Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2002(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0038/2009

Indgivne tekster :

A7-0038/2009

Forhandlinger :

PV 20/10/2009 - 12
CRE 20/10/2009 - 12

Afstemninger :

PV 22/10/2009 - 8.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0051

Vedtagne tekster
PDF 156kWORD 81k
Torsdag den 22. oktober 2009 - Strasbourg Endelig udgave
Forslag til det almindelige budget 2010 (Sektion III - Kommissionen)
P7_TA(2009)0051A7-0038/2009
Beslutning
 Bilag
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 22. oktober 2009 om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, sektion III - Kommissionen (C7-0127/2009 - 2009/2002(BUD)) og om ændringsskrivelse nr. 1/2010 (SEK(2009)1133) til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til EF-traktatens artikel 272 og Euratom-traktatens artikel 177,

–   der henviser til Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(1) ,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2) ,

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale (IIA) af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(3) ,

–   der henviser til sin beslutning af 10. marts 2009 om retningslinjerne for 2010-budgetproceduren, Sektion III - Kommissionen(4) ,

–   der henviser til det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, forelagt af Kommissionen den 29. april 2009 (KOM(2009)0300),

–   der henviser til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, vedtaget af Rådet den 10. juli 2009 (C7-0127/2009),

–   der henviser til ændringsskrivelse nr. 1/2010 (SEK(2009)1133) til det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 75 og bilag V,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A7-0038/2009),

Centrale emner

1.   minder om, at dets politiske prioriteter og dets vurdering af de budgetmæssige rammer for 2010 blev fremlagt i dets beslutning af 10. marts 2009, hvori Parlamentet forholdt sig særdeles kritisk til de snævre margener, der var til rådighed inden for de fleste udgiftsområder under den flerårige finansielle ramme;

2.   beklager, at Rådet i sit budgetforslag har foretaget en yderligere nedskæring af Kommissionens foreløbige budgetforslag (FBF): forpligtelsesbevillingerne i det foreløbige budgetforslag udgør i alt 137 944 mio. EUR, hvilket svarer til en nedskæring i forhold til FBF på 613 mio. EUR, og betalingsbevillingerne på 120 521 mio. EUR svarer til en nedskæring i forhold til FBF på 1 795 mio. EUR; understreger, at det har fået forskellen mellem forpligtelses- og betalingsbevillingerne til at vokse yderligere, hvilket er i modstrid med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning;

3.   minder om, at hovedmålsætningen i 2010-budgettet må være at sætte særligt fokus på den nylige økonomiske krise, og at Parlamentet i denne forbindelse sætter EU's borgere i centrum og derved beviser, at EU ikke er årsagen til problemet, men kan bidrage til løsningen; har derfor tilsvarende ændret i Rådets forslag til budget med det formål at bruge EU's budget som et redskab til at overvinde den nuværende krise ved at give impuls til økonomisk vækst, konkurrenceevne, samhørighed og jobbeskyttelse;

4.   gentager efter gennemgang af budgetforslaget, at underudgiftsområde 1a ikke giver mulighed for tilstrækkelig finansiering af EU's behov vedrørende "Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse", som har for få bevillinger, især hvad angår tiltag til at imødegå den nuværende økonomiske krise og begrænse dens mulige konsekvenser; mener, at dette underudgiftsområde bør undersøges til bunds og om nødvendigt ændres med henblik på at sikre, at det kan opfylde sine målsætninger i de kommende år;

5.   minder om aftalen om den fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, og som Europa-Parlamentet og Rådet indgik på samrådsmødet i forbindelse med førstebehandlingen af 2010-budgettet den 10. juli 2009; har taget hensyn til denne erklæring under udarbejdelsen af sine ændringsforslag til budgetforslaget;

Den europæiske økonomiske genopretningsplan

6.   understreger, at finansieringen af anden fase af den europæiske økonomiske genopretningsplan er en prioritet for Parlamentet; har til hensigt at anvende de redskaber, der er stillet til rådighed inden for rammerne af IIA med henblik på at sikre denne finansiering; minder i denne forbindelse om, at Rådet ikke var i stand til at forelægge sine planer i sit budgetforslag; minder om, at finansieringsaftalen ikke bør udgøre nogen risiko for hverken finansieringsrammerne for programmer, der er vedtaget ved fælles beslutning, eller for den årlige budgetprocedure, hvilket fremgår af den erklæring, som budgetmyndigheden nåede til enighed om den 2. april 2009 vedrørende finansieringen af den europæiske økonomiske genopretningsplan; minder endvidere om sin opfattelse af de principper og den forsigtighed, der er påkrævet, når eksisterende margener under en bestemt budgetpost anvendes;

Underudgiftsområde 1a

7.   er forbløffet over Rådets yderligere nedskæringer i budgetposter, der støtter Lissabonstrategien, som er baseret på en beslutning fra Det Europæiske Råd; påpeger, at dette er i modstrid med, hvad der burde være gjort for at imødegå den nuværende økonomiske krise;

8.   er fast besluttet på at gøre sit yderste for at sikre tilstrækkelig finansiering af alle aktiviteter og politikker under underudgiftsområde 1a, der skaber bæredygtig vækst og arbejdspladser og kan udvirke løsninger for EU's borgere, nemlig ved at sikre større energisikkerhed, øge støtten til forskning og innovation, især inden for rene energiteknologier, fremme små og mellemstore virksomheder og støtte politikken for social dialog og livslang læring; går ind for en berigelse og videreudvikling af Erasmusprogrammet for at fremme førstegangsansættelsen af unge; minder om, at det er særdeles vigtigt at optimere gennemførelsen af rammeprogrammer, og opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til Parlamentets holdning som vedtaget under 2007-dechargeproceduren for Kommissionens budget(5) , navnlig punkt 113-123, vedrørende disse gennemførelsesvanskeligheder;

9.   gør opmærksom på de ændrede regler i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 546/2009 af 18. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen(6) , således at den tilgodeser arbejdstagere, der mærker konsekvenserne af større strukturændringer i verdens handelsmønstre, ved at støtte dem i deres tilbagevenden til arbejdsmarkedet; minder om, at ovennævnte ændring havde til formål at udvide fondens anvendelsesområde for at tage højde for konsekvenserne af den aktuelle økonomiske krise; understreger nødvendigheden af, at der indgår en grundig undersøgelse af Globaliseringsfonden i midtvejsrevisionen;

Underudgiftsområde 1b

10.   beklager de nedskæringer, Rådet har foretaget i FBF på et tidspunkt, hvor struktur- og samhørighedsfondene burde anvendes til at fremme økonomisk vækst og genopretning; foreslår systematiske forhøjelser af betalingerne under de primære budgetposter (EFRU, ESF, Samhørighedsfonden) for at stimulere gennemførelsen af strukturpolitikker i medlemsstaterne til gavn for alle EU-borgere;

11.   påpeger, at den nuværende lave gennemførelsesgrad for struktur- og samhørighedspolitikken hovedsagelig skyldes den begrænsede fleksibilitet i systemet af komplicerede regler og krav fra Kommissionens og medlemsstaternes side;

12.   insisterer på, at medlemsstaterne anvender alle eksisterende instrumenter til at fremskynde eller endog ændre deres aktionsprogrammer for at afbøde følgerne af den nylige økonomiske og finansielle krise mere effektivt; opfordrer Kommissionen til at godkende disse ændringer hurtigst muligt, så gennemførelsen ikke forsinkes;

13.   opfordrer indtrængende Rådet til at finde frem til en aftale om det forslag, Kommissionen forelagde i juli 2009 om ændring af de generelle bestemmelser for EFRU, ESF og Samhørighedsfonden for at forenkle bestemmelserne om økonomisk forvaltning;

14.   understreger, at dette underudgiftsområde finansierer adskillige vigtige politikker og aktiviteter, der tager sigte på at bekæmpe klimaændringer og støtte væksten i beskæftigelsen, og at der bør gøres mere for at koncentrere bestræbelserne om en effektiv indsats til fordel for disse prioriterede områder;

15.   gentager betydningen af solidaritetsprincippet inden for EU; agter at gøre sit yderste for at sikre en mere passende finansiering til samhørighedspolitikken med henblik på at kunne håndtere nuværende og kommende udfordringer; anser det for endnu mere påtrængende at tage anvendelsen af n+2- og n+3-reglen op til overvejelse for at sikre fuld udnyttelse af struktur- og samhørighedsfondene;

Udgiftsområde 2

16.   er af den opfattelse, at det med den nuværende udformning af EU's budget ikke er muligt at gøre et effektivt og realistisk forsøg på at opfylde de målsætninger, som EU har sat sig i forbindelse med klimaændringerne; mener, at EU's borgere har behov for et konkret europæisk initiativ til bekæmpelse af klimaændringerne og deres konsekvenser og finansiering af de nødvendige politikker;

17.   minder om, at bekæmpelsen af klimaændringer - i lyset af Københavnskonferencen i december 2009 - forbliver en af de vigtigste prioriteringer i 2010-budgettet; mener imidlertid ikke, at denne prioritering er tilstrækkeligt afspejlet i budgetforslaget, og agter derfor at lægge større vægt på denne centrale politik; tilskynder Kommissionen til hurtigt at fremlægge et fornuftigt finansieringsforslag efter klimakonferencen;

18.   fremhæver, at dets kompetente udvalg har givet prioritet til bistand til mælkeproducenter; har besluttet sig for at sende et klart signal til Kommissionen og Rådet ved at foreslå oprettelsen af en mejerifond på 300 mio. EUR; tilskynder Kommissionen til at efterkomme denne anmodning ved dens fremlæggelse af ændringsskrivelse nr. 2;

19.   har besluttet at finansiere foranstaltninger til bredbåndsinternet i landdistrikter, der er omfattet af den europæiske økonomiske genopretningsplan, ved hjælp af margenen inden for udgiftsområde 2 i overensstemmelse med den relevante erklæring om finansieringen, som budgetmyndigheden nåede til enighed om den 2. april 2009;

20.   understreger nødvendigheden af at udvide programmer, der kan fremme forbruget af landbrugsprodukter, (f.eks. skolemælks- og skolefrugtprogrammer) og forhøje bevillingerne hertil;

Underudgiftsområde 3a

21.   anerkender de europæiske borgeres ønske om et sikkert og trygt Europa og glæder sig over stigningerne under dette underudgiftsområde i forhold til 2009-budgettet; erkender, at samtlige lande i Den Europæiske Union står over for mange udfordringer hvad angår de politikker, der hører under dette udgiftsområde; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at udnytte forhøjelserne af bevillingerne til dette underudgiftsområde i forhold til 2009-budgettet til at tage disse udfordringer op i fællesskab;

22.   understreger betydningen af at stille yderligere finansiering til rådighed via EU's budget til at forvalte lovlig indvandring og integration af tredjelandsborgere og samtidig bekæmpe illegal indvandring under fuld hensyntagen til de grundlæggende menneskerettigheder og styrke beskyttelsen af grænserne, og i den forbindelse styrke Den Europæiske Tilbagesendelsesfond og Den Europæiske Flygtningefond, så solidariteten mellem medlemsstaterne fremmes;

Underudgiftsområde 3b

23.   minder om, at underudgiftsområde 3b dækker vigtige politikker med direkte indvirkning på de europæiske borgeres dagligdag; er uenig i Rådets nedskæringer af dette underudgiftsområde og anerkender de kompetente udvalgs tilgang, som sikrer, at forhøjelsen af bevillingerne er velbegrundet;

24.   minder om, at den lave valgdeltagelse ved valget til Europa-Parlamentet endnu engang har vist, at det er nødvendigt at forbedre informations- og kommunikationspolitikken i 2010-budgettet; erkender, at dette er en fælles udfordring for Kommissionen, medlemsstaterne og Europa-Parlamentet som en nødvendig del af den demokratiske proces; har derfor forelagt ændringsforslag om at opføre en del af de forudsete bevillinger til informations- og kommunikationspolitikken i reserven; opfordrer Kommissionen til at forelægge Parlamentet sine planer for gennemførelse af udfaldet af den interinstitutionelle informationsgruppes konklusioner;

Udgiftsområde 4

25.   støtter ændringsskrivelse nr. 1 til FBF 2010, der blev vedtaget af Kommissionen den 2. september 2009, og som foreslår en forhøjelse af to budgetposter: Palæstina og klimaændringer i udviklingslandene - to prioriteringer foreslået af Parlamentet;

26.   har besluttet at forhøje budgetposten for klimaændringer i udviklingslandene, mens resultaterne på klimakonferencen i København afventes; understreger imidlertid behovet for et nyt finansielt instrument, der kan hjælpe udviklingslandene med at bekæmpe følgerne af klimaændringerne, således at instrumentet for udviklingssamarbejde (DCI) i fremtiden kan varetage de opgaver, der oprindeligt blev overdraget til det;

27.   gentager sine alvorlige bekymringer over det faretruende snævre råderum, der skyldes konstant underfinansiering af et udgiftsområde, som konstant er under pres som følge af kriser, der opstår i tredjelande;

28.   opfordrer Kommissionen til at forelægge en plan for genetablering i perioden 2010-2013 af de bevillinger, der er blevet overført fra stabilitetsinstrumentet til fødevarefaciliteten, for at sikre, at EU råder over alle disponible bevillinger under udgiftsområde 4 i budgettet til varetagelse af sine opgaver på internationalt plan, således som EU-borgerne forventer det; opfordrer Kommissionen til at forelægge en plan for tilvejebringelse af bevillinger til eventuelle faciliteter eller mekanismer for ekstern katastrofehjælp, som måtte blive etableret ved siden af stabilitetsinstrumentet, således at der ikke bliver trukket på de bevillinger, der er afsat til stabilitetsinstrumentet;

29.   opfordrer Rådet til ikke at indgå vidtrækkende politiske forpligtelser og opfordre til større økonomisk støtte fra EU uden samtidig at tilvejebringe de nødvendige budgetmæssige bevillinger, når der er en klar uoverensstemmelse med de midler, der er tilgængelige under de årlige lofter i den nuværende flerårige finansielle ramme;

30.   mener, at sikring af energiforsyningen er et vigtigt anliggende for EU; glæder sig derfor over undertegnelsen fra alle deltagende lande i Nabucco-projektet og forventer, at de alle optræder konsekvent i forbindelse med andre projekter, der kunne udgøre en trussel mod Nabucco;

31.   regner med fortsat støtte til fredsprocessen i Palæstina og behovet for genopbygning i Gaza-striben; opfordrer Kommissionen til at oplyse, hvilke forholdsregler den har truffet for at mindske risikoen for, at finansieringen af projekter og programmer under denne budgetpost anvendes eller kanaliseres over til terrororganisationer eller terrorangreb, eller for, at bureaukratiet ikke fungerer effektivt, og redegøre for, om en del af støtten er beregnet til genopbygning af lokaler eller infrastruktur, som tidligere er blevet finansieret af EU eller medlemsstaterne, men er blevet ødelagt ved en militær operation;

32.   understreger nødvendigheden af at afsætte tilstrækkelige midler til EU-strategien for landene omkring Østersøen for at finansiere aktioner, som ikke kan finansieres over andre budgetposter (koordinering, information og pilotprojekter under en af handlingsplanens fire søjler);

Udgiftsområde 5

33.   har besluttet at acceptere visse af Rådets nedskæringer i posterne for administration, baseret på en selektiv tilgang, idet der opnås en balance mellem de overordnede budgetprioriteter, herunder nye prioriteter, og behovet for gennemførelse af eksisterende politikker;

34.   har dog genopført bevillingerne til personaleomkostninger; understreger, at det samlede beløb for alle administrative omkostninger, der finansieres uden for udgiftsområde 5, er steget betydeligt i de seneste år; anmoder om, at Kommissionens forslag til overførsler af administrative omkostninger til operationelle udgiftsområder for fremtiden bliver behørigt begrundet; erkender, at operationelle programmer ikke kan fungere uden den nødvendige administrative støtte; finder det dog stærkt foruroligende, at en del af bevillingsrammen for flerårige programmer under andre udgiftsområder end udgiftsområde 5 i den nuværende flerårige finansielle ramme anvendes til administrative udgifter;

35.   er bekymret over det igangværende udbud vedrørende et nyt EU-kvarter i Bruxelles; gentager sin anmodning om at blive holdt grundigt orienteret om udvælgelsesprocessen og behovet for yderligere information om Kommissionens bygningspolitik generelt set;

36.   opfordrer Kommissionen til at forelægge en tidsplan for forslagene om den treårlige reform af finansforordningen;

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

37.   minder om, at der i henhold til IIA er mulighed for i et givent regnskabsår at afsætte op til 40 mio. EUR til pilotprojekter og op til 100 mio. EUR til forberedende foranstaltninger, hvoraf højst 50 mio. EUR kan tildeles nye forberedende foranstaltninger;

38.   anser disse projekter for at være et uundværligt redskab for Parlamentet til at igangsætte nye politikker for EU-borgerne; bemærker, at Kommissionen for alle pilotprojekter og forberedende foranstaltningers vedkommende bortset fra fire kun har opført betalingsbevillinger, hvilket har gjort det muligt for Parlamentet nøje at analysere, om der var behov for opfølgning eller ikke, og om der burde vedtages nye forpligtelser eller ikke; har endvidere analyseret en række nye interessante forslag, hvoraf det kun er nogle, der kan indgå i 2010-budgettet på grund af begrænsninger, for så vidt angår lofterne under den interinstitutionelle aftale og den flerårige finansielle ramme;

39.   har prioriteret gennemførelsen af pilotprojekter og forberedende foranstaltninger i deres andet eller tredje år; agter nøje at overvåge gennemførelsen heraf samt af de nyoprettede projekter og aktiviteter i løbet af regnskabsåret 2010;

o
o   o

40.   pålægger sin formand at sende denne beslutning, ledsaget af ændringerne og ændringsforslagene til sektion III i budgetforslaget, til Rådet og Kommissionen og til de øvrige berørte institutioner og organer.

(1) EFT L 253 af 7.10.2000, s. 42.
(2) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(4) Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0095.
(5) EUT L 255 af 26.9.2009, s. 36.
(6) EUT L 167 af 29.6.2009, s. 26.


BILAG 1

ERKLÆRINGER VEDTAGET PÅ BUDGETSAMRÅDET DEN 10. JULI 2009

FÆLLES ERKLÆRING TIL OPTAGELSE I RÅDETS PROTOKOL

REKRUTTERING I FORBINDELSE MED UDVIDELSERNE I 2004 OG 2007

"Europa-Parlamentet og Rådet understreger igen betydningen af, at alle stillinger, særlig på mellem- og toplederniveau, besættes i forbindelse med udvidelserne i 2004 og 2007, og understreger, at institutionerne og specielt EPSO bør gøre alt for at sikre, at der gøres det fornødne for at rette op på situationen og fremskynde hele processen med at besætte de stillinger, budgetmyndigheden har bevilget, med tjenestemænd. Kriterierne bør være som fastsat i vedtægtens artikel 27 og tilsigte, at der snarest muligt opnås det bredest mulige geografisk proportionale grundlag.

Europa-Parlamentet og Rådet agter fortsat at føre nøje tilsyn med den igangværende rekrutteringsproces. De anmoder i den forbindelse de enkelte institutioner og EPSO om to gange årligt, i marts og oktober, at forelægge budgetmyndigheden oplysninger om situationen for så vidt angår rekrutteringen i forbindelse med udvidelserne i 2004 og 2007."

ENSIDIGE ERKLÆRINGER FRA RÅDET

1.   Betalingsbevillinger

"Rådet anmoder Kommissionen om at fremlægge et ændringsbudget, hvis det viser sig, at bevillingerne på budgettet for 2010 ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne under underudgiftsområde 1a (konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse), underudgiftsområde 1b (samhørighed for vækst og beskæftigelse), udgiftsområde 2 (beskyttelse og forvaltning af naturressourcer) og udgiftsområde 4 (EU som global aktør)."

2.   Udgiftsområde 4

"Rådet, der noterer sig, at Kommissionen har til hensigt at fremlægge en ændringsskrivelse til FBF 2010, der på et senere tidspunkt skal dække yderligere behov i forbindelse med aktioner i forhold til tredjelande, navnlig de prioriteter, der er omfattet af tidligere ændringsskrivelser, og de prioriteter, der nævnes i Det Europæiske Råds konklusioner fra juni 2009, har udarbejdet sit budgetforslag for 2010 med en passende margen under udgiftsområde 4, så der kan tages hensyn hertil."

3.   EU-institutionernes og -organernes bygningspolitik

"Rådet erindrer om sine konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 2/2007 om institutionernes udgifter til bygninger, og finder, idet det anerkender, at udgifter til bygninger udgør en væsentlig del af EU-institutionernes samlede administrative udgifter, at det er nødvendigt med en forsvarlig økonomisk forvaltning af udgifterne til bygninger.

Rådet gentager betydningen af et stærkt interinstitutionelt samarbejde på dette område. Det understreger, at det er nødvendigt, at institutionerne samarbejder i videst muligt omfang og går sammen både om leje eller køb af bygninger og om de dermed forbundne løbende udgifter. Det opfordrer institutionerne til at dele faciliteter, hvor det er hensigtsmæssigt, for at begrænse udgifterne til bygninger til det strengt nødvendige.

Rådet ser i den forbindelse med tilfredshed på de bestræbelser, som institutionerne allerede udfolder for at samarbejde interinstitutionelt og harmonisere deres metoder til bygningsforvaltning. Det noterer sig med tilfredshed den aftale om fælles retningslinjer for definition og måling af bygningsarealer, der for nylig blev opnået mellem de interinstitutionelle arbejdsgrupper i Bruxelles og Luxembourg. Rådet opfordrer institutionerne til at se på mulighederne for yderligere interinstitutionelt samarbejde, som kunne omfatte delt lokaleanvendelse, fælles forvaltning af lokaler og spørgsmålet om et eventuelt interinstitutionelt bygningskontor.

Rådet opfordrer institutionerne til at etablere langsigtede bygningsstrategier på grundlag af realistiske overslag over personalets størrelse fremover og til at sikre den nødvendige fleksibilitet med ligevægt mellem ejede og lejede bygninger, så det i videst muligt omfang undgås at træffe ad-hocafgørelser om bygninger. Det anmoder også institutionerne om at udnytte de arealer, der til rådighed, så effektivt som muligt og træffe enhver mulig foranstaltning med henblik på intern rationalisering. Rådet ser med tilfredshed på den indsats, som institutionerne allerede har gjort med alternative finansieringsmetoder og afventer Kommissionens kommende rapport.

Rådet lægger stor vægt på snarest muligt at modtage de oplysninger, der kræves i henhold til de relevante bestemmelser i finansforordningen. Oplysningerne bør omfatte grundige vurderinger af behovet og samlede cost-benefit-analyser, forskellige alternative løsninger med angivelse af mulighederne for at leje eller købe samt alternative finansieringsmuligheder og medregning af alle finansieringsudgifter. Oplysningerne bør, i god tid inden der skal træffes afgørelse, stilles til rådighed for budgetmyndighedens to parter, så de kan tage stilling uden tidspres.

Det skal desuden gentage sin opfordring til institutionernes generalsekretærer om at forelægge oplysninger inden fremlæggelsen af det foreløbige budgetforslag. Rådet anerkender de enkelte institutioners særlige karakter og de yderligere særlige forhold ved de enkelte projekter, men opfordrer samtidig institutionerne til at fortsætte arbejdet med at harmonisere disse oplysninger gennem fælles definitioner og indikatorer, der gør det muligt at sammenligne bygningsarealer og udgifter i forbindelse med bygninger mellem de forskellige institutioner, herunder en fælles forståelse af metoderne til beregning af de årlige udgifter i forbindelse med de ejendomme, som de selv ejer, fordelt over hele anvendelsesperioden.

Rådet opfordrer institutionerne til at fortsætte og udbygge energieffektivitets og miljøforanstaltningerne i deres bygninger, herunder certificering i henhold til miljøstandarderne, når det er relevant og muligt med de givne ressourcer.

Rådet noterer sig det fortrinlige samarbejde mellem institutionerne og værtsmedlemsstaternes myndigheder, hvilket i væsentlig grad bidrager til forsvarlig forvaltning af bygningsspørgsmål.

Rådet minder om, at dets bemærkninger også gælder forvaltningsorganernes særlige situation og, hvor det er relevant, ligeledes de decentrale organer."

ENSIDIG ERKLÆRING FRA TYSKLAND TIL OPTAGELSE I RÅDETS PROTOKOL

"Med hensyn til vedtagelsen af Rådets holdning til budgetforslaget for 2010 og på baggrund af den verserende sag ved Retten i Første Instans erklærer Tyskland, at programmet vedrørende fødevarehjælp til de socialt dårligst stillede i Den Europæiske Union skal gennemføres i overensstemmelse med fællesskabsretten. Tyskland mener ikke, at opkøb på markederne bør anvendes i forbindelse med dette program. Programmet skal gennemføres i lyset af den verserende s ag ved Retten i Første Instans."


BILAG 2

EUROPA-PARLAMENTETS ERKLÆRINGER FRA SAMRÅDET UNDER FØRSTEBEHANDLINGEN I FORBINDELSE MED BUDGETPROCEDUREN 2010

Gennemførelse af budgettet for 2009 (budgetprognosevarsling)

Europa-Parlamentet er bekymret over situationen med hensyn til gennemførelsen af budgettet for 2009, således som den er beskrevet i den seneste budgetprognosevarsling, navnlig forpligtelserne under udgiftsområde 3a og 3b og betalingerne under udgiftsområde 1a, 3a, 3b og 5. Det understreger betydningen af at gøre fremskridt i henhold til den tidsplan for gennemførelsen, der er fastlagt i det foreløbige budgetforslag.

Europa-Parlamentet anmoder Kommissionen om senest den 31. august 2009 at forelægge en rapport, der giver mere detaljerede oplysninger om årsagerne (strukturelle, organisatoriske, styringsmæssige, proceduremæssige) til de forsinkelser, der er konstateret med hensyn til gennemførelsen af hvert af de pågældende program- eller politikområder.

Europa-Parlamentet anmoder også Kommissionen om at forelægge begrundelser for hvert program- eller politikområde, hvor gennemførelsen afviger fra de afgørelser, som budgetmyndigheden har truffet i budgettet for 2009.

Forenkling og mere målrettet anvendelse af strukturfondene i forbindelse med den økonomiske krise

Europa-Parlamentet erindrer om de fælles erklæringer fra november 2008 og april 2009 fra de tre institutioner om gennemførelsen af samhørighedspolitikken og understreger nødvendigheden af at fortsætte bestræbelserne for at fremskynde gennemførelsen af struktur- og samhørighedsfondene. Det mener, at de fremskridt, der er gjort med hensyn til en forenkling af vurderings-, godkendelses- og forvaltningsprocedurerne har været utilstrækkelige, hvilket fremgår af den lave godkendelsesrate for forvaltnings- og kontrolsystemer (MCS) og for store projekter (MP). Europa-Parlamentet opfordrer indtrængende Kommissionen til at fortsætte bestræbelserne for at forenkle gennemførelsesprocedurerne i tæt samarbejde med medlemsstaterne og især til at udvirke en hurtigere godkendelse af MCS og MP og derved fremskynde betalingerne, samtidig med at n+2-reglen overholdes.

Europa-Parlamentet er af den opfattelse, at alle de muligheder, der er forbundet med anvendelsen af strukturfondene, herunder tilpasning eller revision af de operationelle programmer, kan mobiliseres til mere målrettede foranstaltninger, der gør det nemmere at overvinde virkningerne af den økonomiske krise, navnlig foranstaltninger, der støtter vækst og konkurrenceevne og begrænser tabet af arbejdspladser, og opfordrer medlemsstaterne til at udnytte denne mulighed. Det opfordrer Kommissionen til at tilskynde til og ved hjælp af effektive og hurtige procedurer at gøre det muligt at anvende alle de foranstaltninger, der er omfattet af forordningerne om strukturfondene med det formål at støtte vækst og beskæftigelse. Endvidere minder Europa-Parlamentet om vigtigheden af en fuldstændig og effektiv anvendelse af de disponible bevillinger.

Betalingsbevillinger

"Europa-Parlamentet anmoder Kommissionen om at fremlægge et ændringsbudget, hvis det viser sig, at bevillingerne på budgettet for 2010 ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne under et specifikt udgiftsområde, hvor dette er relevant."

Udgiftsområde 4

Europa-Parlamentet, der noterer sig, at Kommissionen har til hensigt at fremlægge en ændringsskrivelse til FBF 2010, der på et senere tidspunkt skal dække yderligere behov i forbindelse med aktioner i forhold til tredjelande, navnlig de prioriteter, der er omfattet af tidligere ændringsskrivelser, og de prioriteter, der nævnes i Det Europæiske Råds konklusioner fra juni 2009. Europa-Parlamentet minder om, at Kommissionen i forbindelse med samrådsproceduren den 21. november 2008 gav tilsagn om at forelægge en vurdering af situationen inden for udgiftsområde 4, om nødvendigt ledsaget af passende forslag. Europa-Parlamentet forventer, at Kommissionen vil lade ændringsskrivelsen ledsage af en flerårig vurdering af behovene på dette område.

Seneste opdatering: 1. oktober 2010Juridisk meddelelse