Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2761(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B7-0194/2009

Arutelud :

PV 15/12/2009 - 15
CRE 15/12/2009 - 15

Hääletused :

PV 17/12/2009 - 7.2

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2009)0116

Vastuvõetud tekstid
PDF 86kWORD 45k
Neljapäev, 17. detsember 2009 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Dokumentidele juurdepääsu käsitleva õigusliku raamistiku vajalik edasiarendus lähtuvalt Lissaboni lepingu jõustumisest
P7_TA(2009)0116B7-0191, 0194, 0197 ja 0198/2009

Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2009. aasta resolutsioon dokumentidele juurdepääsu käsitleva õigusliku raamistiku vajaliku edasiarenduse kohta lähtuvalt Lissaboni lepingu jõustumisest, määrus (EÜ) nr 1049/2001

Euroopa Parlament ,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, Euroopa Liidu toimimise lepingut ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartat;

–   võttes arvesse komisjonile ja nõukogule 9. novembril 2009. aastal esitatud küsimusi dokumentidele juurdepääsu käsitleva õigusliku raamistiku vajaliku edasiarenduse kohta lähtuvalt Lissaboni lepingu jõustumisest (määrus (EÜ) nr 1049/2001) (O-0123/2009 – B7-0231/2009, O-0122/2009 – B7-0230/2009), ning selle arutelu 15. detsembril 2009. aastal täiskogu istungil;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.   arvestades, et liidu "kodakondsuse kehtestamise ning vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomisega seab liit üksikisiku oma tegevuse keskmesse" (põhiõiguste harta preambul) ning arvestades, et igal "liidu kodanikul ja igal füüsilisel või juriidilisel isikul, kes elab või kelle registrijärgne asukoht on liikmesriigis, on õigus tutvuda liidu institutsioonide, organite ja asutuste mis tahes kandjal säilitatavate dokumentidega" (põhiõiguste harta artikkel 42);

B.   arvestades, et Lissaboni lepinguga muudeti "lisaks dokumentidele juurdepääsu käsitleva määruse õiguslikule alusele ka määruse õiguslikku konteksti, eelkõige suhet liidu institutsioonide ja kodanike vahel"(1) ;

C.   arvestades, et see suhe peaks edaspidi lähtuma demokraatia põhimõtetest, mis on välja toodud ELi lepingu uues II jaotises, milles sätestatakse, et liit "järgib […] oma kodanike võrdsuse põhimõtet, mille kohaselt kohtlevad liidu institutsioonid […] kodanikke võrdselt" (artikkel 9) ja et igal "kodanikul on õigus osaleda liidu demokraatias. Otsused tehakse nii avalikult ja nii kodanikulähedaselt kui võimalik" (artikli 10 lõige 3);

D.   arvestades, et Euroopa Ühenduse täielik integreerimine ELi ning valitsustevahelise korra kaotamine, mida seni kohaldati kriminaalasjade puhul tehtavas politsei- ja õiguskoostöös, oli kantud liikmesriikide soovist "veelgi tõhustada institutsioonide demokraatlikku ja tõhusat toimimist" (ELi lepingu preambul);

E.   arvestades, et uue õigusliku raamistiku kohaselt on kõik ELi institutsioonid, organid ja asutused ning mitte ainult Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon (kellel oli see kohustus juba vastavalt endise EÜ asutamislepingu artiklile 255) kohustatud tegema oma tööd võimalikult avalikult (ELi toimimise lepingu artikli 15 lõige 1);

F.   arvestades, et vastavalt ELi lepingule ja Euroopa Kohtu kohtupraktikale(2) on avatus ja kodanikuühiskonna osalemine ELi institutsioonide hea valitsemistava edendamise ja ühtlasi ka otsustamisprotsessi tõhususe põhitingimused;

G.   arvestades, et demokraatia aluspõhimõtete kohaselt on kodanikel õigus olla teadlik otsustamisprotsessist ja seda jälgida ning arvestades, et ELi institutsioonid ja liikmesriikide esindajad nõukogu liikmetena peavad tagama senisest suurema läbipaistvuse enne õigusloomega seotud või mitteseotud osutamisprotsessi, selle ajal ja pärast seda, et liidu kodanikel ja liikmesriikide parlamentidel oleks võimalik saada täielik ülevaade sellest, kes teeb mida ja miks, ning jälgida oma esindajate tegevust;

H.   arvestades, et ELi institutsioonid "annavad kodanikele ja esindusühendustele sobival viisil võimaluse teha teatavaks ja vahetada avalikult oma seisukohti liidu tegevuse kõigis valdkondades" ning "peavad esindusühenduste ja kodanikuühiskonnaga avatud, läbipaistvat ja korrapärast dialoogi" (ELi lepingu artikli 11 lõiked 1 ja 2);

I.   arvestades, et Lissaboni lepingus nõutakse läbipaistvuse ja dokumentidele üldsuse juurdepääsu edasist parandamist, ning arvestades, et Euroopa Kohtu praktika on juba aidanud täpsustada määruse (EÜ) nr 1049/2001 mõningaid sätteid, nii et neid tuleb nüüd tõlgendada juurdepääsu soosiva käsitluse kohaselt, mida Euroopa Parlament määruse vastuvõtmisel toetas; arvestades, et parlament ei luba komisjonil ega nõukogul õigusaktide abil halvendada üldsuse juurdepääsu dokumentidele ega vähendada kodanike õigusi teabele;

J.   arvestades, et avatuse ja läbipaistvuse põhimõtteid tuleks lisaks otsustamisprotsessile järgida ka teksti koostamisel ja varustamisel kogu teabega, mis on vajalik proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse kriteeriumide täitmiseks ELi kodanike ja liikmesriikide parlamentide huvides, ning arvestades, et neid põhimõtteid peaks kohaldama ka kohtute suhtes; arvestades, et läbipaistvus ja juurdepääs dokumentidele tuleks tagada ka seoses sellega, kuidas ELi poliitikat kõigil tasanditel ellu viiakse ja kuidas ELi vahendeid kasutatakse, nagu on kirjas komisjoni Euroopa läbipaistvuse algatuses;

K.   arvestades, et Euroopa Kohus on kinnitanud, et avatus ja teabe kättesaadavus "võimaldab mitme eri seisukoha lahknevused avalikult läbi arutada, annab institutsioonidele suurema legitiimsuse Euroopa kodanike silmis ja suurendab kodanike usaldust. Teabe ja arutelude puudumine võib kodanikel tekitada kahtlusi mitte ainult mõne eraldiseisva õigusakti seaduslikkuse suhtes, vaid tegelikult pigem ka selle suhtes, kas otsustamisprotsess tervikuna on seaduslik" (liidetud kohtuasjad C-39/05 ja C-52/05, lõige 59);

L.   arvestades, et tuleks võtta kauaoodatud õiguslikke, finants- ja operatiivmeetmeid, et teha selgelt ja õigeaegselt võimalikuks juurdepääs kõigile teatava õigusloomemenetlusega seotud dokumentidele, olenemata sellest, kas need pärinevad siseteenistustest või välistelt huvirühmadelt; arvestades, et selle teabe võiks teha kättesaadavaks institutsioonide siseregistreid ühendaval institutsioonidevahelisel veebilehel (näiteks Euroopa Liidu Väljaannete Talituse uuendatud EUR-Lexi leht); ning arvestades, et sise-eeskirju tuleks vastavalt muuta ja lähiajal tuleks pidada läbirääkimisi siduvate institutsioonidevaheliste kokkulepete üle vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 295;

M.   arvestades, et Euroopa Liidu ja eelkõige Euroopa Parlamendi uued volitused sellistes valdkondades nagu rahvusvahelised kokkulepped kriminaalasjade puhul tehtava politsei- ja õiguskoostöö kohta nõuavad tugevama õigusliku raamistiku sätestamist määruse (EÜ) nr 1049/2001 artiklites 4 ja 9, et ELi julgeolekut saaks nõuetekohaselt kaitsta, võimaldades samal ajal Euroopa Parlamendil kui Euroopa kodanike esindajal teostada igakülgset järelevalvet;

N.   arvestades, et mitmed ELi liikmesriigid on juba vastu võtnud kas teabevabaduse aktid või avalik-õiguslike institutsioonide valduses olevale teabele ja dokumentidele juurdepääsu reguleerivad üldeeskirjad,

1.   on seisukohal, et pärast Lissaboni lepingu jõustumist tuleks määrust (EÜ) nr 1049/2001 kiiresti ajakohastada järgmiselt:

   a) laiendades selle kohaldamisala kõigile praegu hõlmamata jäetud ELi institutsioonidele, organitele ja asutustele, nagu Euroopa Ülemkogu, Euroopa Keskpank, Euroopa Kohus, Europol ja Eurojust;
   b) muutes õigusloomega seotud ja mitteseotud menetlusi käsitlevaid sätteid vastavalt aluslepingutes sisalduvatele uutele määratlustele;
   c) ajakohastades Euroopa Kohtu hiljutise kohtupraktika põhjal eeskirju, mis puudutavad eelkõige sisedokumentide, -teabe ja -andmete käsitlemist, et tagada laialdasem juurdepääs otsustamisprotsessi raames koostatud õigusteenistuse arvamustele, nõukogu liikmetena tegutsevate liikmesriikide esindajate tööga seotud dokumentidele ja teabele – sealhulgas aktidele, esitatud ettepanekutele ja muudatusettepanekutele, koosolekute protokollidele, nõukogus, sealhulgas töö- ja eksperdirühmades nende esitatud seisukohtadele ja antud häältele –, rahvusvaheliste kokkulepetega, isikuandmete ja ärihuvide kaitsega, institutsioonide registrite sisuga jne seotud dokumentidele;
   d) tagades juurdepääsu ELi institutsioonides saadaolevale teabele, mis võimaldab objektiivselt hinnata ELi eeskirjade, aktide, meetmete ja programmide rakendamist liikmesriikides; tagades suurema finantsläbipaistvuse, pakkudes ELi eelarvet, selle rakendamist ning ELi rahaliste vahendite ja toetuste saajaid puudutavat üksikasjalikku teavet;
   e) kehtestades läbipaistva menetluse teel ning demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid täielikult järgides üldpõhimõtted ja piirangud avalike või erahuvide kaitseks, piirates juurdepääsu dokumentidele, mis tuleb ELi oluliste huvide kaitsmiseks erandkorras liigitada kategooriatesse "ülisalajane" (Très secret/Top secret), "salajane" (Secret) või "konfidentsiaalne" (Confidentiel) (määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikkel 9);
   f) määrates kindlaks põhimõtted, mida võiks ELi toimimise lepingu artikli 295 kohaste institutsioonidevaheliste kokkulepete kaudu edasi arendada, et rakendada kooskõlastatult uut määrust, mis käsitleb paremat õigusloomet;
   g) muutes ELi dokumendid kättesaadavamaks kasutajasõbralikumate süsteemide loomise teel;
   h) tagades, et Euroopa Parlament näitab ELis eeskuju, tagades võimalikult suure avatuse, läbipaistvuse ja dokumentidele juurdepääsu;

2.   märgib, et 2. detsembril 2009, pärast Lissaboni lepingu jõustumist, võttis komisjon vastu teatise (KOM(2009)0665), milles ajakohastati esialgse ettepaneku õiguslikku alust, vältides ettepaneku sisulist muutmist;

3.   taunib asjaolu, et vaatamata Euroopa Parlamendi selgesõnalisele nõudmisele 11. märtsil 2009

   ei koostanud komisjon oma õigusakti ettepaneku (KOM(2008)0229) muudetud versiooni ja võttis 2. detsembril 2009, pärast Lissaboni lepingu jõustumist vastu teatise (KOM(2009)0665), milles ajakohastati üksnes esialgse ettepaneku õiguslikku alust, vältides ettepaneku sisulist muutmist;
   võttis nõukogu vastu sise-eeskirjad (1. detsembri 2009. aasta otsus 2009/937/EL) ja oma julgeolekueeskirjade muudatuse (dokument 13885/1/09) ning liikmesriigid peavad läbirääkimisi kokkuleppe üle, mis käsitleb ELi huvides vahetatava salastatud teabe kaitset (dokument 13886/09); soovib nimetatud tekste põhjalikult hinnata, et teha kindlaks, et need ei mõjuta kodanike üldist juurdepääsuõigust ega institutsioonidevahelist koostööd;

4.   kutsub nõukogu praegust ja järgmist eesistujariiki üles käivitama kohest institutsioonidevahelist dialoogi poliitilisel tasandil, et koostada dokumentidele juurdepääsu käsitlev uus määrus hiljemalt 30. juuniks 2010;

5.   tunneb selles kontekstis suurt heameelt määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 15 kohaselt loodud dokumentidele juurdepääsu valdkonna institutsioonidevahelise komitee kohtumise üle, mis leidis aset 15. detsembril 2009; võtab teadmiseks selle järeldused, eelkõige:

   a) regulaarsete kohtumiste korraldamise kohta poliitilisel tasandil, esimest korda 2010. aasta mais ja seejärel vähemalt kord aastas;
   b) tehniliste töörühmade loomise kohta, mis koosnevad eelkõige IT-personalist, et hinnata võimalust koguda kodanike dokumentidele juurdepääsu edendavatele veebilehtedele viivad lingid ühele veebilehele, tagada institutsioonide avalike registrite vastastikune täiendavus, lähendada olemasolevad otsinguvahendid järk-järgult üksteisele ja parandada juurdepääsu kõigile dokumentidele, mis on seotud konkreetse õigusloomelise toimikuga, koondades kokku kõik kolme institutsiooni dokumendid, mis kuuluvad sellesse toimikusse;

6.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

(1) Euroopa Parlamendi õigusteenistuse 10. oktoobri 2009. aasta arvamus, lõige 3.
(2) Euroopa Kohtu otsuses "Turco" kohtuasjas (liidetud kohtuasjad C-39/05 P ja C-52/05 P) on viidatud määrusele (EÜ) nr 1049/2001, mille kohaselt: "Avalikkus võimaldab kodanikel osaleda rohkem otsustamisprotsessis ja tagab juhtorganitele suurema legitiimsuse ning tulemuslikkuse ja suurema vastutuse kodanike ees demokraatlikus süsteemis".

Viimane päevakajastamine: 14. september 2010Õigusalane teave