Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2211(ACI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0085/2009

Indgivne tekster :

A7-0085/2009

Forhandlinger :

PV 15/12/2009 - 7
CRE 15/12/2009 - 7

Afstemninger :

PV 17/12/2009 - 5.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0114

Vedtagne tekster
PDF 143kWORD 94k
Torsdag den 17. december 2009 - Strasbourg Endelig udgave
Den europæiske økonomiske genopretningsplan og energiområdet
P7_TA(2009)0114A7-0085/2009
Beslutning
 Bilag
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 17. december 2009 om det ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning for så vidt angår den flerårige finansielle ramme - Finansiering af projekter på energiområdet i forbindelse med den europæiske økonomiske genopretningsplan (KOM(2009)0662 - C7-0305/2009 - 2009/2211(ACI))

Europa-Parlamentet ,

–   der henviser til Kommissionens ændrede forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0662 - C7-0305/2009),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1) , særlig punkt 21, punkt 22, første og andet afsnit, og punkt 23,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 6. maj 2009 om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning for så vidt angår den flerårige finansielle ramme (2007-2013)(2) ,

–   der henviser til sine beslutninger af 25. marts 2009 om midtvejsrevisionen af den finansielle ramme for 2007-2013(3) og af 10. marts 2009 om retningslinjerne for 2010-budgetproceduren(4) ,

–   der henviser til Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring af 2. april 2009 vedrørende finansieringen af den europæiske økonomiske genopretningsplan (genopretningsplanen),

–   der henviser til konklusionerne fra budgetsamrådet den 18. november 2009,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0085/2009),

1.   godkender konklusionerne fra budgetsamrådet den 18. november 2009;

2.   understreger, at den aftale, der blev indgået ved revisionen af den flerårige finansielle ramme for 2007-2013, er resultatet af et vellykket interinstitutionelt samarbejde om at overvinde den finansielle og økonomiske krise, som medlemsstaterne oplever, gennem fremme af solidaritet på området for energiressourcer og fremme af bredbånd i landdistrikter samt støtte til landbrugssektoren; noterer sig, at aftalen er baseret på de principper, som de tre institutioner fastlagde i den ovennævnte erklæring af 2. april 2009;

3.   er indforstået med det politiske kompromis om at mobilisere forskellige budgetmidler, som budgetlovgivningen giver mulighed for, herunder revision af den flerårige finansielle ramme for 2007-2013 for så vidt angår 2009 og 2010 samt anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet med henblik på at give mulighed for fuldt ud at finansiere genopretningsplanen i 2010; udtrykker sin tilfredshed med, at ingen dele af finansieringen i forbindelse med genopretningsplanen er blevet udsat til 2011, hvorfor den årlige budgetprocedure for 2011 ikke vil blive påvirket;

4.   noterer sig, at de disponible margener under underudgiftsområde 1a og 1b og udgiftsområde 2 og 5 efter revisionen af den flerårige finansielle ramme for 2007-2013 for at finansiere genopretningsplanen er yderst begrænsede og derfor ikke efterlader meget spillerum, såfremt der opstår uventede finansielle behov i løbet af året;

5.   pointerer, at finansieringen af nedlukningen af Kozloduy-kernekraftværket kun er blevet løst for 2010, men at behovet for finansiel støtte fra EU fortsætter frem til 2013 og beløber sig til 300 000 000EUR, inklusive det beløb, som blev stillet til rådighed i 2010-budgettet; understreger, at finansieringen af nedlukningen af Kozloduy-kernekraftværket ikke må gå ud over finansieringen af flerårige programmer og foranstaltninger under udgiftsområde 1a;

6.   finder, at den nuværende flerårige finansielle ramme for 2007-2013 ikke er i overensstemmelse med EU's finansielle behov; opfordrer derfor Kommissionen til hurtigst muligt at fremsætte et forslag om en midtvejsrevision af den flerårige finansielle ramme for 2007-2013;

7.   godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

8.   pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

9.   pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 132 af 29.5.2009, s. 8.
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0174.
(4) Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0095 og P6_TA(2009)0096.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning for så vidt angår den flerårige finansielle ramme - Finansiering af projekter på energiområdet i forbindelse med den europæiske økonomiske genopretningsplan

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1) , særlig punkt 21, punkt 22, første og andet afsnit, og punkt 23,

under henvisning til det ændrede forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  På budgetsamrådet den 18. november 2009 nåede Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen til enighed om retningslinjerne for yderligere finansiering inden for rammerne af den europæiske økonomiske genopretningsplan af projekter på energiområdet og vedrørende udvikling af bredbåndsinternet samt investeringer til styrkelse af foranstaltninger i forbindelse med de "nye udfordringer", der blev defineret i forbindelse med evalueringen af midtvejsreformen i 2003 af den fælles landbrugspolitik (sundhedstjekket)(2) . Finansieringen kræver, at der foretages en revision af den flerårige finansielle ramme for 2007-2013 i henhold til punkt 21, 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale, således at loftet for forpligtelsesbevillinger under underudgiftsområde 1a i 2010 forhøjes med 1 779 mio. EUR i løbende priser.

(2)  Forhøjelsen af loftet for underudgiftsområde 1a for 2010 vil fuldt ud blive udlignet ved nedsættelse af loftet over forpligtelsesbevillinger under udgiftsområde 1a, 1b, 2, 3a og 5 for 2009 samt lofterne over forpligtelsesbevillinger under udgiftsområde 1a, 2 og 5 for 2010.

(3)  For at opretholde et rimeligt forhold mellem forpligtelser og betalinger bør der foretages en tilpasning af de årlige lofter for betalingsbevillinger. Tilpasningen vil være neutral.

(4)  Bilag I til den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning bør derfor ændres i overensstemmelse hermed(3)

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Bilag I til den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk udvikling erstattes af bilaget til denne afgørelse.

Udfærdiget i Strasbourg, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

På Rådets vegne På Rådets vegne

(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s.1.
(2) KOM(2008)0800, KOM(2008)0859, KOM(2009)0171 og EUT L 132 af 29.5.2009, s. 8.
(3) Til det formål omregnes de tal, der er resultatet af ovennævnte aftale, til 2004-priser.


BILAG

FINANSIEL RAMME 2007-2013

(Mio. EUR -

løbende priser 2004)

FORPLIGTELSESBEVILLINGER

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

I alt

2007-2013

1. Bæredygtig vækst

50 865

53 262

55 879

56 435

55 400

56 866

58 256

386 963

1a Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

8 404

9 595

12 018

12 580

11 306

12 122

12 914

78 939

1b Samhørighed for vækst og beskæftigelse

42 461

43 667

43 861

43 855

44 094

44 744

45 342

308 024

2. Beskyttelse og forvaltning af

naturressourcerne

51 962

54 685

51 023

53 238

52 528

51 901

51 284

366 621

heraf markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3. EU-borgerskab, frihed, sikkerhed og

retfærdighed

1 199

1 258

1 375

1 503

1 645

1 797

1 988

10 765

3a Frihed, sikkerhed og retfærdighed

600

690

785

910

1 050

1 200

1 390

6 625

3b Unionsborgerskab

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4. EU som global partner

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5. Administration (1)

6 633

6 818

6 816

6 999

7 255

7 400

7 610

49 531

6. Kompensationer

419

191

190

800

FORPLIGTELSESBEVILLINGER I ALT

117 277

122 683

122 022

125 184

124 167

125 643

127 167

864 143

% af BNI

1,08%

1,09%

1,06%

1,06%

1,03%

1,02%

1,01%

1,048%

BETALINGSBEVILLINGER I ALT

115 142

119 805

109 091

119 245

116 884

120 575

119 784

820 526

% af BNI

1,06%

1,06%

0,95%

1,01%

0,97%

0,98%

0,95%

1,00%

Disponibel margen

0,18%

0,18%

0,29%

0,23%

0,27%

0,26%

0,29%

0,24%

Loft over egne indtægter som en procentdel af BNI

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

(1) De udgifter til pensioner, der er medtaget under loftet for dette udgiftsområde, er beregnet med fradrag af personalets bidrag til ordningen inden for en grænse af 500 mio. EUR i 2004-priser for perioden 2007-2013.

Seneste opdatering: 14. september 2010Juridisk meddelelse