud samasisulise lepingu asjaomase kolmanda riigiga, lükkab komisjon liikmesriigi taotluse automaatselt tagasi.
1.  Kui komisjon on teate kätte saanud, hindab ta , kas liikmesriik võib ametlikke läbirääkimisi alustada .
Muudatusettepanek 91
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – sissejuhatav osa
2.  Kui ühendus ei ole veel sõlminud lepingut asjaomase kolmanda riigiga, kontrollib komisjon hinnangu andmisel kõigepealt, kas vastavasisulise ühenduse lepingu sõlmimine asjaomase kolmanda riigiga on tõenäoline lähitulevikus . Kui nimetatud lepingut tõenäoliselt lähitulevikus ei sõlmita , võib komisjon anda loa , kui täidetud on järgmised kaks tingimust :
2.  Komisjon kontrollib kõnealuse hinnangu andmisel kõigepealt, kas vastavasisuliste läbirääkimisvolituste andmine ühenduse lepingu sõlmimiseks asjaomas(t)e kolmanda(te) riigiga (riikidega) on konkreetselt kavas järgmise 24 kuu jooksul . Kui see nii ei ole , hindab komisjon, kas kõik järgmised tingimused on täidetud:
Muudatusettepanek 92
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a
(a) asjaomane liikmesriik on näidanud , et tal on eriline huvi kahepoolse valdkondliku lepingu sõlmimiseks kõnealuse kolmanda riigiga, eelkõige arvestades liikmesriigi ja kolmanda riigi vahelisi majanduslikke , geograafilisi , kultuurilisi või ajaloolisi sidemeid ; ja
a) asjaomane liikmesriik on esitanud teavet selle kohta , et tal on eriline huvi lepingu sõlmimiseks liikmesriigi ja asjaomase kolmanda riigi majanduslikest , geograafilistest , kultuurilistest, ajaloolistest, sotsiaalsetest või poliitilistest sidemetest tulenevalt ;
Muudatusettepanek 93
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b
(b) komisjon teeb kindlaks, et kavandatav leping ei mõjuta liigselt ühenduse eeskirjade ühetaolist ja järjepidevat kohaldamist ning nende eeskirjadega kehtestatud süsteemi häireteta toimimist.
b) liikmesriikide edastatud teabe kohaselt ei muuda kavandatav leping ühenduse õigust ebatõhusaks ega takista selle eeskirjadega kehtestatud süsteemi häireteta toimimist; ja
Muudatusettepanek 94
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b a (uus)
b a) kavandatav leping ei kahjusta ühenduse vastu võetud ühenduse välispoliitika eesmärki ja otstarvet.
Muudatusettepanek 95
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)
2 a.  Kui liikmesriigi edastatud teave ei ole hinnangu andmiseks piisav, võib komisjon taotleda lisateavet.
Muudatusettepanek 96
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – esimene lõik
1.  Kui komisjon artiklis 4 osutatud tingimusi arvesse võttes järeldab , et miski lepingu sõlmimist või muutmist ei takista, võib ta lubada liikmesriigil alustada läbirääkimisi tema ja kolmanda riigi vahelise lepingu üle. Vajaduse korral võib komisjon anda läbirääkimissuuniseid ning nõuda teatavate sätete lisamist kavandatavasse lepingusse.
1.  Kui kavandatav leping vastab artikli 4 lõikes 2 osutatud tingimustele , annab komisjon liikmesriigile loa alustada ametlikke läbirääkimisi lepingu üle. Vajaduse korral võib komisjon anda läbirääkimissuuniseid ning nõuda teatavate sätete lisamist kavandatavasse lepingusse.
Muudatusettepanek 97
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – teine lõik
2.  Lepingus nähakse ette säte, mille kohaselt see denonsseeritakse juhul, kui ühendus sõlmib asjaomase kolmanda riigiga samasisulise lepingu.
2.  Leping sisaldab sätet, millega nähakse ette kas :
a) lepingu täielik või osaline denonsseerimine juhul, kui ühendus või ühendus ja selle liikmesriigid ning asjaomane kolmas riik või asjaomased kolmandad riigid sõlmivad sellele järgnevalt samasisulise lepingu, või
b) lepingu asjaomaste sätete otsene asendamine sellele järgneva Euroopa Ühenduse või ühenduse ja selle liikmesriikide ning kolmanda riigi või kolmandate riikide vahelise samasisulise lepingu sätetega .
Leping sisaldab järgmist sätet : "(Liikmesriigi nimi) denonsseerib käesoleva lepingu juhul, kui Euroopa Ühendus sõlmib (kolmanda riigi nimi [kaasaütlevas käändes]) lepingu, mis käsitleb samu tsiviilõigusega seotud küsimusi, mida reguleeritakse käesoleva lepinguga".
Punktis a osutatud säte tuleks sõnastada järgmiselt : "(Liikmesriigi nimi) denonsseerib käesoleva lepingu osaliselt või täielikult juhul, kui Euroopa Ühendus sõlmib või Euroopa Ühendus ja selle liikmesriigid sõlmivad (kolmanda riigi nimi või kolmandate riikide nimed [kaasaütlevas käändes]) lepingu, mis käsitleb samu tsiviilõigusega seotud küsimusi nagu need , mida reguleeritakse käesoleva lepinguga".
Punktis b osutatud säte tuleks sõnastada järgmiselt: "Lepingu/sätete (täpsustada) kohaldamine lõpeb päeval, mil jõustub Euroopa Ühenduse või Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning (kolmanda riigi nimi või kolmandate riikide nimed [omastavas käändes]) vaheline leping, mis käsitleb lepinguga/sätetega reguleeritavaid küsimusi".
Komisjon teeb põhjendatud otsuse liikmesriigi taotluse kohta 90 päeva jooksul pärast artiklis 3 osutatud teate saamist.
Muudatusettepanek 98
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3
3.  Komisjon teeb lõigetes 1 ja 2 osutatud otsuse loa andmise kohta artikli 8 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt.
välja jäetud
Komisjon teeb otsuse liikmesriigi taotluse kohta kuue kuu jooksul pärast artiklis 3 osutatud teate saamist.
Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)
Artikkel 5 a
Ametlike läbirääkimiste alustamiseks loa andmisest keeldumine
1.  Kui komisjon ei kavatse artiklis 4 nimetatud hinnangu alusel kavandatava lepingu ametlike läbirääkimiste avamist lubada, esitab ta asjaomasele liikmesriigile arvamuse 90 päeva jooksul artiklis 3 nimetatud teate saamisest.
2.  Liikmesriik võib 30 päeva jooksul komisjoni arvamuse esitamisest paluda, et komisjon alustaks liikmesriigiga arutelusid lahenduse leidmiseks.
3.  Kui asjaomane liikmesriik ei palu komisjonil liikmesriigiga arutelusid alustada lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul, esitab komisjon põhjendatud otsuse liikmesriigi taotluse kohta 130 päeva jooksul alates artiklis 3 nimetatud teate saamisest.
4.  Kui arutelud toimuvad lõike 2 tähenduses, esitab komisjon põhjendatud otsuse liikmesriigi taotluse kohta 30 päeva jooksul pärast arutelude lõppemist.
Muudatusettepanek 100
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6
Komisjon võib osaleda liikmesriigi ja kolmanda riigi vahelistel läbirääkimistel vaatlejana. Kui komisjon vaatlejana ei osale, hoitakse teda kursis läbirääkimiste eri etappide kulgemise ja tulemustega.
Komisjon võib osaleda liikmesriigi ja kolmanda riigi vahelistel läbirääkimistel vaatlejana, kui käsitletakse selle määruse reguleerimisalasse kuuluvaid küsimusi . Kui komisjon vaatlejana ei osale, hoitakse teda kursis läbirääkimiste eri etappide kulgemise ja tulemustega.
Muudatusettepanek 101
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1
1.  Enne lepingu parafeerimist teatab asjaomane liikmesriik komisjonile läbirääkimiste tulemustest ning edastab talle lepingu teksti.
1.  Enne läbirääkimiste tulemusena koostatud lepingu allkirjastamist teatab asjaomane liikmesriik komisjonile läbirääkimiste tulemustest ning edastab talle lepingu teksti.
Muudatusettepanek 102
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2
2.  Teate saamise korral annab komisjon hinnangu selle kohta , kas läbirääkimiste tulemusel koostatud leping vastab komisoni esialgsele hinnangule. Sellise täiendava hinnangu andmisel uurib komisjon, kas kavandatav leping sisaldab komisjoni esitatud nõudeid, eelkõige artikli 5 lõikes 1 osutatud sätteid, ning kas kavandatava lepingu sõlmimine muudaks ühenduse õiguse ebatõhusaks või takistaks selle eeskirjadega kehtestatud süsteemi häireteta toimimist.
2.  Selle teate saamise korral hindab komisjon, kas läbirääkimiste tulemusel koostatud leping:
a) vastab artikli 4 lõike 2 punktis b nimetatud tingimustele;
b) vastab artikli 4 lõike 2 punktis b a nimetatud tingimusele, kui selle tingimusega kaasnevad uued ja erandlikud asjaolud; ning
c) täidab artikli 5 lõike 2 kohase nõude.
Muudatusettepanek 103
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3
3.  Kui komisjon leiab, et läbirääkimiste tulemusel koostatud leping ei vasta lõikes 2 osutatud nõuetele, ei lubata liikmesriigil lepingut sõlmida.
välja jäetud
Muudatusettepanek 104
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4
4.  Kui komisjon leiab, et läbirääkimiste tulemusel koostatud leping vastab lõikes 2 osutatud nõuetele, võib liikmesriigile anda loa see leping sõlmida.
4.  Kui läbirääkimiste tulemusel koostatud leping vastab lõikes 2 osutatud nõuetele, annab komisjon liikmesriigile loa see leping sõlmida.
Muudatusettepanek 105
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – esimene lõik
5.  Komisjon teeb lõigetes 3 ja 4 osutatud otsuse loa andmise kohta artikli 8 lõikes 3 osutatud menetluse kohaselt.
välja jäetud
Muudatusettepanek 106
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – teine lõik
Komisjon teeb otsuse liikmesriigi taotluse kohta kuue kuu jooksul pärast lõikes 1 osutatud teate saamist.
5.   Komisjon teeb põhjendatud otsuse liikmesriigi taotluse kohta 90 päeva jooksul pärast lõikes 1 osutatud teate saamist.
Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)
Artikkel 7 a
Lepingu sõlmimiseks loa andmisest keeldumine
1.  Kui komisjon ei kavatse artikli 7 lõikes 2 nimetatud hinnangu alusel kavandatava lepingu ametlike läbirääkimiste avamist lubada, esitab ta Euroopa Parlamendile ja nõukogule arvamuse 90 päeva jooksul artikli 7 lõikes 1 nimetatud teate saamisest.
2.  Liikmesriik võib 30 päeva jooksul komisjoni arvamuse esitamisest paluda, et komisjon alustaks liikmesriigiga arutelusid lahenduse leidmiseks.
3.  Kui asjaomane liikmesriik ei palu komisjonil liikmesriigiga arutelusid alustada lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul, esitab komisjon põhjendatud otsuse liikmesriigi taotluse kohta 130 päeva jooksul alates artikli 7 lõikes 1 nimetatud teate saamisest.
4.  Kui arutelud toimuvad lõike 2 tähenduses, esitab komisjon põhjendatud otsuse liikmesriigi taotluse kohta 30 päeva jooksul pärast arutelude lõppemist.
5.  Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu oma otsusest 30 päeva jooksul pärast otsuse tegemist.
Muudatusettepanek 108
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8
Artikkel 8
välja jäetud
Komiteemenetlus
1.  Komisjoni abistab komitee.
2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artiklis 3 sätestatud nõuandemenetlust kooskõlas kõnealuse otsuse artikliga 7.
3.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artiklis 4 sätestatud korralduskomitee menetlust kooskõlas kõnealuse otsuse artikliga 7.
4.  Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.
Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)
Artikkel 8 a
Teave Euroopa Parlamendile, nõukogule ja liikmesriikidele
Komisjon teeb Euroopa Parlamendile, nõukogule ja liikmesriikidele artiklite 3 ja 7 kohaselt saadud teated kättesaadavaks ja vajadusel saatedokumendid ning kõik artiklite 5, 5 a, 7 ja 7 a kohased põhjendatud otsused, võttes arvesse konfidentsiaalsusnõudeid.
Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 b (uus)
Artikkel 8 b
Konfidentsiaalsus
1.  Komisjonile artikli 3, artikli 4 lõike 2 a ja artikli 7 kohaselt teabe edastamisel võib asjaomane liikmesriik näidata, kas edastatud teavet tuleb pidada konfidentsiaalseks ja kas seda võib teistele liikmesriikidele anda.
2.  Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et kogu konfidentsiaalseks tunnistatud teavet käsitletakse kooskõlas määruse (EÜ) nr 1049/2001 1 artikli 4 lõike 1 punktiga a.
Muudatusettepanek 111
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1
1.  Kui liikmesriik on käesoleva määruse jõustumise ajaks juba alustanud lepingut käsitlevaid läbirääkimisi kolmanda riigiga , kohaldatakse artikli 3 lõikeid 1 ja 2 ning artikleid 4–7 .
1.  Kui liikmesriik on käesoleva määruse jõustumise ajaks juba alustanud lepingut käsitlevaid läbirääkimisi, kohaldatakse artikleid 3–7 a .
Komisjon võib anda läbirääkimissuuniseid või teha ettepaneku teatavate sätete lisamiseks vastavalt artikli 5 lõikele 1, kui läbirääkimised on veel sellises etapis, mis seda võimaldab.
Komisjon võib anda läbirääkimissuuniseid või nõuda teatavate sätete lisamist vastavalt artikli 5 lõikele 1 ja lõikele 2 , kui läbirääkimised on veel sellises etapis, mis seda võimaldab.
Muudatusettepanek 112
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2
2.  Kui liikmesriik on käesoleva määruse jõustumise ajaks läbirääkimised juba lõpetanud, kuid ei ole lepingut veel sõlminud, kohaldatakse artikli 3 lõikeid 1 ja 2 ning artikli 7 lõikeid 2–5.
2.  Kui liikmesriik on käesoleva määruse jõustumise ajaks läbirääkimised juba lõpetanud, kuid ei ole lepingut veel sõlminud, kohaldatakse artiklit 3, artikli 7 lõikeid 2–5 ja artiklit 7 a .
Lepingu sõlmimise lubamise üle otsustamisel hindab komisjon ka seda, kas selle sõlmimisele on takistusi artiklis 4 osutatud tingimusi arvesse võttes.
Muudatusettepanek 113
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10
Komisjon esitab hiljemalt 2014. aasta 1. jaanuariks Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta ning võib sellele lisada asjakohase õigusloomeettepaneku .
1.  Komisjon esitab kõige varem kaheksa aastat pärast käesoleva määruse vastuvõtmist Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta.
2.  Selles aruandes kas
a) kinnitatakse, et on asjakohane, et see määrus aegub kuupäeval, mis määratakse kindlaks kooskõlas artikli 10 a lõikega 1, või
b) soovitatakse see määrus sellel kuupäeval uue määrusega asendada.
3.  Kui aruandes soovitatakse see määrus vastavalt lõike 2 punktile b asendada, lisatakse sellele asjakohane õigusakti ettepanek .
Muudatusettepanek 114
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)
Artikkel 10 a
Aegumine
1.  Käesolev määrus aegub kolm aastat pärast artiklis 10 nimetatud aruande esitamist komisjoni poolt.
Kolmeaastane ajavahemik algab Euroopa Parlamendile või nõukogule aruande viimase esitamise kuule järgneva kuu esimesel päeval.
2.   Olenemata käesoleva määruse aegumisest lõike 1 kohaselt määratud kuupäeval, lubatakse kõiki sel kuupäeval käimasolevaid läbirääkimisi, mida liikmesriik on käesoleva määruse kohaselt alustanud kehtiva lepingu muutmiseks või uue lepingu koostamiseks ja sõlmimiseks, edasi pidada ja lõpetada käesolevas määruses sätestatud tingimustel.
Muudatusettepanek 115
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Seda kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2014.
Viimane päevakajastamine: 20. juuni 2012Õigusalane teave