Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/2138(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0027/2010

Ingediende teksten :

A7-0027/2010

Debatten :

PV 09/03/2010 - 4
CRE 09/03/2010 - 4

Stemmingen :

PV 09/03/2010 - 6.7
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0047

Aangenomen teksten
WORD 60k
Dinsdag 9 maart 2010 - Straatsburg Definitieve uitgave
Solvit
P7_TA(2010)0047A7-0027/2010

Resolutie van het Europees Parlement van 9 maart 2010 over Solvit (2009/2138(INI))

Het Europees Parlement ,

–   gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's getiteld „Effectieve probleemoplossing in de interne markt” („Solvit”)(1) ,

–   gezien de aanbeveling van de Commissie van 7 december 2001 betreffende beginselen voor het gebruik van „Solvit”, het netwerk voor probleemoplossing in de interne markt(2) ,

–   gezien de conclusies van de Raad van 1 maart 2002, waarin de Raad de belofte van de lidstaten bevestigt zich in te zetten voor de goede werking van het Solvit-systeem en voor de toepassing van de beginselen ervan,

–   gezien de aanbeveling van de Commissie van 12 juli 2004 betreffende de omzetting in nationaal recht van internemarktrichtlijnen(3) ,

–   gezien het werkdocument van de Commissie van 20 juli 2005 over een actieplan voor betere communicatie over Europa door de Commissie(4) , onder andere middels het stroomlijnen van door de Commissie ondersteunde informatie- en assistentienetwerken,

–   gezien het werkdocument van de Commissie van 8 mei 2008 over een actieplan voor een geïntegreerde benadering voor het verbeteren van de bijstandsdiensten voor de interne markt voor de burgers en het bedrijfsleven(5) ,

–   gezien het werkdocument van de Commissie over het scorebord van de interne markt nr. 19(6) ,

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 4 september 2007 over evaluatie van de interne markt: hinderpalen en inefficiëntie bestrijden met betere implementatie en handhaving(7) ,

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 23 september 2008 over het scorebord van de interne markt(8) ,

–   gezien het verslag van 2008 van Solvit over de ontwikkeling en de prestaties van het Solvit-netwerk in 2008(9) ,

–   gezien de aanbeveling van de Commissie van 29 juni 2009 over maatregelen ter verbetering van de werking van de interne markt(10) ,

–   gezien de conclusies van de Raad (Mededinging − Interne Markt, Industrie en Onderzoek) van 24 september 2009 getiteld „How to make the internal market work better”(11) ,

–   gezien het werkdocument van de Commissie over activiteiten van de Commissie gericht op het verbeteren van de werking van de interne markt(12) ,

–   gezien het werkdocument van de Commissie over administratieve samenwerking in de interne markt(13) ,

–   gelet op artikel 119, lid 2, van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en het advies van de Commissie verzoekschriften (A7-0027/2010),

A.   overwegende dat de Commissie, het Parlement, de Europese Ombudsman en de lidstaten meer moeten doen om de rechten van de burgers in kaart te brengen en er informatie over te verstrekken om de burgers te helpen om van hun rechten gebruik te maken; overwegende dat dit tevens de werking van de interne markt ten goede zal komen,

B.   overwegende dat meer transparantie van het allergrootste belang is voor het helpen elimineren van obstakels voor het grensoverschrijdend verkeer en voor het afdwingen van de rechten van vrij verkeer,

C.   overwegende dat de Commissie en de lidstaten significant meer moeten doen voor het vergroten van het besef van de kansen die de interne markt de burgers en het bedrijfsleven biedt,

D.   overwegende dat de interne markt een heel stuk op streek is, maar dat er nog altijd obstakels zijn voor een volledig en goed functioneren ervan,

E.   overwegende dat er, in het geval van een verkeerde toepassing van de regels van de interne markt, snelle verhaalsmogelijkheden voorhanden moeten zijn, zonder dat per se de gang naar de rechter moet worden gemaakt,

F.   overwegende dat het Solvit-netwerk, wanneer het eenmaal volledig operationeel is, bovenmatig gebruik van het gerechtelijk apparaat, waarvan de procedures vaak ingewikkeld zijn en waarvan de mechanismen voor het waarborgen van de verdediging van individuen de toegang tot rechtbanken vaak belemmeren, zal voorkomen,

G.   overwegende dat opleiding en grensoverschrijdende uitwisselingen, onder andere middels de door de Commissie opgezette elektronische netwerken, van cruciaal belang zijn voor een betere toepassing van het communautair acquis betreffende de interne markt,

H.   overwegende dat de burgers en het bedrijfsleven, om volledig van het potentieel van de interne markt te kunnen profiteren, afhankelijk zijn van een effectieve handhaving van de desbetreffende regels,

I.   overwegende dat de lidstaten, met hulp van de Commissie, de capaciteit van de mechanismen voor het oplossen van problemen moeten vergroten, teneinde de burgers te helpen hun rechten te doen gelden,

J.   overwegende dat het Solvit-netwerk in 2002 door de Commissie en de lidstaten is opgericht om problemen voor de burgers en het bedrijfsleven op te lossen die ontstaan ten gevolge van een onjuiste toepassing van de internemarktwetgeving,

K.   overwegende dat Solvit een online-netwerk voor het oplossen van problemen is waarin de EU-lidstaten (plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) samenwerken voor het, zonder gerechtelijke procedures, oplossen van de problemen die de burgers en het bedrijfsleven ondervinden ten gevolge van de onjuiste toepassing door overheden van de wetgeving voor de interne markt,

L.   overwegende dat Solvit wordt beschouwd als een redelijk succesvol systeem dat zonder gerechtelijke procedures gemiddeld binnen tien weken verhaal biedt, en dat het oplossen van internemarktproblemen door Solvit voor andere bijstandsdiensten voor de interne markt een model van een goede praktijk kan zijn,

M.   overwegende dat, indien dit door een afzonderlijke lidstaat als noodzakelijk wordt ervaren, de capaciteit van Solvit moet worden vergroot om onderbezetting te voorkomen, met name met het oog op eventuele aanstaande publiciteitshausses,

N.   overwegende dat Solvit evenwel noch een vervanging mag zijn van het juridische werk van de Commissie ten aanzien van inbreuken, noch een excuus om in de lidstaten minder ambitieus te werk te gaan bij het tijdig en op juiste wijze in nationaal recht omzetten van EU-richtlijnen,

O.   overwegende dat veel burgers die een internemarktprobleem hebben dat tot het takenpakket van Solvit behoort, Solvit niet kennen en zich derhalve met hun probleem tot de Europese Ombudsman wenden,

Inleiding

1.   is verheugd over het initiatief van de Commissie van juli 2002 om het Solvit-netwerk van nationale administraties met gebruikmaking van een interactieve online-databank op te richten, waarmee een succesvol instrument is ontstaan dat de transparantie heeft vergroot en peer pressure heeft gecreëerd om probleemoplossing te versnellen;

2.   verzoekt de Commissie alles in het werk te stellen om, met het oog op een vermindering van de administratieve last voor de burgers en het bedrijfsleven, voor een effectieve toepassing van de internemarktregels te zorgen;

Effectieve probleemoplossing in de interne markt

3.   wijst erop dat veel problemen in verband met de toepassing van de internemarktregels door het Solvit-netwerk aan het licht worden gebracht;

4.   onderstreept dat de ervaringen van Solvit moeten worden ingevoerd in nationale en EU-beleidsvormingsprocessen en op die manier, zo nodig, tot structurele veranderingen of veranderingen in regelgeving moeten leiden;

5.   verzoekt de Commissie in de scoreborden voor de interne markt en de consumentenmarkt stelselmatig gedetailleerdere informatie op te nemen over de toepassing en handhaving van internemarktwetgeving, teneinde de transparantie te vergroten en tevens als een nuttig instrument voor het personeel van Solvit;

6.   dringt erop aan het Scorebord van de interne markt, het Solvit-rapport, de Wegwijzerdienst en het Scorebord van de consumentenmarkt één keer per jaar op hetzelfde moment te publiceren (en de publicatiefrequentie niet te wijzigen), teneinde een algemeen beeld van de ontwikkeling van de interne markt te geven en het werk dat op deze terreinen is verricht beter te coördineren, en tegelijkertijd het specifieke karakter van deze instrumenten te handhaven; verzoekt de Commissie te overwegen in het Scorebord voor de consumentenmarkt een gedetailleerd overzicht van de vooruitgang, de successen en de tekortkomingen van Solvit op te nemen; verzoekt de Commissie onmiddellijk stappen te ondernemen om de door Solvit ontdekte regelmatig terugkerende problemen op te lossen;

Op nationaal niveau in kaart gebrachte horizontale problemen

7.   wijst erop dat sommige Solvit-centra onderbemand zijn, en dat in 2008 het aantal opgeloste zaken is afgenomen, terwijl het aantal dagen dat nodig was voor het oplossen van een zaak is toegenomen; verzoekt alle Solvit-centra personeel te werven dat voldoende gekwalificeerd en ervaren is voor de te vervullen posten; stelt dat er meer opleiding nodig is voor het personeel van Solvit; is vol lof over het werk dat door Solvit is gedaan en is vooral tevreden over het percentage opgeloste zaken, dat met 83% hoog bleef, hoewel de werkbelasting in 2008 met een stijging van 22% tot 1000 zaken toenam en sommige Solvit-centra met personeelsproblemen te kampen hebben;

8.   wijst erop dat veel burgers en kleine ondernemingen onvoldoende van het werk van Solvit op de hoogte zijn en dat ondernemingen ofwel gebruik maken van commerciële juridische diensten in gevallen waarin Solvit voor hen van nut zou kunnen zijn, of zelfs instemmen met verzoeken daartoe van lidstaten, hoewel dergelijke verzoeken niet met het communautair acquis betreffende de interne markt in overeenstemming zijn; constateert tot zijn tevredenheid dat de activiteiten van Solvit Europese burgers en bedrijven kostenbesparingen hebben opgeleverd die in 2008 naar schatting 32,6 miljoen EUR bedroegen;

9.   stelt vast dat het taakgebied van het ministerie dat het nationale Solvit-centrum in een bepaald land onder zijn hoede heeft, van invloed kan zijn op de publieke beeldvorming over het soort werk dat Solvit in dat land verricht en dat de mate waarin zaken succesvol en snel worden opgelost afhankelijk is van de bereidheid en het vermogen van de lidstaten om nauw met de Solvit-centra samen te werken;

10.   verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat hun Solvit-centrum stevige politieke steun krijgt zodat het de autoriteiten waarover klachten zijn binnengekomen ervan kan overtuigen binnen de Solvit-procedures en binnen de desbetreffende termijnen hun actieve medewerking te verlenen;

11.   is van oordeel dat de lidstaten de efficiëntie van de samenwerking tussen de nationale, regionale en plaatselijke autoriteiten en Solvit moeten verbeteren; is daarnaast van mening dat de lidstaten het voortouw moeten nemen voor een intensievere en bredere uitwisseling van goede praktijken;

12.   beklemtoont het belang van de uitwisseling van informatie tussen de Solvit-centra, en beveelt daarom aan dat de nationale Solvit-centra elkaar regelmatig ontmoeten met het oog op het uitwisselen van informatie en goede praktijken en systemen;

Te overwegen maatregelen

13.   vraagt de lidstaten Solvit met gebruikmaking van alle mediavormen beter onder de aandacht te brengen, teneinde zoveel mogelijk burgers en bedrijven op de hoogte te brengen van in het bijzonder de manieren waarop zij hun rechten kunnen doen gelden en voldoende middelen ter beschikking te stellen teneinde dit proces zo effectief mogelijk te laten zijn; verzoekt de Commissie en de lidstaten daarnaast om alternatieve online-systemen voor geschillenbeslechting binnen het Solvit-netwerk te bevorderen; verzoekt daarnaast de leden van het Europees Parlement om Solvit in hun kiesdistricten meer onder de aandacht te brengen;

14.   verzoekt elke lidstaat Solvit als alternatief geschilbeslechtingsmechanisme door middel van een landelijke voorlichtingscampagne aan de man te brengen;

15.   verzoekt de lidstaten en de Commissie Solvit via internet te promoten; verzoekt de Commissie één internetadres te creëren voor alle nationale Solvit-centra − www.solvit.eu − om de toegang voor de burgers te vergemakkelijken in afwachting van de herstart van de portaalsite Your Europe, waar uiteindelijk alle bijstandsdiensten voor de interne markt, inclusief Solvit, bijeen zullen worden gebracht;

16.   verzoekt de lidstaten aan de Europese Solvit-portaalsite gekoppelde webpagina's te creëren met daarop een overzicht van succesvolle zaken en goede praktijken met betrekking tot het via dit mechanisme beslechten van geschillen;

17.   verzoekt de lidstaten de efficiëntie van de Solvit-centra te vergroten door ambtenaren van de relevante administratieve diensten ter beschikking te stellen om de beslechting van gevallen die buiten het mandaat van Solvit (Solvit+) vallen mogelijk te maken, alsook door ervoor te zorgen dat Solvit-centra binnen hun administratie toegang tot gedegen juridische expertise krijgen; verzoekt de Commissie de verstrekking van informele juridische beoordelingen aan de Solvit-centra te versnellen;

18.   verzoekt de lidstaten om in de overheidsdiensten die zich met de implementatie van de internemarktregels bezighouden een verbindingspersoon voor Solvit aan te wijzen, teneinde de samenwerking te verbeteren;

19.   verzoekt de lidstaten om op plaatselijk, regionaal of nationaal niveau voorlichtingscampagnes te organiseren die gericht zijn op specifieke groepen (zoals het mkb), die momenteel te weinig van Solvit op de hoogte zijn, en spoort de lidstaten aan samen te werken en goede praktijken uit te wisselen, teneinde Solvit zo efficiënt mogelijk te promoten; memoreert dat de Commissie verzoekschriften van het Parlement indieners van verzoekschriften, parallel aan de eigen procedure, naar Solvit verwijst wanneer zij denkt dat een oplossing in sommige gevallen sneller via Solvit te vinden is;

20.   erkent dat Solvit doeltreffend functioneert als samenwerkingsnetwerk dat informele oplossingen wil vinden voor problemen waarmee burgers en bedrijfsleven wegens een onjuiste toepassing van de wettelijke internemarktvoorschriften door overheidsinstanties worden geconfronteerd;

21.   neemt er kennis van dat in het Solvit-jaarverslag over 2008 wordt vermeld dat Solvit een groot aantal niet voor Solvit bedoelde zaken aantrekt, wat de behandeling van Solvit-klachten in de Solvit-centra vertraagt;

22.   constateert dat er diverse instanties zijn die de burgers van de EU kunnen inschakelen voor de oplossing van hun problemen, waaronder de Commissie verzoekschriften van het Parlement, Solvit, de Europese Commissie en de Europese Ombudsman;

23.   verzoekt Solvit gevallen van onjuiste toepassing van de EU-wetgeving die te complex zijn om ze zelf op te lossen niet alleen aan de Commissie voor te leggen, maar ook, wanneer dat zinvol is, aan de Commissie verzoekschriften van het Parlement;

24.   wijst erop dat verzoekschriften op open en doorzichtige wijze behandeld worden, in nauwe samenwerking met de ter zake bevoegde wetgevende commissies, de Commissie en de verschillende autoriteiten in de lidstaten;

25.   is van mening dat met de verzoekschriftenprocedure een positieve bijdrage aan een beter wetgevingsproces kan worden geleverd; brengt in herinnering dat het vermogen van het Parlement om de EU-wetgeving actief en direct vorm te geven, te herzien en te verbeteren na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon enorm zal toenemen; herinnert er ook aan dat rekening moet worden gehouden met de versterking van de rol van de nationale parlementen;

26.   constateert dat er niet één enkel referentiepunt bestaat dat verantwoordelijk is voor de afhandeling van begin tot einde van klachten van burgers, omdat deze klachten via diverse kanalen worden ingediend; dringt aan op meer coördinatie tussen de verschillende instanties die betrokken zijn bij de ontvangst en behandeling van klachten van burgers;

27.   verzoekt Solvit in zijn website een link naar de Commissie verzoekschriften van het Parlement op te nemen, waarmee de burgers kan worden gewezen op hun recht een verzoekschrift tot het Parlement te richten zodat buitengerechtelijk, langs politieke weg of via het wetgevingsproces, een oplossing voor hun probleem wordt gevonden;

28.   bepleit verder de ontwikkeling van een gemeenschappelijke website van de Europese instellingen die zich erop richt de burgers te helpen en hen rechtstreeks te verwijzen naar de voor de behandeling van hun klacht bevoegde instelling of instantie;

29.   verzoekt zijn leden initiatieven te ontplooien om Solvit te promoten en zich in te spannen om bij leden van nationale parlementen meer bekendheid aan Solvit te geven, bijvoorbeeld door resultaten van het Solvit-proces op COSAC-vergaderingen te presenteren; benadrukt verder dat het belangrijk is dat de nationale regeringen en parlementen meer betrokken worden bij het promoten van Solvit op nationaal niveau; verzoekt de Commissie en de lidstaten een hoorzitting te organiseren met Solvit-centra om de goede praktijken van en de bestaande belemmeringen voor de goede werking van de centra in kaart te brengen, teneinde het beheer en de werkroutines efficiënter te maken;

30.   verzoekt de lidstaten om aan de Solvit-centra met gebruikmaking van alle beschikbare middelen, inclusief alternatieve wijzen van financiering, meer personeel ter beschikking te stellen voor het opbouwen van de administratieve capaciteit in de verschillende ministeries op nationaal niveau, en wel naar evenredigheid van de bevolking van het land en het aantal eerder behandelde dossiers;

31.   verzoekt de lidstaten en de Commissie gezamenlijk de oorzaken van de lage succespercentages van sommige Solvit-centra te onderzoeken en te analyseren, alsmede de oorzaken van hun relatief trage afhandelingstempo, teneinde over nuttige informatie te beschikken voor het ontwikkelen van een betere geschilbeslechtingsstrategie ten bate van de burgers en de ondernemingen in de interne markt;

32.   verzoekt de Commissie jaarverslagen betreffende Solvit voor te leggen met meer gedetailleerde informatie en statistische gegevens, op basis waarvan ook de doeltreffendheid van elk nationaal centrum kan worden beoordeeld, aangezien het anders moeilijk is voor de lange termijn trends in kaart te brengen en specifieke gerichte maatregelen voor te stellen voor het verbeteren van de situatie in de afzonderlijke lidstaten;

33.   verzoekt de Commissie één portaalsite voor alle Solvit-centra te creëren met een zo eenvoudig mogelijk adres (www.solvit.eu); is daarnaast van mening dat een significante verbetering van de „zichtbaarheid” van Solvit op het internet van essentieel belang is en dat hiertoe gebruik moet worden gemaakt van zowel sociale networkingsites als zoekmachines;

34.   is van oordeel dat, gezien het grote aantal dossiers betreffende individuen en de erkenning van kwalificaties of sociale en verblijfsrechten, het Solvit-netwerk veel nauwer moet samenwerken en zijn voorlichtingscampagnes moet uitbreiden tot verenigingen van emigranten en de consulaten van de lidstaten;

35.   is van oordeel dat, gezien het grote aantal dossiers betreffende ondernemers, het Solvit-netwerk veel nauwer moet samenwerken en zijn voorlichtingscampagnes moet uitbreiden tot Europese en nationale bedrijfsverenigingen, met bijzondere aandacht voor het midden- en kleinbedrijf;

36.   verzoekt de Commissie het project voor de bijstandsdiensten voor de interne markt op zo kort mogelijke termijn af te ronden, teneinde hun activiteiten op de gebieden informatieverschaffing, advisering en probleemoplossing te stroomlijnen en ze toegankelijker en doeltreffender te maken;

37.   verzoekt de Europese Ombudsman nauwer met de Solvit-centra samen te werken en alle klachten die niet binnen zijn mandaat vallen zonder vertraging en/of bureaucratische rompslomp door te sturen naar het relevante Solvit-centrum, wanneer deze de interne markt betreffen en binnen het mandaat van Solvit vallen; verzoekt de Commissie een versnelde inbreukprocedure te starten wanneer een onopgeloste Solvit-klacht prima facie op een inbreuk op het Gemeenschapsrecht duidt;

o
o   o

38.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) COM(2001)0702.
(2) PB L 331 van 15.12.2001, blz. 79.
(3) PB L 98 van 16.4.2005, blz. 47.
(4) SEC(2005)0985.
(5) SEC(2008)1882.
(6) SEC(2009)1007.
(7) PB C 187 E van 24.7.2008, blz. 80.
(8) Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0421.
(9) SEC(2009)0142.
(10) PB L 176 van 7.7.2009, blz. 17.
(11) Raadsdocument 13024/09.
(12) SEC(2009)0881.
(13) SEC(2009)0882.

Laatst bijgewerkt op: 18 november 2010Juridische mededeling