Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2584(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0258/2009

Esitatud tekstid :

B6-0258/2009

Arutelud :

PV 07/05/2009 - 7
CRE 07/05/2009 - 7

Hääletused :

PV 07/05/2009 - 9.19
CRE 07/05/2009 - 9.19
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0390

Vastuvõetud tekstid
PDF 81kWORD 44k
Neljapäev, 7. mai 2009 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Komisjoni määruse eelnõu, millega muudetakse XVII lisa REACH määruses
P6_TA(2009)0390B6-0258/2009

Euroopa Parlamendi 7. mai 2009. aasta resolutsioon komisjoni määruse ettepaneku kohta, millega muudetakse XVII lisa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)

Euroopa Parlament ,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur(1) , eriti selle artiklit 131;

–   võttes arvesse nõukogu 19. septembri 1983. aasta direktiivi 83/477/EMÜ töötajate kaitsmise kohta asbestiga kokkupuutest tulenevate ohtude eest tööl (teine üksikdirektiiv direktiivi 80/1107/EMÜ artikli 8 tähenduses)(2) ;

–   võttes arvesse nõukogu 16. septembri 1996. aasta direktiivi 96/59/EÜ polüklooritud bifenüülide ja polüklooritud terfenüülide (PCB/PCT) kõrvaldamise kohta(3) ;

–   võttes arvesse komisjoni … määruse (EÜ) nr … eelnõu, millega muudetakse XVII lisa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (komisjoni määruse eelnõu);

–   võttes arvesse määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklis 133 osutatud komitee arvamust;

–   võttes arvesse nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ(4) (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused) artikli 5a lõike 3 punkti b;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.   arvestades, et määrusega (EÜ) nr 1907/2006 tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse alates 1. juunist 2009 nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiiv 76/769/EMÜ liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piirangutega;

B.   arvestades, et komisjoni määruse eelnõu lisaga muudetav määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa peaks asendama direktiivi 76/769/EMÜ teatavate ohtlike ainete ja valmististe suhtes piirangute kehtestamise kohta I lisa;

C.   arvestades, et määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklis 67 on sätestatud, et ainet või valmististe või toote koostises esinevat ainet ei toodeta, viida turule ega kasutata juhul, kui aine ei vasta XVII lisas kehtestatud piirangute tingimustele;

D.   arvestades, et komisjoni määruse eelnõu lisa punkti 2 tabeli punkti 6 eesmärk on asbestikiudude ja neid sisaldavate toodete turuleviimise ja kasutamise suhtes praegu kehtivat keeldu laiendada asbestikiudude ja neid sisaldavate toodete tootmisele;

E.   arvestades, et komisjoni määruse eelnõu lisa punkti 2 tabeli punktis 6 säilitatakse erandid asbestikiudude suhtes kehtestatud keelust järgmistel juhtudel:

   toodete puhul, mis sisaldavad enne 1. jaanuari 2005 vastavalt inimeste tervise kõrgetasemelist kaitset tagavatele eritingimustele paigaldatud või kasutusele võetud asbestikiude, ja
   olemasolevate elektrolüüsipaigaldiste krüsotiili sisaldavate diafragmade puhul;

F.   arvestades, et ühenduse turule ei või enam viia uut asbesti, välja arvatud elektrolüüsi diafragmad, ja arvestades, et on olemas ühenduse erisätted, mis käsitlevad töötajate kaitset asbestiga kokkupuutest tulenevate ohtude eest tööl, kui asbesti eemaldatakse, ning kahjuks puuduvad ühenduse sätted asbesti sisaldavate toodete saastest vabastamise kohta – see küsimus on jäetud liikmesriikide pädevusse;

G.   arvestades, et asbest põhjustab asbestikiududega kokkupuutest tulenevalt endiselt mitmeid haigusi;

H.   arvestades, et direktiiviga 96/59/EÜ on liikmesriikidele kehtestatud kohustus PCBsid sisaldavate seadmete saastest vabastamiseks või kõrvaldamiseks ja/või kasutatud PCBde kõrvaldamiseks, et need lõplikult kasutusest eemaldada; arvestades, et ühendus peaks võtma sarnased meetmed asbestikiudude kohta;

I.   arvestades, et ühenduse õigusaktid hõlmavad kuut asbestide hulka kuuluvat mineraali (kroküdoliit, amosiit, antofülliit, aktinoliit, tremoliit ja krüsotiil), kuid ei hõlma veel selliseid asbesti struktuuriga mineraale nagu rihteriit ja vintšiit, kuigi neid võiks pidada sama kahjulikuks kui tremoliiti, amosiiti või kroküdoliiti ning neid võidakse samamoodi isolatsioonimaterjalides kasutada;

J.   arvestades, et kui komisjon on saanud kätte aruanded liikmesriikidelt, kes kasutavad diafragma suhtes kehtivat erandit, vaatab ta erandi läbi ja palub agentuuril koostada toimiku kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikliga 69, et keelata krüsotiili sisaldavate diafragmade turuleviimine ja kasutamine;

K.   arvestades, et mõnede sidusrühmade arvates tuleb erand lõpetada juba praegu, kuna asendustehnoloogiad (asbestivabad membraanid) on juba olemas ja neid kasutatakse enamikus Euroopa keemiatööstustes;

L.   arvestades, et tõhusaim viis kaitsta inimeste tervist oleks keelata krüsotiilasbestikiudude ja neid sisaldavate toodete kasutamine ilma igasuguste eranditeta;

M.   arvestades, et krüsotiilasbesti enamiku alles jäänud kasutusalade jaoks on praeguseks olemas aseained või alternatiivid, mis ei ole liigitatud kantserogeenseks ja mida peetakse vähem ohtlikuks;

N.   arvestades, et krüsotiilasbesti sisaldavate diafragmade suhtes kehtestatud erandi läbivaatamisel vastavalt direktiivile 76/769/EMÜ(5) uuriti nii tervise- kui ka majanduslikku mõju ja võeti arvesse komisjoni diferentseeritud lähenemisviisis komisjoni määruse eelnõus, mida toetab liikmesriikide valdav enamus,

1.   pidades silmas

   komisjoni määruse eelnõus võetud seisukohta asbestikiudude järkjärgulise kõrvaldamise kohta keskpika ajavahemiku jooksul,
   krüsotiilasbesti sisaldavate diafragmade suhtes kehtestatud erandi läbivaatamist vastavalt komisjoni direktiivile 1999/77/EÜ ja
   avaldust, mille komisjon tegi komisjoni määruse eelnõu vastuvõtmisel määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklis 133 osutatud komitees 20. veebruaril 2008,
loobub vastuseisust komisjoni määruse eelnõu vastuvõtmisele;

2.   võtab teadmiseks krüsotiilasbesti sisaldavate diafragmade suhtes kehtestatud erandi läbivaatamise ja rõhutab, et kõrgepingepaigaldised võivad edukalt töötada asendusmaterjalidega ja mõningaid selliseid ELis asuvaid paigaldisi on juba muudetud;

3.   rõhutab, et neli liikmesriiki kasutavad veel praegu asbesti sisaldavaid diafragmasid madalpingelistes paigaldistes, mille jaoks ei ole olemas diafragma asendusmaterjale, kuigi asjaomased ettevõtted on läbi viinud ulatusliku teadusuuringute programmi;

4.   rõhutab, et krüsotiilasbesti sisaldavate diafragmade suhtes kehtestatud erandi läbivaatamisel märgiti, et töötajate asbestiga kokkupuute võimalus on olemas üksnes siis, kui diafragmasid on vaja vahetada (nende kestus on kuni 10 aastat), sest operatsiooni käigus suletakse gaasilist kloori sisaldavad elektrolüüsikambrid hermeetiliselt ning tööstus on teada andnud, et töötajate krüsotiiliga kokkupuute piirnormidest peetakse täiel määral kinni;

5.   kutsub liikmesriike ja komisjoni üles rakendama rangelt direktiivi 83/477/EMÜ;

6.   peab kahetsusväärseks, et senini ei ole olnud võimalik koostada Euroopa loetelu toodetest, mis on keelust vabastatud vastavalt komisjoni määruse eelnõu (millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa) lisa punkti 2 tabeli punktile 6;

7.   kutsub komisjoni üles koostama sellise loetelu kohe pärast asjakohaste siseriiklike meetmete edastamist ning hiljemalt 1. jaanuariks 2012;

8.   kutsub komisjoni tungivalt üles esitama 2009. aasta lõpuks õigusakti ettepaneku, mis käsitleks järelevalve all toimuvat asbestikiudude kõrvaldamist ja asbestikiudusid sisaldavate seadmete saastest vabastamist või kõrvaldamist, et need lõplikult kasutusest eemaldada;

9.   kutsub lisaks komisjoni tungivalt üles koostama strateegia, millega 2015. aastaks keelustatakse kõik asbesti liigid ja asbestikiudude igasugune kasutamine ning mis hõlmaks asjakohaseid ekspordinõudeid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta ja võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivis 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid) sätestatud läheduse põhimõtet, kuna asbest põhjustab endiselt asbestikiududega kokkupuutest tulenevalt mitmeid haigusi;

10.   kutsub komisjoni üles esitama parlamendile korrapäraselt aruandeid komisjoni määruse eelnõu rakendamise kohta;

11.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.
(2) EÜT L 263, 24.9.1983, lk 25.
(3) EÜT L 243, 24.9.1996, lk 31.
(4) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.
(5) http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/markrestr/index_en.htm

Viimane päevakajastamine: 20. juuni 2012Õigusalane teave