Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0068(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0022/2010

Indgivne tekster :

A7-0022/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 09/03/2010 - 6.1
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0041

Vedtagne tekster
WORD 42k
Tirsdag den 9. marts 2010 - Strasbourg Endelig udgave
Fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) til opgørelse af bruttonationalindkomsten (BNI) *
P7_TA(2010)0041A7-0022/2010

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 9. marts 2010 om forslag til Rådets afgørelse om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) til opgørelse af bruttonationalindkomsten (BNI) med henblik på Den Europæiske Unions budget og egne indtægter (KOM(2009)0238 - C7-0049/2009 - 2009/0068(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure - høring)

Europa-Parlamentet ,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0238),

–   der henviser til artikel 2, stk. 7, andet afsnit, i Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (1) og artikel 2, stk. 7, andet afsnit, i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (2) ,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0022/2010),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen og de nationale parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til afgørelse
Artikel 2
Artikel 2
udgår
Fordelingen af indirekte målte finansielle formidlingstjenester finder i medfør af artikel 1 anvendelse for afgørelse 2000/597/EF, Euratom fra 1. januar 2005 til 31. december 2006.
Ændring 2
Forslag til afgørelse
Artikel 3
Fordelingen af indirekte målte finansielle formidlingstjenester finder i medfør af artikel 1 anvendelse for afgørelse 2007/436/EF, Euratom fra 1. januar 2007 .
Fordelingen af indirekte målte finansielle formidlingstjenester finder i medfør af artikel 1 anvendelse for afgørelse 2007/436/EF, Euratom fra 1. januar 2010 .

(1) EFT L 253 af 7.10.2000, s. 42.
(2) EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.

Seneste opdatering: 18. november 2010Juridisk meddelelse