Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2552(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0103/2010

Debatter :

PV 11/02/2010 - 10.2
CRE 11/02/2010 - 10.2

Omröstningar :

PV 11/02/2010 - 11.2

Antagna texter :

P7_TA(2010)0032

Antagna texter
WORD 41k
Torsdagen den 11 februari 2010 - Strasbourg Slutlig utgåva
Madagaskar
P7_TA(2010)0032B7-0099, 0100, 0101, 0102, 0103 och 0104/2010

Europaparlamentets resolution av den 11 februari 2010 om situationen på Madagaskar

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artiklarna 8 och 9 i Cotonouavtalet, vilka handlar om politisk dialog respektive respekten för de mänskliga rättigheterna,

–   med beaktande av den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens resolution i Luanda av den 3 december 2009,

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Madagaskar, särskilt resolutionen av den 7 maj 2009 om situationen på Madagaskar,

–   med beaktande av att Madagaskar tillfälligt uteslutits ur Södra Afrikas utvecklingsgemenskap (SADC) och Afrikanska unionen,

   med beaktande av Afrikanska unionens ståndpunkt av den 2 februari 2010, där man krävde att den olagliga regimen på Madagaskar skulle upphöra med sina försök att tvinga fram ensidiga lösningar på krisen och betonade att de avtalsenliga övergångsinstitutionerna måste inleda sin verksamhet, i enlighet med Maputostadgan och tilläggsakten från Addis Abeba,

–   med beaktande av ståndpunkten från säkerhets- och försvarsorganet i Södra Afrikas utvecklingsgemenskap (SADC) av den 15 januari 2010, där världssamfundet uppmanades att ta avstånd från Andry Rajoelinas planer, eftersom han vill kringgå avtalet om maktdelning och utlysa parlamentsval i mars,

–   med beaktande av USA:s beslut att inte längre låta Madagaskar dra nytta av förmånsavtalet AGOA (African Growth and Opportunity Act), på grund av den politiska situationen i landet,

–   med beaktande av Maputoavtalet av den 8–9 augusti 2009 och tilläggsakten från Addis Abeba av den 6 november 2009, undertecknade av de fyra ledarna för de politiska grupperingarna på Madagaskar,

–   med beaktande av artikel 122.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Efter statskuppen har den politiska instabiliteten bitit sig fast på Madagaskar, och landet har sjunkit djupt ner i en svår situation, såväl på det samhällsekonomiska som på det humanitära planet.

B.  Den 18 december 2009 drog sig Andry Rajoelina, den arméstödde ledaren för Madagaskar, ur förhandlingarna om maktdelningen med de politiska grupperingarna på Madagaskar.

C.  Den 18 december 2009 utsåg Rajoelina en tidigare arméofficer, översten Albert Camille Vital, till premiärminister.

D.  Oppositionen, som omfattar grupper ledda av den tidigare presidenten Marc Ravalomanana, har fördömt utnämningen av överste Albert Camille Vital till premiärminister som en olaglig handling av en olaglig regering.

E.  Det förekommer utbredda kränkningar av de mänskliga rättigheterna, trakasserier och godtyckliga gripanden av parlamentariker och medlemmar av religiösa samfund och det civila samhället, liksom plundring av kyrkor och hotelser mot presskåren.

F.  Världssamfundet har pekat på en förhandlingslösning som vägen ut ur krisen, men förhandlingarna befinner sig för närvarande i ett dödläge som med avsikt orsakats av den olagliga regimen, som fortsätter att trotsa omvärlden.

G.  Den 6 juli 2009 inledde EU samråd med Madagaskar, i enlighet med artikel 96 i Cotonouavtalet, och öppnade därmed för en dialog i syfte att hitta lämpliga lösningar på de politiska problemen i landet.

H.  Det madagaskiska folket måste – och förmår – själva välja sin egen framtid och bestämma över den.

I.  Den olagliga regimen har tagit kontrollen över den verkställande, lagstiftande och dömande makten, liksom över medierna.

J.  Rajoelina har förklarat sin avsikt att ensidigt anordna parlamentsval, stick i stäv med tidplanen för valen och utan det samråd med folket som föreskrivs i Maputostadgan och i tilläggsakten från Addis Abeba.

K.  Enligt IMF står biståndsgivare för 50 procent av Madagaskars statsbudget, och EU har ställt in sina utbetalningar av utvecklingsbistånd i avvaktan på att en demokratisk lösning av den aktuella krisen ska hittas.

L.  Den allra största delen av befolkningen tvingas leva på mindre än en amerikansk dollar om dagen, 7 000 barn lider av svår undernäring och situationen har förvärrats sedan den politiska krisen började.

M.  Regeringen har utfärdat ett dekret som gör det lagligt att exportera obehandlat och hotat trä, något som äventyrar landets biologiska mångfald, som kan gå förlorad för alltid.

1.  Europaparlamentet upprepar sitt kraftfulla fördömande av Rajoelinas maktövertagande i Madagaskar, som utgör ett flagrant brott mot Madagaskars konstitution och inget mindre än en statskupp.

2.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt Rajoelinas beslut att upphäva utnämningen av Eugene Mangalaza till premiärminister, som installerades efter ett avtal om maktdelning mellan alla politiska partier i oktober 2009.

3.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt Rajoelinas beslut att bojkotta den tredje förhandlingsomgången i Maputo i december 2009 och att dra sig ur samtalen om maktdelningen.

4.  Europaparlamentet kräver att avtalen från Maputo och Addis Abeba omedelbart genomförs, så att en författningsenlig regering kan återinsättas.

5.  Europaparlamentet fördömer det systematiska förtrycket av oppositionen, censuren av medierna och hotelserna mot och de systematiska gripandena av journalister, gripandena och tortyren av civila och politiker samt det fängslande utan åtal och den internering på okänd ort som drabbar många människor. Parlamentet kräver ett omedelbart och ovillkorligt frigivande av alla politiska fångar och att rättegångarna mot dem ogiltigförklaras.

6.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro för de flera hundra personer, varav ett hundratal barn och ungdomar, som har försvunnit.

7.  Europaparlamentet kräver en oberoende, internationell utredning av alla politiska mord på Madagaskar, alla människorättskränkningar och allt utövande av förtryck från säkerhetstjänstens och arméns sida.

8.  Europaparlamentet motsätter sig varje försök av Rajoelina att ensidigt anordna parlamentsval i mars 2010 och ger sitt stöd enbart till val som har förberetts av en sådan samförstånds- och samlingsregering som föreskrivs i Maputostadgan och i tilläggsakten från Addis Abeba, i enlighet med tidplanen för valen och efter samråd med det madagaskiska folket. I enlighet med detta uppmanar parlamentet kommissionen och medlemsstaterna att inte skicka något valobservatörsuppdrag så länge villkoren i Maputo- och Addis Abeba-avtalen inte är uppfyllda.

9.  Europaparlamentet anser att Maputoavtalet och tilläggsakten från Addis Abeba om Madagaskar är den enda möjliga ramen för en lösning på den politiska krisen på Madagaskar. Parlamentet anser att en konstruktiv dialog är det enda hållbara sättet för att nå en politisk lösning på krisen.

10.  Europaparlamentet begär att avväpningen och upplösningen av milisstyrkorna snabbt inleds, så att en republikansk armé kan återupprättas.

11.  Om åtagandena från Maputo och Addis Abeba sviks kräver Europaparlamentet att individuella och riktade sanktioner införs selektivt mot dem som nu styr den höga övergångsmyndigheten och med avsikt har orsakat dödläget.

12.  Europaparlamentet kräver att de som misstänks för plundring av privat och offentlig egendom och naturresurser på Madagaskar åtalas. Varje interimsregering på Madagaskar måste avstå från att ingå avtal eller sluta kontrakt med andra länder eller företag som rör naturtillgångarna eller nationalförmögenheten innan val har hållits och den madagaskiska befolkningen har gett ett legitimt mandat åt en ny regering.

13.  Europaparlamentet uppmanar världssamfundet och EU att öka det humanitära biståndet till det madagaskiska folket. Förutsättningen för att samarbetsprogrammen med Madagaskar gradvis ska kunna komma igång igen är att de avtalsenliga övergångsinstitutionerna under samförstånds- och samlingsregeringen kan börja arbeta, i enlighet med Maputostadgan och tilläggsakten från Addis Abeba samt med fullständig respekt för de demokratiska principerna och de grundläggande friheterna i sin helhet.

14.  Europaparlamentet stöder ansträngningarna av Moçambiques tidigare president Joaquim Chissano, Södra Afrikas utvecklingsgemenskaps medlare i processen, och uppmanar de fyra politiska grupperingarna på Madagaskar att omedelbart återvända till förhandlingsbordet och komma överens om en politisk dagordning för rättvisa, demokratiska och öppna val 2010.

15.  Europaparlamentet uppmanar Afrikanska unionen, Södra Afrikas utvecklingsgemenskap och den internationella kontaktgruppen att slutföra övergångsprocessen på det sätt som avtalats.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hålla parlamentet informerat om utvecklingen av det pågående samrådet med Madagaskar i enlighet med artikel 96 i Cotonouavtalet.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden/unionens höga representant, kommissionen, rådet, AVS-EU:s ministerråd, FN:s generalsekreterare, Södra Afrikas utvecklingsgemenskap, president Joaquim Chissano och Afrikanska unionen kommission.

Senaste uppdatering: 16 november 2010Rättsligt meddelande