Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
WORD 70k
Čtvrtek 25. února 2010 - Brusel Konečné znění
Priority Evropského parlamentus ohledem na zasedání Rady OSN pro lidská práva (Ženeva, 1. - 26. března 2010)
P7_TA(2010)0036B7-0123, 0124, 0125, 0126 a 0128/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. února 2010 o třináctém zasedání Rady OSN pro lidská práva

Evropský parlament ,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Radě OSN pro lidská práva (UNHCR), zejména na usnesení ze dne 14. ledna 2009 o vývoji Rady OSN pro lidská práva, včetně úlohy EU(1) , na usnesení ze dne 16. března 2006 o výsledcích jednání o Radě pro lidská práva a o 62. zasedání UNHRC(2) , usnesení ze dne 29. ledna 2004 o vztazích mezi Evropskou unií a Organizací spojených národů(3) , usnesení ze dne 9. června 2005 o reformě OSN(4) , usnesení ze dne 29. září 2005 o výsledcích jednání světového summitu Organizace spojených národů ve dnech 14.–16. září 2005(5) a na usnesení ze dne 7. května 2009 o výroční zprávě o lidských právech ve světě v roce 2008 a o politice EU v oblasti lidských práv(6) ,

–   s ohledem na svá naléhavá usnesení o lidských právech a demokracii,

–   s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN A/RES/60/251 o zřízení Rady OSN pro lidská práva (UNHRC),

–   s ohledem na předchozí řádná a mimořádná zasedání UNHRC a na předchozí kola všeobecného pravidelného přezkumu (UPR),

–   s ohledem na nadcházející třinácté zasedání UNHRC, které se bude konat v březnu 2010, a na osmé kolo všeobecného pravidelného přezkumu, které se uskuteční ve dnech 3. až 14. května 2010,

–   s ohledem na hodnocení UNHRC, které má být provedeno v roce 2011,

–   s ohledem na institucionální změny, které přinesl vstup Lisabonské smlouvy v platnost,

–   s ohledem na článek 2, čl. 3 odst. 5 a články 18, 21, 27 a 47 Smlouvy o Evropské unii ve znění vyplývajícím z Lisabonské smlouvy,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že dodržování, prosazování, ochrana a univerzální charakter lidských práv je součástí souboru etických a právních předpisů Evropské unie a jedním ze základních kamenů evropské jednoty a celistvosti(7) ,

B.   vzhledem k tomu, že UNHRC je jedinečnou platformou specializovanou na všeobecná lidská práva a specifickým fórem zaměřeným na lidská práva v rámci systému OSN,

C.   vzhledem k tomu, že hodnocení UNHRC bude probíhat na dvou místech souběžně, neboť o statutu orgánu se bude diskutovat v New Yorku a o uplatňovaných postupech v Ženevě; vzhledem k tomu, že během příštího roku se uskuteční řada iniciativ a neformálních schůzek,

D.   vzhledem k tomu, že úloha Evropské unie jakožto globálního hráče v posledních desetiletích vzrostla a že nový přístup, který ztělesňuje Evropský útvar pro vnější činnost, by mohl Unii napomoci tomu, aby jednala efektivněji a aby celosvětové výzvy řešila jednotným, důsledným a účinným způsobem,

E.   vzhledem k tomu, že třináctého zasedání UNHRC v Ženevě se zúčastní delegace podvýboru pro lidská práva Evropského parlamentu, jako tomu bylo i v minulých letech, kdy se konala zasedání UNHRC a předtím zasedání Komise OSN pro lidská práva, což byla předchůdkyně UNHRC,

1.   upozorňuje na význam 13. zasedání UNHRC, jež má být jejím klíčovým zasedáním v roce 2010; vítá skutečnost, že některé schůzky v rámci nadcházejícího 13. řádného zasedání UNHRC proběhnou na vysoké úrovni a že se jich zúčastní ministři vlád a další čelní představitelé; konstatuje, že během těchto schůzí na vysoké úrovni budou projednávány dvě otázky – hospodářská a finanční krize a deklarace OSN o vzdělávání a školení v oblasti lidských práv;

2.   vítá skutečnost, že na pořadu jednání 13. zasedání UNHRC je zpráva vysokého komisaře OSN pro lidská práva o dopadu světové hospodářské a finanční krize na dodržování všech lidských práv a o činnosti, která je případně nutná pro jeho zmírnění; vyzývá členské státy EU, aby k této diskuzi aktivně přispěly;

3.   vyzývá členské státy EU, aby se aktivně zapojily do každoroční interaktivní diskuse o právech zdravotně postižených osob, diskuse o právu znát pravdu (iniciována skupinou latinskoamerických a karibských států GRULAC a zaměřena na pravdivý historický vyklad represí) a výroční schůze věnované právům dítěte;

4.   zdůrazňuje, že je důležité, aby EU zaujala společná stanoviska k otázkám, o nichž se má diskutovat během 13. zasedání UNHRC, i když po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost zatím není zcela jasné, jak mají členské státy EU v UNHRC postupovat;

Činnost Rady OSN pro lidská práva

5.   připomíná svou výzvu členským státům EU, aby aktivně vystupovaly proti jakýmkoli snahám ohrožujícím koncept všeobecné povahy, nedělitelnosti a provázanosti lidských práv a aby aktivně podpořily UNHRC, aby při její snaze rovnoměrně potírat diskriminaci z jakýchkoli důvodů, včetně diskriminace na základě pohlaví, rasy, věku, sexuální orientace a náboženského vyznání nebo víry;

6.   varuje před extrémní politizací UNHRC, která brání plnění mandátu tohoto orgánu; zdůrazňuje, že při řešení vážného porušování lidských práv je důležité vydávat zvláštní rezoluce pro jednotlivé země; v tomto ohledu rozhodně odsuzuje používání „návrhů nepřijmout žádné opatření“ a vyjadřuje své zklamání nad tím, že byl tento postup použit během 11. zvláštního zasedání Rady, což zabránilo přijetí jednotné a soudržné konečné rezoluce, která by řešila situaci na Srí Lance;

7.   vítá uspořádání 13. zvláštního zasedání zaměřeného na Haiti, které se koná na popud Brazílie a jehož cílem je zaměřit se na začlenění přístupu založeného na lidských právech do úsilí o obnovu této země po zničujícím zemětřesení, a dále vítá inovativní aspekty tohoto zasedání, jako je uspořádání zvláštního zasedání bezprostředně po přírodní katastrofě a zapojení specializovaných agentur OSN, které poskytnou odbornou základnu pro jednání; zdůrazňuje významnou úlohu nezávislého odborníka v oblasti lidských práv na Haiti, jehož úkolem je začlenit problematiku lidských práv do širších snah OSN a do dárcovských iniciativ na podporu Haiti, a vyzývá členské státy OSN, aby na toto zasedání navázaly tím, že otázku dodržování lidských práv začlení do širších snah OSN zaměřených na pomoc Haiti, se zvláštním důrazem na zranitelné skupiny osob, jako jsou děti;

8.   vyzývá členské státy, aby se přednostně zabývaly konkrétními opatřeními, která zavedla UNHRC, aby byla učiněna přítrž porušování lidských práv obyvatelstva ve válkách a násilných konfliktech, včetně násilí specificky namířeného vůči ženám a dětem a problému dětských vojáků;

9.   lituje, že UNHCR nebyla schopna dostatečně rychle řešit ostatní závažné situace v oblasti lidských práv; vyzývá členské státy EU, aby odsoudily případy porušování lidských práv a aktivně se snažily o vytvoření cílených mechanizmů UNHRC, které by reagovaly na krizové situace v oblasti dodržování lidských práv v Afghánistánu, Guineji Conakry, Íránu, Jemenu, Iráku a Západní Sahaře; trvá na tom, že mandát OSN zahrnuje monitorování situace v oblasti lidských práv v Západní Sahaře;

10.   znovu opakuje svůj postoj ke konceptu „hanobení náboženství“, a přestože uznává, že je třeba řešit v plném rozsahu problém diskriminace náboženských menšin, domnívá se že začlenění tohoto konceptu do Protokolu o dodatečných normách v oblasti rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a všech forem diskriminace není vhodné; vyzývá členské státy OSN, aby plně uplatňovaly stávající normy v oblasti svobody projevu a svobody náboženského vyznání a víry;

11.   znovu žádá členské státy EU, aby zajistily dodržování lidských práv ve svých vlastních vnitřních politikách, protože v opačném případě dochází k oslabování pozice EU v rámci UNHRC;

12.   vítá opětovné zapojení Spojených států do orgánů OSN a jejich následné zvolení za člena UNHRC, jakož i jejich konstruktivní činnost v oblasti svobody projevu na 64. Valném shromáždění OSN a jejich práci na akčním plánu obsahujícím opatření navazující na hodnotící konferenci v Durbanu; vyzývá USA a členské státy EU, aby dále pokračovaly tímto směrem a v budoucnu na podobných iniciativách plně spolupracovaly;

13.   je znepokojen kandidaturou Íránu v nadcházejících volbách do UNHRC, které se mají konat v květnu 2010; znovu opakuje, že se staví proti tomu, aby byl ve volbách do UNHRC navrhován stejný počet kandidátů, jako je počet volených míst („clean slates“), a vyzývá k tomu, aby ve všech regionálních skupinách volby proběhly na základě soutěže mezi kandidáty, a naléhavě žádá EU, aby učinila, co je v jejích silách, a zabránila zvolení zemí s nejvíce pochybnou minulostí v oblasti lidských práv do UNHRC;

14.   vyzývá EU a její členské státy, aby i nadále vyvíjely tlak na stanovení kritérií členství pro volby do UNHRC, zejména aby za minimální požadavek kladený na kandidáty byla považována spolupráce se zmocněnci pro zvláštní postupy v souladu s jejich vlastní působností; vyzývá EU, aby se ujala vedoucí úlohy a připravila spolu s meziregionálními partnery soubor pokynů, které se při volbách uplatní;

15.   vyzývá k účinnému monitorování skutečného uplatňování zvláštních postupů a závěrů a doporučení smluvních subjektů v rámci všeobecného pravidelného přezkumu jednotlivě pro každou zemi;

16.   vyzývá členské státy EU, aby ze všech sil usilovaly o zachování všech mandátů pro zvláštní postupy; vyzývá k obnovení mandátu zvláštního zpravodaje OSN pro Myanmar a Korejskou lidově demokratickou republiku a k vytvoření nového zvláštního mandátu pro Konžskou demokratickou republiku vzhledem ke zhoršující se humanitární situaci v těchto zemích;

17.   vítá Společnou studii globálních praktik týkajících se tajného zadržování v souvislosti s bojem proti terorismu“, která se bude projednávat na 13. zasedání; vyzývá členské státy EU, aby zprávu podpořily a v návaznosti na ni přijaly vhodná opatření v souladu s předchozími stanovisky Evropského parlamentu k této problematice, zejména s usneseními ze dne 19. února 2009(8) a ze dne 14. února 2007(9) o domnělém využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů;

18.   vyzývá EU, aby se aktivně zapojila do nadcházejících zasedání o všeobecném pravidelném přezkumu, a zajistila tak spravedlivý proces a výsledek, který podpoří závěry a doporučení vydané zmocněnci OSN pro zvláštní postupy a smluvními subjekty a naváže na ně, mimo jiné tím, že poskytne nezbytnou technickou pomoc k jejich uplatnění;

19.   vyzývá vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a členské státy, aby směřovaly k pevnému postoji EU k opatřením navazujícím na zprávu z vyšetřovací mise o konfliktu v Gaze a jižním Izraeli a veřejně žádaly o uplatnění vyplývajících doporučení a odpovědnosti za všechny případy porušení mezinárodního práva včetně údajných válečných zločinů, a aby naléhavě vyzvaly obě strany k zahájení vyšetřování, které bude splňovat mezinárodní normy, pokud jde o nezávislost, nestrannost, transparentnost, rychlost a účinnost, v souladu s rezolucí Valného shromáždění OSN A/64/L.11, a zdůrazňuje, že dodržování mezinárodního práva v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva všemi stranami a za všech okolností je základním předpokladem k dosažení spravedlivého a dlouhodobého míru na Blízkém východě;

20.   vyzývá vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a členské státy, aby aktivně sledovaly uplatňování doporučení uvedených v Goldstoneově zprávě prostřednictvím konzultací s vnějšími misemi EU a nevládními organizacemi působícími na místě; žádá, aby doporučení a související připomínky, jakož i postoje EU ve vícestranných fórech byly začleněny do dialogů EU s oběma stranami;

21.   ačkoli hodnocení UNHRC není přímo na pořadu jednání 13. zasedání UNHRC, zdůrazňuje, že je třeba, aby bylo provedeno transparentním a komplexním způsobem a aby zohledňovalo nevládní organizace, občanskou společnost a všechny ostatní relevantní dotčené strany;

22. zdůrazňuje, že toto hodnocení by UNHRC nemělo bránit v tom, aby pokračovala ve své zásadní práci v oblasti porušování lidských práv;

23.   vyzývá členské státy EU, aby s ohledem na nadcházející první schůzku pracovní skupiny pro hodnocení UNHRC stanovenou v rezoluci A/HRC/12/L.28 dospěly ke společnému postoji k této otázce a k účinné a proaktivní vyjednávací strategii; zdůrazňuje význam společného postoje EU k procesu hodnocení UNHRC, a vyzývá členské státy EU, aby postupovaly v souladu s kolektivně vypracovanými zásadami;

24. vyzývá Výbor pro zahraniční věci, aby vypracoval doporučení Radě s cílem poskytnout zavčas podklad pro stanovisko EU k nadcházejícímu hodnocení;
25. uznává potřebu komplexnější diskuze a zároveň vyjadřuje své stanovisko, že hodnocení by mělo zachovat nezávislost Úřadu vysokého komisaře pro lidská práva (OHCHR), zachovat, a pokud možno upevnit zvláštní postupy a dále zaručit, aby UNHRC mohla řešit specifické případy porušování lidských práv prostřednictvím rezolucí týkajících se jednotlivých zemí a mandátů pro jednotlivé země; zdůrazňuje důležitost nedělitelnosti lidských práv, ať už sociálních, hospodářských, kulturních občanských či politických; bere na vědomí diskuze o možnostech upevnění pozice UNHRC, aniž by se otevíral balíček institucionální výstavby;
Účast EU

26.   uznává aktivní zapojení EU a jejích členských států do činnosti UNHRC a blahopřeje Belgii k dosavadnímu úspěšnému předsednictví UNHRC a vítá priority španělského předsednictví v oblasti lidských práv;

27.   vyzývá Radu a Komisi, aby pokračovaly ve svém úsilí zaměřeném na podporu všeobecné ratifikace Římského statutu a na přijetí nezbytných vnitrostátních prováděcích právních předpisů v souladu se společným postojem Rady 2003/444/SZBP ze dne 16. června 2003 o Mezinárodním trestním soudu(10) a aby akční plán 2004 na tento společný postoj navázal; uznává dohodu o spolupráci a podpoře mezi EU a Mezinárodním trestním soudem a na jejím základě vyzývá Evropskou unii a její členské státy, aby s tímto soudem plně spolupracovaly a poskytly mu v projednávaných věcech veškerou nezbytnou podporu; konstatuje, že první Hodnotící konference Římského statutu se bude konat ve dnech 31. května až 11. června 2010 v ugandské Kampale a bude pro další vývoj soudu představovat klíčový krok;

28.   domnívá se, že nová institucionální struktura EU představuje příležitost posílit soudržnost, viditelnost a důvěryhodnost činnosti EU v rámci UNHRC; vyzývá vysokou představitelku / místopředsedkyni Komise, aby zajistila, že budou přijaty praktické kroky k uplatňování Lisabonské smlouvy, aby se tak zabránilo příliš dlouhému přechodnému období, které by poškodilo důvěryhodnost a efektivitu Unie, a dále aby zajistila, že tato nová opatření posílí meziregionální kapacitu EU a spolupráci se zeměmi z jiných bloků na společných iniciativách;

29.   pověřuje delegaci Evropského parlamentu, aby na 13. zasedání UNHRC tlumočila otázky a problémy uvedené v tomto usnesení, vyzývá tuto delegaci, aby o své cestě podala zprávu podvýboru pro lidská práva, a považuje za vhodné, aby Evropský parlament nadále vysílal delegace na významná zasedání UNHRC;

o
o   o

30.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce / místopředsedkyni Komise, vládám a parlamentům členských států, Radě bezpečnosti OSN, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi 64. zasedání Valného shromáždění, předsedovi Rady OSN pro lidská práva, Vysokému komisaři OSN pro lidská práva a pracovní skupině EU-OSN zřízené Výborem pro zahraniční věci.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2009)0021.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2006)0097.
(3) Přijaté texty, P5_TA(2004)0037.
(4) Přijaté texty, P6_TA(2005)0237.
(5) Přijaté texty, P6_TA(2005)0362.
(6) Přijaté texty, P6_TA(2009)0385.
(7) Článek 2, čl. 3 odst. 5 a článek 6 Smlouvy o EU.
(8) Přijaté texty P6_TA(2009)0073.
(9) Přijaté texty, P6_TA(2007)0032.
(10) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/l_15020030618en00670069.pdf

Poslední aktualizace: 16. listopadu 2010Právní upozornění