Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2552(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B7-0104/2010

Arutelud :

PV 11/02/2010 - 10.2
CRE 11/02/2010 - 10.2

Hääletused :

PV 11/02/2010 - 11.2

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0032

Vastuvõetud tekstid
WORD 42k
Neljapäev, 11. veebruar 2010 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Madagaskar
P7_TA(2010)0032B7-0099, 0100, 0101, 0102, 0103 ja 0104/2010

Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2010. aasta resolutsioon olukorra kohta Madagaskaril

Euroopa Parlament ,

–   võttes arvesse Cotonou lepingu artikleid 8 ja 9, mis käsitlevad vastavalt poliitilist dialoogi ja inimõiguste austamist;

–   võttes arvesse AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee 3. detsembril 2009. aastal Luandas vastu võetud resolutsiooni;

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Madagaskari kohta, eelkõige 7. mai 2009. aasta resolutsiooni olukorra kohta Madagaskaril;

–   võttes arvesse Madagaskari liikmesuse peatamist Lõuna-Aafrika Arenguühenduses ja Aafrika Liidus;

–   võttes arvesse Aafrika Liidu 2. veebruari 2010. aasta seisukohta, milles nõuti, et „Madagaskari ebaseaduslik režiim lõpetaks katsed suruda kriisi lahendamiseks peale ühepoolseid algatusi”, ning kinnitati taas „vajadust luua kooskõlas Maputo Harta ja Addis Abeba lisaaktiga tavapärased üleminekuinstitutsioonid”;

–   võttes arvesse Lõuna-Aafrika Arenguühenduse julgeoleku- ja kaitseorgani 15. jaanuari 2010. aasta seisukohta, milles kutsuti rahvusvahelist üldsust üles „lükkama tagasi Andry Rajoelina kavatsused, millega ta tahab eirata võimu jagamise kokkuleppeid ja korraldada märtsis parlamendivalimised”;

–   võttes arvesse Ameerika Ühendriikide otsust jätta Madagaskar seal valitseva poliitilise olukorra tõttu ilma Aafrika Kasvu ja Võimaluste Akti (AGOA) eelistest;

–   võttes arvesse 8. ja 9. augusti 2009. aasta Maputo lepinguid ja 6. novembri 2009. aasta Addis Abeba lisaakti, millele kirjutasid alla Madagaskari poliitiliste jõudude neli liidrit;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 122 lõiget 5,

A.   arvestades jätkuvalt ebastabiilset poliitilist olukorda, mis valitseb Madagaskaril pärast riigipööret ja mis on riigis tekitanud ebakindla sotsiaalse, majandusliku ja humanitaarolukorra;

B.   arvestades, et sõjaväe toetust omav Madagaskari riigipea Andry Rajoelina lahkus 18. detsembril 2009. aastal Madagaskari poliitiliste rühmitustega võimu jagamise üle peetavatelt läbirääkimistelt;

C.   arvestades, et 18. detsembril 2009. aastal nimetas hr Rajoelina peaministriks endise sõjaväeohvitseri kolonel Albert Camille Vitali;

D.   arvestades, et opositsioonirühmitused, sealhulgas endise presidendi Marc Ravalomanana juhitud rühmitused on mõistnud hukka kolonel Albert Camille Vitali nimetamise peaministriks kui ebaseadusliku võimu ebaseadusliku akti;

E.   arvestades massilisi inimõiguste rikkumisi, parlamendiliikmete, vaimulike ja kodanikuühiskonna esindajate tagakiusamist ja meelevaldset vahistamist ning kirikute rüüstamist ja ajakirjanike hirmutamist;

F.   arvestades, et rahvusvaheline üldsus pooldas kriisist väljumist läbirääkimiste teel, mis on nüüd tahtlikult ummikusse aetud, samas kui võimul olev ebaseaduslik režiim trotsib endiselt rahvusvahelist üldsust;

G.   arvestades, et esmaspäeval, 6. juulil 2009. aastal alustas Euroopa Liit Madagaskariga konsultatsiooniprotsessi vastavalt Cotonou lepingu artiklile 96, avades dialoogi, et leida asjakohane lahendus riiki räsivatele poliitilistele probleemidele;

H.   arvestades Madagaskari rahva vajadust ja võimet valida ise oma tulevikku ja olla sõltumatu;

I.   arvestades, et võimul olev ebaseaduslik režiim on monopoliseerinud täidesaatva ja seadusandliku võimu, kohtusüsteemi ja ajakirjanduse;

J.   arvestades, et hr Rajoelina on teatanud kavatsusest korraldada ühepoolselt parlamendivalimised, see on vastuolus valimiste ajakavaga ning sellega seoses ei ole konsulteeritud Madagaskari rahvaga, vastupidi Maputo Hartas ja Addis Abeba lisaaktis sätestatule;

K.   arvestades, et IMFi andmetel moodustas Madagaskarile antav doonorabi 50% Madagaskari riigieelarvest ning arvestades, et EL peatas arenguabi andmise seniks, kuni praegusele kriisile on leitud demokraatlik lahendus;

L.   arvestades, et valdav osa elanikkonnast peab läbi ajama vähem kui ühe dollariga päevas, et 7000 last kannatavad tõsise alatoitumuse all ning et olukord on alates poliitilise kriisi algusest halvenenud;

M.   arvestades, et valitsus on andnud välja dekreedi, millega seadustatakse töötlemata puidu ja ohustatud puuliikide eksport, ning see ohustab riigi bioloogilist mitmekesisust, mis võib pöördumatult hävida,

1.   kinnitab oma otsustavat hukkamõistu viisile, kuidas hr Rajoelina võimule tuli – rikkudes Madagaskari põhiseaduse sätteid, mis kujutab endast selgelt riigipööret;

2.   mõistab otsustavalt hukka hr Rajoelina otsuse tühistada Eugene Mangalaza nimetamine peaministriks, kes nimetati sellele kohale pärast 2009. aasta oktoobris sõlmitud kokkulepet võimu jagamiseks kõigi poliitiliste parteide vahel;

3.   mõistab otsustavalt hukka hr Rajoelina otsuse boikoteerida detsembris Maputos toimunud kolmandat läbirääkimistevooru ja võimujagamiskõnelustelt lahkuda;

4.   nõuab tungivalt, et asutaks koheselt täitma Maputos ja Addis Abebas sõlmitud kokkuleppeid, mis viivad põhiseadusliku valitsuse taastamisele;

5.   mõistab hukka opositsiooni süstemaatilise represseerimise, meedia tsenseerimise ning ajakirjanike süstemaatilise hirmutamise ja vahistamise, poliitikute ja tsiviilelanike vahistamised ja piinamised ning paljude isikute hoidmise salajastes kinnipidamiskohtades ilma süüdistust esitamata; nõuab kõigi poliitvangide kohest ja tingimusteta vabastamist ning nende suhtes algatatud kohtumenetluste tühistamist;

6.   väljendab sügavat muret sadade inimeste, sealhulgas umbes saja lapse ja nooruki kadumise pärast;

7.   nõuab kõigi Madagaskari poliitiliste mõrvade, sõjaväe ja julgeolekujõudude sooritatud inimõiguste rikkumiste ja repressioonide sõltumatut rahvusvahelist uurimist;

8.   taunib hr Rajoelina kõiki katseid korraldada 2010. aasta märtsis ühepoolselt valimised, ning toetab vaid selliseid valimisi, mida korraldab konsensuse alusel ja kõigi jõudude kaasamisel moodustatud valitsus, nagu see on ette nähtud Maputo Harta ja Addis Abeba lisaaktiga, vastavalt valimiste ajakavale ning pärast Madagaskari rahvaga konsulteerimist; palub seepärast, et komisjon ja liikmesriigid ei saadaks kohale Maputo ja Addis Abeba kokkulepete raames määratletud valimiste vaatlejate missiooni;

9.   on veendunud, et Maputo kokkulepe ja Madagaskarit käsitlev Addis Abeba lisaakt on ainuvõimalik raamistik Madagaskari poliitilise kriisi lahendamiseks; on seisukohal, et ainuke mõeldav viis kriisile poliitilise lahenduse leidmiseks on konstruktiivne dialoog;

10.   nõuab, et Madagaskari Vabariigi sõjaväe taastamiseks kiiresti alustataks relvarühmituste desarmeerimist ja laialisaatmist;

11.   nõuab, et Maputos ja Addis Abebas võetud kohustuste eiramise korral rakendataks sihipäraselt individuaalseid sanktsioone kokkuleppeid teadlikult eiravate üleminekuvalitsuse liikmete vastu;

12.   nõuab riikliku ja eraomandi ning Madagaskari loodusvarade riisujate kohtusse andmist; nõuab, et Madagaskari ajutine valitsus ei sõlmiks teiste riikide või ettevõtetega mingeid loodusvarasid ja rahvuslikku rikkust puudutavaid lepinguid või kokkuleppeid enne, kui valimised on peetud ja Madagaskari rahvas on andnud seadusliku mandaadi uuele valitsusele;

13.   palub rahvusvahelisel kogukonnal ja Euroopa Liidul suurendada Madagaskari rahvale antavat humanitaarabi; tuletab meelde, et arengukoostöö taastamine Madagaskariga sõltub kõiki jõude kaasava konsensuse põhjal moodustatud valitsuse tavapäraste üleminekuinstitutsioonide käivitumisest kooskõlas Maputo Harta ja Addis Abeba lisaaktiga, ning demokraatia põhimõtete ja põhiõiguste täielikust järgimisest;

14.   toetab Lõuna-Aafrika Arenguühenduse poolse vahendaja, Mosambiigi Vabariigi endise presidendi Joachim Chissano pingutusi vaadeldavas protsessis; ning kutsub Madagaskari nelja poliitilist rühmitust viivitamatult läbirääkimistelaua taha tagasi pöörduma, et kokku leppida poliitilises tegevuskavas õiglaste, demokraatlike ja läbipaistvate valimiste korraldamiseks 2010. aastal;

15.   kutsub Aafrika Liitu, Lõuna-Aafrika Arenguühendust ja rahvusvahelist kontaktrühma üleminekuprotsessi edukalt lõpule viima;

16.   palub komisjonil teavitada Euroopa Parlamenti Madagaskariga Cotonou lepingu artikli 96 kohaselt peetavate konsultatsioonide käigust;

17.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Liidu asepresidendile ja kõrgele esindajale, komisjonile, nõukogule, AKV-ELi nõukogule, ÜRO peasekretärile, Lõuna-Aafrika Arenguühendusele, president Joaquim Chissanole ja Aafrika Liidu Komisjonile.

Viimane päevakajastamine: 16. november 2010Õigusalane teave