Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2805(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0259/2009

Keskustelut :

PV 17/12/2009 - 12.1

Äänestykset :

PV 17/12/2009 - 13.1

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2009)0119

Hyväksytyt tekstit
PDF 72kWORD 40k
Torstai 17. joulukuuta 2009 - Strasbourg Lopullinen painos
Uganda: homoseksuaalisuuden vastainen lainsäädäntöehdotus
P7_TA(2009)0119B7-0259, 0260, 0261, 0262, 0263 ja 0265/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. joulukuuta 2009 Ugandassa tehdystä homoseksuaalisuuden vastaisesta lakiesityksestä

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet ja -välineet, mukaan lukien ihmisoikeuksia koskeviin YK:n yleissopimuksiin ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen (Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi) sisältyvät velvoitteet, jotka takaavat ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä syrjinnän kieltämisen,

–   ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen (Cotonoun sopimus)(1) ja erityisesti sen 9 artiklaan sisältyvät ihmisoikeuslausekkeet,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 19 artiklan, jotka velvoittavat Euroopan unionin ja jäsenvaltiot vaalimaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia ja joissa vahvistetaan keinot syrjinnän ja ihmisoikeusloukkausten torjumiseksi Euroopan tasolla,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 21 artiklan, jossa kielletään sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä,

–   ottaa huomioon kaikki EU:n toimet homofobian ja sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjumiseksi,

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa homofobiasta, vähemmistöjen suojelusta ja syrjinnän vastaisista toimista ja erityisesti 18. tammikuuta 2006 antamansa päätöslauselman homofobiasta Euroopassa(2) , 15. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman rasistisen ja homofobisen väkivallan noususta Euroopassa(3) sekä 26. huhtikuuta 2007 antamansa päätöslauselman homofobiasta Euroopassa(4) ,

–   ottaa huomioon AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen poliittisten asioiden komitean Luandassa 28. marraskuuta 2009 pitämän kokouksen,

–   ottaa huomioon AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 3. joulukuuta 2009 antaman päätöslauselman nuorten sosiaalisesta ja kulttuurisesta sopeutumisesta ja osallistumisesta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että parlamentin jäsen David Bahati jätti Ugandan parlamentille 25. syyskuuta 2009 homoseksuaalisuuden vastaisen lakiesityksen,

B.   ottaa huomioon, että lakiesityksessä ehdotetaan ankarampien rangaistusten käyttöönottoa homoseksuaalisuuden kriminalisoimiseksi sekä lesboiksi, homoiksi, biseksuaaleiksi tai transsukupuoliseksi väitettyjen henkilöiden rankaisemiseksi elinkautisella vankeudella tai kuolemantuomiolla,

C.   ottaa huomioon, että lakiesitykseen sisältyy säännös, jonka perusteella kuka tahansa, heteroseksuaalit mukaan lukien, joka ei ilmoita 24 tunnin kuluessa sellaisen henkilön henkilötietoja, jonka tietää olevan lesbo, homo, biseksuaali tai transsukupuolinen, tai puolustaa lesbojen homojen, biseksuaalien tai transsukupuolisten henkilöiden ihmisoikeuksia, voidaan tuomita jopa kolmen vuoden vankeusrangaistukseen,

D.   ottaa huomioon, että lakiesitys edellyttää Ugandan mitätöivän kaikki sellaiset kansainväliset tai alueelliset sitoumuksensa, joiden se katsoo olevan ristiriidassa lakiesityksen säännösten kanssa,

E.   ottaa huomioon, että komission jäsen De Gucht sekä Ison-Britannian, Ranskan ja Ruotsin hallitukset, presidentti Obama ja Yhdysvaltojen edustajainhuoneen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat jo tuominneet lakiesityksen,

F.   ottaa huomioon, että hallituksista riippumattomat järjestöt eri puolilla maailmaa ja Ugandassa ovat arvostelleet ankarasti lakiesitystä ja katsovat sen estävän merkittävästi HI-viruksen/aidsin torjuntaa homoseksuaalien keskuudessa,

G.   ottaa huomioon, että homoseksuaalisuus on sallittu Afrikassa vain 13 maassa ja rangaistava teko 38 maassa, ja että Mauritaniassa, Sudanissa ja Pohjois-Nigeriassa homoseksuaalisuudesta langetetaan kuolemantuomio; toteaa, että tällaisen lain hyväksymisellä Ugandassa voisi olla vaikutuksia muihin Afrikan maihin, joissa henkilöitä vainotaan tai voitaisiin ryhtyä vainoamaan heidän sukupuolisen suuntautumisensa perusteella,

1.   korostaa, että sukupuolinen suuntautuminen on osa kansainvälisten ihmisoikeuslakien takaamaa yksilön oikeutta yksityiselämään; toteaa, että näiden lakien mukaan olisi edistettävä tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä ja taattava sananvapaus; tuomitsee tässä yhteydessä kyseisen homoseksuaalisuuden vastaisen lakiesityksen;

2.   kehottaa siksi Ugandan viranomaisia olemaan hyväksymättä tätä lakiesitystä sekä tarkistamaan lakejaan, jotta homoseksuaalisuus voidaan dekriminalisoida;

3.   muistuttaa Ugandan hallitusta sen kansainvälisten lakien ja Cotonoun sopimuksen mukaisista velvoitteista, joiden mukaan universaaleja ihmisoikeuksia on kunnioitettava;

4.   palauttaa mieliin Afrikan ihmisoikeus- ja kansalaisoikeustoimikunnan ja YK:n ihmisoikeuskomitean lausunnot, joiden mukaisesti mikään valtio ei voi kansallisella lainsäädännöllään kumota kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteitaan;

5.   on erittäin huolissaan siitä, että kansainvälisten lahjoittajien, hallituksista riippumattomien järjestöjen ja humanitaaristen järjestöjen olisi harkittava uudelleen toimintamahdollisuuksiaan tai lopetettava toimintansa tietyillä aloilla, jos lakiesitys hyväksyttäisiin;

6.   tuomitsee ehdottomasti kaikki pyrkimykset kuolemanrangaistuksen käyttöön ottamiseksi;

7.   kehottaa neuvostoa ja komissiota ottamaan tämän kysymyksen kiireellisesti esille Ugandan viranomaisten kanssa ja, mikäli lakiesitys hyväksytään ja kansainvälisiä ihmisoikeuslakeja rikotaan, harkitsemaan uudelleen Ugandaan sitoutumista ja mahdollisesti ehdottamaan toista kokouspaikkaa Rooman perussäännön tarkistamiseksi 31. toukokuuta 2010 pidettävälle konferenssille;

8.   kehottaa neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita analysoimaan kolmansien maiden tilannetta, kun on kyse sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvista teloituksista, kriminalisoinnista ja syrjinnästä, sekä ryhtymään yhdessä kansainvälisiin toimiin ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistämiseksi näissä maissa asianmukaisin keinoin, paikallisten kansallisjärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö mukaan lukien;

9.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Ugandan tasavallan presidentille ja Ugandan parlamentin puhemiehelle.

(1) EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.
(2) EUVL C 287 E, 24.11.2006, s. 179.
(3) EUVL C 300 E, 9.12.2006, s. 491.
(4) EUVL C 74 E, 20.3.2008, s. 776.

Päivitetty viimeksi: 14. syyskuuta 2010Oikeudellinen huomautus