Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2529(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0063/2010

Ingivna texter :

B7-0063/2010

Debatter :

PV 11/02/2010 - 3
CRE 11/02/2010 - 3

Omröstningar :

PV 11/02/2010 - 6.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0030

Antagna texter
WORD 42k
Torsdagen den 11 februari 2010 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ramavtal om förebyggande av skador på grund av vassa instrument inom hälso- och sjukvården som ingåtts av HOSPEEM och EPSU
P7_TA(2010)0030B7-0063/2010

Europaparlamentets resolution av den 11 februari 2010 om förslaget till rådets direktiv om genomförande av det ramavtal om förebyggande av skador på grund av vassa instrument inom hälso- och sjukvården som ingåtts av HOSPEEM och EPSU (KOM(2009)0577)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådets direktiv om genomförande av det ramavtal om förebyggande av skador på grund av vassa instrument inom hälso- och sjukvården som ingåtts av HOSPEEM och EPSU (KOM(2009)0577),

–   med beaktande av artiklarna 153.1 a och 155 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 31.1,

–   med beaktande av rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringen av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet(1) ,

–   med beaktande av rådets direktiv 89/655/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbetet (andra särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)(2) ,

–   med beaktande av rådets direktiv 89/656/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av personlig skyddsutrustning på arbetsplatsen (tredje särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)(3) ,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/54/EG av den 18 september 2000 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agens i arbetet (sjunde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)(4) ,

–   med beaktande av det ramavtal om förebyggande av skador på grund av vassa instrument inom hälso- och sjukvården som ingåtts av HOSPEEM och EPSU,

–   med beaktande av att ramavtalet innehåller en gemensam begäran till kommissionen om att tillämpa avtalet genom ett rådsbeslut på förslag av kommissionen, i enlighet med artikel 155.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av sin resolution av den 24 februari 2005 om främjande av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen(5) ,

–   med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2006 med rekommendationer till kommissionen om skydd av sjukvårdspersonal mot blodburna infektioner som orsakas av skador från nålstick(6) ,

–   med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2008 om gemenskapens arbetsmiljöstrategi 2007–2012(7) ,

–   med beaktande av artikel 84.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Nålsticksskador utgör ett allvarligt folkhälsoproblem, eftersom de kan leda till överföring av mer än 20 livshotande virus, däribland hepatit B, hepatit C och hiv/aids.

B.  Nålsticksskador och andra skador från vassa instrument utgör en vanlig och allvarlig risk för sjukvårdspersonal runt om i Europa, eftersom sjukhus- och vårdpersonal riskerar att få infektioner från skador som beror på att nålar och andra vassa instrument används.

C.  Oberoende studier har visat att majoriteten av nålsticksskadorna kan förebyggas genom bättre fortbildning, bättre arbetsförhållanden och en generell användning av säker medicinsk utrustning med särskilda metoder för skydd mot vassa instrument.

D.  Sakkunniga på området uppskattar antalet nålsticksskador i EU till fler än en miljon per år.

E.  Skador av nålstick eller andra vassa instrument kan få mycket svåra psykiska och känslomässiga konsekvenser även om de inte leder till någon infektion, eftersom arbetstagaren och hans eller hennes anhöriga måste vänta flera månader på att få veta om den skadade har smittats.

F.  Parlamentets ovannämnda resolution av den 6 juli 2006 var det första steget mot ett initiativ till lagstiftning som ska ge hälso- och sjukvårdspersonal i EU ett tillräckligt skydd från att smittas av potentiellt livshotande blodburna infektioner som orsakas av skador från nålstick eller andra vassa instrument.

G.  Det råder stor brist på hälso- och sjukvårdspersonal, och undersökningar tyder på att de allvarliga hälsofarorna i det dagliga arbetet är ett av de främsta skälen till varför vårdyrket inte anses attraktivt. I kommissionens konkurrensrapport från 2004 framhålls också den ökande bristen på arbetskraft i hälso- och sjukvårdssektorn som en särskild anledning till oro för EU.

H.  Arbetsmiljöskyddet för de anställda i hälso- och sjukvårdssektorn kommer att förbättras väsentligt när ramavtalet träder i kraft.

I.  Det är viktigt att säkerställa högsta möjliga säkerhet i arbetsmiljön på sjukhus och platser där hälso- och sjukvård bedrivs.

J.  Lagstiftning på det sociala området bör inte medföra några onödiga administrativa, ekonomiska eller rättsliga hinder som kan göra det svårt för små- och medelstora företag att växa.

1.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen har begärt ett yttrande från parlamentet, särskilt som denna fråga har fått stor uppmärksamhet i parlamentet under flera års tid.

2.  Europaparlamentet konstaterar att de viktigaste punkterna i dess ovannämnda resolution av den 6 juli 2006 har tagits med i förslaget till rådets direktiv.

3.  Europaparlamentet välkomnar att ramavtalet har utarbetats på lika villkor i samarbete med HOSPEEM (Europeiska sammanslutningen av hälso- och sjukvårdsarbetsgivare) och EPSU (Europiska federationen för offentliganställdas förbund), vilka kommissionen har erkänt som europeiska arbetsmarknadsparter inom hälso- och sjukvårdssektorn.

4.  Europaparlamentet välkomnar att ramavtalet innehåller en paragraf om ”minimistandarder'och att denna inte påverkar befintliga eller framtida bestämmelser på nationell nivå eller EU-nivå som är mer gynnsamma för arbetstagare. Parlamentet påminner om att medlemsstaterna och/eller arbetsmarknadens parter bör ha rätt att vidta åtgärder som är mer gynnsamma för arbetstagarna på det berörda området, och bör uppmuntras till detta.

5.  Europaparlamentet rekommenderar att de åtgärder som anges i förslaget till direktiv bör antas och genomföras snarast, eftersom de berörda arbetstagarna redan har väntat i mer än fem år sedan kommissionen första gången uppmärksammades på denna ytterst allvarliga fråga.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta och utfärda riktlinjer som ska åtfölja avtalet och på så sätt underlätta ett smidigt genomförande i alla medlemsstater.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att övervaka avtalets tillämpning och regelbundet informera Europaparlamentet om dess genomförande.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och de arbetsmarknadsparter som har undertecknat ramavtalet.

(1) EGT L 183, 29.6.1989, s. 1.
(2) EGT L 393, 30.12.1989, s. 13.
(3) EGT L 393, 30.12.1989, s. 18.
(4) EGT L 262, 17.10.2000, s. 21.
(5) EUT C 304 E, 1.12.2005, s. 400.
(6) EUT C 303 E, 13.12 2006, s. 754.
(7) EUT C 41 E, 19.2 2009, s. 14.

Senaste uppdatering: 16 november 2010Rättsligt meddelande