Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2718(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0118/2009

Forhandlinger :

PV 20/10/2009 - 13
CRE 20/10/2009 - 13

Afstemninger :

PV 22/10/2009 - 8.7
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0056

Vedtagne tekster
PDF 115kWORD 67k
Torsdag den 22. oktober 2009 - Strasbourg Endelig udgave
Opbygning af demokrati i eksterne forbindelser
P7_TA(2009)0056B7-0118, 0119, 0120, 0121 og 0122/2009

Europa-Parlamentets beslutning af 22. oktober 2009 om demokratiopbygning i EU's eksterne forbindelser

Europa-Parlamentet ,

–   der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne, særlig artikel 21, og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–   der henviser til artikel 3, 6, 11 og 19 i EU-traktaten og artikel 177, 300 og 310 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

–   der henviser til alle aftaler mellem EU og tredjelande og til de klausuler om menneskerettigheder og demokrati, der er indskrevet i disse aftaler,

–   der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder(1) , der blev proklameret i Strasbourg den 12. december 2007,

–   der henviser til FN's Generalforsamlings resolution af 8. september 2000 med titlen "FN's årtusindeerklæring" (A/RES/55/2),

–   der henviser til FN's Generalforsamlings resolution af 4. december 2000 om fremme og konsolidering af demokratiet (A/RES/55/96),

–   der henviser til FN's Generalforsamlings resolution af 15. september 2005 om resultatet af 2005-topmødet (A/RES/60/1),

–   der henviser til FN's Generalforsamlings resolution af 20. december 2004 om styrkelse af regionale, subregionale og andre organisationers og arrangementers rolle med hensyn til fremme og konsolidering af demokrati (A/RES/59/201),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. april 2000 om EU-bistand til valghandlinger og valgovervågning, (KOM(2000)0191),

–   der henviser til sin beslutning af 15. marts 2001 om meddelelse fra Kommissionen om EU-bistand til valghandlinger og valgovervågning(2) ,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. maj 2001 om, hvordan den Europæiske Union kan medvirke til at fremme menneskerettigheder og demokratisering i tredjelande (KOM(2001)0252),

–   der henviser til sin beslutning af 25. april 2002 om Kommissionens meddelelse om, hvordan Den Europæiske Union kan medvirke til at fremme menneskerettigheder og demokratisering i tredjelande(3) ,

–   der henviser til den europæiske sikkerhedsstrategi, der blev vedtaget den 12. december 2003,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. oktober 2003 om regeringsførelse og udvikling (KOM(2003)0615),

–   der henviser til sin betænkning af 31. marts 2004 om nye styreformer for EU's udviklingspolitik(4) ,

–   der henviser til Fælleserklæringen fra Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen om "den europæiske konsensus om udvikling"(5) ,

–   der henviser til Pariserklæringen om bistandseffektivisering fra 2005 og Accrahandlingsplanen fra 2008 af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. august 2006 om begrebet regeringsførelse inden for rammerne af den europæiske konsensus om udviklingspolitik - mod en harmoniseret approach i EU (KOM(2006)0421),

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1889/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan (EIDHR)(6) ,

–   der henviser til sit Præsidiums beslutning af 18. juni 2007 om oprettelse af Kontoret for Fremme af Parlamentarisk Demokrati,

–   der henviser til sin beslutning af 8. maj 2008 om EU-valgobservationsmissioner: mål, praksis og fremtidige udfordringer(7) ,

–   der henviser til Rådets konklusioner af 18. maj 2009 om støtte til demokratisk regeringsførelse - mod en bedre EU-ramme,

–   der henviser til forespørgsel til mundtlig besvarelse af 30. september 2009 om opbygning af demokrati i eksterne forbindelser (O-0093/2009 - B7-0213/2009),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.   der henviser til, at demokrati og menneskerettigheder er grundlæggende værdier for Den Europæiske Union og dens medlemsstater og har været væsentlige bestanddele af den europæiske integration fra starten,

B.   der henviser til, at Den Europæiske Unions grundlæggende traktater indeholder en klar forpligtelse i forhold til demokratiet og menneskerettighederne, og til at de politiske Københavnskriterier om institutionel stabilitet, som garanterer demokrati, retsstatsforhold, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af mindretal, har været et nøgleelement i udvidelsesprocessen,

C.   der henviser til, at EU's vision om opbygning af demokrati og støtte endnu ikke er blevet behandlet i et særskilt dokument,

D.   der henviser til, at den succesfulde integration af politiske, sociale og økonomiske rettigheder i den brede forståelse af demokrati inden for EU har spillet en nøglerolle i skabelsen af stabilitet og velstand på en måde, der er uden fortilfælde i verdenshistorien,

E.   der henviser til, at et af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitiks primære mål ifølge EU-traktatens artikel 11 er "udvikling og befæstelse af demokratiet og retsstatsprincippet samt respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder",

F.   der henviser til EU-traktatens artikel 21, som ændret ved Lissabontraktaten, ifølge hvilken "Unionens optræden på den internationale scene bygger på de principper, der har ligget til grund for dens egen oprettelse, udvikling og udvidelse", og "Unionen påser, at der er sammenhæng mellem de forskellige områder inden for dens optræden udadtil og mellem disse og dens øvrige politikker",

G.   der henviser til, at fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder er en grundlæggende forudsætning for et demokratisk samfunds eksistens, sådan som FN's Generalforsamling har bekræftet det i sin resolution A/RES/59/201, og henviser til, at de demokratiske systemer kan variere i form og udformning, hvilket er tilfældet i EU, men at demokrati er en universel værdi, hvis væsentligste principper eller elementer er forankret i mange internationale erklæringer og konventioner, og at disse elementer som defineret i de to ovennævnte FN's Generalforsamlings resolutioner af 2000 og 2004 (A/RES/55/96 og A/RES/59/201) omfatter:

   respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, blandt andet forsamlings- og foreningsfrihed, ytringsfrihed og meningsfrihed
   retten til at deltage i varetagelsen af offentlige anliggender, direkte eller via frit valgte repræsentanter, til at stemme og blive valgt ved reelle regelmæssige frie valg afholdt på grundlag af almindelig og lige valgret og hemmelig afstemning, som sikrer, at folkets vilje frit kommer til udtryk
   et pluralistisk system med politiske partier og organisationer
   respekt for retsstatsprincippet
   magtens tredeling og den dømmende magts uafhængighed
   åbenhed og ansvarlighed i den offentlige administration
   frie, uafhængige og pluralistiske medier,

H.   der henviser til, at ifølge FN's årtusindeerklæring af 2000 kan demokratisk og repræsentativ regeringsførelse baseret på folkets vilje bedst sikre mænds og kvinders ret til at leve og opfostre deres børn i værdighed, uden sult og uden frygt for vold, undertrykkelse eller uretfærdighed,

I.   der henviser til, at mænds og kvinders mulighed for at deltage på lige vilkår i det politiske liv og i beslutningstagningen er en forudsætning for ægte demokrati,

J.   der henviser til, at demokrati, udvikling og respekt for alle menneskerettigheder, herunder økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, er indbyrdes afhængige og forstærker hinanden gensidigt,

K.   der henviser til, at demokrati også er klart forbundet med sikkerhed, hvilket anerkendes i den europæiske sikkerhedsstrategi, hvori det fastslås, at det bedste middel til at styrke den international orden består i at "udbrede god regeringsførelse, støtte sociale og politiske reformer, bekæmpe korruption og magtmisbrug, etablere retsstatsprincippet og beskytte menneskerettighederne",

L.   der henviser til, at Den Europæiske Union råder over et bredt spekter af instrumenter og redskaber, der rækker fra politisk dialog og diplomatiske initiativer til specifikke instrumenter til finansielt og fagligt samarbejde, hvormed den kan fremme af demokratiet verden over,

M.   der henviser til, at Den Europæiske Unions eksterne finansielle instrumenter såsom instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI), det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI) og stabilitetsinstrumentet (IfS) alle giver betydelige muligheder for at støtte demokratisk regeringsførelse, udvikling af institutioner og kapacitetsopbygning,

N.   der henviser til, at Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder (EIDHR) er et væsentligt instrument til finansiel bistand til fordel for menneskerettigheder og demokrati, som har en global rækkevidde, kan fungere uden værtslandets tilladelse og sikrer direkte støtte til civilsamfundsorganisationer, samt at de EU-valgobservationsmissioner, der finansieres af EIDHR, er et væsentlig led i EU's bidrag til opbygning af demokratiske institutioner, ikke mindst på grund af opfølgningen af valgobservationsmissionernes anbefalinger,

O.   der henviser til, at civilsamfundet kan spille en vigtig rolle i EU's eksterne demokratiopbygningsbestræbelser f.eks. i forbindelse med frivilliges bidrag til programmer til sikring af fred og demokrati,

P.   der henviser til, at der er behov for at skabe et bedre overblik over, hvordan EU i dag støtter demokratiet, hvordan EU's brede arsenal af redskaber og instrumenter til støtte af demokratiet verden over funger i partnerlandene, og hvordan disse forskellige instrumenter og aktører opererer, supplerer hinanden og interagerer,

Q.   der henviser til, at dens ovennævnte beslutning af 31. marts 2004 om Kommissionens meddelelse om regeringsførelse og udvikling understregede "betydningen af at gennemføre valgmæssige og parlamentariske reformer, der rækker ud over skabelsen af flerpartisystemer, for at sikre mere omfattende og virkningsfuld politisk aktivitet i befolkningen",

1.   deler den opfattelser, at der er behov for en mere kohærent og ensartet ramme, der kan sikre, at EU's støtte til demokratiopbygning, herunder især fremme af demokratiske værdier og respekt for menneskerettighederne, bliver mere effektiv verden over;

2.   glæder sig over de tidligere formandskaber og det nuværende formandskabs bestræbelser på at gennemføre et initiativ inden for demokratiopbygning i EU's eksterne forbindelser, som går på tværs af de tre søjler, med henblik på at forædle Parlamentets politik og styrke dets handlinger og koordinering af indsatserne, og understreger behovet for en vedvarende indsats på dette område som en del af de konklusioner fra Rådet, der skal vedtages i november 2009; understreger i den forbindelse vigtigheden af, at Rådet i sin behandling af dette spørgsmål tager behørigt hensyn til visse afgørende principper såsom gennemsigtighed, aktindsigt, høring og ansvarlighed;

3.   henstiller, at Rådets kommende konklusioner kommer til at omfatte konkrete og praktiske forslag til forbedret samordning af støtten til demokratiopbygningsforanstaltninger inden for EU's udenrigspolitiske, menneskerettighedspolitiske og udviklingspolitiske instrumenter; gentager, at fastlæggelsen af en landestrategi for menneskerettigheder, der skal betragtes som et referencedokument for fastsættelsen af landespecifikke prioriteringer på dette område og integreres i alle relevante eksterne EU-politikker og instrumenter over for et givet tredjeland, i væsentlig grad kan bidrage til at forbedre sammenhængen i samt koordinationen og effektiviteten af EU's eksterne aktioner;

4.   gentager, at demokratisering og god regeringsførelse ikke kun er mål i sig selv, men også er af afgørende betydning for fattigdomsbekæmpelse, bæredygtig udvikling, fred og stabilitet; påpeger, at demokrati, som det fremgår af EU's interne integrationsproces, bidrager til at opnå ikke blot politiske og borgerlige rettigheder, men også økonomiske, kulturelle og sociale rettigheder, herunder solidaritet;

5.   anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om i forbindelse med udformningen af den nye Tjeneste for EU's Optræden Udadtil at sikre en effektiv integrering af menneskerettigheder og demokratiopbygning i alle politikområder, samt at tage ved lære af de eksisterende processer og erfaringer med henblik på at omsætte disse til forbedringer af det praktiske arbejde med fremme af de demokratiske værdier;

6.   mener, at rodfæstelsen af demokrati og demokratiske processer i tredjelande giver de bedste muligheder for at udvikle effektive politikker i forbindelse med globale spørgsmål, der også har betydning for EU-borgere; påpeger, at de demokratiske systemer f.eks. bedre kan bekæmpe transnational kriminalitet, ulovlig indvandring og menneskehandel, beskytte miljøet, bevare et åbent globalt handelssystem og sikre en bæredygtig og konkurrencedygtig energiforsyning;

7.   opfordrer indtrængende EU til offentligt at tilslutte sig FN's Generalforsamlings definition af demokrati fra 2005 som udgangspunkt for sit eget demokratiseringsarbejde med henblik på at styrke den fælles verdensomspændende indsats til fremme af demokratiet;

8.   understreger, at demokrati ikke kan eksporteres eller påtvinges udefra, og at en vellykket strategi for fremme af demokrati skal grundlægges i dialog og medføre en bred indsats for at styrke civilsamfundet og øge den demokratiske bevidsthed i udviklingslandene; understreger, at EU stadig går ind for princippet om partnerlandenes ejerskab over udviklingsstrategier og udviklingsprogrammer; bemærker dog, at disse processer kan fremmes via de forskellige EU-instrumenter tilpasset den konkrete situation i hvert enkelt land;

9.   understreger, at EU bør udvikle strategier til støtte af civilsamfundet og demokratiske strukturer, og at politiske bevægelser, ikke-statslige organisationer og akademiske institutioner spiller en vigtig rolle i sådanne sammenhænge, og bør støttes;

10.   foreslår, at Rådet og Kommissionen foretager en omfattende og detaljeret analyse af alle former for EU-støtte til demokratisering i et udsnit af partnerlande med henblik på efterfølgende at afgive praktiske henstillinger;

11.   henstiller, at Rådet og Kommissionen implementerer OECD Pariserklæringen om bistandseffektivisering og Accrahandlingsplanen i forbindelse med deres demokratistøttearbejde; foreslår navnlig, at der indføres fælles EU-demokrativurderinger og fælles EU-programmering og byrdefordeling med henblik på at øge virkningen og synligheden af EU's demokratistøttearbejde;

12.   understreger betydningen af de menneskerettighedsklausuler, der allerede er medtaget i EU's aftaler; gentager i denne forbindelse, at et er at foretrække, at sådanne klausuler først anvendes konsekvent i de eksisterende aftaler, frem for at der udarbejdes nye aftaler med yderligere betingelser;

13.   foreslår, at Kommissionen systematisk indføjer et afsnit om den demokratiske udvikling i landestrategidokumenterne, integrerer henstillinger fra relevante EU-valgobservationsmissioner og, hvor det er hensigtsmæssigt, indarbejder demokratiseringsstøtte i samarbejdsprogrammerne med partnerlandene;

14.   understreger behovet for bedre samordning af de aktiviteter, der gennemføres under de forskellige eksterne finansieringsinstrumenter, og for en tilbundsgående undersøgelse af komplementariteten mellem geografiske og tematiske instrumenter;

15.   opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til at gennemføre brede og omfattende høringer af alle aktører i EU og tredjelande, herunder institutionelle, regionale og lokale aktører, menneskerettighedsforkæmpere og uafhængige grupper i civilsamfundet, inden de iværksætter nye initiativer til opbygning af demokrati;

16.   opfordrer Kommissionen til mere systematisk at inddrage demokratiske institutioner på alle niveauer, navnlig parlamenter og regionale og lokale myndigheder, i udarbejdelsen og gennemførelsen af landespecifikke instrumenter såsom aftaler mellem EU og det pågældende land og landestrategidokumenter;

17.   henstiller, at Kommissionen overvejer at oprette et frivilligt europæisk fredskorps under hensyntagen til de positive erfaringer med Den Europæiske Volontørtjeneste (EVS);

18.   understreger nødvendigheden af, at EU's demokratiseringsstøtte er vidtfavnende og omhandler alle de emner, der indgår i den ovennævnte FN's Generalforsamlings resolution om resultatet af 2005-verdenstopmødet, og af at der anlægges et langsigtet perspektiv på dens gennemførelse; betragter EIDHR som et væsentligt instrument til finansiel bistand i denne forbindelse og opfordrer til, at støtten opretholdes og øges;

19.   glæder sig over det positive bidrag fra EU's valgobservationsmissioner med hensyn til at styrke de demokratiske processer, øge respekten for menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder, god regeringsførelse og retsstatsprincipperne og navnlig at styrke valgprocesser overalt i verden, men understreger nødvendigheden af at sikre en sammenhængende politik i perioden efter et valg, hvor der især lægges vægt på konvergens mellem den tekniske og politiske opfølgning fra civilsamfundet, således at udviklingsstøtten ydes på vilkår, der er forenelige med de demokratiske principper og demokratisk regeringsførelse;

20.   opfordrer Kommissionen til at bygge videre på det vellykkede samarbejde med FN om valgobservationsmissioner samt forstærke indsatsen for at udforme en fælles strategi og fælles projekter med FN og andre regionale organisationer såsom Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og Den Afrikanske Union i forbindelse med fremme af demokrati og menneskerettigheder;

21.   understreger, at EU's demokratiopbygningsindsats mere systematisk især bør fokusere på valgte repræsentanters og politiske partiers samt uafhængige domstole og mediers rolle såvel som på styrkelsen af kvinders deltagelse i det politiske og offentlige liv; understreger desuden, hvor vigtigt det er at støtte politiske bevægelser, ikke-statslige organisationer og akademiske institutioner;

22.   anbefaler, at der iværksættes en specifik strategi til støtte af nyligt demokratisk valgte parlamenter med henblik på varig styrkelse af demokrati, retsstat og god regeringsførelse; henstiller desuden, at der udvikles et peer-to-peer instrument med inddragelse af parlamentsmedlemmer af forskellige nationalitet med det formål at fastslå, hvordan man effektivt og reelt repræsenterer vælgernes interesser, effektiv og reelt kontrollerer den udøvende magt, og hvordan man opretholder informationsstrømmen mellem alle regeringssystemets dele;

23.   er stadig fast besluttet på at bidrage til styrkelsen af demokratiske processer gennem et øget engagement i valgobservation, opfølgning af EU-valgobservationsmissioner og parlamentarisk kapacitetsopbygning; opfordrer i den forbindelse sit Kontor for Fremme af Parlamentarisk Demokrati til at fremlægge en omfattende handlingsplan for de relevante parlamentsudvalg, som bl.a. skal indeholde en klar mekanisme for samarbejde med interparlamentariske delegationer og blandede parlamentariske udvalg; understreger endvidere betydningen af inddragelsen af de parlamentariske forsamlinger såsom AVS-EU, Eurolat, Euromed og Euronest i denne proces;

24.   opfordrer Kommissionens delegationer til at samarbejde med Kontoret for Fremme af Parlamentarisk Demokrati, når de overvejer eller igangsætter programmer for parlamentarisk støtte;

25.   henstiller, at der indføjes en handlingsplan i konklusionerne fra Rådets møde i november, og at der gøres status over de hidtidige fremskridt inden udgangen af 2010; opfordrer det nuværende og de kommende EU-formandskaber til at fremlægge resultaterne af Rådsmødet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) for de relevante parlamentsudvalg;

26.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EFT C 364 af 18.12.2000, s. 1.
(2) EFT C 343 af 5.12.2001, s. 270.
(3) EUT C 131 E af 5.6.2003, s. 147.
(4) EUT C 103 E af 29.4.2004, s. 550.
(5) EUT C 46 af 24.2.2006, s. 1.
(6) EUT L 386 af 29.12.2006, s. 1.
(7) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0194.

Seneste opdatering: 1. oktober 2010Juridisk meddelelse