Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Vastuvõetud tekstid
PDF 66kWORD 26k
Kolmapäev, 20. jaanuar 2010 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Euroopa Ombudsmani valimine
P7_TA(2010)0001
Otsus
 Lisa

Euroopa Parlamendi 20. jaanuari 2010. aasta otsus Euroopa Ombudsmani valimise kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 24 kolmandat lõiku ja artiklit 228;

–   võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a;

–   võttes arvesse oma 9. märtsi 1994. aasta otsust 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriva korra ja üldtingimuste kohta(1) ;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 204;

–   võttes arvesse kandidaatide ülesseadmise kutset(2) ,

–   võttes arvesse oma 20. jaanuari 2010. aasta hääletust,

1.   valib Euroopa Ombudsmaniks Nikiforos Diamandouros'e;

2.   palub Nikiforos. Diamandouros'el anda vanne Euroopa Kohtu ees;

3.   teeb presidendile ülesandeks korraldada lisatud otsuse avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

4.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule, komisjonile ja Euroopa Kohtule.

(1) EÜT L 113, 4.5.1994, lk 15.
(2) ELT C 216, 10.9.2009, lk 7.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

20. jaanuar 2010

Euroopa Ombudsmani valimise kohta

EUROOPA PARLAMENT,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 24 kolmandat lõiku ja artiklit 228,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a,

võttes arvesse oma 9. märtsi 1994. aasta otsust 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriva korra ja üldtingimuste kohta(1) ,

võttes arvesse kodukorra artiklit 204,

võttes arvesse kandidaatide ülesseadmise kutset(2) ,

võttes arvesse oma 20. jaanuari 2010. aasta hääletust,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

valib Euroopa Ombudsmaniks Nikiforos DIAMANDOUROS'e.

Strasbourg, 20. jaanuar 2010

Euroopa Parlamendi nimel

president

Jerzy BUZEK

(1) EÜT L 113, 4.5.1994, lk 15.
(2) ELT C 216, 10.9.2009, lk 7.

Viimane päevakajastamine: 30. september 2010Õigusalane teave