Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2540(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0091/2010

Teksty złożone :

B7-0091/2010

Debaty :

PV 09/02/2010 - 4
CRE 09/02/2010 - 4

Głosowanie :

PV 09/02/2010 - 5.1
CRE 09/02/2010 - 5.1
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0009

Teksty przyjęte
WORD 58k
Wtorek, 9 lutego 2010 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Porozumienie ramowe w sprawie stosunków Parlamentu Europejskiego z Komisją Europejską
P7_TA(2010)0009B7-0091/2010

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie zmienionego porozumienia ramowego między Parlamentem Europejskim a Komisją na następną kadencję parlamentarną

Parlament Europejski,

–   uwzględniając "Założenia polityczne dla następnej Komisji" przedstawione przez przewodniczącego-elekta Komisji w dniu 3 września 2009 r.,

–   uwzględniając oświadczenie przewodniczącego-elekta Komisji złożone w Parlamencie w dniu 15 września 2009 r. oraz oświadczenie przed Konferencją Przewodniczących z dnia 19 listopada 2009 r.,

–   uwzględniając swoją decyzję z dnia 16 września 2009 r.(1) , w wyniku której José Manuel Barroso został wybrany na przewodniczącego Komisji,

–   uwzględniając aktualne porozumienie ramowe w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją(2) ,

–   uwzględniając obecne rozwiązania dotyczące wdrażania przez Komisję i Parlament międzyinstytucjonalnego porozumienia w sprawie lepszego stanowienia prawa(3) ,

–   uwzględniając doświadczenia zdobyte podczas ostatniej kadencji oraz nowe postanowienia traktatu lizbońskiego, który wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2009 r. i który ustala nową równowagę instytucjonalną oraz osiągnięcie porozumienia pomiędzy grupą roboczą Parlamentu Europejskiego do spraw przeglądu porozumienia ramowego a przewodniczącym-elektem Komisji Europejskiej z dnia 27 stycznia 2010 r.,

–   uwzględniając art. 17 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 244-248 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–   uwzględniając art. 106 i 107 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że Parlament Europejski i Komisja muszą ze sobą ściśle współpracować, aby pomyślnie i skutecznie stosować "metodę wspólnotową", szczególną odpowiedzialność ponosząc za doprowadzenie do tego, by Unia stanowiła więcej niż sumę swoich elementów składowych,

1.   z zadowoleniem przyjmuje nowy wniosek przewodniczącego-elekta w sprawie ustanowienia "szczególnego partnerstwa między Parlamentem Europejskim a Komisją", zgodnie z propozycją zawartą w "Założeniach politycznych dla następnej Komisji", z myślą o określeniu i wprowadzeniu w życie swoistego interesu europejskiego oraz stworzeniu podstawy odnowionej Unii Europejskiej w okresie polizbońskim;

2.   wzywa do jak najszybszego dokonania przeglądu porozumienia ramowego między Parlamentem Europejskim a Komisją, które reguluje stosunki dwustronne między obiema instytucjami, przyjmując za punkt wyjścia zobowiązania poczynione przez przewodniczącego-elekta Komisji José Manuela Barroso;

3.   w świetle powyższych zobowiązań apeluje w szczególności o włączenie do zmienionego porozumienia ramowego poniższych punktów:

   a) gwarancji, że Komisja będzie stosować podstawową zasadę równego traktowania Parlamentu i Rady, zwłaszcza w odniesieniu do dostępu do posiedzeń, wystąpień i innych informacji, w szczególności dotyczących kwestii o charakterze ustawodawczym i budżetowym;
  b) wdrażania szczególnego partnerstwa między Parlamentem Europejskim i Komisją na drodze następujących ustaleń:
   przewodniczący Komisji prowadzić będzie regularny dialog z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego w sprawie kluczowych kwestii horyzontalnych i ważnych wniosków legislacyjnych; dialog ten powinien również obejmować zaproszenia przewodniczącego Parlamentu do uczestniczenia w posiedzeniach kolegium komisarzy;
   przewodniczący lub wiceprzewodniczący Komisji zapraszany jest do uczestniczenia w posiedzeniach Konferencji Przewodniczących i Konferencji Przewodniczących Komisji, gdy omawiane są szczegółowe kwestie związane z ustalaniem porządku obrad oraz z problematyką ustawodawczą i budżetową;
   corocznie powinny odbywać się spotkania pomiędzy Konferencją Przewodniczących, Konferencją Przewodniczących Komisji i kolegium komisarzy w celu omówienia istotnych spraw, w tym przygotowania i wdrożenia programu prac Komisji;
   w ramach przygotowań i wdrażania legislacji UE, w tym legislacji niewiążącej, Komisja udostępni wszystkie informacje i pełną dokumentację na temat posiedzeń z ekspertami krajowymi; Komisja może również zaprosić ekspertów z Parlamentu na te posiedzenia;
   c) zobowiązania Komisji do informowania o konkretnych działaniach podjętych w następstwie wniosków w sprawie inicjatywy prawodawczej po przyjęciu sprawozdania legislacyjnego z własnej inicjatywy zgodnie z art. 225 TFUE w terminie trzech miesięcy od przyjęcia sprawozdania; Komisja przedstawia wniosek legislacyjny w terminie najdłużej jednego roku lub wpisuje wniosek do swojego programu prac na następny rok. Jeżeli Komisja nie przedłoży wniosku, szczegółowo przedstawi Parlamentowi Europejskiemu powody, z jakich tego nie uczyniła;
   d) zobowiązania do ścisłej współpracy, już na wczesnym etapie, między Parlamentem a Komisją w sprawie wszelkich wniosków dotyczących inicjatyw prawodawczych wypływających z inicjatyw obywatelskich;
  e) zobowiązania Parlamentu i Komisji do uzgodnienia kluczowych zmian w ramach przygotowań do przyszłych negocjacji z Radą dotyczących dostosowania porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa do nowych postanowień traktatu lizbońskiego i, inter alia , zmiany praktyki wdrażania aktualnego porozumienia, między innymi:
   ocena wpływu prowadzona jest pod kierownictwem Komisji według przejrzystej procedury gwarantującej niezależną ocenę; ocena wpływu jest w stosownym czasie publikowana przy uwzględnieniu szeregu różnych scenariuszy, w tym możliwości niepodejmowania działań, i z zasady jest przedstawiana odpowiedniej komisji parlamentarnej podczas okresu konsultacji z parlamentami krajowymi zgodnie z traktatem lizbońskim;
   w dziedzinach, w których Parlament zazwyczaj uczestniczy w procesie legislacyjnym, prawo niewiążące stosuje się w odpowiednich przypadkach i jeżeli jest to należycie uzasadnione po konsultacji z Parlamentem;
   w celu propagowania uproszczenia prawa Unii gwarantuje się stosowanie przekształcenia jako standardowej procedury, o ile jest to możliwe i właściwe, lub zastąpienie go kodyfikacją aktu prawnego w ciągu sześciu miesięcy od jego ostatecznego przyjęcia;
   w celu zapewnienia lepszego monitorowania transpozycji i stosowania prawa Unii Komisja i Parlament starają się wprowadzić obowiązkowe tabele korelacji i wiążące terminy transpozycji, które w przypadku dyrektyw nie powinny w normalnych warunkach przekraczać dwóch lat;
   Komisja udostępnia Parlamentowi zwięzłe informacje o wszystkich postępowaniach w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego od momentu ich wszczęcia, w tym na wniosek Parlamentu w sprawach objętych postępowaniem w sprawie uchybienia o każdym przypadku z osobna i z zachowaniem zasad poufności;
  f) zgody na następujące żądania służące poprawie odpowiedzialności organu wykonawczego:
   jeżeli Komisja proponuje zmianę kodeksu postępowania dla komisarzy zwraca się do Parlamentu o wydanie opinii;
   jeżeli Parlament przedstawia zmiany w Regulaminie dotyczące stosunków z Komisją, zwraca się do Komisji o wydanie opinii;
   jeżeli Parlament zwróci się do przewodniczącego Komisji o wycofanie poparcia wobec któregoś z członków Komisji, przewodniczący poważnie rozważy, czy zażądać rezygnacji tego członka, zgodnie z art. 17 ust. 6 Traktatu UE; przewodniczący żąda rezygnacji tego członka lub wyjaśnia Parlamentowi powody swojej odmowy w trakcie najbliższej sesji miesięcznej;
   jeżeli przewodniczący Komisji zamierza dokonać zmian w rozdziale obowiązków komisarzy w trakcie kadencji Komisji zgodnie z art. 248 TFUE, informuje o tym w stosownym czasie Parlament w celu wszczęcia konsultacji parlamentarnej proponowanych zmian z Parlamentem. Decyzja przewodniczącego w kwestii dokonania zmian w rozdziale obowiązków może zostać wdrożona natychmiast;
   jeżeli ma nastąpić wymiana komisarza przewodniczący Komisji poważnie rozważy wynik konsultacji z Parlamentem przed wyrażeniem zgody na decyzję Rady zgodnie z art. 246 TFUE;
   Komisja poprze Parlament w zbliżających się negocjacjach w sprawie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, tak aby zagwarantować jej pełną odpowiedzialność, w tym przejrzyste procedury mianowana specjalnych przedstawicieli i ambasadorów;
   Komisja udzieli Parlamentowi Europejskiemu wsparcia w nadchodzących negocjacjach w sprawie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w celu kontynuowania i wzmacniania "podejścia wspólnotowego" w zakresie polityki na rzecz rozwoju, w tym programowania i rozwoju instrumentów pomocowych, w szczególności Europejskiego Funduszu Rozwoju, który powinien pozostać w gestii Komisji ponoszącej w tym zakresie odpowiedzialność przed Parlamentem;
   wzorując się na obecnej formule tury pytań z przewodniczącym Komisji, wprowadza się turę pytań z komisarzami, w tym z wiceprzewodniczącym ds. stosunków zewnętrznych/wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, w celu zreformowania bieżącej tury pytań;
   g) kandydaci na stanowiska dyrektorów naczelnych agencji regulacyjnych powinni zostać przesłuchani przez komisje parlamentarne;
   h) Komisja zobowiązuje się do pełnego zaangażowania Parlamentu poprzez niezwłoczne przekazywanie mu kompletnych informacji na każdym wszystkich etapach toczących się negocjacji w sprawie umów międzynarodowych (łącznie z określeniem mandatu negocjacyjnego), w szczególności dotyczących kwestii handlowych oraz innych negocjacji wymagających procedury zgody, tak aby w pełni wprowadzić w życie art. 218 TFUE, przestrzegając roli każdej z instytucji i pełnej zgodności z nowymi procedurami i przepisami dotyczącymi poszanowania zasad niezbędnej poufności;
   i) na konferencji międzynarodowej Komisja, w związku z rozszerzeniem uprawnień Parlamentu na mocy Traktatu z Lizbony oraz aby zagwarantować skuteczny przepływ informacji, na wniosek Parlamentu, ułatwia otrzymanie przez przewodniczącego delegacji Parlamentu statusu obserwatora na właściwych posiedzeniach i w tym celu gwarantuje delegacjom Parlamentu dostęp do infrastruktury UE;
  j) zobowiązania do poprawy obecnych ustaleń dotyczących programowania za pomocą szeregu środków obejmujących:
   z zasady, przedstawienie wybranych kluczowych inicjatyw Komisji, najpierw na sesji plenarnej, a dopiero później publicznie;
   zobowiązanie ze strony Komisji do szybkiego inicjowania, zgodnie z art. 17 Traktatu UE, "rocznego i wieloletniego programowania Unii w celu osiągnięcia porozumień międzyinstytucjonalnych";
   co roku kolegium komisarzy spotyka się z Konferencją Przewodniczących oraz z Konferencją Przewodniczących Komisji przed przyjęciem programu prac Komisji, łącznie z przyszłymi wnioskami w sprawie uproszczenia, najważniejszymi inicjatywami z zakresu prawa miękkiego i decyzjami o wycofaniu w celu przygotowania debaty i znalezienia wspólnego stanowiska Komisji i Parlamentu;
   zasada, że Komisja powinna uzasadnić niemożność przedstawienia poszczególnych wniosków w programie swoich prac, lub jeżeli odchodzi od tego programu;

4.   wzywa Parlament i Komisję do dokonania przeglądu funkcjonowania przyszłego porozumienia ramowego do końca 2011 r.;

5.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji nowej Komisji.

(1) Protokół z tej daty, P7_PV(2009)09-16, poz. 7.1.
(2) Dz.U. C 117 E, z 18.5.2006, s. 123.
(3) Dz.U. C 321, z 31.12.2003, s. 1.

Ostatnia aktualizacja: 12 października 2010Informacja prawna