Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2775(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0165/2009

Keskustelut :

PV 25/11/2009 - 17
CRE 25/11/2009 - 17

Äänestykset :

PV 26/11/2009 - 8.4

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2009)0101

Hyväksytyt tekstit
PDF 65kWORD 35k
Torstai 26. marraskuuta 2009 - Strasbourg Lopullinen painos
Ajan tasalle saatettujen ILO-yleissopimusten ratifiointi ja täytäntöönpano
P7_TA(2009)0101B7-0165 ja 0166/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. marraskuuta 2009 ILO:n ajan tasalle saatetuiksi luokittelemista yleissopimuksista

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) ajan tasalle saatetuiksi luokittelemat yleissopimukset,

–   ottaa huomioon ILO:n 10. kesäkuuta 2008 hyväksymän julkilausuman sosiaalisesti oikeudenmukaisesta globalisaatiosta,

–   ottaa huomioon ILO:n 19. kesäkuuta 2009 hyväksymän kansainvälisen työllisyyssopimuksen (Global Jobs Pact),

–   ottaa huomioon komission 2. heinäkuuta 2008 antaman tiedonannon uudistetusta sosiaalisesta toimintaohjelmasta (KOM(2008)0412),

–   ottaa huomioon uudistetusta sosiaalisesta toimintaohjelmasta 6. toukokuuta 2009 antamansa päätöslauselman(1) ,

–   ottaa huomioon komission 18. toukokuuta 2004 antaman tiedonannon "Globalisaation sosiaalinen ulottuvuus – etujen laajempaa jakautumista edistävät EU:n poliittiset linjaukset" (KOM(2004)0383),

–   ottaa huomioon komission 24. toukokuuta 2006 antaman tiedonannon "Ihmisarvoista työtä kaikille - Yhteisön osallistuminen ihmisarvoisen työn toimintaohjelman maailmanlaajuiseen täytäntöönpanoon" (KOM(2006)0249),

–   ottaa huomioon yhteisön tuomioistuimen asiassa C-45/07, komissio v. Kreikka, antaamaan tuomioon(2) , joka liittyy AETR-oikeuskäytäntöön ja koskee jäsenvaltioiden ulkoista toimivaltaa,

–   ottaa huomioon kasvua ja työllisyyttä koskevan Lissabonin strategian,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.   katsoo, että perusarvot kuten vapaus, ihmisarvo, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, sosiaaliturva ja tasa-arvo ovat kestävän taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen keskeisiä tekijöitä,

B.   katsoo, että nykyisessä talous- ja työllisyyskriisissä nämä periaatteet ovat entistäkin tärkeämpiä,

C.   ottaa huomioon, että ILO on vuodesta 1919 lähtien kehittänyt ja pitänyt yllä kansainvälistä työelämän normien järjestelmää, joka koskee monia eri aihealueita, kuten työtä, työllisyyttä, sosiaaliturvaa, sosiaalipolitiikkaa ja niihin liittyviä ihmisoikeuksia,

D.   katsoo, että on huolehdittava EU:n sisäisen ja ulkoisen toiminnan johdonmukaisuudesta,

1.   panee tyytyväisenä merkille yleissopimukset, jotka ILO on luokitellut ajan tasalle saatetuiksi tuloksena ylläpitämästään kolmikantayhteistyöstä, johon työnantajat, työntekijät ja hallitukset ovat osallistuneet;

2.   kehottaa jäsenvaltioita ottamaan huomioon vahvat sosiaaliset perusteet ILO:n ajan tasalle saatetuiksi luokittelemien yleissopimusten ratifiointiin ja täytäntöönpanoon sopusoinnussa EU:n perussopimusten kanssa;

3.   kehottaa komissiota ilmoittamaan Euroopan parlamentille ja jäsenvaltioille täsmällisesti, mitkä yleissopimukset kuuluvat Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan ja mihin niistä sovelletaan toissijaisuusperiaatetta;

4.   kehottaa Eurooppa-neuvoston valittua puheenjohtajaa toimivaltuuksiensa puitteissa kannustamaan mahdollisimman kunnianhimoisesti jäsenvaltioita ratifioimaan ja panemaan täytäntöön ILO:n ajan tasalle saatetut yleissopimukset;

5.   kehottaa komissiota harkitsemaan suosituksen antamista jäsenvaltioille, jolla niitä kannustettaisiin kaikkien ILO:n ajan tasalle saatetuiksi luokittelemien yleissopimusten ratifiointiin ja osallistumaan aktiivisesti niiden täytäntöönpanoon toissijaisuusperiaatteen mukaisesti;

6.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0370.
(2) EUVL C 82, 4.4.2009, s. 3.

Päivitetty viimeksi: 14. syyskuuta 2010Oikeudellinen huomautus