Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2066(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0006/2009

Predkladané texty :

A7-0006/2009

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/09/2009 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2009)0009

Prijaté texty
PDF 103kWORD 48k
Utorok, 15. septembra 2009 - Štrasburg Finálna verzia
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii
P7_TA(2009)0009A7-0006/2009
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2009 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (KOM(2009)0371 – C7-0115/2009 – 2009/2066(BUD))

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0371 – C7-0115/2009),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1) (MID zo 17. mája 2006), a najmä na jej bod 28,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii(2) (nariadenie o EGF),

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0006/2009),

A.   keďže EÚ vytvorila príslušné legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú pomoc pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce,

B.   keďže finančná pomoc EÚ prepusteným pracovníkom by mala byť dynamická a dostupná čo možno najrýchlejšie a najúčinnejšie, v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, prijatým v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID zo 17. mája 2006 v súvislosti s prijatím rozhodnutí o mobilizácii fondu,

C.   keďže Španielsko a Portugalsko požiadali o pomoc v súvislosti s prípadmi prepúšťania v textilnom odvetví v regiónoch Katalánsko(3) a Norte-Centro(4) a splnili kritéria oprávnenosti stanovené nariadením o EGF,

1.   žiada príslušné inštitúcie, aby vyvinuli potrebné úsilie na urýchlenie mobilizácie fondu;

2.   pripomína, že EÚ by mala využiť všetky svoje prostriedky na riešenie následkov globálnej hospodárskej a finančnej krízy; v tejto súvislosti upozorňuje, že EGF môže zohrávať kľúčovú úlohu v opätovnom začlenení prepustených pracovníkov do trhu práce;

3.   zdôrazňuje, že mobilizácia platobných rozpočtových prostriedkov EGF by nemala ohroziť financovanie Európskeho sociálneho fondu; vyjadruje isté obavy v súvislosti s otázkou, či sa zabezpečí komplementarita s ostatnými jestvujúcimi nástrojmi, ako napríklad Európskym sociálnym fondom;

4.   zaväzuje sa, že posúdi fungovanie a pridanú hodnotu EGF v kontexte všeobecného hodnotenia programov a iných nástrojov vytvorených v zmysle MID zo 17. mája 2006, a to v rámci postupu rozpočtového preskúmania viacročného finančného rámca na obdobie 2007 – 2013;

5.   schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

6.   poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie podpísal spoločne s predsedom Rady, a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie spolu s prílohou postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.
(3) EGF/2008/005 ES/Katalánsko.
(4) EGF/2009/001 PT/Norte-Centro.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1) , a najmä na jej bod 28,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii(2) , a najmä na jeho článok 12 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)  Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácií (EGF) sa zriadil s cieľom poskytovať dodatočnú podporu prepúšťaným pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2)  Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu fondu s ročným stropom vo výške 500 miliónov EUR.

(3)  Španielsko podalo 29. decembra 2008 žiadosť o mobilizáciu EGF v súvislosti s prepúšťaním v textilnom odvetví. Táto žiadosť je v súlade s požiadavkami na stanovenie finančného príspevku, ako sa uvádza v článku 10 nariadenia (ES) č. 1927/2006. Komisia preto navrhuje uvoľniť sumu 3 306 750 EUR.

(4)  Portugalsko podalo 23. januára 2009 žiadosť o mobilizáciu EGF v súvislosti s prepúšťaním v textilnom odvetví. Táto žiadosť je v súlade s požiadavkami na stanovenie finančného príspevku, ako sa uvádza v článku 10 nariadenia (ES) č. 1927/2006. Komisia preto navrhuje uvoľniť sumu 832 800 EUR.

(5)  Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácií by sa mal preto mobilizovať s cieľom poskytnúť finančný príspevok v súvislosti so žiadosťami Španielska a Portugalska,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 4 139 550 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie .

V Štrasburgu

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.

Posledná úprava: 28. júna 2010Právne oznámenie