Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0043(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0024/2009

Ingivna texter :

A7-0024/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 20/10/2009 - 7.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2009)0034

Antagna texter
PDF 63kWORD 31k
Tisdagen den 20 oktober 2009 - Strasbourg Slutlig utgåva
Bevarande av vilda fåglar (kodifierad version) ***I
P7_TA(2009)0034A7-0024/2009

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 oktober 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bevarande av vilda fåglar (kodifierad version) (KOM(2009)0129 – C6-0102/2009 – 2009/0043(COD))

(Medbeslutandeförfarandet – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0129),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0102/2009),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(1) ,

–   med beaktande av artiklarna 86 och 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0024/2009), och av följande skäl:

A.  Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.

Senaste uppdatering: 1 oktober 2010Rättsligt meddelande