Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0091(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0049/2009

Predkladané texty :

A7-0049/2009

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/02/2010 - 6.3
CRE 11/02/2010 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0028

Prijaté texty
WORD 41k
Štvrtok, 11. februára 2010 - Štrasburg Finálna verzia
Európsky nástroj mikrofinancovania v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity (Progress) ***I
P7_TA(2010)0028A7-0049/2009
Uznesenie
 Zjednotený text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. februára 2010 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1672/2006/ES, ktorým sa zriaďuje program Spoločenstva v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity – Progress (KOM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0340),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2, článok 13 ods. 2, článok 129 a článok 137 ods. 2 písm. a) Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0052/2009),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade nazvané „Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy“ (KOM(2009)0665),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3, článok 19 ods. 2, článok 149 a článok 153 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru pre rozpočet (A7-0049/2009),

1.   prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.   berie na vedomie pripojené vyhlásenie Komisie;

3.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. februára 2010 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. …/2010/EÚ, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1672/2006/ES, ktorým sa zriaďuje program Spoločenstva v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity – Progress
P7_TC1-COD(2009)0091

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu č. 284/2010/EÚ.)


Príloha

Vyhlásenie Komisie

Financovanie európskeho nástroja mikrofinancovania

V rozpočte Únie sa na nástroj mikrofinancovania vydelil na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2013 finančný príspevok vo výške 100 miliónov EUR; na financovanie časti tohto príspevku sa použije suma 60 miliónov EUR, o ktorú bol znížený rozpočet pridelený programu Progress.

Komisia zabezpečí, aby sa v návrhu rozpočtu počítalo s dostatočne veľkou nepridelenou rezervou v rámci stanoveného stropu výdavkov pre podkapitolu 1a s cieľom umožniť rozpočtovému orgánu, t.j. Rade a Parlamentu, zvýšiť výšku rozpočtových prostriedkov vyčlenených na program Progress na obdobie 2011 – 2013 o maximálnu sumu 20 miliónov EUR, v súlade s bodom 37 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení.

Posledná úprava: 16. novembra 2010Právne oznámenie